پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) تابستان 1400 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ارائه الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 874
هدف پژوهش حاضر،طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران است.جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش ترکیبی(کیفی-کمی)استفاده شده است.جامعه آماری دربخش کیفی شامل اساتید دانشگاه،مدیران ستادی آموزش و پرورش استان ها و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ایران می باشد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و هدفمند تاحداشباح نظری بود.جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران و معلمان تربیت بدنی کشور می باشد. در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار 23 SPSS استفاده شد.برای بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری نظری انجام شد.برای تحلیل مصاحبه ها از نظریه زمینه ای استراوس و کوربین استفاده شد.تحلیل داده ها در بخش کمی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و الگوی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل می باشد.براساس یافته های مصاحبه، برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتقای سواد حرکتی دانش آموزان بعنوان شرایط علّی پدیده مورد بررسی شناسایی شدکه بطور مستقیم در مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی دار دارند.همچنین اثر مستقیم مدیریت مشارکتی،کنترل و نظارت،سرمایه گذاری آموزشی، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، عوامل کالبدی، عدم تخصیص بودجه و عدم عدالت آموزشی بر اتخاذ سیاستهای فوق برنامه معنی دار بود.یافته ها نشان داد که ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق معنی دار است ونتایج حاصل از روابط متقابل علّی، زمینه ای، راهبردها و مداخلات،پیامدهای حفظ تندرستی،نشاط و آشکارشدن خلاقیت ها را به دنبال دارد.
۲.

ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی حرفه ای گرایی جو یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 171
هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران ورزش استان گیلان بود (840 نفر). جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که از طریق نمونه گیری خوشه ای، 270 دبیر ورزش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد معلمان انجمن ملی تربیت بدنی و ورزش استفاده شد. روایی صوری پرسش نامه به تأیید صاحب نظران (10 نفر) رسید و همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (966/0) و پایایی ترکیبی محاسبه و تأیید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS در سطح P≤0.05 انجام گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب بعد حرفه ای گرایی بیشترین نقش را با تبیین 95 درصد، سپس بعد از آن بعد آموزش 94 درصد، متغیر یادگیری دانش آموزان با تبیین 86 درصد، بعد بعد مدیریت و سازماندهی با 86 درصد و در نهایت بعد جو یادگیری با 85 درصد از تغییرات متغیر ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی می کرد. همه ابعاد تحقیق با بار عاملی بالایی در ارزیابی عملکرد معلمان موثر بودند؛ این ابعاد بسته به ارزش ها و سیاست های حاکم بر ورزش مدارس می توانند به عنوان یک ابزار خودارزیابی برای بررسی عملکرد معلمان تربیت بدنی و ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگی - اجتماعی مدیریتی امکانات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 235
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در ورزش مدارس، معلمان ورزش نخبه کشوری و همچنین مدیران ورزش آموزش و پرورش کشور بودند که این افراد، به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (16 مصاحبه با 14 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (34 گویه و در قالب شش مؤلفه ، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل فردی، عوامل اقتصادی، امکانات، ساختاری، مدیریتی و انگیزشی) در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم ناحیه دو کرمانشاه توزیع گردید. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه-گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، پی ال اس نسخه 2.0 و نرم افزار کیو آی دی ماکس نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل انگیزشی، عوامل فردی، امکانات، ساختاری و مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل اقتصادی به ترتیب از عوامل مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد.
۴.

تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس (مطالعه موردی: همه گیری کووید-19)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی تربیت بدنی مدارس کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 594
پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس اجرا شده است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش را 14 نفر از معلمان تربیت بدنی کشور تشکیل داده و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله، تعداد 99 کد نهایی به دست آمد؛ که در 21 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی الزامات مدیریتی، الزامات نگرشی، الزامات حمایتی، الزامات فرآیند تدریس مجازی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن الزامات مدیریتی ( برنامه ریزی، خلاقیت، انگیزش، نظارت، بازخورد، ارزشیابی)، الزامات نگرشی ( نگرش جامعه، نگرش خانواده ها، نگرش دانش آموزان)، الزامات حمایتی ( حمایت معلمان، حمایت مدارس، حمایت خانواده ها، حمایت آموزش و پرورش، حمایت کارشناسان و سرگروه ها) و الزامات فرآیند تدریس مجازی ( آموزش های مجازی، ابزارهای آموزش مجازی، فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب در منزل، مسابقات مجازی ورزشی، مدیریت کلاس مجازی، اصول تدریس مجازی، طرح های ورزشی) می توان الگوی کارآمدی برای برنامه آموزش مجازی درس تربیت بدنی مدارس در شرایط بحرانی مانند همه گیری کووید 19 تدوین کرد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای تدوین کارآمد برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی مدارس باشد.
۵.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه تندرستی زنان نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 435
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان در ایران به روش کیفی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها انجام پذیرفت. جامعه این تحقیق را مدیران و کارشناسان حوزه تندرستی، اساتید و صاحب نظران تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای)، 16 نفر برای انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. به منظور سنجش اعتبار ابزار کیفی تحقیق، از مقبولیت، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری(کدگذاری باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد که در مرحله کدگذاری باز از میان 231 کد اولیه استخراج شده پس از بررسی های مکرر و تشابه یابی، 122 کد ثانویه با 607 تکرار شناسایی شد و در مرحله کدگذاری محوری به مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید: شرایط علٌی(شرایط جسمانی، شرایط درون فردی، شرایط ساختاری و شرایط اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای( شرایط زیرساختی، شرایط رسانه ای و شرایط توسعه ای)؛ شرایط مداخله گر ( شرایط جامعه شناختی، شرایط مدیریتی، شرایط امکاناتی و شرایط قانونی)؛ استراتژی ها (حمایت اقتصادی- اجتماعی، فرهنگ سازی،راهبرد آموزشی) و پیامدها. در ادامه قضایای نظری و الگوی پژوهش در قالب روابط بین مقوله ها در مرحله کدگذاری انتخابی معین شد و 6 قضیه اصلی پژوهش تدوین گردید. نهادها و سازمان های سیاست گذار تندرستی زنان در ایران، می توانند الگوی مدیریتی، برنامه ها و عوامل مستخرج از پژوهش حاضر را به عنوان یک راهنما و اهرم توسعه به کار گیرند.
۶.

ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش ورزش شهروندی ورزش خانواده مدل توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 249
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (19 نفر و 84 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل چهار منظر کلی؛ ظرفیت های خانوادگی برای مشارکت ورزشی (5 بُعد و 16 مولفه)، ظرفیت های اکوسیستمی توسعه ورزش خانوادگی (5 بُعد و 20 مولفه)، سازوکارهای مشارکت ورزشی خانوادگی (6 بُعد و 26 مولفه) و پیامدهای توسعه مشارکت ورزشی خانواگی (4 بُعد و 17 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی – معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. همچنین چالش ها و راهکارهای توسعه ورزش خانوادگی متناسب با چارچوب مدل تعیین گردید.
۷.

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانشگاهی اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف برنامه ریزی تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 85
اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور ایران در سال های اخیر است، ازاین رو هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضاء هیئت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 376 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی 68 متغیر در 8 عامل تحرک و پویایی، اتکای به خود، آموزش و اطلاع رسانی، توسعه اجتماعی، برنامه ریزی، قانون مداری، مدیریت مصرف و مشارکت فعال قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس مدیریت مصرف با میانگین 47/0 ± 29/4، مشارکت فعال با میانگین 53/0 ± 11/4، برنامه ریزی با میانگین 58/0 ± 08/4 مهم ترین عوامل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی شناخته شدند؛ بنابراین، دانشگاه ها می بایست به مدیریت مصرف، مشارکت فعال و برنامه ریزی توجه بیشتری نمایند تا در راستای رسیدن به آرمان ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش دانشگاهی گام بردارند.
۸.

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اخلاق ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 179
روح معنوی و اخلاقی ورزشی می تواند در ورزش دانشگاه تجلی یافته و به عنوان نماد اخلاقی ورزشی در جامعه محسوب شود. در این تحقیق کاربردی (به لحاظ هدف )، ترکیبی (از منظر نوع جستجوی داده ها) و تحلیلی و اکتشافی (به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها) ، هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 25 نفر از خبرگان اخلاق ورزشی و در بخش کمی شامل 327 نفر از کارشناسان ورزش در سطح دانشگاه ها ،فدراسیون ها و وزارتخانه ورزش کشور بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاصل از بخش کیفی پژوهش و نظرات خبرگان بود صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک تحلیل مضمون مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند که عبارتند: عوامل موثر فردی-رفتاری، عوامل موثر زمینه ای، عوامل موثر سازمانی و عوامل موثر فراسازمانی. بر اساس یافته های پژوهش این عوامل بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور تاثیر گذار بودند. می توان نتیجه گرفت که ارزش های اخلاقی در ورزش دانشگاهی را از طریق راهبردهای آموزشی، ورزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی توسعه داد و منتظر رشد ارزش ها و اخلاقیات در ورزش بود
۹.

طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی حمایت مالی نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 874
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه دادهبنیاد بود. گردآوری داده ها با استفاده از بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از تکمیل یافته ها مدل زمینه ای بر اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1994) طراحی گردید. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 11، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست آمد. بطوری که طی فرآیند کدگذاری باز مقوله هایی شامل: عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، اقدامات و راهبرد ها و پیامدهای ناشی از حمایت مالی ورزش همگانی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید. مدیران ورزش همگانی می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود به منظورحمایت مالی بهتر در ورزش همگانی استفاده کنند.
۱۰.

شناسایی عوامل کلیدی و راهبردی تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری راهبردی تکنیک دلفی میک مک ورزش برای همه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 529
نهادینه کردن ورزش همگانی در جامعه بیانگر توسعه پایدار کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و محیطی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی و راهبری تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران می باشد. پژوهش حاضر دارای پارادایم پست مدرن و رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) و روش نمونه گیری انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و گلوله برفی بوده است. در تجزیه وتحلیل پژوهش، با تحلیل محتوای 20 مصاحبه عمیق، تعداد 174 کد باز در 53 شاخص تجمیع و دسته بندی گردید، شاخص ها در قالب فهرستی از سؤالات بسته، بین 10 نفر از خبرگان با بهره گیری از تکنیک دلفی به اشتراک گذاشته شد و پس از سه دور مصاحبه دلفی و رسیدن به توافق گروهی، 36 عامل موثر ورزش همگانی ایران شناسایی گردید؛ سپس عوامل استخراج شده با تحلیل اثرات متقابل و استفاده از نرم افزار میک مک توسط 8 نفر از مشارکت کنندگان در شورای راهبردی پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج بیانگر شناسایی تعداد 13 عامل کلیدی و راهبردی بوده است. با آینده نگاری حول عوامل شناسایی شده، گرایش به سمت آینده مطلوب ورزش همگانی ایران افزایش خواهد یافت و با تدوین راهبردهای مطلوب حول این عوامل، رسیدن به تعالی و مطلوبیت ورزش همگانی در راستای نهادینه کردن این مهم در کشور تضمین خواهد شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷