مهناز امیرپور

مهناز امیرپور

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدقوچان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی مهاجران افغان (در شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی احساس امنیت مهاجرین افغان شهر مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۰
زمینه و هدف : تحقق سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای و ساختاری) و احساس امنیت می تواند زمینه ساز تعاون و همکاری، اعتماد و مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و مسیری مطمئن برای رسیدن به آرامش و امنیت باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در مورد مهاجران افغان ساکن شهرمشهد است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی است. داده های موردنیاز پژوهش با روش اسنادی-پرسشنامه ای گردآوری شد. برای سنجش احساس امنیت و سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مهاجران افغان در سطح شهرمشهد تعداد (۴۰۰) هزار نفر هستند که حجم نمونه بر مبنای فرمول «کوکران» (۳۷۲) نفر تعیین شده است. برای محاسبات آماری از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اسمارت پی ال سی» برای معادلات ساختاری و مکنون ها استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در مهاجران افغان از حد متوسط مورد انتظار بالاتر است. همچنین نتایج مدل های ساختاری نشان داد بعد ساختاری سرمایه به مقدار بار عاملی (۵۸۱/۰)، بیشترین اثرگذاری را بر احساس امنیت مهاجران نشان می دهد و سرمایه اجتماعی در مورد آنان توانسته است (۴۵۹/۰)، احساس امنیت را تبیین کند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت مهاجران افغان در شهرمشهد ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. در این راستا تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان یک ضرورت برای توسعه احساس امنیت به عنوان تبیین کننده مناسب مورد تأکید قرار گرفت.
۲.

بررسی رابطه انواع سرمایه با تأکید بر سرمایه اجتماعی و روحیه کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روحیه کارآفرینی سرمایه فرهنگی سرمایه اقتصادی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۴
افزایش بی سابقه میزان بیکاری بین دانش آموختگان دانشگاهی از یک سو و عدم توانایی دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان دهنده این است که مقوله کارآفرینی باید به طورجدی مورد توجه قرار گیرد. براین اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی وضعیت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و تأثیر سرمایه اجتماعی و انواع آن، سرمایه فرهنگی و اقتصادی بر روحیه کارآفرینی آنان می باشد. این پژوهش به روش کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد است که 442 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار سازه، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ تعیین پایایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین انواع سرمایه اجتماعی، سرمایه دوستی و خانوادگی رابطه معنادار مثبتی با روحیه کارآفرینی دارند اما رابطه سرمایه نهادی با روحیه کارآفرینی رابطه منفی است. همچنین بر اساس یافته ها سرمایه فرهنگی و روحیه کارآفرینی رابطه منفی معناداری دارند (r=0.219) در حالی که رابطه سرمایه اقتصادی و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار است (r=0.159). این نتایج نشان می دهد که علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، لازم است که دانشگاه ها در مدل های آموزشی خود، افراد شاغل در محیط واقعی را در بحث آموزش در دانشگاه درگیر نمایند. این شکل از برنامه ها دانشجویان را در مسائل و چالش های تجربه شده به وسیله کارآفرینان در موقعیت واقعی زندگی درگیر می کند.
۳.

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی برهویت اجتماعی وسبک زندگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۳
شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک راه جذاب ارتباطی، مورد استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه قرار گرفته است. بنابراین ، مقدار قابل ملاحظه ای از اطلاعات در این سایت ها به اشتراک گذاشته می شود که به طور بالقوه پیامدهای قابل توجهی را در زمینه ی هویت اجتماعی و سبک زندگی افراد به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی برهویت اجتماعی و سبک زندگی دانشجویان انجام شده است. .جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر مشهد می باشد، که براساس آمار دریافتی از دانشگاه فرهنگیان حدودا (2112) نفر در سال تحصیلی 1396 مشغول تحصیل بودند، که با بهره گیری از فرمول کوکران 322نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید.روش تحقیق به روش پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و ازنوع مطالعات کاربردی است و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد ، که روایی آن مورد تایید اساتید متخصص و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 80/0 برآورد و مورد تایید قرار گرفت ، تجزیه و تحلیل یافته ها در این پژوهش از آزمون های پارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تست مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با سبک زندگی و هویت اجتماعی رابطه وجود دارد و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر اساس سن و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
۴.

واسنجی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت مهاجران افغان در فضاهای پیراکلانشهری (مورد: کلانشهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی احساس امنیت مهاجرین افغان فضاهای پیراکلانشهری مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۰
امروزه یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که امنیت را ارتقاء می بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می سازد سرمایه اجتماعی است. ازاین رو، آگاهی از میزان سرمایه اجتماعی اعضای یک جامعه و نقش آن در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی و مؤلفه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر واسنجی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت مهاجران افغان در فضاهای پیراکلانشهری مشهد می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز تحقیق به روش اسنادی - میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد مهاجران افغان در شهر مشهد در سال 1400-1399 (400 هزار نفر) که با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۲ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتایج بررسی برازش مدل های اندازه گیری در مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای (سرمایه اجتماعی و احساس امنیت مهاجران افغان) بیشتر از ۷/۰ و مقدار واریانس استخراج شده بیش از ۵/۰ به دست آمده و موردقبول می باشد و در آزمون روایی واگرا، در تمامی متغیرها از روایی واگرای مطلوبی برخوردار هستند. نتایج مدل های ساختاری با توجه به مقادیر به دست آمده از ضریب تعیین (سرمایه ساختاری با ۵۵۹/۰ بیشترین و سرمایه شناختی با ۲۰۹/۰ کمترین) نشانگر روابط مستقیم در حد متوسط در بین شاخص ها می باشد. سایر نتایج نشان داد کلیه وزن های مدل بیرونی ترکیبی به جز در مورد (امنیت فکری از متغیر احساس امنیت) در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنادار است. درنهایت در بررسی مسیر گرافیکی احساس امنیت بر مبنای ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی، ارتباطی و ساختاری)، بعد ساختاری (581/0) بیشترین اثرگذاری را نشان می دهد.
۵.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی دانشجویان رشته های فنی- مهندسی و نقش میانجی تحولات و تغییرات اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی - مؤلفه های سرمایه اجتماعی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۲
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال 1400 بود. روش تحقیق: به روش پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و از نوع مطالعات کاربردی است و روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس می باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان مهندسی با حجم نمونه ای متشکل از 299 نفر صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های پارامتریک مانند ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی همبستگی به میزان 0.309 ، بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی همبستگی به میزان (0.398)، بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و انگیزه کارآفرین همبستگی به میزان (0.487)، بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی همبستگی به میزان (0.398) وجود دارد. همچنین تأثیر متغیر میانجی تحولات و تغییرات اجتماعی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و کارآفرینی دانشجویان معنادار است (0.839).نتیجه گیری: با تقویت سرمایه اجتماعی می توان به افزایش کارآفرینی آن ها کمک کرد و زمینه رشد و توسعه این سازمان را فراهم ساخت اما باید دور از ذهن نماند که تغییر و تحولات اجتماعی می تواند رابطه بین این دو متغیر را تحت تأثیر قرار دهد.
۶.

نگرش مردم نسبت به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی(مطالعه موردی: روستاهای خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش عملکرد اردوهای جهادی پزشکی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
این مقاله با هدف سنجش نگرش مردم روستاهای خراسان شمالی به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی در سال 1399 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و از نوع مطالعات همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی روستائیان خراسان شمالی که دریافت کننده خدمات اردوهای جهادی پزشکی بوده اند، می باشد. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای استفاده شده است و بر این اساس حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 400 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 85/0 تعیین گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و در آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.یافته های پژوهش موید این نظر است که: نگرش مردم درروستاهای خراسان شمالی نسبت به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی در دو بعد اثربخشی و کارایی دارای امتیازخوب با میانگین 84/3 و میانگین نگرش 43/3 بوده است.همچنین بین ارتباط ابعاد نگرش و ارزیابی عملکرد اردوهای جهادی پزشکی نتایج بدست آمده ، نشانگر دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی می باشد. گروه های جهادی بسیج میتواند در عرض سایر نهادهای متولی، در حوزه بهداشت ودرمان نقش قابل ملاحظه ای را در امر پیشگیری و درمان درمناطق محروم ایفا نماید.
۷.

بررسی پدیده وندالیسم مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

کلید واژه ها: وندالیسم مجازی اینستاگرام شبکه های اجتماعی جوانان مشهد فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
پدیده وندالیسم امروزه هم در محیط شهری و هم در فضای مجازی قابل مشاهده است. در فضای مجازی این پدیده خود را در قالب توهین و تخریب شخصیت های برجسته، استفاده از الفاظ نامناسب و شایعه پراکنی و در نهایت باعث ایجاد ناامنی و انزواگرایی افراد هدف می شود. تعرض به حریم خصوصی افراد و هک و کلاه برداری از دیگر پیامدهای این پدیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیده وندالیسم مجازی در میان جوانان مشهدی انجام شده است. اعضای جامعه تحقیق، جوانان در بازه سنی 15 الی 35 ساله ساکن در محدوده شهری مشهد هستند. با توجه به حجم بالای جامعه آماری که بالغ بر یک میلیون نفر بود و محدودیت های زمانی، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد، که با استفاده از فرمول کوکران و ضریب آلفای کرونباخ حجم نمونه 387 نفر به دست آمد. در این پژوهش، محقق از پرسشنامه محقق ساخته و بخشی نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده کرده و از مطالعه اسنادی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای spss , lisrel استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میان وندالیسم مجازی و رفتارهای تقلیدی، رفتارهای توده وار، بیگانگی اجتماعی و هویت یابی مجازی افراد در فضای مجازی رابطه وجود دارد اما میان جنسیت و وندالیسم مجازی رابطه معناداری مشاهده نشد به این معنا که رفتارهای وندالیستی در فضای مجازی به یک میزان در میان زنان و مردان رخ می دهد.
۸.

شناساییِ الگویِ مطلوبِ تعاملِ شهرداری و مساجد(مطالعه موردی: شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسجد شهرداری الگوی تعامل کارکرد های مساجد مسائل و مشکلات مساجد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۰
سوال اصلی(یا هدف اصلی): این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوال است که الگوی مطلوب تعامل شهرداری و مساجد شهر مشهد چیست و برای رسیدن به بهترین الگو، رعایت چه اصولی لازم و ضروری است. روش پژوهش: این پژوهش با روش کیفی و مصاحبه عمیق با 15 کارشناس و مطلع کلیدی در شهرداری مشهد، انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که از نظر خبرگان دو مسأله اساسی در این زمینه وجود دارد، نخست مدیریت منسجم و یکپارچه شهرداری در مواجهه با مساجد و سپس تأمین استقلال اقتصادی مساجد در هزینه های امور جاری. تلاش برای حل این دو مسأله از طریق طراحی یک شورای اداری با شرح وظایف مشخص و تلاش در راستای استقلال اقتصادی و تلاش برای حفظ مردمی بودن مسجد الگوی مطلوب برای این سازمان خواهد بود. اجرای این الگو باید به نحوی باشد که مساجد را به سوی استقلال اقتصادی در هزینه های اولیه خود هدایت کند تا از نقش شهرداری به مثابه ی متولی مساجد کاهش داده، زمینه ی لازم را برای احیای کارکردهای مردمی مساجد فراهم کند.
۹.

پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه ی شهر مشهد (یک پژوهش کیفی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیامدها طلاق زنان تحلیل تماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۵۱۹
پژوهش حاضر با هدف کشف پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه و استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک انجام شده است.داده های این پژوهش از طریق مصاحبه ی عمیق با22 زن مطلقه در شهر مشهد که در فاصله ی سال 1381تا1390طلاق گرفته اند،به دست آمده است.برای گردآوری داده ها، از شیوه ی نمونه گیری نظری و هدفمند استفاده شده است.داده ها بااستفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده است. نتیجه ی پژوهش دستیابی به پیامدهای طلاق برای زنان در سه سطح خرد ،میانه و کلان استنتایج این پژوهش نشان داد که علی رغم مشکلات فراوانی که طلاق برای زنان به دنبال دارد پیامدهای مثبتی نیز برای آنان به همراه دارد. هرچند که هنوز هم تمامی زنان نیاز به حمایت را احساس می کنند و از تنهایی در زندگی به شدت ناراحتند.تعداد زیادی از زنان با وجود مشکلات بسیاری که در زندگی قبلی داشته اند اما هم چنان تمایل به ازدواج مجدد دارند و این امر نشان دهنده پایبندی زنان به خانواده و ارزشمند دانستن خانواده برای آنان است. زنانی که به علت دارا بودن حضانت فرزند امکان ازدواج برایشان فراهم نیست ،با وقف خود برای فرزندانشان سعی می کنند از برچسب خوردن در جامعه رهایی یابند.
۱۰.

بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی کاری کارکنان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری مشارکت امنیت شغلی نشاط اساتید و کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
این پژوهش کیفیت زندگی کاری کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9را با الهام از رویکرد های مختلفی به ویژه رویکرد عاملیتی، کانینگهام وابرال و والتون مورد بررسی قرارداده است. جامعه آماری تمامی اساتید وکارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه9 کشور می باشند که در سال تحصیلی 92-91 شاغل می باشند. از این تعداد 352 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تعیین شده اند. این پژوهش به تبیین و توصیف وضعیت کیفیت زندگی کاری اساتید و کارکنان پرداخته واز نوع توصیفی– تبیینی است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی مانند خی دو و کروسکال و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان نشاط، میزان امنیت شغلی و رضایت از زندگی رابطه معنا داری با کیفیت زندگی کاری دارند.
۱۱.

علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از کم خطر به پر خطر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: استان خراسان شمالی اعتیاد الگوی مصرف مواد مخدر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۳
مقدمه: این مقاله در پی بررسی دلایل تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به پرخطر و نیز شناسایی عوامل زمینه ساز آن در بین افراد معتاد استان خراسان شمالی است. چارچوب نظری این تحقیق، شامل نظریه فشار اجتماعی، نظریه آنومی، تداعی افتراقی، کنترل اجتماعی، مدل سازگاری، تعارض اجتماعی، سرمایه اجتماعی و نظریه مبادله است. روش: تحقیق به صورت پیمایشی بوده و جمعیت آماری تحقیق را افراد سوء مصرف کننده مواد کم خطر در گذشته تشکیل می دهد که درحال حاضر الگوی مصرف را به مواد پرخطر تغییر داده اند. در بررسی به عمل آمده برای دستیابی به اطلاعات کمّی در این پژوهش، دو گروه از معتادان زندانی شده و مراجعه کننده به واحد درمانی کلینیک ثامن از شهرستان بجنورد انتخاب شدند که هر دو گروه، تغییر در الگوی مصرف داشته اند و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای محقق ساخته است. روش آماری استفاده شده نیز شامل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیروفی دو تک متغیره است. یافته ها: براساس یافته های این پژوهش، روند تغییرات الگوی مصرف حاکی از تغییر ماده مصرفی از تریاک به موادی مانند هروئین و حشیش و تغییر روش مصرف مواد از روش های دشواری همچون تدخین به روش های ساده تری همچون خوردن و تزریق بوده و کاهش سن مصرف مواد هم مشاهده می شود. بحث: نتایج تحقیق گویای این است که بین فشار (محرومیت) اجتماعی، تعامل با خانواده و هم بستگی در خانواده، فقر فرهنگی، ناخالصی مواد و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، رابطه معنی دار وجود دارد. به طور ِکلی عواملی که باعث شده تا افراد معتاد این استان از مواد کم خطر به پرخطر روی آورند، عبارت اند از: ارزان شدن مواد پرخطر، رونق کارگاه های صنعتی تولید مواد پرخطر، ناخالصی مواد کم خطر، وجود فشارهای اجتماعی همچون فقر و بیکاری در بین حاشیه نشینان، افزایش خرده فروشی مواد مخدر در محیط های آلوده و وجود فقر فرهنگی در بین برخی خانوادها و ناآگاهی آن ها از آثار تسکینی و تقویتی مواد.
۱۲.

بررسی سرمایه اجتماعی فرهنگی بین گروه های مذهبی شهرتربت جام (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مذهب اهل تشیع اهل تسنن اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
این پژوهش به مطالعه و بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین دو مذهب رایج در شهر تربت جام می پردازد. جامعه آماری مردم شهر تربت جام است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400نفر تعیین شده است. روش تحقیق پیمایشی است و بر اساس ابزار پرسشنامه دارای روایی مبتنی بر آلفای کرونباخ بوده و از نتایج به دست آمده چنین استنتاج شده که دین به معنای عام آن در جامعه دارای دستاوردهای زیادی است. مذهب و اعتقادات مذهبی خاص تأثیر بر میزان سرمایه اجتماعی ندارد. هر دو گروه با توجه به اعتقادات خاصی که دارند از یک میزان سرمایه اجتماعی برخوردارند. بیشترین تأثیر بر میزان سرمایه اجتماعی در این شهر امنیت اجتماعی و استفاده از رسانه های جمعی داشته است.
۱۳.

بررسی میزان اقتدارگرایی فرهنگیان با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عوامل موًثر بر آن در بین فرهنگیان شهرستان قوچان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اقتدارگرایی تحول بنیادین آموزش وپرورش پیگیری منافع تمایل دستیابی به اهداف فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
اقتدارگرایی ، ازجمله مقولاتی است که در رشته های مختلف به خصوص جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است.هدف اقتدارگرایی ، قدرت طلبی است و...
۱۴.

بررسی سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی قومی شهر بجنورد و عوامل  موثر بر آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی بین گروهی، درون گروهی قومی، بجنورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
 پژوهش به منظور (( بررسی سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی قومی شهر بجنورد و عوامل موثر برآن درسال 90_89 )) انجام گرفته است.
۱۵.

بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی گروه های قومی نسبت به سیاست های اجتماعی دولت (مطالعه موردی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد اجتماعی سیاست اجتماعی گروه های قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
به منظور بررسی میزان اعتماد اجتماعی گروه های قومی نسبت به سیاست های اجتماعی دولت در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، 410 نفر از گروه های قومی موجود به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، انتخاب شدند...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان