توران سلیمانی

توران سلیمانی

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای «به روش آمیخته»

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
پژوهش حاضر، با هدف طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای به روش تحقیق آمیخته (کیفی– کمی) انجام یافت. در بخش کیفی ۲۰ نفر از صاحب نظران آموزش عالی، مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای و مدیران صنایع، به روش نمونه گیری هدفمند موارد مطلوب انتخاب شدند، با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام یافت. مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل از آن در قالب الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی با 17 مؤلفه و 63 خرده مؤلفه استخراج گردید. در بخش کمی، برای اعتبارسنجی الگوی طراحی شده، پرسش نامه ای براساس خرده مؤلفه های این الگو طراحی شد، روایی این پرسشنامه توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به وسیله آلفای کرون باخ 95/0 محاسبه گردید. این پرسش نامه در اختیار 233 نفر از اساتید، کارکنان و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان نمونه آماری بخش کمی قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه، با روش تحلیل عاملی و نرم افزار "Amos" تجزیه و تحلیل شد، با انجام تحلیل عاملی، الگوی طراحی شده به 11 مؤلفه (فرایند یاددهی-یادگیری، اهداف و ساختار، منابع مالی، برنامه آموزشی، استاد، حمایت جامعه، دانش آموختگان، مدیریت، کیفیت تحصیل، پژوهش، کارکنان اداری) و 54 خرده مؤلفه تعدیل یافت. مقدار شاخص های (80/1=CMIN/DF، 06/0=RMSEA0، 95/0=GFI، 95/0=AGFI، 94/0=NFI، 94/0=RFI و 04/0=RMR) نشان داد که الگوی تدوین شده از برازش مطلوبی برخوردار است و این الگو می تواند به عنوان ابزاری معتبر، در ارزشیابی کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای مورد استفاده قرارگیرد.
۲.

شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۰
پژوهش حاضر، با هدف شناسایی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها در سطح دبیرستان های مرحله اول شهر بابل از دیدگاه مدیران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع زمینه یابی بوده است. به منظور دست یافتن به هدف، چالش های هوشمند سازی مدارس در چهار دسته عوامل انسانی، زیر ساختی و فنی، اقتصادی و عوامل فرهنگی-آموزشی بعنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران دبیرستان های مرحله اول شهر بابل در نظر گرفته شد که تعداد آنها 27 نفر بوده است. به دلیل تعداد کم افراد نمونه گیری انجام نشده و نظر کل افراد جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه آموزش و پرورش پرسشنامه های مربوطه تهیه گردید. از آنجا که اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی تحقیق گرفته شد و توافق خبرگان امر در مورد آنها ابتیاع شده بود پرسشنامه دارای اعتبار بوده است. ضریب آلفای کرونباخ (88/0) محاسبه شد و این بدین معنی بود که قابلیت اعتماد پرسش نامه در حد قابل قبولی بوده است. با جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی، و نیز استفاده از تکنیک AHP ، به تعیین چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها پرداخته شد. در نتیجه «عوامل زیرساختی و فنی» اولین رتبه ، «عوامل انسانی» دومین رتبه، «عوامل فرهنگی- آموزشی» سومین رتبه و «عوامل اقتصادی» چهارمین رتبه را دارا بوده است.
۳.

بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده رویکرد تفکر محوری در برنامه درسی ملی ایران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۸
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار رویکرد تفکر محوری در برنامه درسی ملی ایران است. این پژوهش کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای می باشد و از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را معلمان مجرب حوزه آموزش وپرورش ابتدایی در استان های تهران، خوزستان، اردبیل و اصفهان تشکیل داده اند. 17 نفر از معلمان با روش نمونه گیری هدفمند بر اساس اصل اشباع به عنوان نمونه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج حاصل طی سه مرحله کد گذاری باز (اولیه)، محوری و گزینشی (انتخابی) تهیه شد. کدهای باز شامل 26 مفهوم و کدهای محوری نیز شامل شش مقوله عمده مشتمل بر تجزیه وتحلیل مسائل زندگی، خداشناسی، خودشناسی، عوامل آموزشی، عوامل بازدارنده، شناخت طبیعت می باشد. بررسی ها نشان داد اگرچه متخصصان امر تلاش زیادی در خصوص جابجایی سیستم آموزشی داشته و قطعاً برای استقرار آن با مشکلات زیادی مواجه بوده اند، ولی متأسفانه برای اجرا موفق موانعی چون عدم اطلاع رسانی کافی ، شکاف بین اولیا و دانش آموزان، عدم پشتیبانی مالی و ... سد راه دیده می شوند. لذا با نظارت بیشتر برنامه ریزان بر اجرای برنامه درسی در بخش مدیریت، روش های آموزشی و دیگر عوامل آموزشی می توان عوامل بازدارنده را کم و عوامل مؤثر موجود را تقویت نمود.
۴.

بررسی وضعیت برنامه جانشین پروری مدیران دانشگاه(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۶
زمینه و هدف : هدف از برنامه جانشین پروری، آماده سازی نیروهای مستعد داخل سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی، حساس و راهبردی است.براین اساس یکی از مسایل مهم برای هر سازمان و ذینفعان آن موضوع، جانشین- پروری می باشد. بی شک وجود بسترهایی برای اجرای موفق هر برنامه در یک سازمان ضروری و الزامی است.هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل در سال۹۵-۹۴ جهت اجرای برنامه جانشین پروری بوده است. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی و برحسب هدف کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرشسنامه دورکیم کسب گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اردبیل که ۴۰۰ نفربودند بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم۲۰۰نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه استانداردی بود که روایی آن قبلا بررسی شده و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ۰/۸۲ تایید شده بود. از آزمون آماری t تست با استفاده از از نرم افزار Spss-۱۸ داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته ها: نتایج بررسی وضعیت جانشین پروری و عوامل موثر بر آن(تعیین خط مشی،ارزیابی کاندیدا، توسعه کاندیدا، ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری) نشان داد که نمونه مورد نظر از این حیث در وضعیت متوسط به بالا قرار دارد یعنی از وضعیت مطلوبی برخودار می باشد. نتیجه گیری: از تحلیل فرضیه اصلی پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان آمادگی دانشگاه مورد مطالعه جهت اجرای موفق برنامه جانشین پروری بالاتر از حد مطلوب می باشد. در مجموع، این دانشگاه با استفاده از این ظرفیت می تواندمهارتهای لازم برای مدیریت شایسته در افراد مستعد را ارتقاء بخشد.
۵.

بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های مجازی بر هویت ملّی و دینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها برابر 7554 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه آماری برابر 367 نفر بدست آمده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه استاندارد هویت ملی (ایرانی) احمدی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت دینی سراج زاده (1383) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای تحلیل فرضیات از آزمون T تک نمونه ای و ضریب رگرسیون تک متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت ملی در بین دانش آموزان بیشتر از حد متوسط است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی دانش آموزان تاثیر منفی معنی داری دارد.
۶.

تأثیر 12 هفته تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیرورزشکار میانسال

کلید واژه ها: کیفیت زندگی شادکامی ورزش در آب میانسالی تمرینات ایروبیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
هدف این تحقیق، بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیرورزشکار میانسال است. جامعه آماری این تحقیق زنان میانسالی بودند که برای اولین بار در کلاس های ایروبیک و ورزش در آب شرکت کرده و در دسترس بودند. از میان آن ها 60 نفر به صورت داوطلب در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه 20 نفره ایروبیک، ورزش در آب و کنترل تقسیم شدند. روش تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (26_WHOQOL ) و شادکامی آکسفورد بود. نتایج نشان داد تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان میانسال تأثیرگذار بوده است (05/0P<). بین کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیرورزشکار میانسال در سه گروه ایروبیک، ورزش در آب و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<). همچنین بین میزان کیفیت زندگی و شادکامی گروه های ایروبیک و ورزش در آب با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<)، اما در بین دو گروه ایروبیک و ورزش در آّب تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0P<). به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد هم ورزش در آب و هم تمرینات ایروبیک در افزایش کیفیت زندگی و شادکامی زنان میانسال غیرورزشکار مؤثر بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان