پژوهشنامه تربیتی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

پژوهشنامه تربیتی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان 

سردبیر: عبدالله شفیع آبادی

مدیر داخلی: فاطمه زارع 

هیئت تحریریه: دکتر مصیب سامانی، دکتر محمود قربانی، دکتر علی کوهستانی، دکتر حمید علیزاده، دکتر علی دلاور، دکتر رمضان حسن زاده، دکرت ابوالفضل کرمی، دکتر شهربانو جلایی

تلفن: (داخلی 1069) 94-32296982 (058)   فاکس:32296980(058) 

پست الکترونیک:faslnameh@bojnourdiau.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴