راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: دوماهنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج» 
مدیر مسئول: مرتضی خاقانی زاده
سردبیر: دکتر حسن ملکی
مدیر اجرایی: موسسه دانش آفرند زیستاژن
هیئت تحریریه: دکتر بهرام عین‌اللهی، دکتر مصطفی قانعی، دکتر هدایت صحرایی، دکتر بهزاد عین‌اللهی،  دکتر کامران سلطانی عربشاهی،   دکتر شعبان مهرورز، دکتر سیدسعید مظلومی، دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر حسن ملکی، دکتر خدابخش احمدی، دکتر نعمت‌ا... موسی‌پور، دکتر عباس عبادی، دکتر هرمز سنائی‌نسب، دکتر پرویز آزادفلاح، دکتر مرتضی خاقانی‌زاده، دکتر رمضان رحمانی، دکتر محسن صابری
وب سایت: www.edcbmj.ir  
پست الکترونیک:zistaorgan@gmail.com  

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ مهر ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
درجه علمی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱