پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی دوره یازدهم پاییز 1386 شماره 12 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزشهای کارکنان فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
نیروی انسانی به عنوان مهمترین و ب ا ارز شت رین س رمایه ی ک س ازمان مط رحاست. لذا توجه به آنها، مخصوصاً توجه به ارزشهای آنها در سازمان، می توان گام مهمی را در موفقیت سازمان برداشت. ارزشها اهمیت دارن د زی را پای ه و اس اس درک نگرش ها، انگی زش و ادراک اف رادهستند. از آنجا که ارزشها تعیین کننده یا هدایت کننده رفتار میباشند، لذا تناسب ف رد درسازمان (یعنی اینکه رفتار فرد با فرهنگ سازمانی متناس ب باش د) ب ه عن وان ع املی ب هحساب م یآید که بر آن اساس فرد م یتواند به س ازمان بپیون د د، ب ه عن وان عن صری ازسازمان د رآید و عملکردش مورد ارزیابی قرار گیرد و ی ا ارتق ای مق ام یاب د. تولم ات س[1] (2004) معتقد است قطعاً روابط آشکاری بین ارزشهای افراد و فرهن گ س ازمانی وج وددارد . هدف از این تحقیق تعیین رابط ه ب ین ارزش های پرس نلی و فرهن گ س ازمانی درسازمانهای دولتی شهر کرمان میباشد. این پ ژوهش ب ا اس تفاده از مطالع ات مقطع ی وروش همبستگی در جامعه آماری 2428 نفری کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرم ان ازروش تصادفی نمون هگیری طبق هبندی شده تعداد 196 نفر انتخ اب و انج ام گردی د. ب رایجم عآوری اط لاعات از دو پرسشنامه استفاده شد و برای تعیین روایی، از نظرات 5 نفر ازاستادان گروه مدیریت و علوم تربیتی استفاده ش د. اعتبار آن از طریق بازآزمایی به دست آمد. در این تحقیق اطلاعات جم عآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزی ه و تحلی لگردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین ارزشهای پرسنلی (دستیابی به اهداف، کمک و توجه به سایرین، درست کاری، منصف بودن) و فرهنگ (انطباق پذیری، رسالتی ،مشارکتی، سازگاری) سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲.

بررسی وضعیت مدارس شهر شیروان بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان یادگیرنده مدرسه یادگیرنده توس عه قابلیته ای ف ردی الگوه ای ذهن ی چشم انداز مشترک یادگیری گروهی تفکر نظام گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
زیربنای هر گونه حرکت به سوی رشد و توسعه سازمانی و بهبود فرآیند ک ار درسازمانها، شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ض عف و س پس طرح برنامه هایی سنجیده برای اصلاح جریان خواه د ب ود. ه دف ای ن پ ژوهش بررس ی میزان ی ادگیر ب ودن م دارس ش هر ش یروان ب ر اس اس شاخ صهای رفت اری س ازمان یادگیرن ده (دی دگاه پیت ر س نگه) اس ت. روش انج ام تحقی ق، توص یفی از ن وع پیمای شی میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدارس ابتدائی، راهنمایی و متوس طه نظ ری دولتی شهر شیروان تشکیل میدهند و نمونه گیری ب ه روش طبق ه های متناس ب ب ا حج م انجام شده است. برای جم ع آوری داده ه ا از ی ک پرس شنام ه ب سته - پاس خ ب رای معلم ان، ی ک پرسشنامه باز – پاسخ برای مدی ران و بررس ی وضعیت و امکان ات موج ود در مدرس ه استفاده شده، روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزم ون- آزم ون مج دد، آلف ایکرانباخ و نظر اساتید و متخصصان رشته مدیریت حاصل شده اس ت و نت ایج ب ه دس ت آمده نشان میدهد که بین وضعیت کنونی مدارس و ویژگی های سازمان یادگیرنده فاص له وجود دارد سنجش هر یک از مؤلفه های این سازمانها منجر به تأیید این اختلاف شد. مقایسه مقاطع مختلف تحصیلی نیز بیانگر آن است که بین مقاطع مختلف تحصیلی از نظر ویژگی های سازمان یادگیرنده اختلاف معناداری وجود دارد و مقطع ابتدائی ن سبت به دو مقطع دیگر به ویژگیهای رفتاری سازمان یادگیرنده نزدیکت ر اس ت.همچن ین س ایریافت ه ها نشان میده د ک ه م درک تح صیلی، ن وع مدرس ه و س ابقه ت دریس ب ر می زان یادگیرنده بودن مدارس تأثیری ندارد. لازم به ذکر است در ای ن پ ژوهش از شاخ صهای آم ار توصیفی نظیر، توزیع فراوانی، میانه درصد فراوانی نسبی و ... و همچنین شاخصه ای آم ار استنب اطی نظی ر تجزی ه و تحلی ل واری انس و آزم ون دوجمل های استفاده شده است.
۳.

ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش هیجانی خودآگاهی هیجانی همدلی احترام به خود انعطاف پذیری رابطه اجتماعی انگیزش شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و 5 مؤلفه آن (خودآگاهی هیجانی، همدلی، احترام به خود، انعطاف پذیری، رابطه اجتماعی) با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان در سال 1385 بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و بدین منظور از میان 400 نفر کارمند این سازمان به روش تصادفی ساده80 نفر انتخاب گردیدند. 2 پرسشنامه انگیزش شغلی و هوش هیجانی بر روی آنها اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و 2 مؤلفه آن (انعطاف پذیری و رابطه اجتماعی) با انگیزش شغلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. (01/=>0P) و( 05/>0P).
۴.

ضرورت توسعه رشته های آموزش علوم در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش علوم تح صیلات تکمیل ی برنام هری زی درس ی ی اددهی و ی ادگیری پژوهش در آموزش تربیت معلم رشته های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
یکی از عوام ل م ؤثر ب ر ک ارآیی و اثربخ شی نهاده ای تعل یم و تربی ت وج ودمتخصصان آموزش علوم است. به همین دلیل تربیت متخصص آموزش علوم (Science Education) مورد توجه اغلب نظام های تعلیم و تربیت ک شورهای پی شرفته جه ان ق رارگرفته است. (Lewin. 2000) این رشته ها در بسیاری از کشورهای توس عه یافت ه جه ان از تنوع نسبتاً زیاد و پیشینه طولانی برخوردار است اما در دانشگاه های ایران ت اکنون دردوه های کارشناس ی ارش د، آن ه م در رش ته ه ای مح دودی ش امل آم وزش فیزی ک،آموزش ریاضی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش زب ان فران سه، آم وزش زب ان فارس ی برای غیرفارسی زبان ها و آموزش پزشکی آموزش پرستاری دای ر ش ده اس ت. محت وای اصلی برنامه درسی رشته های آموزش علوم در دوره های تحصیلات تکمیلی ب سیاری ازدانشگاه ها مجموعه ای از درسهای تخصصی علوم، تعلیم وتربیت و تمرین معلمی و روش تحقیق در علوم رفتاری است. مهمترین کارکرد فارغ التحصیلان رشته های آموزش علوم، تربی ت پژوه شگر درنظام های آموزشی اعم از عمومی یا عالی است. بدیهی است آموزش معلمان و محققان حرف های مستلزم وجود سطح قابل قب ولی از دانش موضوع و همچنین پایه های نظری یادگیری و ماهی ت آن در عل وم و مهارته ای تحقی ق م یباش د. رش ته ه ای آم وزش عل وم ب ه مثاب ه رش ته ه ای در ه م تنی ده(interdisciplinary) با ترکیب منطقی یک موضوع علم با مباحث تعلیم و تربیت و آمار وروش تحقیق سازماندهی میشود. به عنو ان مثال، مباحث علم فیزیک، روش های آم وزش فیزیک و روشهای تحقیق در آموزش فیزیک محورهای اصلی دوره ی کارشناسی ارشد ودکترای رشته ی آموزش فیزیک را شکل میدهند که برای هر یک از این محورها درسها وفعالیتهایی برای دانشجویان پیش بینی می شود. ع دم توس عه رش ته ه ای آم وزش عل وم در دوره ه ای تح صیلات تکمیل ی دانشگاه های کشور خلاء محسوسی را در نظام آموزش عم ومی و آم وزش ع الی ایج اد نموده است به ط وری که پژوهشگر حرف های برای تحقیق در آموزش علوم دردانشگاه های کشور نادر و بعضاً نایاب است. تأسیس رشته های آموزش علوم پایه، عل وم مهندسی، آموزش زبان و ادبی ات فارسی، آموزش معارف اسلامی، در دوره های تحصیلات تکمیلی یک ضرورت جدی برای نظام آموزشی کشور به شمار می رود.
۵.

رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان قوچان در سال تحصیلی 85- 84(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعارض مدیریت تعارض استرس استرس شغلی مدیریت استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران و میزان استرس شغلی دبیران صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مدارس متوسطه (شامل دبیرستان، هنرستان و مرکز پیش دانشگاهی) فعال در سال تحصیلی 58-1384 به تعداد 60 واحد آموزشی می باشد و چون اطلاعات لازم را باید از دبیران و مدیران این مدارس کسب نماییم، لذا جوامع آماری فرعی شامل دبیران شاغل در این مدارس و مدیران آنها می باشد که تعداد 33 مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی بدون جایگذاری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و مدیران آنها پرسشنامه استراتژیهای مدیریت تعارض را تکمیل کردند و 78 نفر دبیر به عنوان حجم نمونه جامعه فرعی دبیران انتخاب شدند و پرسشنامه استرس شغلی را تکمیل کردند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش عمده یعنی کتابخانه ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده برای روش میدانی پرسشنامه استراتژیهای مدیریت تعارض و استرس شغلی مورد استفاده قرار گرفت و به منظور تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین، واریانس و انحراف معیار و از روش آمار استنباطی شامل آزمون T استودنت، آزمون آنالیز واریانس، آزمون خی دو (2X ) تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون مان وتینی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با روشهای آماری فوق نشان داد که بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران و میزان استرس شغلی دبیران رابطه معنی داری وجود ندارد و بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران زن و مرد رابطه معنی دار وجود دارد و همچنین بین عوامل استرس شغلی (شامل عوامل شغلی، مدیریتی، سازمانی) و میزان استرس شغلی دبیران زن و مرد تفاوتی مشاهده نشد و استراتژی رایج مدیران مقطع متوسطه شهرستان قوچان در مدیریت تعارض استراتژی اجتناب می باشد. به نظر م یرسد با بهره گیری مدیران از استراتژیهای مختلف با توجه به شرایط موقعیتهای گوناگون، به ویژه با بهره گیری از استراتژیهای همکاری و مصالحه در حل تعارضات ،عملکرد دبیران افزایش یابد.
۶.

بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش خودشناس ی خوی شتن شناس ی م دیران س ازمان س لامت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین خویشتن شناسی م دیران و س لامت س ازمانی در دبیرستانهای ش هر بجن ورد در س ال تح صیلی 68-85 م یباش د. ب ه هم ین منظ ورخویشتن شناسی مدیران بعنوان متغیر پیشبین و سلامت سازمانی بعن وان متغی ر م لاک مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مشتمل بر 29 نفر از م دیران دبیرس تان های شهر بجنورد در سال تحصیلی 68-85 می باشد نمونه آماری از طریق روش نمونه گی ری ساده به تعداد 26 نفر از آنها انتخاب شدند و تعداد دبیران که 700 نفر بودند که از طری ق نمونه گیری س اده 285 نف ر انتخ اب ش دند روش تحقی ق توص یفی، اس تنباطی و از ن وع همبستگی میباشد. برای تعیین خویشتن شناسی مدیران از پرسشنامه دیوید. وتن و ک یم. کامرون4 از کتاب رویکردهای پژوهشی محمد مقیمی ک ه ش امل ی ازده گزین ه م یش د وبرای سلامت سازمانی از پرسشنامه استاندارد سلامت س ازمانی (OHI)5 ک ه ش امل44 سؤال بسته پاسخ بر اساس مقیاس 4 درج های لیکرت استفاده شده است. جه ت تجزی ه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل شاخصهای آماری (رس م ج دول، فراوان ی، درص دفراوانی، نموداره ا) و همچنین از آم ار اس تنباطی ش امل ج دول افق ی، آزم ون خ یدو و فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می ده د ک ه ب ین خوی شتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی رابط ه وج ود دارد. بن ابراین ب ا توج ه ب ه مطالع ات محقق و نتایج حاصل از پژوهش هر اندازه میزان آگاهی مدیر و ش ناخت آنه ا ن سبت ب ه خود افزایش یابد همین شناخت باعث افزایش تفکر منطقی و استفاده مناسب از استراتژیهای مدیریت می گردد. هر اندازه مدیر رفتار خود را متناسب وضعیت خاص و ب انیازهای زیردستانش انطباق پذیر سازد به همان اندازه در سلامت س ازمان م ؤثر خواه دبود.
۷.

بررسی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تفکر دامنه توجه تجزیه و تحلیل ترکیب و نوآوری قوه قضاوت صحیح استدلال تعمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
پژوهش حاضر به ارزیابی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر از دیدگاه مؤلفان کارشناسان آموزش و معلمان ذیربط می پردازد. سؤالات پژوهشی که در این تحقیق در رابطه با مبانی تفکر بررسی گردیده است. شامل این سؤالات است که بکارگیری محتوای کتابهای علوم تجربی در دوره ابتدائی (متن ،تصاویر و پرسشها) تا چه زمینه دامنه توجه، توانایی های تجزیه و تحلیل، توانایی ترکیب و نوآوری، قوه قضاوت صحیح، توانایی استدلال و توانایی تعمیم را در دانش آموزان پرورش می دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش تحقیق زمینهای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مؤلفان، کارشناسان آموزش و معلمان در کل کشور به استناد آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 48-38 تشکیل داد که از بین آنها 1489 نفر معلم ،248 کارشناس و 18 نفر مؤلف به عنوان نمونه انتخاب شده در مورد معلمان و کارشناسان آموزش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و در مورد مؤلفان به علت تعداد محدود از روش نمونه گیری نمونه برابر جامعه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ با طیف لیکرات مورد استفاده قرار گرفته است که پس از تعیین روائی و پایائی در اختیار نمونه های آماری قرار گرفته است. برای تحلیل اطلاعات و داده ها در بخش توصیفی از جداول توزیعی فراوانی و درصد فراوانی و میانگین و در بخش آمار استنباطی از آزمون کی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. از جمله نتایج کلی این تحقیق اینکه پاسخ دهندگان به سؤالات تحقیق کاربردی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی را بر توانایی تجزیه و تحلیل، قوه قضاوت صحیح و توانایی استدلال دانش آموزان را کمتر از حد انتظار دانسته و نهایت اینکه تا رسیدن به وضع مطلوب تألیف کتابهای درسی فاصله ای زیاد وجود دارد.
۸.

بررسی نقش توسعه آموزشهای تعلیمات عمومی در اجرای برنامه های تنظیم خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
هدف این پژوهش برسی تأثیر تحصیلات دوره تعلیمات عمومی بر تنظیم خانواده در شهرستان الیگودرز بوده است که در این پژوهش ضمن مقایسه تعداد فرزندان در خانواده ها و با توجه به سطوح تحصیلی والدین آنان اثربخشی تحصیلات در حد تعلیمات عمومی در کاهش بعد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی است. جم عآوری داده های مورد بررسی از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود و با مراجعه به پرونده های تربیتی دانش آموزان مقطع متوسطه استخراج گردید. جامعه آماری در این پژوهش والدین دانش آموزان مقطع متوسطه و نمونه مورد بررسی بصورت تصادفی از بین آنان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بین تعداد فرزندان در خانواده هایی که والدین با یکی از آنها حداقل از تحصیلات دوره تعلیمات عمومی برخوردار بوده اند مقایسه صورت گرفته و در این مقایسه در مواردی اثر افزایش تحصیلات (تعلیمات عمومی و بالاتر) نیز مورد بررسی قرار گرفته است بررسی های بعمل آمده توسط آزمونهای t و مجذور خی دو (x2) با نر مافزار SPSS نتایج پژوهش را به شرح زیر مشخص نموده است. تحصیلات والدین در حد تعلیمات عمومی و یا بالاتر در کاهش تعداد فرزندان مؤثر بوده است و هر چه بر میزان تحصیلات افزوده شده بر میزان تأثیر افزوده شده است. به علاوه تحصیلات مادر در حد تعلیمات عمومی و یا بالاتر در کاهش تعداد فرزندان تأثیر بیشتری نسبت به پدر داشته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱