راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره نهم بهمن و اسفند 1395 شماره 6 (پیاپی 40)

مقالات

۱.

مروری بر پژوهش های صورت گرفته جهت تهیه نمونه های پلاستینه شده در ایران

کلید واژه ها: پلاستینیشن پلاستینیشن مقطعی پلاستینیشن حجمی سیلیکون پلیمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و اهداف:پلاستینیشن روش منحصربه فردی جهت نگهداری نمونه های آناتومیکی در آموزش و تحقیقات علوم تشریحی می باشد.  تاکنون پژوهش های متعددی در سراسر دنیا جهت پلاستینه کردن نمونه ها باکیفیت مطلوب صورت گرفته است و دانشمندان توانسته اند به نتایج ارزشمندی در این زمینه دست یابند. بااین وجود ، اهمیت تجاری نمونه های پلاستینه شده موجب شده تا اطلاعات دقیقی در مورد جزییات کار منتشر نشود. با توجه به مزایای به کارگیری نمونه های پلاستینه شده، در ایران نیز فعالیت های پژوهشی گوناگونی در این زمینه انجام شده است.  ازاین رو هدف از مطالعه حاضر بررسی روش های بکار گرفته شده جهت پلاستینه کردن نمونه ها در ایران می باشد .
۲.

نقش عوامل انگیزشی جهت گیری های هدفی شخصی، خودکارآمدی تحصیلی وفشارتحصیلی در تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی

نویسنده:

کلید واژه ها: خودکارآمدی تحصیلی تقلب تحصیلی تبحرگرائی عملکرد گرائی عملکرد گریزی فشار تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۸۶
زمینه و اهداف:درراستای تلاش برای فهم میزان نقش عوامل انگیزشی درتقلب تحصیلی دانشجویان، پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیرعوامل انگیزشیِ جهت گیری هدفی شخصی، خود کارآمدی تحصیلی و فشار تحصیلی بر تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت.
۳.

مقایسه نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره فرم های ارزشیابی اساتید دروس عملی و کارورزی

کلید واژه ها: دانشجویان اساتید کلمات کلیدی: ارزشیابی از اساتید فرم های ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
زمینه و اهداف:: در این مطالعه به مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان در مورد فرم های ارزشیابی دروس عملی و کارورزی پرداخته شد.
۴.

تاثیر شبیه سازی آموزشی سه بعدی مفاهیم فضایی درس هندسه بر یادگیری – یادداری دانش آموزان سال سوم متوسطه

کلید واژه ها: آموزش هندسه شبیه سازی آموزشی یادگیری مبتنی بر شیوه ی سه بعدی مفاهیم فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۷۹۴
زمینه و اهداف:ا هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبیه سازی آموزشی سه بعدی مبتنی بر رایانه بر یادگیری– یادداری مفاهیم تفکر و فضا در درس هندسه دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران است. با توجه به نقشی که عینی کردن مفاهیم انتزاعی آموزشی بر میزان یادگیری دارد، نیاز به پژوهش در این زمینه از اهمیت برخورداراست.
۵.

مقایسه دو روش آمادگی بدنی بر تحکیم (مبتنی بر ارتقاء) حافظه حرکتی آشکار دانشجویان

کلید واژه ها: آمادگی بدنی حافظه حرکتی هماهنگی اندام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۱
زمینه و اهداف:با توجه به نقش خواب بر بهبود اجرای مهارت های حرکتی، پژوهشگران به دنبال راهکارهای مؤثر جهت اثربخشی بیش تر خواب شبانه هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمادگی بدنی (گرم کردن اختصاصی و تسهیل عصبی عضلانی) بر تحکیم (مبتنی بر ارتقاء) حافظه حرکتی آشکار دانشجویان بود.
۶.

رابطه جهت گیری هدف (تبحری، عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

کلید واژه ها: خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان جهت گیری هدف فراشناخت احساس بهزیستی ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
زمینه و اهداف:احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی از مهم ترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه ها است و تشخیص متغیرهای پیش بینی کننده ی آن بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه کانونی جهت گیری هدف (تبحری، عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود.
۷.

مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره های همگانی آموزش آزاد درون خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته)

کلید واژه ها: آموزش عالی یادگیری الکترونیکی موک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
زمینه و اهداف:پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای دوره های همگانی آموزش آزاد درون خطی (موک) در آموزش عالی انجام پذیرفت.
۸.

آموزش پزشکی مبتنی بر شایستگی و فراتوانایی های پزشکی عمومی

کلید واژه ها: آموزش پزشکی شایستگی پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
آموزش مبتنی بر شایستگی یک روش جدید آموزشی برای تربیت نسل متفاوتی از پزشکان است. در این رویکرد آموزشی دو مساله مد نظر قرار دارد، تعریف پیامد معتبر و طراحی ابزار سنجش جهت ارزیابی. اولین موضوع مهم تعیین شایستگیهاست. با وجود تشابه زیاد، کشورهای مختلف تلاش کرده اند بر حسب نیازهای جامعه خود و نظام ارائه خدمات سلامت، شایستگیهای مناسب آموزش پزشکی را تعریف کنند. در ایران یک مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 چهارچوب شایستگی ها را طراحی کرد. آموزشی مبتنی بر شایستگی فراتوانایی های خاصی را نیز ضروری می سازد. فراتوانایی ها پزشک را قادر می سازند فراتر از یک درمانگر، قادر به ایفای نقش کلیدی خود در شرایط مختلف باشد. دومین مسئله مهم نحوه سنجش و ارزیابی آموزش مبتنی بر شایستگی است. طراحی ابزار سنجش برای فراتوانایی ها سخت و پیچیده است، با این حال دستیابی به هدف نهایی رویکرد آموزشی شایستگی محور در نظام آموزش پزشکی تنها با طراحی ابزار سنجش استاندارد برآورده خواهد شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹