پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) بهار و تابستان 1397 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار ورزش تربیتی نهادهای آموزشی سازمان های ورزشی روش اسنادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 876
ساختار کارآمد، مهم ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود که با روش پژوهش اسنادی انجام شد. برای جمع آوری داده های موردنیاز با هدف تحلیل مسئولیت های نهادهای آموزشی در ورزش، اسناد بالادستی و مبانی قانونی ناظر بر تشکیلات ورزش در ایران مطالعه شدند. داده های موردنیاز برای تحلیل سازمان های مسئول در ورزش تربیتی و نهادهای آموزشی فعال در سایر حوزه های ورزش (همگانی، قهرمانی و حرفه ای) نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که وزارت ورزش وجوانان، کمیته ملی المپیک، وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و باشگاه های ورزشی در حوزه ورزش تربیتی مسئولیت دارند. دراین بین، نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ورزش همگانی مسئولیت دارند و نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ورزش قهرمانی مسئولیت دارند. دانشگاه آزاد نیز تنها نهاد آموزشی است که در حوزه ورزش حرفه ای مسئولیت دارد؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی ، توزیع متوازن اختیارات ، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن ها از مهم ترین اصولی است که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش تربیتی ایران باید رعایت شود.
۲.

استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی در مدارس: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه زمینه ای درس تربیت بدنی ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 36
ارزشیابی، فرایند منظم و منسجمی برای مشخص کردن میزان پیشرفت دانش آموزان در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی و پرورشی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی در مدارس بود. روش پژوهش کیفی بود که با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه و بررسی اسنادانجام شد. صاحب نظران، مدیران و متخصصان حوزه ارزشیابی و تربیت بدنی مدارس جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها، نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام شد . هم زمان با گردآوری داده ها، کار تحلیل آن ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخه 2/5 نرم افزار اطلس تی.آی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی تأثیر مثبتی بر روند اجرای درس تربیت بدنی در مدارس دارد و بازتاب گسترده ای را نیز در جامعه ایجاد می کند؛ اما دستیابی به تمام پیامدهای مثبت این طرح درگرو فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آن است.
۳.

طراحی و تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی تحلیل سوات موقعیت راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 143
هدف این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور بود. روش پژوهش حاضر برمبنای فرایند مطالعات راهبردی با رویکرد سوات و با استفاده از روش های کیفی و کمی انجام شد. مدیران و متخصصان آشنا با ورزش دانش آموزی به تعداد 65 نفر، به عنوان جامعه و نمونه آماری انتخاب شدند و از آن ها نظرسنجی شد. روش جمع آوری اطلاعات، پیمایشی بود و با استفاده از دو پرسش نامه باز و بسته و مصاحبه با اعضای جامعه با هدف احصای بیانیه رسالت، چشم انداز، ارزش های محوری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و به روش دلفی انجام شد. اطلاعات به دست آمده با نکته نظر شورای راهبری در پنج قوت، هفت ضعف، هفت فرصت و شش تهدید، نهایی شد. همچنین، با استفاده از جدول ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و محاسبات لازم، موقعیت راهبردی فدراسیون در وضعیت محافظه کارانه شناسایی شد. سپس، با بهره مندی از تحلیل ماتریس سوات تعداد شش راهبرد تهاجمی ، دو راهبرد محافظه کارانه، سه راهبرد رقابتی و یک راهبرد تدافعی و درمجموع، 12 راهبرد شناسایی شدند. راهبردهای شناسایی شده با ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی اولویت بندی شدند.
۴.

واکاوی بنیان های نظری ورزش آموزشی- تربیتی و استخراج عوامل زمینه ای مؤثر و متأثر از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل زمینه ای مبانی نظری نظریه زمینه محور ورزش آموزشی - تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 382
بسیاری از اهداف تربیتی در ورزش ها و بازی ها نهفته است و ازطریق آموزش مستقیم و غیرمستقیم بازی ها و ورزش ها می توان به اهداف اساسی تربیتی در بعد جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی دست یافت؛ بنابراین، در توسعه اجتماعی جوامع، توجه به ورزش آموزشی نقشی مهم و ضروری ایفا می کند؛ بااین حال، برای توسعه آن به شناخت مؤلفه ها و عملکردهای آن نیاز است؛ براین اساس، هدف این پژوهش واکاوی مبانی نظری ورزش آموزشی-تربیتی و استخراج عوامل مؤثر بر آن و متأثر از آن بود. روش پژوهش حاضر کیفی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین، از نمونه گیری نظری و به شکل گلوله برفی در انتخاب مصاحبه شونده ها استفاده شد (12 نفر). نتایج نشان داد که مشکلات سیاسی، مدیریتی، برنامه ریزی و خط مشی گذاری، رویه ای، ساختاری، سخت افزاری و مشکلات موجود در آموزش عالی به همراه سوءتفاهمات ادراکی، بر ورزش آموزشی و آموزش تربیت بدنی در مدارس تأثیرگذار هستند. افزون براین، توسعه ورزش آموزشی- تربیتی می تواند منجر به توسعه ورزش، توسعه سلامت جامعه، افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی شود؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی تربیت بدنی در مدارس و اثرهای وسیع توسعه ورزش آموزشی- تربیتی در جامعه، طرح جامع توسعه ورزش آموزشی- تربیتی با درنظرگرفتن عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر آن به همراه تنظیم برنامه های اجرایی، در بالاترین سطح مدیریت کشور تهیه و اجرا شود.
۵.

فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراتحلیل توان آزمون آماری اندازه اثر توسعه ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 929
هدف از این تحقیق فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران طی سال های 1384-94 بود. ازاین رو، از 37 مقاله منتشرشده در نشریات معتبر داخلی، به عنوان جامعه آماری استفاده شد و از بین این جامعه آماری، تعداد 17 مقاله برای اشتراک در مؤلفه های پژوهش ها، روش نمونه گیری صحیح، روش آماری مرتبط و کیفیت مقاله، برای فراتحلیل ارزیابی شد. ازاین بین، 48 مؤلفه مشترک در 17 تحقیق استخراج گردید و سپس برحسب اندازه اثر و توان آزمون آماری مؤلفه های پژوهش ها، مؤلفه های 14 مقاله در نرم افزار فراتحلیل وارد شدند. در این تحقیق از نرم افزار جی پاور و فراتحلیل برای تعیین میزان اندازه اثر و توان آزمون های آماری مؤلفه های استخراج شده و نیز آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت میانگین مؤلفه ها و اولویت بندی آنها استفاده شد. نتایج تحلیل میزان اندازه اثر محاسبه شده نشان داد تمام مؤلفه های استخراج شده از پژوهش ها، اندازه اثر و توان آزمون آماریِ زیادی دارند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که بین مؤلفه های استخراج شده از مقالات تفاوت معناداری وجود دارد. عوامل شناسایی شده عبارت بودند از: رسانه و توسعه ورزش همگانی، اماکن، تأسیسات و تجهیزات، آموزش و آگاه سازی، مسئولان و برنامه ریزان، منابع مالی و انسانی برای ورزش همگانی، انگیزه سلامت جسمانی برای ورزش همگانی و انگیزه پیشرفت و درمان برای ورزش همگانی. با توجه به نتایج پژوهش، برنامه ها باید در راستای تقویت زیرساخت های ورزش همگانی برنامه ریزی و طراحیِ استراتژی شوند و در مورد ورزش نیز طرحی مشابه طرح تحول نظام سلامت تدوین شود و در مرحله بعد در صدد تأمین منابع مالی و انسانی متخصص گام برداشته شود.
۶.

طراحی مدل ارتباطی هوش هیجانی، اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی اضطراب فیزیکی اجتماعی رضایت از زندگی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 718
هدف پژوهش حاضر، تعیین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای الزهرای مشهد بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه الزهرای مشهد بود که براساس آمار، تعداد آن ها 270 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت کل شمار بود و همه جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های هوش هیجانی شاته و همکاران (1998)، اضطراب فیزیکی اجتماعی هارت و همکاران (1989) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بودند. از مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطه علی و معلولی متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت از زندگی اثر مثبت معناداری دارد. همچنین، برمبنای نتایج، هوش هیجانی بر اضطراب فیزیکی اجتماعی و اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر منفی معناداری دارند. درنهایت، براساس مدل پژوهش مشخص شد که هوش هیجانی ازطریق اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. درمجموع، چنین به نظر می رسد که زندگی دانشگاهی با اضطراب های متعدد و پیچیده ای همراه شده است و توانایی مقابله با این اضطراب ها ازطریق کسب توانمندی های هیجانی، زمینه حفظ و تأمین سلامت جسمی، عاطفی و روانی دانشجویان را فراهم می کند.
۷.

راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف برنامه ریزی کلاسی حمایت از تولید داخلی نوآوری و شکوفایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 970
یکی از راه های عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش، نهادینه کردن این مفهوم از سنین پایه است؛ ازاین رو، توجه به ورزش مدارس و شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. نخست، ازطریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل مؤثر شناسایی شد. سپس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته (تعداد = 26 نفر) با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 54 نشان می توانند در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس مؤثر باشند. سپس، در مرحله کدگذاری محوری، نشان ها در 17 مفهوم طبقه بندی شدند. درنهایت، هفت مقوله شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقوله اصلاح الگوی مصرف، تدوین برنامه آموزشی، نوآوری و شکوفایی، حمایت از تولید داخلی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شیوه آموزشی طبقه بندی شدند. سیاست گذاران تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ساعات ورزش استفاده کنند.
۸.

تدوین و اولویت بندی راهبردهای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد مدیریت تربیت بدنی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 581
هدف این پژوهش، تدوین و اولویت بندی راهبردهای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونه پژوهش به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری بود. برای گردآوری داده ها، اسناد و مدارک بالادستی و ادبیات پژوهش بررسی شدند، به بررسی نظرهای خبرگان پرداخته شد و همچنین، از پرسش نامه عوامل محیط درونی و بیرونی اثرگذار بر عملکرد دفتر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه استفاده شد. برای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، برای تحلیل محیطی از ماتریس سوات و برای تدوین راهبردها از ماتریس تاوس استفاده شد. نتایج نشان داد که موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. نتایج تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی برای اولویت بندی راهبردها نشان داد که توسعه برنامه های ورزش همگانی، توسعه ورزش تربیتی و توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی، به ترتیب سه راهبرد اول مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هستند. با توجه به یافته های پژوهش می توان اذعان کرد که مدیریت تربیت بدنی با تکیه بر راهبردهای ضعف-فرصت خواهد توانست به اهداف متعالی خود دست یابد.
۹.

تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معنویت اخلاقیات مربیگری اخلاق حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 545
هدف این پژوهش، تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی بود. 185 مربی (117 مرد و 68 زن ، میانگین سنی 57/41 سال و میانگین سابقه مربیگری 27/15 سال) از رشته های ورزشی مختلف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه سلامت معنوی (اله بخشیان و همکاران، 1389) و پرسش نامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی را (عیدی و همکاران، 1395) تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ابعاد و سطح کلی سلامت معنوی دارای روابط دوسویه معنادار و مثبت با ابعاد و سطح کلی اخلاق حرفه ای بودند. مطابق نتایج تحلیل رگرسیون، به ترتیب فلسفه مربیگری (6/17 درصد)، قانون مداری (8/16 درصد)، استفاده از خرد جمعی (8/14 درصد)، احترام به ارزش ها و هنجارها (1/14 درصد)، روابط انسانی (3/13 درصد) و علاقه مندی به حرفه (6/11 درصد) توسط ابعاد سلامت معنوی تبیین شدند. ابعاد سلامت معنوی درمجموع 1/26 درصد از تغییرات سطح کلی اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی تبیین کرد. درنهایت، نتایج مدل یابی معادلات ساختاری بیانگر وجود ارتباط چندگانه معنادار و مثبت بین ابعاد سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای بود. یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ازطریق ارتقای سلامت معنوی می توان سطح اخلاق حرفه ای را در مربیان ورزشی بهبود بخشید.
۱۰.

تأثیر انواع کانون توجه بر اجرای عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی جسمانی سلامت کانون توجه درونی کانون توجه بیرونی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 263
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انواع کانون توجه بر اجرای عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت دانش آموزان و تعامل بین نوع کانون توجه و سطح آمادگی جسمانی بود. تعداد 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی بالا و 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی پایین با دامنه سنی 17-15 سال به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی ها اجزای عضلانی- اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت (درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده) را طی سه روز و با فاصله یک هفته ای بین روزها انجام دادند. در روز اول، دستورالعمل توجهی ارائه نشد. در روزهای دوم و سوم، آزمودنی ها تمرکز بیرونی یا درونی را به طور تصادفی و همتراز شده متقابل اتخاذ کردند. تحلیل داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تعقیبی حداقل تفاوت معنی دار انجام شد. نتایج نشان داد که در گروه آمادگی جسمانی بالا، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل باعث برتری معنادار در آزمون های درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده می شود. همچنین، در گروه آمادگی جسمانی پایین، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل به اجرای بهتر معنا دار در آزمون های خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده منجر می شود. تمرکز درونی نسبت به کنترل به برتری معنا دار در آزمون بارفیکس اصلاح شده گروه آمادگی جسمانی بالا منجر می شود. براساس نتایج، ارائه دستورالعمل تمرکز بیرونی منجر به برتری اجرا در ارزیابی اجزای عضلانی- اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، صرف نظر از سطح مهارت می شود. همچنین، درحین ارزیابی باید از ارائه دستورالعمل تمرکز درونی به ویژه در افراد با سطح آمادگی جسمانی بالا اجتناب شود.
۱۱.

شناسایی و مدل سازی راهکارهای توسعه ورزش های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه بیرجند دانشجویان دختر توسعه ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 873
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دانشگاه بیرجند بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 8246 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در سال 1395 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر با 370 نفر برآورد شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به روش پیمایشی اجرا شد. پس از تأیید روایی محتوایی پرسش نامه توسط هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به روش کیفی شناسایی شدند و سپس، با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به وسیله آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس. نسخه 22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که راهکارهای توسعه ورزش همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند، به ترتیب راهکارهای اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، زیرساخت ها و امکانات، پژوهشی و آموزشی هستند؛ بنابراین، لازم است که با نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی، طراحی برنامه های تفریحی و ورزشی لازم و حمایت مالی از ورزش همگانی دانشجویان، درجهت توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند تلاش شود.
۱۲.

تأثیر ورزش بر انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش تفریحی ورزش رقابتی انسجام اجتماعی استان قم عراقی های مقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 544
در جوامع امروزی، ورزش پدیده مقبولی است که می تواند برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش کاربردی، با هدف تبیین نقش ورزش در انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم انجام شد. جامعه آماری همه شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودند که 210 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده به دو پرسش نامه پژوهش گرساخته مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه ها به تأیید اساتید متخصص رسید. همچنین، پایایی پرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 برای مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و شاخص های برازش مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (310/0) دارد؛ مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (334/0) دارد؛ مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (540/0) دارد و مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (419/0) دارد. همچنین، ضریب تعیین نشان داد مشارکت در ورزش درمجموع می تواند 2/55 درصد از واریانس انسجام درونی و 5/42 درصد از واریانس انسجام بیرونی را تبیین کند. به طورکلی، می توان گفت که مشارکت در ورزش تبیین کننده قوی تری برای انسجام درونی است.
۱۳.

مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره پیش دبستانی ایران و چند کشور منتخب ازمنظر درس تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درس تربیت بدنی پیش دبستانی مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 866
هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل برنامه درسی دوره پیش دبستانی کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان، کانادا، چین و ایران، ازمنظر درس تربیت بدنی بود. د ر این پژوهش، شباهت ها و تفاوت های عناصر برنامه درسی دوره پیش دبستانی کشورهای ذکرشده ازمنظر درس تربیت بدنی، با هدف ارائه پیشنهادهایی برای بهبودبخشیدن به برنامه درسی این دوره و تدوین برنامه درسی تربیت بدنی دوره پیش دبستانی ایران بررسی و مقایسه شدند . این پژوهش، پیمایشی- تطبیقی بود. اطلاعات موردنیاز ازطریق اسناد و مدارک کتابخانه ای ( سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران، 1390؛ برنامه درسی ملی ایران، نگاشت 1389؛ اساس نامه دوره پیش دبستانی و کتاب راهنمای برنامه ها و فعالیت های دوره پیش دبستانی، 1392)، مصاحبه نیمه سازمان یافته با مربیان، کارشناسان و صاحب نظران کلیدی و همچنین، جست وجو در شبکه جهانی اینترنت و سایت های وزارت آموزش وپرورش کشورهای موردمطالعه گردآوری ش د. نتایج نشان داد که همه کشورهای موردمطالعه اقدام به تدوین برنامه جامعی برای درس تربیت بدنی دوره پیش دبستانی کردند. آن ها در برنامه درسی تربیت بدنی خود عناصر برنامه درسی را به خوبی تبیین کردند. درمقابل، ایران فاقد یک برنامه درسی جامع تربیت بدنی برای دوره پیش دبستانی بود؛ بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده و با هدف کیفیت بخشی به برنامه درسی این دوره پیشنهاد شد تا برنامه درسی جامعی برای درس تربیت بدنی دوره پیش دبستانی ایران تدوین شود. همچنین، پیشنهاد شد که در تدوین این برنامه به اصول و مبانی، اهداف، نتایج، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی، زمان، فضا و تجهیزات مناسب برای درس تربیت بدنی و آموزش و جذب مربیان کارآزموده توجه شود.
۱۴.

حکمرانی خوب در ورزش: نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازرسی و توازن دموکراسی سرمایه اجتماعی همبستگی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 161
حکمرانی خوب سازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد و دستیابی به اهداف در سازمان ها فراهم می آورد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت حکمر انی و اثر سرمایه اجتماعی بر شاخص های حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری رؤسای هیئت های ورزشی استان های غربی بودند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 224 نفر بود. شرکت کنندگان پرسش نامه های حکمرانی خوب (پژوهشگر ساخته) و سرمایه اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی و پایایی مدل اندازه گیری تأیید شد . نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط بودند . مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی اثرهای مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، بازرسی و توازن، دموکراسی و همبستگی داشت. به علاوه، سرمایه اجتماعی حدود نیمی از واریانس حکمرانی خوب را تبیین نمود. نتایج حاصل از این مطالعه به ارائه عوامل مؤثر در حکمرانی خوب ورزشی با هدف اولویت بندی و تنظیم اقدامات برای بهبود حکمرانی در فدراسیون های ورزشی منجر شد.
۱۵.

تدوین راهبردهای ترویج و محتوای مطلوب آموزش المپیک دربین دانش آموزان مدارس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش المپیک المپیزم جنبش المپیک دانش آموزان مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 980
هدف این پژوهش، تدوین راهبردهای ترویج آموزش المپیک دربین دانش آموزان مدارس ایران همراه با محتوای مطلوب آن بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آمیخته است که به دو روش کیفی و کمی انجام شده است . در روش کیفی که ازطریق گراندد تئوری اجرا شد، از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد . داده ها ازطریق 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. همچنین، در روش کمی که با استفاده از مطالعه دلفی انجام شد، 14 نفر از صاحب نظران ، طی دو مرحله در پژوهش شرکت کردند. داده های این مرحله ازطریق پرسش نامه الکترونیکی جمع آوری شدند. یافته های این بخش از پژوهش شامل 23 گویه بود که ازطریق آزمون تی تک نمونه ای تأیید شدند و هفت گویه اول آن ازطریق آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که ازطریق راهبردهای آموزشی، تربیتی، ورزشی و مدیریتی می توان محتوای مطلوب و بومی آموزش المپیک را دربین دانش آموزان توسعه داد .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹