پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال نهم پاییز 1393شماره 40

مقالات

۱.

بررسی تأثیر قدرت مدیریتی بر تعهد سازمانی عاطفی کارکنان: موردکاوی شرکت های مهندسین مشاور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قدرت مدیر تعهد عاطفی نظریه مبادله اجتماعی شرکت های مهندسین مشاوره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۵
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر قدرت مدیریتی بر تعهد عاطفی کارکنان با استفاده از نظریه مبادله اجتماعی انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مرکب از دو بخش قدرت مدیریتی و تعهد عاطفی گردآوری شد. نمونه ای شامل 185 نفر از کارکنان شرکت های مهندسین مشاور در تهران مورد استفاده قرار گرفت. به منظور آزمون رابطه بین ابعاد قدرت مدیریتی (اجبار، تخصص، مشروع، مرجعیت، و پاداش) و تعهد عاطفی از رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این مطالعه دو یافته مهم حاصل شد. اول، روابط بین قدرت مشروع، قدرت تخصص، قدرت مرجعیت، قدرت پاداش، و تعهد عاطفی مثبت و معنی دار بود. دوم، قدرت اجبار تأثیری منفی بر تعهد عاطفی کارکنان داشت. یافته ها نشان می دهد که ادراکات مطلوب کارکنان از قدرت مدیر در چارچوب مبادله اجتماعی منجر به پیامدهای مثبتی از جمله تعهد عاطفی قوی می گردد.
۲.

بررسی اثربخشی مشاوره شناختی- مذهبی بر افزایش انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشاوره شناختی - مذهبی انسجام درونی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
هدف از این تحقیق بررسی اثربخش بودن مشاوره شناختی- مذهبی بر انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 94 می باشد. روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. مسأله اصلی تحقیق این است که، آیا رابطه ای بین انسجام درونیدانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و اثربخشی مشاوره شناختی- مذهبی وجود دارد؟ که در قالب در یک بررسی آزمایشی از میان دانشجویان داوطلب دانشگاه فردوسی مشهد تعداد 100 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، بیان شده است. از تمامی افراد گروه آزمایش و گواه در قبل و بعد از اجرای مداخله خواسته شد تا به پرسشنامه انسجام درونی پاسخ دهند. روش مشاوره شناختی- مذهبی در 8 جلسه 45 دقیقه ای در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند و داده های به دست آمده به کمک آزمون آماری t با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. تحلیل های آماری در مرحله پس آزمون در دو گروه از نظر متغیر انسجام درونی در سطح (P<0. 05) تفاوت معناداری را نشان داد. به بیان دیگر انسجام درونی در گروههای آزمایش افزایش یافت و در گروه آزمایشی افزایش انسجام درونی معنی داری پدید آمد. بنابراین مشاوره شناختی- مذهبی بر انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد موثر و مفید می باشد
۳.

بررسی و رتبه بندی تأثیرگذاری مؤلفه های مؤثردر ریسک پذیری کار آفرینان کسب و کارهای خانگی با تأکید بر آموزش وتربیت مدیران ریسک پذیر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ریسک پذیری کار آفرینان کسب و کار کسب و کار خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
مقاله پیش رو با هدف سنجش، بررسی و رتبه بندی تأثیرگذاری مؤلفه های مؤثر در ریسک پذیری کار آفرینان کسب و کارهای خانگی درشهر و روستانوشته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مشتمل بر35 سوال بر اساس مقیاس لیکرت با روایی مناسب و ضریب پایائی آلفای کرونباخ 816/.انجام شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل کارآفرینان که دربخش کسب کارهای خانگی استان مازندران بودند که همگی آنان با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور دریافت وام و تسهیلات به بانکهای عامل استانی معرفی گردیدند. فراوانی جامعه مورد مطالعه 200 نفر، که از میان آنان تعداد128 نفر نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردیدند تا پرسشنامه مطالعه را تکمیل نمایند. توصیف داده های آماری با شاخص های میانگین وزنی، انحراف معیار ابتدا توصیف و سپس با آزمون مطلوبیت تک متغیره T، فرضیه های هشتگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مؤلفه های مؤثر بر ریسک پذیری کارآفرینان کسب و کارهای خانگی شهری و روستائی عبارتند از: مؤلفه های تربیتی - روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی- اداری و جغرافیایی. از طرفی تأثیرگذاری مؤلفه های یاد شده در ریسک پذیری کارآفرینان مشاغل و کسب و کارهای خانگی مؤثرند و این تأثیرگذاری در جامعه هدف معنا دار و قابل تعمیم می باشد و همچنین با آزمون فریدمن معلوم گردید که مؤلفه فرهنگی بالاترین و مؤلفه های مدیریتی- اداری و جغرافیایی پایین ترین تأثیرگذاری در ریسک پذیری کارآفرینان کسب و کارهای خانگی شهری و روستائی را دارند.
۴.

بررسی رابطه بین شایستگی و رشد حرفه ای در کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رشد حرفه ای شایستگی خودمختاری مؤثر بودن معنی دار بودن اعتماد داشتن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شایستگی و رشد حرفه ای کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در سال 1391 می باشد. فرضیه اصلی این پژوهش این است که: بین شایستگی و رشد حرفه ای کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی رابطه وجود دارد. به همین منظور شایستگی به عنوان متغیر مستقل و رشد حرفه ای به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در سال 1391 می باشد. حجم نمونه در این تحقیق 100 نفر مشخص شده که با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی عبداللهی و نوه ابراهیم شامل 30 سئوال 5 گزینه ای (مقیاس لیکرت) در پنج بعد (شایستگی، خودمختاری، مؤثر بودن، معنی دار بودن و اعتماد داشتن) و پرسشنامه رشد حرفه ای دارای 19 سئوال 5 گزینه ای (مقیاس لیکرت) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شایستگی، خودمختاری، مؤثر بودن، معنی دار بودن و اعتماد داشتن به تفکیک با رشد حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد.
۵.

بررسی اثربخشی درمان آدلری بر بهبود الگوهای ارتباطی زنان نابارور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: درمان آدلری الگوهای ارتباطی نابارور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان آدلری بر بهبود الگوهای ارتباطی زنان نابارور است. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون –پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر است. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از زنان نابارور مراجعه کننده به سه مطب پزشک متخصص زنان و زایمان کلینیک ناباروری شهر اصفهان انجام گرفته است. ابزار بکار رفته عبارت از: پرسشنامه الگوهای ارتباطی(CPQ ). ابزار از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان می دهد که تفاوت میان میانگین های پیش آزمون، پس آزمون در عامل درمان میان دو گروه آزمایش و کنترل از نظر آماری معنی دار است. به عبارت دیگر درمان آدلری سبب بهبود نمرات بهبود الگوهای ارتباطی در مقایسه با گروه کنترل شده است. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که درمان آدلری بر بهبود الگوهای ارتباطی زنان نابارور موثر است.
۶.

بررسی تاثیر رویکرد محتوایی آموزش تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران واحدها ومراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رویکرد محتوایی آموزش تفکر ذهنیت فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
تحقیق نیمه آزمایشی حاضر، با هدف بررسی تاثیر رویکرد محتوایی آموزش تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی از طریق روش نمونه گیری تمام شماری همه اعضاء جامعه آماری در دو گروه کنترل و آزمایش به شکل تصادفی دسته بندی و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی مدیران ( شامل 42 سؤال) بهره گرفت و پاسخ به دست آمده به عنوان نمره پیش آزمون ثبت و در ادامه از داستان های فلسفی (هستی شناسانه، شناخت شناسانه و ارزش شناسانه) به عنوان مداخله استفاده گردید، آنگاه ذهنیت فلسفی مدیران گروه کنترل و آزمایشی اندازه گیری و به کمک نرم افزار 21 Spss و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T دو نمونه مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: رویکرد محتوایی آموزش تفکر (داستان های هستی شناسانه؛ داستان های شناخت شناسانه و داستان های ارزش شناسانه) بر ذهنیت فلسفی مدیران واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی تاثیر معنی داری دارد.
۷.

بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و مسئولیت پذیری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شرق گلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یادگیری خودتنظیم مسئولیت پذیری فرسودگی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و مسئولیت پذیری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شرق گلستان بود. برای رسیدن به این هدف تعداد 295 نفر از دانش آموزان دبیرستانهای شرق گلستان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دی گروت (1990)، مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) و مقیاس فرسودگی تحصیلی بروسو (1983) را تکمیل نمودند و داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین یادگیری خودتنظیم و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین مسئولیت پذیری و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. بین یادگیری خودتنظیم و مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه وجو د دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که مؤلفه های اضطراب امتحان و خودتنظیمی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نقش معنادار دارد و حدود 53 درصد واریانس فرسودگی تحصیلی را تبیین می کند. همچنین، مسئولیت پذیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نقش معنادار دارد و حدود 16 درصد فرسودگی تحصیلی را تبیین می کند. بنابراین، شاید بتوان با آموزش یادگیری خودتنظیم و مسئولیت پذیری به کاهش فرسودگی تحصیلی کمک کرد.
۸.

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی تبحری در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهای گرگان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت هدف گرایی تبحری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی تبحری در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهای گرگان می باشد. در این پژوهش، متغیرهای مسئولیت پذیری اجتماعی و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت به عنوان متغیرهای پیش بین و هدفگرایی تبحری به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند. نمونه تحقیق مشتمل بر 400 دانش آموز دختر سال اول دبیرستانهای گرگان است که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از چندین مقیاس از جمله مجموعه مقیاسهای الگوهای یادگیری سازگار استفاده گردید. بر اساس نتایج این پژوهش متغیرهای مسئولیت پذیری اجتماعی و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی تبحری رابطه مثبت معنی داری نشان دادند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱