پریوش جعفری

پریوش جعفری

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

ارائه مدل مطلوب رقابت جهت پیشرفت آموزشی در دانشگاه(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
مقدمه: بسیاری از پدیده ها تغییر کرده اند، تغییر برای آموزش عالی و دانشگاه ها دیگر یک فرصت نیست، بلکه یک ضرورت است. بنابراین هدف از این پژوهش ارتقاء رقابت پذیری آینده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش ها: پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی با رویکرد آمیخته بود. جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان علمی و دانشگاهی با پست های مدیریتی و در بخش کمی شامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سطح تهران می باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی و کمی به صورت نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی انتخاب شد. ابزار از نوع پرسشنامه محقق ساخته و اعتبار و روایی پژوهش، از روایی وابسته به معیار، محتوایی و سازه و برای پایایی از آزمون کرونباخ با درجه قابل قبول انجام پذیرفت تجزیه و تحلیل در بخش کمی از آمار توصیفی و در بخش کیفی از آمار استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که دانشگاه ها در تمامی این شاخص ها و ابعاد دچار مشکل هستند. مشکل از این جهت که به نظر پاسخ گویان که اساتید همین دانشگاه ها بوده اند، در تمامی شاخص ها و ابعاد عملکرد موجود با عملکرد مطلوب تفاوت معنی داری دارد. نتیجه گیری: بنابراین و با توجه به نتایج مطالعه باید گفت که دانشگاه های استان تهران نتوانسته اند به نتبجه مطلوب دست یابند و در تمامی ابعاد و شاخص ها ضعیف عمل کرده اند و در ادامه باید بر شاخص های ارتقا و پیشرفت آموزشی تاکید بیشتری شود.
۲.

Identifying the Dimensions of Leadership Effectiveness of Farhangian University Campus Principals

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۶۸
Purpose: The aim of this study was to "identify the dimensions of leadership effectiveness of Farhangian University campus principals." Methodology: This research was exploratory in terms of applied purpose, in terms of field implementation method and in terms of data collection method. The statistical population of this study consisted of full-time and part-time faculty members of Farhangian University campuses in the academic year of 2018-19, who were selected and studied by random sampling of relative classes. A researcher-made questionnaire was used to collect information and exploratory factor analysis method was used to analyze the collected data. Findings: The results indicate the recognition of the dimensions of leadership effectiveness of Farhangian University campus managers in three dimensions: 1. Perceptual (personal) evaluation (others' perception of the leader's credibility and self-assessments; Peers, and superiors inside and outside the organization do training, create indicators of effectiveness), 2. Satisfaction of subordinates (individual) (Satisfaction of members of the organization) and 3. Achievement of organizational goals (relative levels) Achieving the goals of the organization) was in the form of 30 indicators. Conclusion: In order to achieve its goals and aspirations, Farhangian University should constantly evaluate the performance of its campus administrators based on the dimensions of perceptual evaluation, subordinates' satisfaction and achievement of organizational goals, review the processes and change the patterns and structures. Achieves higher effectiveness.
۳.

مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش آموزان

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۴
هدف پژوهش حاضر شناسایی و معرفی مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر توسعه خودمدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهر شیراز بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته، از نوع اکتشافی انجام گرفت. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا شد. بخش کیفی با به کارگیری روش تحلیل محتوا، و بخش کمّی با روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، متخصصان و پژوهشگران حوزه مدیریت و علوم تربیتی بودند که به روش هدفمند و با معیار اشباع داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بود. جامعه آماری در بخش کمّی شامل همه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه بود. یافته ها، در چهار مؤلفه خانواده، محیط آموزشی، برنامه ریزی و مهارت های اجتماعی به عنوان پیش سازمان دهنده طراحی شد. هر یک از این مؤلفه ها زیرمؤلفه هایی دارند که در توسعه خودمدیریتی مؤثرند. در نهایت، وضعیت خودمدیریتی در بین دانش آموزان براساس مدل پیشنهادی، مناسبی نبود. ولی از نظر نمونه مورد مطالعه، مدل خودمدیریتی با وضعیت موجود تناسب خوبی دارد.
۴.

ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۶
      هدف پژوهش حاضر، تدوین و ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز بود. این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، متخصصان، صاحب نظران و پژوهش گران حوزه مدیریت و علوم تربیتی بودند. با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، با آگاهی دهندگان کلیدی مصاحبه به عمل آمد. با استفاده از شیوه تحلیل مضمون داده ها تحلیل و چهار مولفه (خانواده، محیط آموزشی، برنامه ریزی و مهارت های اجتماعی)  به عنوان پیش سازمان دهنده طراحی گردید. این چهار مولفه از مولفه های پایه که شامل عملکرد خانواده: آگاهی خانواده، شیوه فرزندپروری، سبک زندگی، جو عاطفی خانواده، همدلی و صمیمیت، قدرت بخشی خانواده، تاب آوری خانواده، درحوزه عملکرد محیط آموزشی: اشتیاق تحصیلی، جو آموزشی، حل مسائل، نیروی انسانی (معلم و مدیر و....)، در حوزه برنامه ریزی: خودکارآمدی تحصیلی، خود نظم دهی تحصیلی، کمال گرایی تحصیلی، نظم و انضباط، پذیرش مقررات، تبعیت از هدف، برنامه ریزی تحصیلی، خود ارزیابی، و در حوزه مهارت های اجتماعی: خود شکوفایی، خود آگاهی، سازگاری اجتماعی خود کارآمدی و رشد اجتماعی، مهارت های ارتباطی، کفایت اجتماعی است، استخراج گردید
۵.

ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی به منظور ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی در سال 1398 انجام پذیرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر برحسب نوع داده آمیخته (اکتشافی)، برحسب هدف، کاربردی-بنیادی، ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی و ازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شعب بانک ملی ایران بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر برای بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، شعب تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 346 نفر از کارکنان بانک ملی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده های به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام پذیرفت. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه شامل روایی صوری، محتوا و روایی سازه بود و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (عوامل ساختاری: 0.794، عوامل محتوایی: 0.836، عوامل زمینه ای: 0.825) و ضریب پایایی ترکیبی (ابعاد فردی: 0.736، ابعاد آموزشی: 0.838، ابعاد سازمانی: 0.779)، اندازه گیری و مورد تایید قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی تحلیل محتوای متن (کدگذاری) و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی شامل عوامل فردی، آموزشی و سازمانی است. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در وضعیت موجود، عوامل فردی ارتقای نظام آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
۶.

Provide a Model for Identifying Indicators of Education Development (Tuition and Content Services, Health-Individual Education, etc.) in Working Children

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۸
Purpose : The purpose of this study was to provide a model for the development of children's education. Methodology : The research method was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population in this study was all experts in the field of educational management and curriculum planning and training of working children. After the 11th interview, theoretical saturation took place. Validity was obtained through 4 experts and by two colleagues and reliability of the Copa formula (0.632). In order to conduct this research, in addition to documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software was used to identify the dimensions, components and indicators of the development of working children education, and in the quantitative data analysis section, the structural equation technique was used. Findings : As a result of qualitative analysis, 3 dimensions, 8 components and 43 indicators were identified. The dimensions of health-individual education, socio-cultural education and education of knowledge and academic and professional skills were identified as the main dimensions of the development of education of working children. Finally, all indicators were approved using structural equation technique and education of knowledge and academic skills. And vocational education with a coefficient of 0.858, health-individual education with a coefficient of 0.701 and socio-cultural education with a coefficient of 0.605 showed the most impact and importance in the model, respectively. The validity of the model was measured by 5 dimensions (philosophy and purpose with an average of 4.8, theoretical foundations with an average of 4.9, executive principles with an average of 4.70, evaluation system with an average of 4.8 and executive mechanism with an average of 4.8) that all dimensions were approved. . Conclusion : Finally, a model with 5 dimensions (philosophy and purpose with an average of 4.8, theoretical foundations with an average of 4.9, executive principles with an average of 4.7, evaluation system with an average of 4.81 and executive mechanism with an average of 4.80) was designed and validated
۷.

پیامدهای یادگیری خدمت محور در مدارس ابتدایی شهر تهران

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۶
هدف این پژوهش بررسی پیامدهای یادگیری خدمت محور در مدارس ابتدایی شهر تهران بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. در بخش کیفی از میان خبرگان دانشگاهی طبق اصل اشباع نظری 20 نفر با روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از میان معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 (1600 نفر) طبق فرمول کوکران 309 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق مرور منابع و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته (45 گویه) جمع آوری شد. پایایی در بخش کیفی از طریق توافق درون موضوعی و در بخش کمی علاوه بر تایید روایی صوری، محتوایی و سازه، پایایی آن با روش های آلفای کرونباخ و ترکیبی بالای 93/0 بدست آمد. داده ها در بخش کیفی با روش های تحلیل محتوی و کدگذاری نظری و باز و در بخش کمی با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند. در بخش کیفی پس از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، شاخص ها شناسایی و سپس پرسشنامه یادگیری خدمت محور طراحی شد. در بخش کمی یافته ها نشان داد که پیامدهای یادگیری خدمت محور دارای سه مولفه فردی (25 شاخص و واریانس تبیین شده 879/29)، مدرسه ای یا سازمانی (9 شاخص و واریانس تبیین شده 277/13) و اجتماعی (11 شاخص و واریانس تبیین شده 994/12) بود. بنابراین، یادگیری خدمت محور دارای پیامدهای متنوعی برای دانش آموزان به عنوان ارائه دهندگان خدمات به جامعه، برای جامعه به عنوان دریافت کننده خدمات از دانش آموزان و برای معلمان به عنوان تسهیل کننده، سازمان دهنده و هماهنگ کننده یادگیری است.
۸.

طراحی مدل شایستگی های مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت ایران

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۰
یکی از چالش های سازمانی و نیازهای اصلی شرکت ملی نفت ایران دست یافتن به استراتژی هایی است که بتوان از آن در بهبود عملکرد کارکنان استفاده نمود. مربیگری عملکرد یکی از استراتژی هاست و نبود مدل متناسب با صنعت نفت از موانع موجود در این شرکت است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی درصدد شناسایی مدل شایستگی های مربیگری عملکرد متناسب با شرکت ملی نفت ایران بود . روش جمع آوری داده ها بررسی متون و مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. شاخص های مطرح شده از انجمن ها و مدل های مربیگری و ادبیات تحقیق برگرفته شد. روش نمونه گیری هدفمند و شامل مصاحبه با 12 نفر از مسئولان و مدیران آگاه به مربیگری در شرکت ملی نفت بود . متون و مصاحبه ها توسط نرم افزار MAXQDA با روش استقرائی کدگذاری شد. تحلیل یافته ها مشتمل بر 16 دسته شایستگی های مربیگری عملکرد براساس کدهای مشترک بین ادبیات تحقیق و نظر متخصصان دسته بندی و ارائه شد.
۹.

مدل بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
بالندگی اعضای هیات علمی در طی فرآیند یادگیری رخ می دهد، یادگیری حاصل دانش آشکار و ضمنی است که از طریق آموزش، پژوهش، تعامل و تجربه به دست می آید. این پژوهش به صورت کیفی با هدف مدل بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد در چارچوب گراندد تئوری طراحی گردیده است. ابتدا عوامل اولیه با مرور پیشینه پژوهش استخراج گردیده، درادامه با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور هرمزگان داده ها گردآوری شده اند. با نظم دادن مفهومی داده ها؛ معانی و ویژگی های بالندگی اعضای هیات علمی از طریق یادگیری غیررسمی در سه مرحله کدگذاری شناسایی، استخراج و در نهایت مدل تحقیق ارائه گردیده است. پایایی و قابلیت اعتماد مصاحبه ها از روش های پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی تایید شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی است که پدیده بالندگی از طریق یادگیری غیررسمی شامل دو مقوله 1- حوزه های یادگیری ضمنی شامل: مقوله های آموزشی، اخلاقی، سازمانی و 2- مقوله قلمرو یادگیری شامل: مقوله های فردی، دانشگاهی و فرادانشگاهی است. علاقه و روحیه، چالشگری و توان برقراری ارتباط، شرایط علّی خرد و سیاست های ارتقا و ترفیع، شرایط کلان را تشکیل می دهند. شرایط مداخله گر به سطح علمی دانشجویان، سیاست ها و قوانین دانشگاه، زیرساخت فناوری و وضعیت معیشت اشاره دارند. سرمایه اجتماعی، ارتباطات سازمانی، حجم کاری و ... شرایط زمینه ای را به وجود آورده اند. راهبردها روش های مبتنی بر تعاملی و جمعی، تاملی و مستقل، مبتنی بر فناوری و روش های تعاونی و کمک رسانی را شامل می شوند. پیامدهای تقویت یادگیری مادام العمر، خودکارآمدی بالاتر و ارتقای شایستگی های فردی دارای دامنه اثرگذاری محتمل محدود و ایجاد اجتماعات یادگیری، افزایش اعتماد اجتماعی پیامدهایی با دامنه اثرگذاری محتمل وسیع هستند.
۱۰.

ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت ایران

تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف اصلی پژوهش ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و اکتشافی بوده و در جمع آوری و تحلیل داده ها از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. تحلیل داده ها در روش کیفی ، تحلیل محتوای متون، مصاحبه و پرسشنامه های با رویکرد دلفی و در روش کمی پیمایشی ( پرسشنامه مقایسات زوجی شبکه ای) می باشد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و حجم نمونه ادبیات براساس اشباع داده ها، مصاحبه نیمه ساخت مند 12 نفر و در روش دلفی و مقایسات زوجی شبکه ای20 نفر از متخصصان و مدیران آگاه به مربیگری می باشد. روایی محتوایی سؤالات مصاحبه و پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصین ، روایی صوری با اجرای آزمایشی ،پایایی مصاحبه با ضریب توافق دو کدگذار و پایایی پرسشنامه مقایسات زوجی شبکه ای به شیوه ضریب توافق بدست آمد. ابتدا مفاهیم مطرح شده در ادبیات و مصاحبه ها استخراج شده و مفاهیم مشترک در قالب 16 مؤلفه جمع بندی و بر اساس منابع معتبر در حوزه شایستگی، ابعاد و شاخص ها استخراج شد. پرسشنامه های دلفی در دو مرحله و سپس پرسشنامه مقایسات زوجی شبکه ای ساخته و اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده های متون و مصاحبه ها به روش استقرایی و با نرم افزار MAXQDA، پرسشنامه های دلفی با نرم افزار SPSS، پرسشنامه مقایسات زوجی شبکه ای با استفاده از نرم افزارهای Matlab وSuper Decision انجام شد. تحلیل یافته ها منجر به ارائه مدل مربیگری عملکرد شامل 15مؤلفه و 56 شاخص در سه بُعد فردی، سازمانی و مدیریتی با ذکر رتبه بندی و میزان تاثیر و تأثرات درونی مؤلفه ها شد.
۱۱.

مدل رهبری اثر بخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی

تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۹
پژوهش پیش رو با هدف ارائه مدلی برای رهبری اثربخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور انجام شده است. در این پژوهش از نظرات دانشمندان و محققان ایران و جهان در حوزه رهبری و مدیریت آموزش عالی و بویژه از چارچوب ها و مدل های رهبری اثربخش کالج های اجتماع محور و مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای در جهان بهره گرفته شد. روش مطالعه این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجراء توصیفی-پیمایشی است. همچنین از نظر داده ها در زمره پژوهش های آمیخته، طرح اکتشافی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران دانشگاه در سطح ستادی و روسای مراکز آموزشی می باشد. برای پاسخ به سوال های پژوهش، پژوهشگر با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه نیمه ساختمند انجام شده، 54 شاخص به عنوان گویه های اصلی پرسشنامه تعیین و برای تعیین روائی و پایائی از روائی محتوا و سازه و از آلفای کرونباخ استفاده شد و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی در میان 330 نفر از اعضای جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. نتایج به دست آمده حاصل از آزمون t تک گروهی و تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از تکنیک مدل یابی ساختاری، مدل نهایی رهبری اثربخش دانشگاه متشکل از 2 بُعد (بُعد نقش و مسوولیت و بُعد صلاحیت و شایستگی رهبری اثربخش دانشگاه) و 9 مولفه و 54 شاخص به دست آمد.
۱۲.

شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی

تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۴۵۹
در حال حاضر اعضای هیأت علمی به عنوان رکن اساسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته می شوند. همچنین تحولات آینده دانشگاهها به شایستگی ها، نوآوری ها و برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل و شایستگیهای اعضای هیئت علمی و در چارچوب رویکرد کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی می باشد، نمونه گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه گیری در روشهای کیفی بصورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور و شبکه ای انجام شده است. تعداد اطلاع رسان های پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی و 23 نفر می باشد و از دانشگاه های مختلف انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمونی صورت گرفت. برای حصول اطمینان از اعتبار نتایج از ممیزی همگنان و بازبینی اعضا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که می توان شایستگیهای اعضای هیئت علمی را در شش بعد شایستگیهای آموزشی، پژوهشی، سازمانی، اخلاقی، فردی و حرفه ای و 44 زیر شایستگی طبقه بندی نمود.
۱۳.

Identify main components for performance assessment of schools in favorable situation

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۷
Purpose: The aim of this study was to identify the main components of school performance evaluation in desirable condition. Methodology: The present study was a descriptive cross-sectional study. The statistical population of the study consisted of 1980 high school principals who were selected based on Cochran's formula of 322 students using cluster-cluster sampling method. Educational management (including 15 university professors, 20 administrators and 15 school administrators) selected through purposive sampling, semi-structured interviews were conducted, primary components identified and then identified by the researcher to determine the final components. It had 172 items and its face validity and content validation by Tidopa experts for it was 75/0 using Cronbach's alpha, was used. Data were analyzed using exploratory factor analysis and structural equations. Findings: The findings indicated that the following components could be considered for evaluating the performance of 12 components and 172 sub-components: 1- Management and leadership 2- Administrative and financial affairs 3- Teaching processes- Learning and planning 4-Axis programs 5-Information technology and intelligence 6-Physical space and equipment 7-Empower teachers and staff 8-Supplemental, extracurricular activities 9-Organizational climate and organizational culture10-Interaction with school environment and Gaining Experiences11- Physical Education, Health and Well-being 12- Staff Involvement, Parents and Students in School Affairs Conclusion: School management has a very important role in school performance. Therefore, school management and leadership as the main pillar of schools should play a scientific role and with respect to good human relations which will play an important role in enhancing school performance. Keywords: Evaluation, Performance, Schools, Desire.
۱۴.

Factors Influencing Service-Based Learning in Tehran Elementary Schools

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۵
Purpose: This study aimed to determine the factors affecting Service Learning (SL) in primary school students in Tehran. Methodology: The present descriptive survey research was conducted in terms of the goal as basic with mixed approach, exploratory categorization. In the qualitative part, in addition to using specialized texts in the field of SL, Teachers and specialists active in the field of service learning were interviewed; participants in quantity part included elementary school teachers in the same city. In the qualitative section, the sample included 30 people who were selected by targeted sampling method, considering 5-15 people for each variable, and in quantitative one, 309 people were randomly selected via single-stage cluster. To collect data in the qualitative part, analysis of texts related to service learning, and semi-structured interview, and in the quantitative part of the study, the researcher-made questionnaire were used. Findings: For data analysis in the qualitative part, two analyses of grounded and content, and in quantitative, exploratory factor analysis were administered. The results showed that five factor categories affect the implementation of service learning in schools, which were respectively (based on factor load value) at the following: 1) professional and general competence factor of teachers, with 25 indicators and factor load of 0.694. 2) the atmosphere factor of School, with 8 indicators and operating load 0.680. 3) Curriculum development, with 34 indicators and factor load of 0.631. 4) Educational leadership, with 12 indicators and factor load of 0.0670. 5) School relationship with community, with 7 indicators and Operating load 0.646. Conclusion: In general, in order to increase students' orientation of service learning, the competency and capability of teachers should be improved through new software methods and technology, furthermore, the school space should be appropriately enriched in terms of content, curriculum and educational programs to meet students’ basic needs and to establish effective relation between the school, and influential factors in the society.
۱۵.

شناسایی عوامل توسعه دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
معلمان، آینده سازان و مهم ترین نیروی محرک توسعه هر کشور هستند. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر رشد و توسعه فرهنگ کارامدی جمعی معلمان در مدارس شهر تهران بود. این مطالعه با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناختی انجام شد. برای شناسایی عوامل توسعه دهنده کارامدی جمعی معلمان از سه نظریه پرداز بین المللی و بیست و یک کارشناس داخلی که در حوزه تعلیم و تربیت صاحب نظر بودند، مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت که بطور هدفمند انتخاب شده بودند. داده های لازم براساس اشباع نظری جمع آوری گردید؛ چرا که بعد از 24 مصاحبه به اشباع نظری رسیدیم. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار NVivo 10 استفاده گردید. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که 8 عامل بیشترین نقش را در رشد و توسعه فرهنگ کارامدی جمعی معلمان در مدارس ایفا می نمایند. این عوامل عبارتند از: «کیفیت زندگی معلمان» دارای بیشترین امتیاز و در جایگاه اول، «توانمندسازی معلمان» در جایگاه دوم، «ویژگی های انگیزشی» در جایگاه سوم، «ساختار توانمندساز» در جایگاه چهارم، «ویژگی های شخصیتی» در جایگاه پنجم، «نظارت و راهنمایی» در جایگاه ششم، «برنامه ریزی هدفمند» در جایگاه هفتم و «سیاستگذاری های آموزشی» در جایگاه هشتم قرار گرفتند. در نهایت بر اساس عوامل هشت گانه مدلی ارائه گردید که می تواند منشور راهنمای برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی کشور قرار گیرد. از طرفی، فرهنگ کارامدی جمعی معلمان در مدارس زمانی رشد و توسعه پیدا می کند که عوامل مطروحه و راهکارهای ارائه شده مورد توجه قرار گیرند.
۱۶.

Providing A Model for Promotion of the Vice-Principals’ Role to Educational Leadership in Primary Schools of Mazandaran Province

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۴
Purpose: This study is to provide a model that will promote the role of primary school vice-principals in educational leadership so that their vice-principals move towards the tasks related to education. Methodology: The sample size consisted of 610 principals, vice-principals and teachers, determined by a two-step classification procedure. In this research, Mazandaran Province was divided into three eastern, central and western parts; some cities were selected from each part and then these cities were divided into two or three sections. A number of schools were randomly selected in each section and all principals, vice-principals and teachers were selected as the sample. A two-part questionnaire was used to collect information from vice-principals’ duties. The first part consists of closed questions in two existing and ideal conditions, and the second part includes open questions. Findings: Friedman's ranking and analysis, categorization and quantification of open questions revealed the following components for the vice-principals’ educational leadership model: 1-Creating awareness among principals, vice-principals and teachers about the vice-principals’ duties 2-Preparation of tasks description with the focus of educational affairs and the requirement for its implementation 3-Procurement of short-term university courses and vice-principals’ pre-office training 4-Informing vice-principals about the educational regulations at the national and regional levels 5-Encourage the principals and vice-principals to lead a team and provide the requirement trainings in this field 6-Considering an individual to assist the vice-principals of the school 7-Improving the vice-principals’ livelihoods . Discussion: Applying this model and its components can enhance the vice-principals’ performance and role to a higher level and ultimately improve the performance of schools and the Iranian educational system.
۱۷.

ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان آموزش در واحدهای ستادی و اجرایی و سوپروایزرین آموزشی بیمارستان های تابعه سازمان تأمین اجتماعی (420 نفر) بوده است. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران 200 نفر برآورد و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 17 مولفه و 126 گویه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه توسط تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 97/0 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح 0.01، 17 بعد و 117 مولفه را بعنوان ابعاد و مولفه های آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد که میزان اثرات کلی این ابعاد برابر 73/63 درصد بوده و بعد جریان ارزش (شناسایی اتلاف ها و فعالیت های ارزش آفرین) بالاترین سهم (52/84) و بعد مدیریت منابع انسانی کم ترین سهم (48/0) را داشت. بنابر این برای ناب سازی آموزش در سازمان تأمین اجتماعی نیاز جدی به شناسایی اتلاف ها و ایجاد فعالیت های ارزش آفرین می باشد.
۱۸.

ارائه مدلی مناسب برای خدمت محوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین مولفه های خدمت محوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  به منظور ارائه یک مدل مفهومی مناسب برای خدمت محوری  و توسعه مبانی نظری آن بوده است  . این پژوهش، ازنوع پژوهش های کاربردی و روش به کار گرفته شده در آن پیمایشی بوده ؛ جامعه پژوهش شامل دانشجویان دوره دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی  شهر تهران بوده که  از میان آن ها 500 نفر از طریق  فرمول حجم نمونه  منطبق با متغیرهای  کمی محاسبه گردید و نمونه ها از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای –طبقه ای  انتخاب شدند .ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 74 گویه بوده و روش تحلیل داده ها با استفاده تکنیک معادلات ساختاری و تحلیل عامل انجام شد .نتایج و یافته های این پژوهش نشان داد که مقوله ها و ابعاد اساسی این پژوهش یعنی کیفیت خدمت محور، رهبری خدمت محور ، جو سازمانی خدمت محور ، یادگیری خدمت محور و مدیریت مشتریان خدمت محور در وضعیت مطلوبی (نمره 2.48 از میانگین 3) قرار ندارد و دیدگاه جامعه آماری این بود (4.6 از میانگین 3) که برای استقرار خدمت محوری و رسیدن به شرایط مطلوب ،مقوله های  مورد اشاره می توانند به عنوان یک مدل مفهومی در ترسیم ارتقای خدمت محوری دانشگاه ها موثر باشند.
۱۹.

تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف از این پژوهش ارائه مدل چابکی سازمانی با تاکید بر نقش فن آوری اطلاعات می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی مازندران به تعداد 1671 بوده اند. نمونه آماری به میزان 312 نفر و بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی طبقه ای بر اساس تعداد اعضای هیات علمی در هر واحد دانشگاهی محاسبه شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه 38 سوالی محقق ساخته بوده که با الهام از مدل قابلیت های چابکی خاوری (2016) و پرسشنامه قابلیت های فن آوری اطلاعات فتحیان و شیخ( 2012) در سازمان طراحی شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه برای پرسشنامه چابکی 87/0 و برای پرسشنامه فن آوری اطلاعات 81/0 بدست آمد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل نشان داد، به میزان 63/0 فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی تاثیر دارد. همچنین مولفه های معماری فن آوری اطلاعات، زیرساخت های فناوری اطلاعات، منابع انسانی (کاربران و مدیران)، فن آوری اطلاعات و امنیت شبکه ها به عنوان قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان معرفی شدند. همچنین یکپارچگی منابع انسانی دانشگاه ها، همکاری متقابل بین دانشگاهی، سرعت در فرایندهای دانشگاهی، انعطاف پذیری، پاسخ گویی و فرهنگ تغییر قابلیت های دانشگاه چابک معرفی شده اند
۲۰.

مطالعه رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با بکارگیری مدل دنیسون در شرکت صنایع الکترونیک ایران

تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
این تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون با میزان یادگیری سازمانی شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) می پردازد. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن از نوع مطالعات کاربردی و از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 274 نفر از مدیران و مهندسان شرکت می باشند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 170 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، یک پرسشنامه 48 سؤالی بسته پاسخ است که در طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. به منظور بررسی روایی، پرسشنامه در اختیار تعدادی از خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات آنان در پرسشنامه اعمال گردید. برای بررسی پایایی نیز از فرمول آلفای کرانباخ استفاده شد که مقدار آلفای 968/. نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی و با کمک نرم افزار SPSSwin18 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی، 73/0 همبستگی وجود دارد. همچنین از نظر مدیران و مهندسان شرکت صاایران، بین هر چهار بُعد اصلی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون با یادگیری سازمانی، به ترتیب 63/0 و 61/0 همبستگی و رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. وجود این رابطه بیانگر اهمیت فرهنگ توجه به تغییرات محیطی و توجه به یادگیری و نوآوری در فعالیت های مربوط به تولید، اشتراک و کاربرد دانش در شرکت صاایران می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان