پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش دانشگاهی پاییز 1392 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی مقایسه ای مهارت های شغلی اعضای هئیت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد تهران در گرایش های مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با رویکرد ترکیبی EFQM, BSC و DEA(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل و مدل سازی روابط رفتار رهبران همسطح با انسجام، کارآمدی تیمی و موفقیت ادراک شده تیم های بسکتبال دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر تمرینات قدرتی مرکزی بر عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا در دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه شاهرود(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد در بین مدیران ورزشی دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه بارگیری کوتاه مدت و بلند مدت مکمل سلنیوم بر شاخص های فشار اکسایشی دختران فعال دانشجو به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارتباط اختلالات خوردن، نارضایتی بدنی با مراحل تغییر رفتار فعالیت بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷