پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال دوازدهم پاییز 1396 شماره 52

مقالات

۱.

رهبری اخلاقی زمینه ساز ارتقا عدالت تعاملی و جو اخلاقی در ادارات آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
رهبری اخلاقی و عدالت تعامل به همراه جو مطلوب از مؤلفه های مهم سازمانی هستند که بر اخلاق حرفه ای و عملکرد کلی سازمان اثر دارند. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه رهبری اخلاقی با جو اخلاقی با میانجی گیری عدالت تعاملی انجام شده است. این تحقیق ازنظر ماهیت توصیفی – همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کارکنان ستادی اداره آموزش و پروش شهرستان شاهرود بودند که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 97 نفر برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق انتخاب شدند. به منظور تهیه و جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، پرسشنامه عدالت تعاملی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه جو اخلاقی توماس (2013) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین رهبری اخلاقی و جو اخلاقی رابطه معنی دار (67/0)، بین رهبری اخلاقی و عدالت تعاملی رابطه معنی دار (42/0)، بین عدالت تعاملی و جو اخلاقی رابطه معنی دار (26/0) و نقش میانجی عدالت تعاملی در رابطه بین رهبری اخلاقی و جو اخلاقی 14/0 وجود دارد. رهبران اخلاقی باید ادراک عدالت تعاملی را میان پیروانشان افزایش دهند. هنگامی که کارکنان نحوه برخورد و تعاملات را در سازمان عادلانه دیده و تبعیضی مشاهده نمی کنند، در جو کاری خود احترام،صداقت و اخلاق مداری را ادراک می کنند.
۲.

ارزیابی شناخت معلمان از درس پژوهی و تبیین رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی و عملکرد شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۰
هدف این پژوهش ارزیابی شناخت از درس پژوهی و تبیین رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی و عملکرد شغلی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی در سال تحصیلی 95-1394 بود. روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن تمام معلمان دوره ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی بود که 165 نفر(140 مرد و 25 زن) از آنان بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه های محقق ساخته درس پژوهی(شهلایی، 1393)، توانمند سازی روانشناختی(اسپریتزر، 1995) و عملکرد شغلی(پاترسون، 1992) استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید اساتید صاحب نظر قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب 76/0، 82/0 و 88/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(تی تک نمونه ایی، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و تی مستقل) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد شناخت معلمان از درس پژوهی مطلوب نمی باشد. همچنین بین شناخت از درس پژوهی با توانمند سازی روانشناختی و عملکرد شغلی آنها رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تکمیلی نیز بیانگر آن است بین معلمان با مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در متغیر شناخت از درس پژوهی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین وضعیت معلمان زن در میزان شناخت از درس پژوهی و عملکرد شغلی بهتر از معلمان مرد می باشد، ولی تفاوت دو گروه در متغیر توانمند سازی روانشناختی معنادار نمی باشد.
۳.

پیش بینی نظم دهی یادگیری براساس اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت با واسطه گری راهبردهای پردازش اطلاعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
بسیاری از مشکلات یادگیری ناشی از فقدان مهارت های شناختی و فراشناختی در دانش آموزان است در حالی که مهارت های یادگیری و مطالعه آموزش پذیرند. این پژوهش قصد دارد با تعیین نقش سازه های انگیزشی و راهبردهای پردازش اطلاعات در نظم دهی یادگیری (خودنظم دهی یادگیری و نظم دهی بیرونی) علل برخی مشکلات یادگیری را برای کمک به معلمان و دانش آموزان، بشناساند. بدین منظور پژوهش حاضر با طرح همبستگی بر روی جامعه ای متشکل از 492 دانش آموز سال سوم رشته های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک شهر نور در سال تحصیلی 95-94 انجام شد که نمونه ای متشکل از 264 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از آن انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه ای شامل زیر مقیاس نظم دهی یادگیری ورمونت (1998)، اضطراب امتحان از راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1994)، اهداف پیشرفت میگلی و کاپلان، میدلتون و میر (1998) و راهبردهای یادگیری از راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1994) استفاده شد. یافته های حاصل از به کارگیری تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت با راهبردهای پردازش اطلاعات عمیق و سطحی و راهبردهای پردازش اطلاعات با نظم دهی یادگیری رابطه معناداری دارد. اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت نیز به واسطه رابطه با راهبردهای پردازش اطلاعات، به طور معناداری نظم دهی یادگیری را پیش بینی می کند.
۴.

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران به منظور ارائه راهکارهای کاربردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران است. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه تهران هستند، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 381 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی است. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی( پرسشنامه کیفیت زندگی کاری90/0 و پرسشنامه سرمایه اجتماعی 85/0) و روایی ابزاربود. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی( شاخص های مرکز و پراکندگی) و استنباطی( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که: رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران مثبت و در سطح 05/0 معنادار است . همچنین رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران مثبت و در سطح 05/0 معنادار است .افزون بر دو مورد بالا رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با ابعاد سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران نیز مثبت و در سطح 05/0 معنادار است .
۵.

شناسایی موانع ایجاد همخوانی موضوعات پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیازهای جامعه از دیدگاه دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ایجاد همخوانی بین موضوعات پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشجویان انجام شده است. روش انجام این تحقیق به شیوه توصیفی با رویکرد پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حدود 500 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های مختلف رشته ی علوم تربیتی در دانشگاه های اصفهان، آزاد اسلامی خوراسگان و پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 94- 1393 بود که از بین آنها با استفاده از جدول کرجسی- مورگان نمونه ای 217 نفری به صورت نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، با 24 سؤال بسته پاسخ بود. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 91/0 برآورد گردید که نشان از اعتبار بالای ابزار اندازه گیری دارد؛ و روایی صوری آن نیز توسط کارشناسان و متخصصان علوم تربیتی مورد تائید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی برای مشخص کردن توزیع فراوانی و درصد نمرات پاسخ گویان از میانگین، انحراف معیار و درصد و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل و t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر دانشجویان موانع اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سازمانی در ایجاد همخوانی بین موضوعات پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد با نیازهای جامعه مؤثر هستند.
۶.

مطالعه مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی با رویکرد مقایسه ای میان مدیران ، اساتید دانشگاهی و دانشجویان بازاریابی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف پژوهش حاضر، مطالعه مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی با رویکرد مقایسه ای میان مدیران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته مدیریت بازاریابی می باشد و بدنبال پاسخگویی به دو پرسش می باشد: مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی چیست؟ ثانیا دیدگاه گروه های مذکور در مورد مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی چیست وآیا تفاوتی در دیدگاه آنها وجود دارد؟ مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که تعداد 276 نفر از دانشجویان، مدیران و اساتید دانشگاه های خراسان رضوی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . برای شناسایی گویه های پرسشنامه محق ساخته در دو قسمت مهارت های بازاریابی و دانش بازاریابی،از روش شناسی تحلیل محتوا استفاده شده که 15 گویه در مهارت و 16 گویه در زمینه دانش بازاریابی شناسایی شد. پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی و پایایی 0.84 می باشد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون آنوا و توکی تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سه گروه در مورد ویژگی های مهارتی 11 مورد از 15 مورد تفاوت معناداری وجود دارد و نیز در مورد زمینه های دانش 11 مورد از 16 مورد تفاوت معناداری وجود دارد.
۷.

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
سازگاری تحصیلی از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روان شناسی محسوب می شود. به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن، ضمن افزایش دانش، می تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و بین فردی داشته باشد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بود که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. به منظور انجام پژوهش، نمونه ای به حجم 274 نفر (130 پسر و 144 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه نگرش مذهبی (گلریز و براهنی، 1353)، پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) و پرسشنامه سازگاری تحصیلی (بیکر و سریاک، 1984) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که خودکارآمدی و نگرش مذهبی نقش معناداری در پیش بینی سازگاری تحصیلی داشتند.
۸.

اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش مسئولیت پذیری و شادکامی و کاهش احساس تنهایی کارکنان موسسه مدرسان شریف بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، گروه کنترل و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل 190 نفر از کارکنان موسسه مدرسان شریف شهر تهران در سال 1395 بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و در دسترس، از میان آن ها تعداد 31 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و 16 نفری کنترل جایگزین شدند و در سه مرحله، به پرسشنامه های احساس تنهایی راسل و همکاران (1978)، مسئولیت پذیری گاف (1987) و شادکامی آرگیل و همکاران (1989) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش به مدت 7 جلسه نود دقیقه ای تحت آموزش های واقعیت درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاکی از کاهش معنادار نمره احساس تنهایی و افزایش معنادار نمره مسئولیت پذیری و شادکامی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری بود. از آنجا که اجرای برنامه آموزش واقعیت درمانی به صورت گروهی منجر به افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی کارکنان می شود، از این برنامه می توان به عنوان برنامه ای مفید و موثر برای کارمندان موسسات و ادارات استفاده کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴