پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال هفتم بهار 1391 شماره 30

مقالات

۱.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ابراز وجود بر سبک اسنادی و افسردگی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
این کارآزمایی بالینی از نوع پژوهش های نیمه تجربی (طرح پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بود. نمونه این پژوهش متشکل از 100 دانشجو بود که به صورت تصادفی ساده از بین داوطلبان شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی جایگزینی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. ابتدا، آزمون های سبک اسنادی و افسردگی برای هر دو گروه اجرا شد. بعد از اجرای پیش آزمون، جلسات آموزشی طی 15 جلسه یک و نیم تا دو ساعته برای گروه آزمایش برگزار گردید. در پایان دوره آموزش و دو ماه پس از آن، هر دو گروه با آزمون های مورد نظر مجدداً مورد ارزیابی (پس آزمون و آزمون پیگیری) قرار گرفتند. در پایان، برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار استنباطی (آزمون لوین، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی با اندازه گیری های مکرر مچلی، آزمون t در گروه های مستقل و وابسته و آزمون چند متغیری پیلایی) استفاده شد. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش های ابراز وجود بر کاهش سطح افسردگی و تغییر سبک اسنادی آزمودنی ها (05/0P<) بود.بنابراین، می توان گفت که آموزش های شناختی- رفتاری ابراز وجود راهبردهای مداخله ای ساخت یافته ای هستند که در تغییر سبک اسنادی و بهبود خلق مؤثرند.
۲.

مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی براساس سبک های هویت، اهداف پیشرفت، درگیری تحصیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های هویت، اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی به روش تحلیل مسیرمی باشد.برای انجام این تحقیق تعداد 1072 دانش آموز دختر پایه دوم شاغل به تحصیل در دبیرستان های سبزوار و نیشابور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ی سبک های هویت ISI-3 (برزونسکی،1997)، مقیاس اهداف پیشرفت PALS (میگلی و همکاران،2000) و پرسشنامه ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و دیگروت، 1994) استفاده شد. معدل دانش آموزان در پایان سال تحصیلی در چهار درس اختصاصی به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی آنان مدنظر قرار گرفت.نتایج تحلیل داده های این تحقیق نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی داشته و توانسته است 49٪ پیشرفت تحصیلی را تبین کند و هم چنین رابطه سبک هویت اطلاعاتی و پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر اهداف تبحری، تلاش، ارزش تکلیف و راهبردهای پردازش عمیق بود به طوری که سبک هویت اطلاعاتی بر اهداف تبحری اثر مثبت و مستقیم و اهداف تبحری نیز، بر تلاش، ارزش تکلیف و راهبردهای پردازش عمیق اثر مثبت و مستقیم داشت، اثر مستقیم تلاش، ارزش تکلیف و راهبردهای پردازش عمیق نیز بر پیشرفت تحصیلی مثبت و در سطح 01/0 معنا دار بود و رابطه سبک هویت هنجاری و پیشرفت تحصیلی نیز تحت تأثیر اهداف رویکرد-عملکرد و تلاش قرار داشت به طوری که سبک هویت هنجاری اثر مستقیم و مثبت بر اهداف رویکرد- عملکرد و اهداف رویکرد-عملکرد هم اثر مستقیم و مثبت بر تلاش داشت، اثر مستقیم و مثبت تلاش بر پیشرفت تحصیلی نیز سطح در 01/ معنادار بود. ازطرفی سبک هویت اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم و منفی داشت و اثر مستقیم سبک هویت هنجاری بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبود.
۳.

استراتژی رهبری با رویکردی دانش محور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
با ورود به عصر دانش، الگوهای رهبری سازمانی نیازمند نوزایی بنیادین می باشند. علیرغم تلاش های فراوان در این مسیر، هم چنان تئوری ها در سطح خرد باقی مانده و از مفاهیم استراتژیک و سازمان گستر عاری هستند. این مقاله با تلفیق رویکرد ایجابی و سلبی برای رفع این شکاف تلاش می کند. الزامات پدیدارشده در ادبیات مدیریت مانند "ضرورت های رهبری در عصر دانش"، "ضرورت توجه به مفاهیم استراتژیک"، و "رهبری در سیستم پیچیده انطباقی" در کنار انتقاداتی که بنابه "اصول اخلاقی کانت" نسبت به تئوری های موجود و "هستی شناسی سه رکنی سنتی در تئوری ها" مستند شده اند، مبانی مدل این مقاله را تشکیل میدهند. مدل مقاله از طریق "حس گری" بر شکل گیری باورهای مستقلانه کارکنان و مدیران سازمان تأکید می کند. سپس با اقدامات و بسترسازی ِ "رهبری توانمندساز"، "ارتباط موثر" در سازمان شکل گرفته و باورهای کارکنان و مدیران تبدیل به "باورهای جمعی" می شود. در مسیر رسیدن به باورهای جمعی، "رهبری انطباقی" که الگویی از رهبری پویا و فراگیر بر پایه دانش است، نقش حیاتی ایفا می کند. در نهایت با تکیه بر باورهای جمعی میتوان به سه پیامد "مسیر، یکپارچگی، و تعهد" در استراتژی رهبری دست یافت.
۴.

ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه قم بعنوان سازمان یادگیرنده پیشرو ازدیدگاه اعضای هیات علمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
هدف ارزیابی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه قم بعنوان سازمان یادگیرنده پیشرو ازدیدگاه اعضای هیات علمی ، وروش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی است.جامعه آماری اعضای هیات علمی دودانشگاه بودند که تعداد206نفر ازآنان بر اساس جدول برآورد نمونه ازروی حجم جامعه مورگان وکرجسی وبه شیوه تصادفی طبقه ای وساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده(FLO) باب گانز، حاوی تعداد11سوال بسته پاسخ در طیف لیکرت با پایایی0.79می باشد تجزیه وتحلیل اطلاعات براساس روشهای آمار توصیفی وآزمون های استنباطیZتک گروهی و Tبرای مقایسه میانگین دو گروه مستقل نشان داد:1-دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه دولتی قم از نظرمعیارهای ارزیابی از وضعیت مناسبی بعنوان سازمان یادگیرنده پیشرو برخوردار نیستند.2- بین وضعیت دو دانشگاه در برخورداری از معیارهای سازمان یادگیرنده پیشرو تفاوت معنی داری وجود ندارد3-از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای مذکور ، هیچکدام از معیارهای ارزیابی نمرهZ بالاتر از Zبحرانی بدست نیاوردند.
۵.

بررسی رابطه نظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت یابی در دانش آموزان دوره متوسطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
این پژوهش با هدف بررسی رابطه نظام ارزرشی و رشد اخلاقی با هویت یابی در دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش اسلامشهر است که روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری دانش آموزان دوره متوسطه اسلامشهر که نمونه آماری 320 نفر دانش آموزان دختر و پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است، که دانش آموزان پسر 218 و دختر102 است. محاسبه داده ها از روش آمار توصیفی شامل فراوانی درصد فراوانی و میانگین و انحراف معیار است و از آمار استنباطی شامل آزمون T استودنت دو گروه مستقل و همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه و خی دو و با استفاده از نرم افزار SPSS می باشد. ابزار گردآوری پرسشنامه های هویت شخصی، احمدی (1370) پرسشنامه بررسی ارزشها از آلپورت، رنون و لیندزی(1962) و آزمون رشد اخلاقی موسوم به DIT از رست و همکاران(1986و1979) استفاده شده است که تمام پرسشنامه ها از روابی و اعتباری بالایی برخوردار است. این تحقیق دارای10 فرضیه پژوهش است که مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است بیش 62% دانش آموزان دوره متوسطه دارای بحران هویت شخصی هستند و ارزش های اقتصادی و زیبایی شناختی در سطح نسبتاً پایین بوده اند؛ درحالیکه ارزش های مذهبی و نظری و سیاسی در سطح بالایی قرار دارند. نتایج نشان داده است که رشد قضاوت اخلاقی در مرحله اول13% و در مرحله چهارم27/0 و در مرحله پنجم7/9/0 هستند. در ضمن نتایج نشان داده است که بین دانش آموزان با سطوح مختلف رشد قضاوت اخلاقی از نظر بحران هویت تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داده است رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. در مرحله1و2 پسران و در مراحل3و4و5 نسبت دختران بیشتر است
۶.

مهارتهای فراشناختی وهوش معنوى(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۷
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مهارتهای فراشناختی وهوش معنوی دربین دانشجویان دانشگاه پیام نوراسفراین می باشد. تعداد 287 نفر به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت سنجش فراشناخت ازپرسشنامه ولزوکارترایت (2004) و برای سنجش هوش معنوی از آزمون 29سوالی عبدالله زاده (1387) استفاده شد. نتایج تحلیل با روش همبستگی نشان داد که بین مهارتهاى فراشناختی و هوش معنوى رابطه مثبت معنادار وجود دارد . همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که مهارتهای فراشناختی پیش بین خوبى براى هوش معنوی مى باشند و همچنین ازبین عاملهاى فراشناخت فقط عامل کنترل ناپذیری وخطرباهوش معنوى ارتباط نداشت.این نتایج نشان میدهند که افزایش درمهارتهای فراشناختی موجب افزایش قدرت داوری و، سازمان دهی و گسترش معنایی دانش فرد می شود که این توانمندی ها با گسترش هوش معنوی همراه می باشند.
۷.

بررسی علل تعارض در بین کتابداران کتابخانه های عمومی مراکز استان و نقش آن در رضایت شغلی آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
مقدمه: مدیریت تعارض جزء لازم و مکمل سبک کلی مدیریت به شمار می رود. مدیران کتابخانه، اطلاعات اندکی از مدیریت تعارض و مسائل مبتلا به آن دارند. با توجه به اینکه آشنایی مدیران نسبت به یافته های تعارض این امکان را برای آنها فراهم می کند تا اهمیت، ویژگیها و موقعیت تعارضهای مختلف را به خوبی شناسایی نمایند و شرایط و یا علل بروز یا تشدید آنها را تشخیص و تحت کنترل قرار دهند. روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان کتابخانه های کل کشور تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه در جامعه کارکنان کتابخانه های کشور از فرمول کوکران تعداد نمونه برابر 110 پیشنهاد شده و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد بین ساختار کتابخانه و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد، بین تعارض در محیط کتابخانه و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، بین وجود ساختار کتابخانه و رضایت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد، بین وجود تعارض در محیط کار کتابخانه و رضایت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. اصالت / ارزش: تعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی فراوانی روی افراد و سازمان بر جای می گذارد، استفاده صحیح و موثر از تعارض موجب شکوفایی و در نتیجه افزایش رضایت شغلی کارکنان است. در این پژوهش سعی شده است بررسی گردد با توجه به جو فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اقتصادی حاکم بر کتابخانه ها، چه عواملی سبب ایجاد تعارض شده و این تعارضات چه تاثیری بر رضایت شغلی افراد به جای گذاشته است.
۸.

ارزشیابی کارآیی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی _ آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از دیدگاه معلمان و مدیران، والدین و دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کارآیی رویکرد ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از رویکردهای جدید در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مطالعه و بررسی تاثیر این رویکرد در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 10 تهران بوده است. روش تحقیق در این پ ژوهش روش توصیفی به شیوه ی پیم ایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. نمونه آماری پژوهش مجموعا 280 نفر می باشند و جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان منطقه 10 تهران در سال تحصیلی 91-90 می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه محقق ساخته که شامل 33 سؤال پنج گزینه ای با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت و همچنین پنج سؤال تشریحی است. به طور کلی آموزگاران با اجرای طرح ارزشیابی توصیفی موافقند و اعلام کرده اند که اجرای این طرح در کاهش اضطراب دانش آموزان مؤثر بوده است و موجب افزایش خلاقیت، انگیزه ی آموزشی، مهارتهای تحقیق و پژوهش، شناخت دانش آموز نسبت به توانایی های خود، تعامل بیشتر دانش آموزان با همدیگر و با معلم، تقویت روحیه انتقادپذیری در دانش آموزان شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که: در دانش آموزان ابتدائی منطقه 10 تهران، ارزشیابی توصیفی در سطح بسیار بالایی در مدارس ابتدائی آن منطقه کارائی دارد که اجرای این طرح در بهبود یادگیری دانش آموزان، در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه، بهبود رفتار دانش آموزان، دشواری کار معلمین، سلامت روحی و روانی دانش آموزان تاثیر مهمی را ایفاد نموده است که بر کیفیت آموزش و اهداف مورد نظر آموزش و پرورش توجه ویژه ای دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴