پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) بهار 1399 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل گسترش عملکرد کیفیت در المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات گسترش عملکرد کیفیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
هدف از انجام این تحقیق بررسی و پیاده سازی مدل گسترش عملکرد کیفیت در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش بود. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، مدیران مدارس مجری، معلمین تربیت بدنی و معاونین پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجری طرح و مدیران کل استان ها در سال تحصیلی 97-96. نمونه آماری نیز در مرحله مصاحبه به صورت ملاکی انتخاب شد. در بخش کمی تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای استفاده شد که بر حسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 420 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردید و با استفاده از پرسش نامه استاندارد پاراسورامان و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، مهم ترین نیازهایی که از مرحله مصاحبه و تجزیه و تحلیل پرسش نامه به دست آمده بودند طبق نظر گروه کانونی به عنوان صدای مشتریان به خانه کیفیت راه یافتند و در ادامه 3 ماتریس گسترش عملکرد کیفیت، طبق پروتکل سازگار شده برای سازمان های خدماتی طراحی شدند و ویژگی های خدمت، عملیات کلیدی فرایند و الزامات عملیات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شناسایی و تنظیم شدند. در نهایت با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای ارائه شد که مهم ترین آن ها به ترتیب اولویت بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های المپیاد، تشکیل انجمن های ورزشی درون مدرسه ای و فعال سازی آنان، ارائه گزارش کمی و کیفی المپیاد در جلسه والدین می باشند.
۲.

طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش ورزش دانش آموزی مدلسازی توسعه پیامدهای توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری توسعه ورزش دانش آموزی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان ها، مناطق و شهرستان ها، فدراسیون ورزش های دانش آموزی و معلمان تربیت بدنی بودند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل سازی معادلات ساختاری (249 نفر) انتخاب و نظرخواهی شدند. براساس مطالعه نظری و مصاحبه با متخصصان، پرسشنامه محقق ساخته ای تنظیم گردید و با استفاده از نظر متخصصان روایی (محتوایی)، پایایی (آلفای کرونباخ) و اعتبار عاملی (برازش مدل) تأیید شد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS) جهت تحلیل یافته ها استفاد شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استراتژی ها، فرآیندها و مسیرها دارای اثر مستقیم و معنی داری بر پیامدهای توسعه می باشند و عامل ذینفعان نیز از طریق استراتژی ها بر پیامدهای توسعه اثر دارد. بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که توسعه ورزش دانش آموزی فرآیندی پویا است و برای تحقق آن و حصول پیامدهای توسعه، ذینفعان، استراتژی ها، فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش با هم عمل می کنند. از اینرو سیاست گذاران و برنامه ریزان باید به هنگام تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه ورزش دانش آموزی به ذینفعان، استراتژی ها، فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش توجه کنند و آنها را مد نظر قرار دهند.
۳.

ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از مراجعه به باشگاه ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش باشگاه ورزشی سلامت زیبایی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
زنان به واسطه ارتقای توان عاملیتی و کاسته شدن از عوامل محدودیت زا نقش آفرینی روزافزون در جامعه مدرن دارند. اما در مسیر رشد و شکوفایی ظرفیت های شان، همچنان با چالش های جدی در زمینه نوع نگاه جامعه بازارمحور به بدن مواجه اند. در این جامعه بدن عرصه ای پررونق برای تعریف و پیشبرد جریان های جدید مصرف است. این پژوهش بر آن است تا از طریق واکاوی نظام مند تجارب زنان از زیست روزمره در باشگاه های ورزشی، به دریافتی روشن از نحوه مواجهه آنها با سه دغدغه فراگیر در دنیای مدرن شامل زیبایی، سلامتی و ورزش دست یابد. بدین منظور مبتنی بر رویکردی کیفی، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با چهارده تن از بانوان مراجعه کننده و فعال در باشگاه های بدن سازی و ورزشی، صورت گرفت. تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها به کمک تکنیک تحلیل مضمون، منتج به صورت بندی مجموعه ای از مقوله های اصلی شامل"اهمیت یافتن پذیرش اجتماعی بدن"، "عملکرد چندگانه باشگاه ورزشی"، "تنوع در منابع و عوامل انگیزاننده"، "درک آمیخته از ورزش و سلامتی"، "درک آمیخته از ورزش و زیبایی" و "مرکزیت ایده بهبود در پیامدهای ورزش" شد. هر یک از این مضامین نیز خود دربرگیرنده مفاهیم معینی بوده اند. در بالاترین سطح انتزاعِ مفهومی نیز، کلان مقوله ای تحت عنوان "باشگاه بدن سازی به عنوان عرصه تحقق زیبایی سلامت محور" تعریف و صورت بندی شد.
۴.

طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سند چشم انداز1404 جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی چشم انداز معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۵۲۱
هدف از این تحقیق طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سندچشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق آمیخته اکتشافی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری بخش کیفی صاحب نظران(خبرگان) دانشگاهی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش بودند که در زمینه مدیریت ورزش، درس تربیت بدنی و توانمندسازی، تخصص و اطلاعات منحصر به فرد داشتند. 15 نفر از متخصصان که دارای ویژگیهای یادشده، با روش نمونه گیری زنجیره ای انتخاب و با ابزار مصاحبه نظرات آنان جهت طراحی الگو اخذ شد. جامعه آماری بخش کمّی، معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیبودند که به صورت خوشه ای نسبی از مناطق مختلف و به تعداد300 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بهدست آمد. تجزیهوتحلیل داده ها توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس 24 و پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان شامل ابعاد: زمینه ای (فناوری و ارتباطات، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی)، سازمانی (اهداف و راهبرد، منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی) و فردی بامولفه های (روانشناختی، حرفه ای و اعتقادی اخلاقی) هستند. از مولفه های بعد زمینه ای، فناوری و ارتباطات از مولفه های بعد سازمانی، منابع و تجهیزات و از بعد فردی، مولفه حرفه ای بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی داشتند.شفاف نمودن انتظارات از معلمان،اطمینان از تناسب شخصیت و شغل آنان، ایجاد زمینه استفاده از فناوری های نوین از پیشنهادات پژوهش می باشد.
۵.

اثر آموزش مهارت های تعاملی بر ارتقأ خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انطباق پذیرش اجتماعی تعاملات بین فردی رضایتمندی از شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مداخله آموزشی مهارت های تعاملی بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی بوده است. این پژوهش از دسته مطالعات نیمه تجربی به همراه پیش آزمون_پس آزمون دو گروهی و مطالعه پی گیری بوده که به همین منظور 33 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی ناحیه دو آموزش و پرورش اصفهان به صورت دردسترس انتخاب شده و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از مدل مهارت های ارتباطی کوئین دام (2001)، به صورت ویژه برای معلمان تربیت بدنی طراحی گردیده و از پرسش نامه های خودکارآمدی شغلی بتز، کلین و تیلر (1996)، سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست (1991) و بهزیستی اجتماعی کیز (1998) به منظور سنجش اثربخشی پروتکل آموزشی طراحی شده در این پژوهش استفاده شده است. داده های بدست آمده از ابزارهای پژوهش با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد مداخله آموزشی مهارت های تعاملی به صورت معنی داری بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی پس از انجام هفت جلسه آموزشی اثرگذار بوده است. همچنین، اثر مداخلات آموزشی مذکور پس از گذشت 12 هفته از اتمام جلسات آموزشی ماندگار بوده است.
۶.

شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح مدرسه قهرمان فرصت ها چالش ها تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان با روش AHP است. برای شناسایی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان در ورزش دانش آموزی، در ابتدا به بررسی اسناد و مدارک موجود، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد و در ادامه برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده، از پرسشنامه زوجی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه ورزش دانش آموزی بود. یافته های بخش کیفی تحقیق نشان می دهد که چالش های اصلی (به عنوان عوامل اصلی) طرح مدرسه قهرمان شامل عوامل مادی و معنوی، فنی و مدیریتی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. همچنین، فرصت های اصلی (عوامل کلیدی) شامل عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. در مرحله دوم تحقیق، داده های کمی در قالب پرسشنامه های AHP جمع آوری شده و با توجه به فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی، عوامل اصلی و عوامل فرعی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در بخش چالش های مدرسه قهرمان عامل مالی و مادی با وزن نسبی 326/0 و در بخش فرصت ها، عامل اجتماعی با وزن نسبی 413/0، در اولویت اول قرار دارند. به نظر می رسد استفاده از سیستم های هوشمند، تجدید نظر در دستورالعمل های فنی، آموزش مدیران و ذینفعان، پشتیبانی دولت از شرکت ها و مؤسسات حامی ورزش مدارس، برگزاری رقابت ها در قالب قطبی یا لیگ می تواند برای نهادینه سازی طرح مدرسه قهرمان مفید باشد.
۷.

بررسی نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی در ارتباط بین فضیلت سازمانی با تعهد سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضیلت سازمانی توانمندسازی روانشناختی تعهد سازمانی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی در ارتباط بین فضیلت سازمانی با تعهد سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه (1230 نفر) می باشد ،حجم نمونه 230 نفر می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون ، بریت و کازا (2004)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) و تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای اس پی ای اس19 و لیزرل 54/8 انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که فضیلت سازمانی به طور مستقیم و همچنین به واسطه توانمند سازی روانشناختی بر تعهد سازمانی اثرگذار است. به منظور افزایش توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی باید اقداماتی را جهت ایجاد و بهبود فضیلت سازمانی هم چون حمایت، رشد و توسعه، دوستی و اعتماد را به کاربست که یکی از این اقدامات می تواند برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان ورزش از سوی مدیران مدارس و یا آموزش و پرورش استان ها جهت آشنایی آنان با فضیلت سازمانی و آثار آن باشد.
۸.

راهبردهای توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شهر قم: رویکرد بازاریابی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی اجتماعی تحلیل مضمون ورزش سالمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شهر قم با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. روش پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی بود و با توجه به جمع آوری داده های به شیوه کیفی در مرحله اول و اعتبار سنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد بالای 50 سال استان قم بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی در این پژوهش در ابتدا به شکل هدفمند و قضاوتی بود و در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش با مصاحبه از 13 نفر از نمونه های موردنظر به اشباع نظری رسیده شد. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسش نامه تدوین و برای طراحی و اعتباربخشی مدل استفاده گردید. روش نمونه گیری در بخش کمی تصادفی ساده بود . تجزیه وتحلیل داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که دو مفهوم آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل (مکان، قیمت، ترویج، افراد، شرکا، سیاست و خط و مش، سند، لذت و حفاظت) و استراتژی های بخش بندی، هدف گذاری و موقعیت سازی به عنوان راهبرد های توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شناسایی شدند . نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش مناسب مدل را در این پژوهش نشان داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹