پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال ششم بهار 1390 شماره 26

مقالات

۱.

ضرورت بستر سازی IT در توسعه کارآفرینی هنرجویان هنرستانهای فنی حرفه ای (مورد مطالعه شهرستان گنبد کاووس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات کارآفرینی ICT ENTERPRENEURSHIP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینی تاثیر گذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی به وجود آورده است. کارآفرینی به شدت به بسترهای فراهم شده توسط فن آوری های نوین وابسته بوده و از آن بهره زیادی می گیرد، تجارت با استفاده از فناوری به سرعت از محدوده های محلی و ملی به جهانی تبدیل شده است. این تحقیق با هدف کلی بررسی تاثیر IT بر کارآفرینی هنرجویان هنرستان ها از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. فرضیه اصلی در این مطالعه عبارت است از: «بین ایجاد توسعه شبکه الکترونیکی در هنرستان ها با کار آفرینی هنرجویان رابطه معنی داری وجود دارد». جامعه آماری این تحقیق کلیه هنرجویان هنرستان های شهرستان گنبد کاووس که تعداد آنان دو هزار سیصد و شصت و یک نفر است و در یازده مرکز مشغول تحصیل می باشند. تعداد سیصد و چهل نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتحاب گردیده اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوای آن مورد تایید و با محاسبه آلفای کرونباخ ضریب اعتبار آزمون 95% می باشد. داده های گردآوری بوسیله نرم افزار SPSS ثبت و در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تنظیم شده است. در بخش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون برای محاسبه ضریب همبستگی دو متغیر، وآزمون های T و تحلیل وایانس استفاده شده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین دو متغیر x و y یعنی توسعه شبکه الکترونیکی در هنرستان ها ( یعنی x) و کار آفرینی هنرجویان (y) در وضعیت موجود برابر 273/0 و سطح معنی دار بودن آزمون همبستگی پیرسون معادل تقریباً 04/0است و فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته است (pvalueبا توجه به نتایج حاصله از تحقیق می توان گفت با گسترش IT امکان پرورش فارغ التحصیلانی کارآفرین و خلاق در هنرستان ها را فراهم خواهد گردید و بدین وسیله در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور گام های اساسی برداشته خواهد شد.
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان این مقطع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: روش تدریس سازماندهی محتوای آموزشی تجهیزات و امکانات و کیفیت آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
اسلامی است. و یکی از مسأیل اساسی که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی کشور با آن مواجه هستند. هدف از مطالعه این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می باشد که در سطح تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 89-88 مشغول تحصیل هستند که تعداد آنان برابر 4589 نفر دانشجو می باشد. که از این تعداد، 357 نفر به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 92/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داده است که عوامل روش تدریس هیأت علمی، سازماندهی محتوای آموزشی، تجهیزات و امکانات دانشگاه، وضعیت دانشجو و وضعیت هیأت علمی در بهبود کیفیت آموزش عالی مؤثر هستند. که تأثیرگذاری عامل وضعیت دانشجو از بقیه عوامل بیشتر می باشد.
۳.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی، روحیه کاری و رضایت شغلی کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش هیجانی رضایت شغلی روحیه کاری جنسیت مدرک تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی و روحیه کاری کارکنان است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است جامعه و نمونه آماری: کارکنان رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر می باشند و ابزار گردآوری داده ها: و ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز، پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی و یسوکی و کروم و پرسشنامه محقق ساخته روحیه کاری بوده است. روش تجزیه و تحلیل: برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، نمودارها و درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس دو راهه ANOVA و رگرسیون چند متغیره) استفاده شده است. یافته های پژوهش: 1- بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. 2- بین هوش هیجانی و روحیه کاری کارکنان رابطه وجود دارد. 3- بین روحیه کاری و رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان رابطه وجود دارد. 4- هوش هیجانی در کارکنان زن و مرد متفاوت است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی در این جامعه آماری رابطه معناداری وجود ندارد، بین روحیه کاری و تأثیری ندارد. بین روحیه کاری و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.
۴.

بررسی مقایسه ای دیدگاه کارشناسان (متخصصان) و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش شهروندی برنامه ی درسی نارسایی تربیت شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه ی درسی دوره راهنمایی تحصیلی از دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین است. تحقیق حاضر، از نظر مقصد و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا، روش پژوهش زمینه ای را مورد استفاده قرار داده است. جامعه و نمونه آماری تحقیق شامل دو گروه آزمودنی با جزئیات زیر می باشد: کارشناسان برنامه ریزی و آموزش مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهر قزوین و اساتیدی که در سطح دانشگاه های قزوین دروس تحلیل محتوا، ارزیابی کتب و برنامه ریزی درسی را تدریس می نمایند، که مجموع این دو گروه تحت عنوان کارشناس سی نفر بوده است. معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان قزوین (اعم از زن یا مرد ) که تعداد آنها در مدارس مقطع راهنمایی طبق آمار ارائه شده، 2727 نفر بوده و با بهره گیری از فرمول نمونه گیری تعداد 241 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از معلمان دوره ی راهنمایی تحصیلی به روش تصادفی طبقه ای، حجم نمونه ی مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ای حاوی 80 سؤال بود که پس از احراز روایی و پایایی مورد قبول به وسیله محقق تهیه و بین اعضای گروه نمونه توزیع گردید، داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( خی دو ) و به کمک نرم افزار SPSS (ویرایش17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی کلی پژوهش نشان داد که : بین دیدگاه معلمان و کارشناسان، به لحاظ نارسایی ابعاد تربیت شهروندی (اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ) در برنامه ی درسی دوره راهنمایی تحصیلی، تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اگر چه طبق نتایج به دست آمده، هر دو گروه آزمودنی معتقد بودند که برنامه درسی فعلی دوره راهنمایی تحصیلی در خصوص آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبود ها و نارسایی هایی است و از این جهات آسیب پذیر است، اما از دیدگاه کارشناسان این نارسایی بسیار بیشتر بوده است.
۵.

ارائه یک چهارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت در دانشگاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانشگاه کیفیت آموزش دانشجویان مدل SERVQUAL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
مطالعه صورت گرفته با هدف کلی شناخت مشکلات خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با رویکرد به مدل های مشتری مدار انجام گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس مدل تغییر یافته servqual که بر شش بعد اصلی کیفیت خدمات آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویی ارائه شده، استوار است. در این پژوهش شش فرضیه مطرح گردید، که سه فرضیه صحیح رد گردید و فرضیات مخالف مبتنی بر وجود شکاف و معنی دار بودن مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی و مدل مورد بررسی مدل ترکیبی بوده است. تعداد نمونه این پژوهش دویست و نود و شش نفر بود که از فرمول مورگان به تعیین حجم نمونه پرداخته و به صورت طبقه ای و تصادفی در چهار دانشکده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه می باشد که بر اساس طیف هفت گزینه ای در شناخت وضع موجود و ادراکات مورد توجه قرار گرفته است و از روشهای آمار استنباطی شامل: آزمون فریدمن، آزمون کروسکال - والیس، آزمون ویل کاکسون، برحسب ضرورت با توجه به فرضیات و مسائل تحقیق به کار گرفته شده است.
۶.

مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تعارضات زناشویی و سخت رویی، دانشجویان زن دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی تعارض های زناشویی سخت رویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تعارضات زناشویی و سخت رویی در زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد آزمودنی های این پژوهش 32 نفر از دانشجویان زن متاهل دانشگاه هستند که با نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) گزیده شده اند و شرط ورود آزمودنی ها این بود که حداقل دو سال از ازدواج شان گذشته باشد. ابزارهای تحقیق عبارتست از: پرسش نامه تعارض ها زناشویی و آزمون بررسی دیدگاه های شخصی (سخت رویی) که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایائی آنها به ترتیب 86/0 و 82/0 به دست آمد. طرح پژوهشی، طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارت های ارتباطی) به گروه آزمایشی ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی باعث کاهش تعارضات زناشویی شده و در خرده مقیاس های همکاری، همسو شدن در کارهای مالی، رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و واکنش های هیجانی تفاوت معناداری دیده شد () و آموزش مهارت های ارتباطی در سخت رویی زنان تاثیری نداشت و تفاوت معنی داری دیده نشد.
۷.

بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در دبیرستان های دخترانه شهر خرم آباد بر اساس مدل رابینز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت تغییر تصمیم گیری مشارکتی برنامه ریزی تجهیز مدارس به فن آوری اطلاعات رفتار حمایتی خلاقیت در حل مسأله و ارزیابی مستمر ارتقاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیران در دبیرستانهای دخترانه پرداخته ایم. بدین منظور صد و بیست و هشت نفر دبیر و سیصد و شصت و هشت نفر دانش آموز و با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به وسیله دو پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بین اعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در سطح معناداری و با اطمینان نود و نه درصد رابطه معنادار وجود دارد.
۸.

رابطه انسجام خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری با خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم راهنمایی شهر اهواز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انسجام خانوادگی استقلال عاطفی سازگاری خودناتوان سازی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه انسجام خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم راهنمایی شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل330 دانش آموز (173 دختر و157 پسر) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس خود ناتوان سازی تحصیلی، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، مقیاس استقلال عاطفی و مقیاس همبستگی خانوادگی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. نتایج در سطح ( p<0/001) نشان داد که بین انسجام خانوادگی (و مولفه های مختلف آن) با خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. بین استقلال عاطفی (و مولفه های مختلف آن) با خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد بین سازگاری (و مولفه های مختلف آن) با خود ناتوان سازی تحصیلی نیز رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که بین انسجام خانوادگی، سازگاری و استقلال عاطفی با خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه چند گانه معنی دار وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱