پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال دهم تابستان 1394 شماره 43

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان (جوارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری، معنوی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جوّ دانشگاه خودکارآمدی دانشجویان ارتباطات مشارکت دانشجو محوری معنویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۵۴۱
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جوّ دانشگاه و ابعاد آن با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش: شیوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پیمایش 13281 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 373 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده و محقق ساخته استفاده و سپس روایی محتوایی پرسشنامه محقق ساخته توسط کارشناسان مربوط تأیید و پایایی کل پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که در کلیت امر بین جو دانشگاه و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن (تلاش، خودتنظیمی و پشتکار) رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین در بررسی ارتباط بین مولفه های جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان نتایج حاکی از آن شد، بین هر یک از مولفه های جو دانشگاه (جو ارتباطی، جو مشارکتی، جو دانشجو محوری و جو معنوی) با خود کارآمدی دانشجویان رابطه برقرار است. لذا در بررسی ارتباط بین مولفه های جو و مولفه های خودکارآمدی به غیر از جو مشارکتی، دانشجو محوری و معنوی با مولفه پشتکار، در مابقی مولفه ها رابطه مستقیم و مثبت وجود داشت. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت جو ارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری و معنوی دانشگاه هرچقدر بالا باشد خودکارآمدی دانشجویان بالاتر خواهد رفت.
۲.

مقایسه باورهای فرا شناختی و کمال گرایی در افراد دارای اختلال وسواس اجباری با افراد عادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: باورهای فرا شناختی کمال گرایی اختلال وسواس –اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تفاوت باورهای فراشناختی ومقیاس کمال گرایی افراد دارای اختلال وسواس –جبری با افراد عادی صورت پذیرفت. روش:جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد دارای اختلال وسواس عملی- اجباری و افراد عادی مراجعه کننده به سه کلینیک مشاوره شهر بجنورد بود. روش این پژوهش، علی- مقایسه ای بود. نمونه پژوهش حاضر شامل40 نفر از افراد دارای اختلال وسواس عملی- اجباری، و افراد عادی بود(هر گروه 20نفر) که با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های، باورهای فراشناختی ولز، وسواس- اجبار مادزلیو کمال گرایی تری وشورت بود. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد، بین گروه ها در متغیرهای باورهای فراشناختی و ابعاد کمال گرایی تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به وجود تفاوت بین افراد دارای اختلال وسواس – جبری با افراد عادی در متغیرهای باورهای فراشناختی و کمال گرایی گرایی، لازم است در درمان این افراد به ضعف این متغیرها در نزد این افراد توجه کافی صورت پذیرد.
۳.

بررسی رابطه بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پایبندی مذهبی رضایت از زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
مذهب سیستم سازمان یافته ای است از باورها شامل ارزش های اخلاقی، رسومات، مشارکت در جامعه دینی برای اعتقاد راسخ تر به خدا یا یک قدرت برتر است. پایبندی مذهبی یا مذهبی بودن به درجه باور یا پایبندی به اعتقادات و اعمال یک مذهب نظام مند اطلاق می شود. رضایتمندی از زندگی بیانگر میزان ارضای تمایلات و نیازهای اساسی انسان است. رضایتمندی را می توان به عنوان ارضای نیازهای اساسی و تلقی مثبت و احساس خوشایند افراد به قلمروهای مختلف زندگی بیان کرد. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند می باشد. داده های پژوهش از 278 نفر آزمودنی گردآوری شده است که براساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پایبندی مذهبی جان بزرگی (1388) و پرسشنامه رضایت از زندگی (swls) دینر و همکاران (1985) بوده است. برای تحلیل نتایج از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بین پایبندی مذهبی و رضایتمندی زندگی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
۴.

بررسی و نقش آموزشهای مهارتی در کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی(مطالعه موردی؛ مرکز علمی و کاربردی شرکت پست)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش های مهارتی کارآفرینی خلاقیت علمی وکاربردی شرکت پست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و نقش آموزشهای مهارتی درکارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی شرکت پست می باشد. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که در سال 1394 انجام شده است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. تعداد اعضای جامعه آماری 1500 نفر و اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 450 نفر محاسبه گردیده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایو برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه 86/0 از طریق آلفای کرانباخ بدست آمد، داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون یومان ویتنی، تجزیه و تحلیل شدند. و نتایج نشان داد که: نقش آموزشهای مهارتی در ابعاد کارآفرینی دانش آموختگان شاغل و غیر شاغل تفاوتی نداشته ولی نقش این آموزشها در خلاقیت دانش آموختگان شاغل و غیر شاغل متفاوت است.
۵.

جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شهروندان مشارکت مدیریت دولتی آینده مدیریت دولتی بروکراسی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
مدیریت دولتی باید پشتیبان تلاش هایی باشند که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می انجامد. این تلاش ها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید بر ارزش های دمکراسی و مردم سالاری باشند. وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازد. آنان باید در این نقش شهروندان را همتایان خود بدانند و رابطه سلسله مراتبی فرادست و زیردست را به بوته فراموشی بسپارند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را درک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند. مدیران دولتی در آینده باید دیدگاهی شهروندمحور پیدا کنند و مشارکت جویی را جایگزین نگرش سنتی سلسله مراتبی نمایند.
۶.

بررسی تاثیرآموزش الکترونیکی برعملکردهنرجویان هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانه شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی عملکرد هنرجویان هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانه شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
بروز تحولات گسترده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث شده است تا نظام های آموزشی نیز در روشهای آموزشی خود تجدید نظر نمایند. از مهمترین تحولات نظام آموزشی می توان هوشمند سازی مدارس را یاد کرد. چرا که هوشمند سازی مدارس بعنوان چشم اندازی به سوی تحقق آرمان های آموزشی است که در آن فراگیران، مدرسه را به مثابه یک محیط اجتماعی و تعاملی درک می نمایند که به تبادل اطلاعات و یافته های خویش می پردارند. این تحقیق با هدف شناخت رابطه آموزش الکترونیکی برعملکردهنرجویان هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع میدانی و کتابخانه ای بوده و از نظر شیوه اجرا از نوع همبستگی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه هنرجویان و مربیان هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانه شهر تهران می باشند که در مجموع 200 نفر از هنرجویان و 200 نفر از مربیان مورد بررسی قرار گرفته اند. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و روش های آماری مرتبط مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند . در مرحله ی بعد توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی با استفاده از شاخص های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر استفاده شده است. با توجه به یافته های تحقیق بین آموزش الکترونیکی وعملکردهنرجویان هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.
۷.

اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی درکاهش مشکلات بین فردی نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش مهارت های زندگی مشکلات بین فردی نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
برنامه آموزشی مهارت های زندگی روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم و تأمین بهداشت روانی نوجوانان است. ازطرفی مشکلات بین فردی یکی از مهمترین عوامل در رشد شخصیت و ایجاد اختلالات روانشناختی در نوجوانان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر مشکلات بین فردی نوجوانان در شهرستان بجنورد، انجام شد. روش: در قالب یک طرح تجربی پیش آزمون -پس آزمون و گروه کنترل، 48 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند. سپس هر دو گروه پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارکهام، هاردی و استارتوپ، 1994) را قبل و بعد از مداخله تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته: نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین های تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل مشکلات بین فردی از نظر آماری معنادار است (03/0=P، 60/2=F). و همچنین در ابعاد مشکلات بین فردی، تفاوت معناداری در میان میانگین های تعدیل شده در مشکل اجتماعی شدن، مشکل در جرأت ورزی، پرخاشگری زیاد، گشودگی زیاد، مشکل در حمایت گری، مشکل در صمیمیت، فداکاری زیاد، و وابستگی زیاد، در دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت. نتیجه گیری: مداخلات مبتنی بر آموزش مهارت های زندگی به دلیل افزایش اعتماد به نفس، قدرت تصمیم گیری، افزایش جرات ورزی و خودپنداره در توانمند سازی روانشناختی و کاهش مشکلات بین فردی نوجوانان موثر است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱