پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش دانشگاهی پاییز 1392 شماره 4

مقالات

۱.

بررسی مقایسه ای مهارت های شغلی اعضای هئیت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد تهران در گرایش های مختلف

۲.

بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با رویکرد ترکیبی EFQM, BSC و DEA

۳.

تحلیل و مدل سازی روابط رفتار رهبران همسطح با انسجام، کارآمدی تیمی و موفقیت ادراک شده تیم های بسکتبال دانشجویی

۴.

تاثیر تمرینات قدرتی مرکزی بر عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا در دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

۵.

رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد در بین مدیران ورزشی دانشگاه های ایران

۶.

مقایسه بارگیری کوتاه مدت و بلند مدت مکمل سلنیوم بر شاخص های فشار اکسایشی دختران فعال دانشجو به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز

۷.

ارتباط اختلالات خوردن، نارضایتی بدنی با مراحل تغییر رفتار فعالیت بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳