پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال شانزدهم پاییز 1400 شماره 68 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تبیین و نقد و آسیب شناسی پیش فرض های انسان شناختی رفتارگرایانه در تعلیم و تربیت با تأکید بر پژوهش های تربیتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیش فرض ها رفتارگرایی آسیب شناسی پژوهش تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 158
مداقه درباره درستی فهم رفتار انسان در گرو بررسی پیش فرض هایی است که محقق تربیتی قبل از پژوهش آنها را لحاظ کرده است. محقق قالب های منطقی مفاهیم خود را بر حسب زمینه فکری، فلسفی و فرهنگی خود پر می کند در رویکردهای رفتارگرایی، رفتار بر حسب علل یا شرایطی که در ورای خود فرد قرار دارد، تبیین می شود؛ بنابراین، انسان به منزله معلول نیروهای محیطی نگریسته می شود و تبیین رفتار شکل مکانیستی دارد؛ اما در رویکرد هایی که بر عاملیت آدمی تکیه می کنند، رفتار تبیینی غایت گرایانه خواهد داشت. بنابراین در رویکردهای مبتنی بر عاملیت، به جای اینکه انسان یکسره تحت تأثیر محیط پیرامونی خود باشد، تحت تأثیر عمل خویش است. از این رو پژوهشگر تربیتی نیز در تفسیر و تغییر رفتار به جای تکیه افراطی بر محیط و جبرهای درونی، به مبانی عمل در فرد می پردازد. واژه های کلیدی: پیش فرض ها، رفتارگرایی، آسیب شناسی، پژوهش تربیتی.
۲.

رابطه بین رفتار نوآورانه مدیران با رهبری تحول آفرین با نقش میانجی تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار نوآورانه مدیران تاب آوری سازمانی رهبری تحول آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 238
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار نوآورانه مدیران با رهبری تحول آفرین با نقش میانجی تاب آوری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1397 به تعداد 299 نفر بوده، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی (بر حسب جنسیت) 169 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رفتار نوآورانه کانتر (1998)، رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) و تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) بود. روایی این پرسشنامه ها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (رفتار نوآورانه برابر 93/0، رهبری تحول آفرین برابر 95/0 و تاب آوری برابر 89/0 درصد) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از بخش توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و درصد تجمعی) و استنباطی (کولموگروف- اسمیرنوف، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی چندگانه و واریانس یک طرفه) با استفاده از نرم افزار Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رفتار نوآورانه مدیران با رهبری تحول آفرین با نقش میانجی تاب آوری سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. هم چنین رفتار نوآورانه توان پیش بینی تاب آوری سازمانی و رهبری تحول آفرین را دارد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی زیرساخت های درس تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش ایران با استفاده از FAHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: درس تربیت بدنی اماکن ورزشی زیرساخت ورزشی FAHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839
تربیت بدنی یکی از بنیان های اساسی برای رشد کودکان و نوجوانان است ، زیرا مشارکت مادام العمر در فعالیت های بدنی جهت دستیابی به سلامت جسمانی و روانی را فراهم می کند لذا هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی زیرساخت های درس تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش ایران با استفاده از FAHP می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ روش ترکیبی(کمی و کیفی) می باشد. جامعه آماری شامل اساتید و صاحب نظران حوزه تربیت بدنی بود نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه مقایسات زوجی 9 گزینه ای بود و با استفاده از FAHP اقدام به رتبه بندی زیرساخت های شناسایی شده گردید. نتایج نشان داده که زیرساخت های درس تربیت بدنی به ترتیب شامل زیرساخت فضایی، امکاناتی و تجهیزاتی، زیر ساخت مالی پایدار، زیرساخت انسانی، زیرساخت اداری-مدیریتی، طراحی اهداف درسی مناسب، زیرساخت محتوایی، زیر ساخت روش تدریس، زیر ساخت فرهنگی-اجتماعی، نظام ارزشیابی استاندارد، زیرساخت قانونی و حقوقی و زیرساخت انگیزشی می باشد. نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا گام های مؤثری برای توسعه تربیت بدنی در مدارس بردارند.
۴.

نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در رابطه آموزش ترغیبی و اشتیاق به مدرسه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش ترغیبی خودپنداره تحصیلی اشتیاق به مدرسه دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 325
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در رابطه آموزش ترغیبی و اشتیاق به مدرسه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی-علّی و از جمله پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهر سقز به تعداد 2485 می باشند. از طریق جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به تعداد 360 نفر انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه آموزش ترغیبی (ITS) آموس، پورکی و توبیاس (1984)، پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یسن چن (2004) و اشتیاق به مدرسه ونگ و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین آموزش ترغیبی با خودپنداره تحصیلی، آموزش ترغیبی با اشتیاق به مدرسه، خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که خودپنداره تحصیلی در رابطه بین آموزش ترغیبی و اشتیاق به مدرسه نقش میانجی ایفا می کند. با توجه به این نتایج می توان گفت که توجه به آموزش ترغیبی در آموزش و پرورش می تواند باعث افزایش خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه شود.
۵.

ارائه مدل اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه بر اساس آموزه های دینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای مدیران آموزه های دینی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 312
هدف این پژوهش ارائه مدل اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه بر اساس آموزه های دینی بود. مطالعه حاضر کاربردی از نوع توصیفی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش طبق فرمول کوکران 323 نفر برآورد که برای اطمینان از حجم نمونه تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته 75 گویه ای جمع آوری که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان و روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 91/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-20 و Smart-Pls-2 استفاده شد. یافته ها نشان داد که اخلاق حرفه ای مدیران مدارس بر اساس آموزه های دینی اسلام دارای هفت عامل فنی- تخصصی، اخلاقی، فردی، اجتماعی، حقوقی، پژوهشی و اقتصادی بود که همه آنها دارای بار عاملی مناسبی بودند. همچنین، شاخص های برازش مدل اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه بر اساس آموزه های دینی اسلام حاکی از برازش مناسب مدل بودند و هر هفت عامل بر مدل مذکور اثر مستقیم و معنادار داشتند (05/0P˂).
۶.

اولویت بندی عوامل اثرگذار در آموزش عالی ایران مبتنی بر بهترین الگوی تدریس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش عالی الگوهای تدریس سنتی الگوهای تدریس نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 952
هدف اصلی پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل اثرگذار در آموزش عالی ایران مبتنی بر بهترین الگوی تدریس است. جامعه آماری کلیه خبرگان امر آموزش بودند که در بخش اول 17 خبره و در بخش دوم 20 خبره در این مطالعه شرکت داشتند.روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و برای بررسی تاثیرگذاری مولفه ها همبستگی می باشد. ابزار سنجش دو پرسشنامه مقایسات زوجی بود. داده های پرسشنامه اول مربوط به مولفه های آموزش عالی توسط تکنیک دیمتل (نرم افزار اطلس) و برای پرسشنامه دوم مربوط به الگوهای تدریس از روش تاپسیس فازی استفاده گردید. مولفه های تعهدات اجتماعی - فرهنگی، استاد و عوامل سیاسی رتبه اول تا سوم را از نظر تاثیرگذاری مولفه های ارزشیابی، کارکنان و نوع و ساختار سازمان رتبه اول تا سوم را از نظر تاثیرپذیری کسب نمودند. همچنین الگوهای تدریس انفرادی بهترین الگو برای تدریس موفق و الگوهای تدریس سنتی بدترین الگو در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مدرسین در دانشگاه ها باید همزمان که الگوهای تدریس سنتی را تقویت می کنند در تلاش برای فراگیری و ارتقاء سطح دیگر الگوها نیز باشند. مدیران و سیاست گذاران باید در صدد ارتقای سطح فرهنگ دانشگاه ها با استفاده از الگوهای تدریس نوین باشند.
۷.

نقش پیوند با طبیعت و همدلی محیطی در سازگاری با مدرسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: پیوند با طبیعت همدلی محیطی سازگاری با مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 739
اطلاعات، ارزش ها و نگرش های مربوط به اساس زندگی از طریق مدرسه منتقل می شود و برای رسیدن به این اهداف سازگاری با مدرسه ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین نقش پیوند با طبیعت و همدلی محیطی در سازگاری با مدرسه بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر دهم شهر بندر امام بودند که 198 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه پیوند با طبیعت (پایایی آن 81/0 و تایید روایی آن بوسیله تحلیل عاملی تاییدی) و همدلی محیطی ماسیتو- فرر، استبان- ایبانز، لئون– مارنئو و گارسیا (2019 ) (پایایی آن 80/0 و تایید روایی آن بوسیله تحلیل عاملی تاییدی) و سازگاری با مدرسه کاوا و همکاران (2015) استفاده شد (پایایی آن 83/0 و تایید روایی آن بوسیله تحلیل عاملی تاییدی). طرح تحقیق همبستگی است. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 و با کمک همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری انجام شد. نتایج نشان داد بین پیوند با طبیعت و همدلی محیطی با سازگاری با مدرسه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد پیوند با طبیعت و همدلی محیطی توانستند 22 درصد سازگاری با مدرسه را تبیین کنند. تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد در تبیین سازگاری با مدرسه، به نقش پیوند با طبیعت و همدلی محیطی توجه نمود.
۸.

شناسایی عوامل موثر بر پیدایش سکوت سازمانی معلمان به روش سنتز پژوهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل سازمانی عوامل فردی عوامل مدیریتی عوامل اجتماعی سنتز پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 168
هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر پیدایش سکوت سازمانی معلمان بود. رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است. جامعه آماری شامل کلیه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع سکوت سازمانی برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی در بازده زمانی(2021-2013) به تعداد 100 مقاله بود که کل مقالات دریافت شده طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری شده اند و تعداد 39 مقاله (10 منبع خارجی و 29 منبع داخلی) که واجد شرایط و معیار های مدنظر پژوهش بودند بصورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از چک لیست محقق ساخته، جهت گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش های اولیه که از طریق جستجو با کلید واژه های مختلف و مرتبط با هدف پژوهش گردآوری شده بود، استفاده گردید. به منظور تحلیل یافته ها، از الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس استفاده شد. در بررسی اعتماد داده چارچوب ارائه شده، از 4 معیار؛ باورپذیری، انتقال پذیری،اطمینان پذیری و تایید پذیری استفاده گردید.حاصل تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات، استخراج یک چهارچوب مفهومی در حوزه عوامل سکوت سازمانی حول 4 سطح؛ سازمانی، فردی، مدیریتی و اجتماعی است.
۹.

تاثیر مدیریت فناوری بر تجاری سازی دانش در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت فناوری تجاری سازی دانش دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 82
عصر حاضر، عصر تحولات شگرف و اساسی درنوآوری ها و فناوری هاست و عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار است. هدف کلی پژوهش، تأثیر مدیریت فناوری بر تجاری سازی دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی به تعداد20 نفر خبره در زمینه موضوع پژوهش و در بخش کمی، اعضای هیات علمی دانشگا ه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1537 نفر تشکیل دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 308 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته مدیریت فناوری با 41 سوال، و پرسش نامه تجاری سازی دانش با 30 سوال مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تاییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیر مکنون برون زای مدیریت فناوری با متغیر مکنون درونزای تجاری سازی دانش براساس ضرایب مسیر بارعاملی 458/0 برقرار است، همچنین با توجه به مقدار t-value برای این رابطه (976/10) که در خارج بازه (58/2 و 58/2-) قرار دارد در سطح اطمینان %99 تاثیر مدیریت فناوری بر تجاری سازی دانش معنی دار شده است، لذا میتوان نتیجه گرفت که مدیریت فناوری بر تجاری سازی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۰.

رابطه بین خودکارآمدی، شادکامی، رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی درک شده با انگیزه پیشرفت تحصیلی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد بندر انزلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خودکارآمدی شادکامی رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی درک شده انگیزه پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 268
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی، شادکامی، رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. جامعه آم اری مورد نظر این پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی است. نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب کردیم؛ و برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است که تعداد نمونه را برای جامعه با فراوانی 3500 نفر، 246 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد؛ که از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982)، شادکامی آکسفورد (1989)، رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)، حمایت اجتماعی درک شده در دو مقیاس (خانواده و دوستان) پروسیدانو و هلر (1986)، انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1989) استفاده گردیده است. پس از جمع آوری پرسشنامه برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ برای هرکدام از مولفه های استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نیز آزمون پیرسون و رگرسیون همزمان از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که بین متغیرخودکارآمدی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بین متغیر شادکامی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بین متغیر رضایت زندگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بین متغیر حمایت اجتماعی درک شده با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱