پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال هشتم بهار 1392 شماره 34

مقالات

۱.

رابطه سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی عملکرد مدیران مدارس متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۴۵
این پژوهش به بررسی تاثیر سلامت سازمانی برعملکرد ( فنی، انسانی و ادراکی) مدیران مدارس متوسطه پسرانه آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر پرداخت. طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و دبیران ( 74 مدیر و 1209 دبیر ) مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 1391-1390 بود که از این تعداد 120 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه سلامت سازمانی تهیه شده توسط خانلو(1385) و عملکرد مدیران (عنایتی،1382) بود. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، ازمدل آماری رگرسیون چند متغیری روش ورود همزمان استفاده شد. در نهایت یافته های تحقیق نشان داد که بین عملکرد (فنی، انسانی وادراکی) مدیران با سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، بدین ترتیب که با افزایش سلامت سازمانی، عملکرد نیز در هرسه بُعد فنی، ادراکی و انسانی افزایش یافت.
۲.

مقایسه بلوغ شغلی وتعهد شغلی با سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک های دولتی و خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: بلوغ شغلی تعهد شغلی و سهل انگاری شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
پژوهش حاضر با هدف مقایسه بلوغ شغلی وتعهد شغلی با سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک های دولتی و خصوصی استان خراسان شمالی انجام شده است. حجم جامعه 13 بانک خصوصی و 7 بانک دولتی،(1445 نفر) بوده که300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. سپس به منظور سنجش بلوغ شغلی، تعهد شغلی و سهل انگاری شغلی به ترتیب از پرسشنامه های بلوغ شغلی (لوکان ،1984)،پرسشنامه تعهد شغلی (آلن، می یر و اسمیت ،1993) و پرسشنامه سهل انگاری شغلی (تاکمن ،1990) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و تعیین برازش داده ها با الگو و مقایسه مدل ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، بلوغ شغلی و تعهد شغلی با سهل انگاری شغلی همبستگی منفی وجود دارد. اثر مستقیم بلوغ شغلی بر سهل انگاری شغلی و تعهد شغلی بر سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک های خصوصی و دولتی منفی و معنادار است. اما اثر مستقیم بلوغ شغلی بر تعهد شغلی مثبت و معنادار است.همچنین نتایج نشان می دهد، کارکنان بانک های خصوصی، دارای سهل انگاری کمتر و بلوغ و تعهد شغلی بالاتری در مقایسه با کارکنان بانک های دولتی هستند. در بانک های خصوصی، ارزیابی و نظارت مستمر کار فرما، استفاده از بازخورد نظرات مشتریان، و بسیاری عوامل دیگر تاثیر دارد. درحالی که در بانک های دولتی به دلیل ثبات نصبی شرایط شغلی کارکنان، بالا بودن ساعات کاری، کم رنگ بودن سیستم نظارت و ارزشیابی مستمر، باعث پایین آمدن بلوغ و تعهد شغلی کارکنان، و بالا رفتن میزان سهل انگاری آن ها می گردد.
۳.

اولویت بندی مهارتهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهت کاربردی کردن آن در برنامه درسی دوره راهنمایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهارت های فاوا برنامه درسی دوره راهنمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان و متخصصان در رابطه با اولویت بندی مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی می باشد. بر این اساس از بین 11010 نفر از معلمان دوره راهنمایی مناطق نوزده گانه شهر تهران با استفاده از جدول مورگان280 نفر و از بین130 نفر از کارشناسان 37 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با استفاده از ماژول های بنیاد جهانیICDL و مطالعه ماژول های بنیاد ICDL ایران تهیه گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های خی دو، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون های توکی، LSD و U مان ویتنی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصوص بکارگیری مهارت های فاوای مورد نیاز دانش آموزان، همسو می باشد. همچنین از دیدگاه معلمان و متخصصان چهار مهارت جستجوی اینترنتی و پست الکترونیک، کامپیوتر و مدیریت فایل ها، نرم افزار ارائه مطلب و واژه پرداز از نظر اهمیت در اولویت اول آموزش، مفاهیم پایه سخت افزارو فناوری اطلاعات در اولویت دوم و بانک اطلاعاتی و صفحه گسترده در اولویت سوم آموزشی قرار دارند.
۴.

بررسی آثار تربیتی و جسمی- روانی مرگ در مثنوی مولوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مرگ فنا اجل جسم روان انسان خواب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از مسائلی که همواره، بشر را رنج داده، مسئله مرگ و پایان یافتن زندگی است. خداوند در قرآن کریم، مرگ را همچون زندگی، خلقت و آفرینش می خواند . و پیامبر اسلام(ص) مرگ را انتقال از عالمی به عالم دیگر می داند. و مولا علی(ع) انس و اشتیاقش را به مرگ، بیش از علاقه کودک به پستان مادر دانسته اس ت و به همین سبب وقتی پس از شصت و سه سال مجاهدت و عبودیت و تلاش بی وقفه و تحمّل رنج ها در راه حق در مسجد کوفه، شمشیر خوارج، فرقش را می شکافد ؛ فریاد بر می آورد که «فزت وربّ الکعبه». امام حسین(ع) در واپسین لحظات عمر در روز عاشورا، مرگ را پلی دانست که مؤمنان را از کناره سختی ها و دشواری ها به ساحل سعادت ها و نعمت های جاوید منتقل می کند وعبور دهنده کافران به سوی جهنّم و عذاب است. اصحاب این بزرگواران نیز مرگ را واقعیّت با عظمتی می پندارند که آنان را از زندان طبیعت و محدودیت های جهان حس و رنگ، رها ساخته در عالم ملکوت به جوار رحمت حق می رساند. لغت شناسان، «مرگ» [در پهلوی marg و اوستا mahrka، … از ریشه mar] را باطل شدن قوّت حیوانی وحرارت غریزی، فنای حیات ونیست شدن زندگانی، موت، وفات، اجل و از گیتی رفتن معنی کرده و برای آن مترادف های فراوانی بیان کرده اند. جلال الدین محمد معروف به مولوی، شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجری، مرگ و مترادفّات آن را صدها بار در مثنوی بیست و شش هزار بیتی اش به کار برده است. در این پژوهش از روش توصیفی با جستجوی کتابخانه ای در مثنوی بخصوص شرح های شارحانی همچون فروزانفر، شهیدی، استعلامی، محمد تقی جعفری و ...، استفاده کرده ام تا واژه هایی همچون مرگ، موت، فنا، اجل، جسم، روان، انسان، خواب، مشتقّات و هم خانواده های آنها را بیابم و با توجّه به ویژگی های مشترک به پنج گروه: الف: چگونگی و حقیقت مرگ ب: شباهت خواب ومرگ ج: شیوه های بی نهایت مرگ د: اجتناب ناپذیری مرگ ه)وضعیت انسان بعد از مرگ؛ دسته بندی نمایم و در باره هر یک توضیح دهم.
۵.

آموزش زیست محیطی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره متوسطه نظام آموزشی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش زیست محیطی دانش زیست محیطی مهارت زیست محیطی نگرش زیست محیطی برنامه درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضع موجود آموزش زیست محیطی در چارچوب سواد زیست محیطی مارسیونسکی و رهرینگ و سه حیطه اهداف بلوم انجام پذیرفته است. روش این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های درسی زیست شناسی، شیمی و جغرافیا با تکنیک آنتروپی شانون وبر اساس دانش، مهارت و نگرش زیست محیطی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کتاب های جدید التالیف زیست شناسی، شیمی و جغرافیا دوره متوسطه میباشدکه توسط دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی، برای سال تحصیلی92-93 تالیف و چاپ شده است. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست تحلیل محتوا بوده است که روایی آن توسط متخصصان حوزه محیط زیست و برنامه ریزان درسی تایید شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از مجموع513 مولفه های زیست محیطی شمارش شده، 305 واحد به دانش زیست محیطی، 88 واحد به مهارت زیست محیطی و 119 واحد به نگرش زیست محیطی اختصاص یافت. به دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی بطور نامتوازن توجه شده است و به بعد شناختی زیست محیطی بیش از حیطه نگرشی و مهارتی زیست محیطی توجه شده است و کتاب های درسی نیز به یک نسبت به مولفه های زیست محیطی نپرداخته است بطوری که آموزش زیست محیطی در کتاب های شیمی و زیست شناسی، بطور معناداری مغفول واقع شده است.
۶.

بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی کاری کارکنان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری مشارکت امنیت شغلی نشاط اساتید و کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
این پژوهش کیفیت زندگی کاری کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9را با الهام از رویکرد های مختلفی به ویژه رویکرد عاملیتی، کانینگهام وابرال و والتون مورد بررسی قرارداده است. جامعه آماری تمامی اساتید وکارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه9 کشور می باشند که در سال تحصیلی 92-91 شاغل می باشند. از این تعداد 352 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تعیین شده اند. این پژوهش به تبیین و توصیف وضعیت کیفیت زندگی کاری اساتید و کارکنان پرداخته واز نوع توصیفی– تبیینی است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی مانند خی دو و کروسکال و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان نشاط، میزان امنیت شغلی و رضایت از زندگی رابطه معنا داری با کیفیت زندگی کاری دارند.
۷.

بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همبستگی آن با ویژگی های شغلی آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انگیزش کیفیت کار ویژگی های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف از این پژوهش بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همبستگی آن با ویژگی های شغلی آنان در سال تحصیلی91- 90 بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و پرسشنامه 20 سوالی انگیزش کارکنان آسپینا استفاده شد. پایایی پرسشنامه با اجرای مطالعه موردی بر30 نفر از کارکنان و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 0.931 تعیین شد. جامعه آماری پژوهش55 نفر کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی بوده و با روش تمام شماری، نظرات 52 نفر از کارکنان در تحلیل داده ها بررسی شد. آزمون خی دو، محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون خی چندبعدی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد کارکنان معاونت پرورشی و تربیت بدنی با میانگین امتیاز انگیزش برابر با 70.42 از انگیزش بالایی برخوردار هستند. وجود همبستگی معنی دار بین نمرات انگیزش و ویژگی های شغلی کارکنان تایید نشد. بین نظر کارکنان در مورد خرده عامل های نوآوری و ابتکار، امکانات و تجهیزات و تنوع از عامل کیفیت کار، خرده عامل ارتقا شغلی از عامل پیشرفت شغلی، خرده عامل احساس توجه از سوی مقام مافوق، تفاوت معنی داری وجود نداشت. ویژگی محل کار، سبب شد تا بین پاسخ های کارکنان به گویه های روشن بودن اهداف سازمان، تنوع و ارزشمندی کار تفاوت معنی دار وجود داشته باشد. ویژگی جنسیت باعث بروز تفاوت در مورد گویه های ارزشمندی کار و احساس توجه از سوی مقام مافوق شد. ویژگی سابقه کار بر پاسخ کارکنان به گویه وجود فرصت مشارکت در تصمیم گیری سازمانی موثر بود. ویژگی پست سبب شد تا در پاسخ به گویه اعتماد به درک و شناخت مافوق از توانمندی فرد بین کارکنان تفاوت معنی داری وجود داشته باشد. ویژگی تحصیلات و مدرک بر گویه کیفیت بخشی به کار اثر گذاشت. ویژگی درآمد نیز پاسخ کارکنان را به گویه های شناخت انتظارات سازمان، پذیرش جایگاه مقام مافوق، اعتماد به درک و شناخت مافوق از توانمندی فرد و ارزشمندی کار متفاوت نمود.
۸.

شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی نوآوریهای آموزشی: مطالعه موردی ارزشیابی کیفی، توصیفی در آموزش ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نوآوری های آموزشی شرایط تسهیل کننده اجرا نهادینه سازی ارزشیابی کیفی توصیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف از پژوهش حاضر مطالعه شرایط تسهیل کننده کاربرد و نهادینه سازی نوآوری های آموزشی (ارزشیابی کیفی، توصیفی) است. در پژوهش حاضر ارزشیابی کیفی، توصیفی به عنوان نمونه ای از نوآوری آموزشی مد نظر قرار گرفت. در طرحی از نوع همبستگی تعداد 100 نفر از معلمان مقطع ابتدایی از پنج مدرسه مجری طرح ارزشیابی کیفی توصیفی (شامل پایه های اول تا پنجم ابتدایی) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از شهر تهران انتخاب شدند. سپس مشارکت کنندگان پرسشنامه محقق ساخته شرایط تسهیل کننده اجرا و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی، توصیفی با لیکرت پنج ارزشی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم را تکمیل کردند. روایی آن توسط اساتید صاحب نظر به تأیید رسید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (92/0=α). برای تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل، آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون در سطح معنی داری 01/0p≤ استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 29 گویه، در هشت عامل عدم رضایت از شرایط موجود (4 گویه)، دانش و اطلاعات موجود (4 گویه)، دسترس پذیری منابع (4 گویه)، زمان کافی (3 گویه) پاداش و/ یا مشوق ها (3 گویه)، مشارکت در تصمیم گیری (3 گویه)، تعهد (4 گویه) و رهبری (4) شناخته شدند. نتایج نشان داد عدم رضایت از شرایط موجود و وجود دانش و اطلاعات از بیشترین اولویت در تسهیل کاربرد و نهادینه سازی این نوآوری آموزشی برخوردارند. سایر شرایط شامل رهبری، تعهد، دسترس پذیری منابع، زمان کافی، مشارکت در تصمیم گیری ها و در نهایت پاداش و/یا مشوق ها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱