پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال نهم زمستان 1392 شماره 37

مقالات

۱.

بررسی تأثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر میزان استرس و عملکرد شغلی معلمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر روی استرس شغلی و عملکرد معلمان صورت گرفته است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون است و جامعه آماری این پژوهش کلیه آموزگاران مرد و زن شاغل در شهر ششتمد – شهرستان سبزوار می باشند. که طی سال تحصیلی 92-1391مشغول به تدریس بوده و تعدادشان 163 نفر می باشد. پس از اجرای پیش آزمون، 40 نفر از معلمانی که بالاترین استرس را گزارش کرده بودند، به صورت تصادفی در قالب گروه های آزمایش و گواه تقسیم شدند. محتوای دوره آموزشی، طی 10 جلسه آموزشی، شامل: برنامه های متنوع مدیریت زمان، شیوه های مقابله مستقیم و غیر مستقیم، جرئت ورزی و مدیریت کلاس به گروه آزمایش آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استرس شغلی HSE و عملکرد شغلی پاترسون در پیش آزمون و پس آزمون اجراشد .در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار 17SPSS, استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس، تحلیل واریانس یکراهه و همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان داد که میزان استرس معلمان برخوردار از دوره آموزشی مدیریت استرس نسبت به گروه گواه کاهش پیدا کرده و نیز عملکرد آن ها بالا رفته است. از یافته های دیگر این بود که زنان نسبت به آموزش تأثیر پذیرتر از مردان هستند و سابقه تدریس تأثیری بر میزان استرس شغلی معلمان ندارد ونیز بین استرس و عملکرد شغلی در گروه ها رابطه معناداری مشاهده شد.
۲.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش (مطالعه موردی: مدیران مقطع ابتدایی شهرستان تربت حیدریه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش در مدیران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران مقطع ابتدایی به تعداد 100 نفر بود. از این تعداد به عنوان نمونه 80 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بودند. یافته ها نشان دادند؛ بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه فکری تأثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد. سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد. نقش مدیریت دانش به حدی قوی نیست که به عنوان یک متغیر میانجی عمل کند
۳.

مدیریت اسلامی و راهکارهای دولت برای مهار فساد اداری در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می گیرد بسیار مهم است. فساد اداری در ایران تاکنون از جنبه های متعددی بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهش های انجام شده، اشاره ای هرچند به صورت مختصر و اجمالی به راهکارهای عمومی قانونی شامل قوانین و مقررات و برنامه های مدیریت عمومی شامل همه بخش های اداری حکومتی در ایران، برای مبارزه با فساد اداری کارکنان نشده است. این مقاله ضمن بررسی اجمالی اما جامع ادبیات موجود، مهمترین عوامل بروز فساد اداری را برشمرده، قوانین، برنامه ها و آیین نامه های مدیریت عمومی در ایران طی دو دهه اخیر برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری کارکنان را معرفی و بررسی می کند و در انتها نیز به موانع و چالش های فراروی سلامت اداری کارکنان دستگاهها و نهادها اشاره دارد.
۴.

تاثیر مهارت های زبان انگلیسی در توسعه گرایش های کارآفرینی (مورد مطالعه دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
این مقاله به بررسی تاثیر میزان آشنایی با مهارت های زبان انگلیسی در توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان پرداخته است. طرح آن توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد که از میان آن ها تعداد 258 دانشجو به روش خوشه ای چند مرحله ای از واحد دانشگاهی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسش نامه محقق ساخته سنجش مهارت های زبان انگلیسی و پرسش نامه سنجش گرایش های کارآفرینی احمدپورداریانی و مقیمی(1389) گردآوری و داده های به دست آمده نیز با روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل و یافته های زیر به دست آمد: مهارت های کلی زبان انگلیسی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه گرایش های کلی کارآفرینی آنان تاثیر معنی داری دارد همچنین به ترتیب مهارت های نوشتن، شنیداری و خواندن در توسعه پیشرفت طلبی دانشجویان تاثیر معنی داری دارند؛ این تاثیر هیچ یک از مهارت های زبان انگلیسی در توسعه استقلال طلبی و خلاقیت و نوآوری معنی دار نشده است؛ مهارت های گفتاری، خواندن و نوشتن بیشترین تاثیر را در توسعه ریسک پذیری دانشجویان دارند و مهارت های گفتاری و خواندن در توسعه کنترل درونی دانشجویان تاثیر معنی داری دارد.
۵.

تعیین رابطه بین مهارت های کارآفرینی و اثربخشی سازمانی در بین دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مهارت های کارآفرینی و اثربخشی سازمانی در بین دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران می باشد. برای این منظور از میان جامعه آماری پژوهش که شامل 210 نفر دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر هستند. تعداد 132 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مهارت های کارآفرینانه 22 سوالی و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی 15 سوالی می باشد. روایی آزمون از طریق اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های کارآفرینانه 82/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی 87/0 محاسبه شده است. در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. سوالات پژوهش از طریق همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف و آزمون ناپارامتریک استفاده شده است. تحلیل یافته های این پژوهش نشان داد بین مهارت های شخصی، مهارت های بین فردی و مهارت های فرایندی و اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از سوال اصلی نشان داد که در مجموع میان مهارت های کارآفرینی و اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
۶.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی براساس مدل سازمانی دنیسون کارکنان استانداری خراسان شمالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
این پژوهش با هدف شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی بر اساس مدل سازمانی دنیسون در بین کارکنان استانداری خراسان شمالی می باشد. در این راستا سوال اصلی پزوهش پیش رو این است که اساسا چه رابطه ای میان فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی وجود دارد فرضیه اصلی پژوهش این است که بین فرهنگ سازمانی واثر بخشی سازمانی در بین کارکنان استانداری رابطه معنا داری وجود دارد. از نظر هدف کاربردی وروش پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی می باشد. جامعه آن شامل کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی وحجم نمونه براساس جدول مورگان ،155نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی –طبقه ای انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ومیدانی استفاده شده است برای ابزار گردآوری داده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون 2000) واثربخشی سازمانی (پارسونز1969) بهره گرفته شده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ برای هردو پرسشنامه به ترتیب 953/0 ،964/0بدست آمده که روایی پرسشنامه ها توسط محققین مورد تایید قرار گرفته است. که یافته های پژوهش نشان دادکه: نقش مولفه مشارکتی بیشترین و نقش انعطاف پذیری کمترین تاثیر را بر روی اثربخشی سازمانی کارکنان دارا می باشد.
۷.

بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی بر جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
وظیفه اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است که هم نیاز جامعه به افراد ماهر را تأمین کند وهم با آموزش افراد، آنها را برای ورود به بازار کار ویافتن شغلی مناسب آماده می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد آموزش فنی و حرفه ای ارائه شده در استان خراسان شمالی بر استقبال و جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل مربیان، کارآموزان آموزش دیده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و برگزیدگان استانی مسابقات ملی مهارت که به مرحله کشوری راه یافته اند می باشد. تعداد کل نمونه 267 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان برآورد گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده است که شامل بر 25 سوال و براساس طیف پنج درجه ای لیکرت تهیه شده است. قابلیت اعتماد پرسشنامه تنظیمی با توجه به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 862/0 برای مربیان، کارآموزان و برگزیدگان استانی بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات نهایتا با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل های آماری انجام شده و نتایج نشان داد که کلیه فرضیه های روند اجرای آموزش در مراکز فنی و حرفه ای، وجود مربیان ماهر و کیفیت برنامه ها و استانداردهای آموزشی ارائه شده در مراکز فنی و حرفه ای برجذب حداکثری جوانان به مسابفات ملی مهارت در استان خراسان شمالی تاثیر مثبت داشته است. بر اساس آزمون فریدمن بر روی فرضیات نتایج نشان داد که وجود مربیان ماهر با ضریب 4.18، کیفیت برنامه ها و استانداردهای آموزشی با ضریب 3.55 و تاثیر روند اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای با ضریب 1.95 به ترتیب دارای بیشترین تاثیر از نظر پاسخ دهندگان بر جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت را دارد. و کلیه فرضیات مورد بررسی تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب داشته اند.
۸.

تحلیل مقابله با شرارت از منظر نظریه آشفتگی (بررسی موردی طرح برخورد پلیس با شرارت خیابانی در خراسان شمالی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
سیر جرایم در جامعه روند پر شتابی به خود گرفته و انجام اقداماتی پیشگیرانه در این زمینه ضروری است. از جمله این جرایم که در استان خراسان شمالی به یک مسئله اجتماعی جدی تبدیل شده، شرارت خیابانی است. وظیفه برخورد با این شرارت در وهله اول به عهده پلیس است . در این تحقیق این مساله بررسی شده است که آیا پلیس خراسان شمالی از طریق برخورد با شرارت خیابانی در سال های 1385 تا 1389 توانسته است از بسیاری نابهنجاری های دیگر که در آینده احتمال بروز دارند پیشگیری نموده و امنیت لازم را برای جامعه به ارمغان آورد. بررسی موضوع با استفاده از نظریه آشفتگی صورت گرفت و هدف آن بود که با شناسایی و تقویت الگوهای رفتاری وساختاری مناسب (فراکتال های اجتماعی زیبا) از کوچکترین جزء جامعه تا کل آن، زمینه هایی که جامعه را به سوی پیشرفت وزندگی بهتر (آشفتگی اجتماعی پیشبرنده) هدایت می کند، شناخته شوند. روش انجام این تحقیق تحلیل ثانوی یعنی استفاده از آمار وقوع و کشف شرارت در سال های 1385 تا 1389 می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق بازگوی آن است که پلیس خراسان شمالی با همکاری سایر سازمان های متولی امور فرهنگی در برخورد با شرارت (فراکتال های اجتماعی زشت) در سال های 1385 تا 1389 کم وبیش موفق بوده و اقدامات انجام شده در سطحی قابل قبول به افزایش امنیت اجتماعی منجرشده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴