راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره دهم بهمن و اسفند 1396 شماره 6 (پیاپی 46) (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

ساخت و رواسازی مقیاس ایرانی سنجش رویکرد یادگیری مادام العمر در بین دانشجویان علوم پزشکی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: یادگیری یادگیری مادام العمر آموزش پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 795
۲.

آمادگی برای یادگیری خود راهبرد و عوامل زمینه ای مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری از طریق موبایل در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی با بهزیستی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: کمال گرایی بهزیستی هیجانی اشتیاق دانشجویان پرستاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 699
۵.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: ارائه یک الگوی مفهومی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: توانمندسازی آموزش عالی منابع انسانی دانشگاه دانشگاه های نسل سوم و چهارم دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 692
زمینه و اهداف: باوجود کاربرد گسترده مدل های توانمندسازی، هنوز ابعاد و مؤلفه های مختلف آن در آموزش عالی به خوبی روشن نیست. هدف این مقاله شناسایی ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه های نسل سوم و چهارم و ارائه یک الگوی مفهومی بر اساس آن می باشد. روش بررسی : برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش عوامل و مؤلفه ها بهره گرفته شده است. نظرسنجی به عمل آمده در چهار مرحله و در سال ۱۳۹۵ انجام گرفته و نتایج هر مرحله با استفاده از فرمول های روش دلفی فازی مورد پالایش قرارگرفته است. یافته ها: الگوی توانمندسازی کارکنان و اساتید در دانشگاه ها و با تأکید بر دانشگاه های کارآفرین و ارزش آفرین در سه بعد و ۲۲ مؤلفه برای اساتید و ۲۳ مؤلفه برای کارکنان نظام آموزش عالی طراحی گردیده و به عنوان الگویی پیشنهادی جهت توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه ها در ایران ارائه شده است. نتیجه گیری : الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با رویکرد استقرار دانشگاه های نسل سوم و چهارم را مورد ارزیابی قرار دهد و با توجه به بهره گیری از پشتوانه ادبیات غنی موضوع و مدل های کمی مختلف و شاخص های قابل سنجش، و به کارگیری نظرات خبرگان در توانمندسازی امکانی است تا دانشگاه ها بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی از تجارب موفق، اقدام به ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمایند.
۶.

تبیین رفتارهای پرخطر دانشجو - معلمان بر اساس هویت تحصیلی و انگیزش تحصیلی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: هویت تحصیلی انگیزش تحصیلی رفتارهای پرخطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 251
۷.

ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و تنش شغلی با میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی تنش شغلی فرسودگی شغلی علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 829
۸.

برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: برنامه درسی برنامه درسی حقوق بشر آموزش حقوق بشر آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 966
زمینه و هدف: حقوق بشر از کرامت و آزادی هر انسانی محافظت می کند، بنابراین باید دولت ها تعلیم و تربیت خود را به منظور ارتقا بهره مندی از حقوق بشر هدف گذاری نمایند. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش بررسی: بر اساس طرح کیفی و روش مطالعه موردی، به منظور تعیین عناصر لازم برای تدوین برنامه درسی حقوق بشر، نظر اساتید و متخصصان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، شیراز و کرمان با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ و نیمه ساختارمند با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک اشباع نظری اخذ گردید. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار N-Vivo در قالب شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و سازماندهی شدند. برای اعتباریابی داده های کیفی از روش همسوسازی استفاده شد. یافته ها: برنامه درسی حقوق بشر (مضمون فراگیر) دارای ابعادی مانند محتوا، منطق، اهداف، روش ها و محیط یادگیری به عنوان مضامین سازمان دهنده می باشد و هر کدام از این مضامین نیز دارای سطوح و مضامین پایه متنوعی هستند که در تدوین برنامه درسی حقوق بشر بایستی مد نظر قرار گیرند. بحث: حقوق بشر از طریق تقاضای آگاهانه و مداوم و دانستن، درک و حمایت از حقوق همه مردم و احترام به آن ها محقق می گردد. بنابراین آموزش حقوق بشر سهم بزرگی در حفاظت مستمر و مداوم از نقض حقوق بشر را به عهده دارد و نوعی سرمایه گزاری مهم برای دستیابی به جامعه ای است که در آن تمام افراد قابل احترام و ارزشمند باشند.
۹.

اثربخشی روش تلفیقی بسته آموزشی" قانون مداری در حرفه مامایی" و آموزش دانشجو محور در ارتقا کیفیت واحد درسی حقوق و پزشکی قانونی در مامایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: آموزش اخلاق قانون ماما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 167
۱۰.

بررسی وضعیت برنامه جانشین پروری مدیران دانشگاه(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: برنامه جانشین پروری مدیران دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 956
زمینه و هدف : هدف از برنامه جانشین پروری، آماده سازی نیروهای مستعد داخل سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی، حساس و راهبردی است.براین اساس یکی از مسایل مهم برای هر سازمان و ذینفعان آن موضوع، جانشین- پروری می باشد. بی شک وجود بسترهایی برای اجرای موفق هر برنامه در یک سازمان ضروری و الزامی است.هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل در سال۹۵-۹۴ جهت اجرای برنامه جانشین پروری بوده است. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی و برحسب هدف کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرشسنامه دورکیم کسب گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اردبیل که ۴۰۰ نفربودند بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم۲۰۰نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه استانداردی بود که روایی آن قبلا بررسی شده و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ۰/۸۲ تایید شده بود. از آزمون آماری t تست با استفاده از از نرم افزار Spss-۱۸ داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته ها: نتایج بررسی وضعیت جانشین پروری و عوامل موثر بر آن(تعیین خط مشی،ارزیابی کاندیدا، توسعه کاندیدا، ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری) نشان داد که نمونه مورد نظر از این حیث در وضعیت متوسط به بالا قرار دارد یعنی از وضعیت مطلوبی برخودار می باشد. نتیجه گیری: از تحلیل فرضیه اصلی پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان آمادگی دانشگاه مورد مطالعه جهت اجرای موفق برنامه جانشین پروری بالاتر از حد مطلوب می باشد. در مجموع، این دانشگاه با استفاده از این ظرفیت می تواندمهارتهای لازم برای مدیریت شایسته در افراد مستعد را ارتقاء بخشد.
۱۱.

تبیین و اعتبار سنجی مؤلفه ها و شاخص های بین المللی سازی دانشکده های مجازی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰