پژوهشنامه تربیتی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

پژوهشنامه تربیتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۷۱۷-۱۱۹۱
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محبوبه سلیمان پور عمران
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۱۷۳۵.۷۶۵۹
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر سید احمد هاشمی
مدیر اجرایی: احمد طاهری
هیئت تحریریه: دکتر سید احمد هاشمی، دکتر محمد حسین یارمحمدیان، دکتر منصور بیرامی، دکتر سید حمیدرضا علوی، دکتر مهناز اخوان تفتی، دکتر علی یزد خواستی، دکتر هادی پورشافعی، دکتر رضا جعفری هرندی، دکتر محمد صالحی، دکتر نگین جباری
آدرس: راسان شمالی- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - دفتر نشریه پژوهشنامه تربیتی واحد بجنورد
وب سایت: https://edu.bojnourd.iau.ir/
پست الکترونیکی: educ@bojnourdiau.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱