پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز 1401 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش زنان ورزشکار محیط بیرونی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 914
هدف از این پژوهش بررسی عوامل محیطی بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در حوزه ورزش قهرمانی (ورزشکاران، مربیان، داوران و کارشناسان) بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (351 نفر). روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی، همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی آن تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار های اس پی اس اس25 و پی ال اس3 انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و بوم شناختی به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان داشت و حدود 81 درصد متغیر توسعه ورزش قهرمانی زنان را تبیین می کردند. ضمنا عوامل اجتماعی- فرهنگی، بیش ترین تاثیر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان داشتند و فضا و امکانات، کسب موفقیت و در نهایت توان رقابتی ورزشکاران دارای بیش ترین اهمیت و اولویت در توسعه بودند. براساس این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که مسئولین و دست اندکاران حوزه ورزش، برای رشد و توسعه ورزش قهرمانی زنان می بایست توجه ویژه ای به عوامل اجتماعی- فرهنگی ورزش قهرمانی زنان داشته باشند.
۲.

نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره های معروف ورزش جهان در دوران عالم گیری کرونا در اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار چهره معروف ورزش کووید-19 عالم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 86
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره های معروف ورزش بر تغییر رفتار مردم در دوران عالم گیری کرونا بود. برای انجام این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. انتخاب جامعه تحقیق که عبارت بودند از ورزشکاران نخبه جهان و چهره های معروف ورزش با استفاده از رتبه بندی مشاهیر ورزشی ایی اس پی ان، و همچنین وب سایت بازی های المپیک و پارالمپیک، و المپیک جوانان و همچنین وب سایت های کمیته های ملی المپیک 205 کشور استفاده گردید (8000 =N). حجم جامعه نمونه مطابق جدول تعیین حجم نمونه کرجسای- مورگان 367 نفر بود و برای پیشگیری از ریزش تعداد نمونه، 400 ورزشکار با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با جمعیت ورزشکاران هر کشور بطور تصادفی انتخاب شدند. تمام صفحات ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک بررسی شد. به این ترتیب 511 صفحه طی 21 ژانویه تا 19 آوریل 2020 بررسی شد و در کل، 2315 پیام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده نقش های پنجگانه ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام در قالب مربی ورزش، مربی سبک زندگی، مربی مهارت های اجتماعی، مربی بهداشت و ناظران ساکت و بی تفاوت بود. با شناخت نحوه اثرگذاری ورزشکاران در بحران کرونا می توان در برنامه ریزی آتی سازمان ها برای بهره برداری از پتانسیل ورزشکاران در تأثیرگذاری بر رفتار جامعه اقدام کرد.
۳.

آینده نگری محتوای مورد نیاز برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی با روش تحلیل ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگری برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی درسی درس تربیت بدنی محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 126 تعداد دانلود : 896
هدف از این پژوهش آینده نگری محتوای مورد نیاز برنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی با روش تحلیل ساختاری بود. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و براساس روش های آینده پژوهی، تبیینی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه حوزه تربیت بدنی و برنامه ریزی درسی تشکیل می دادند. انتخاب این افراد به صورت هدفمند بود و تعداد آن ها برابر با 20 نفر بود. جهت شناسایی موضوعات مؤثر بر آینده محتوای برنامه درس تربیت بدنی از مرور ادبیات تحقیق و همچنین مصاحبه با صاحب نظران استفاده شد و مبتنی بر آن تعداد 14 مؤلفه نهایی در ارتباط با آینده محتوای برنامه درس تربیت-بدنی شناسایی گردید. براساس یافته های تحقیق سه متغیر ایجاد انعطاف در محتوا، پویایی در محتوا و ایجاد تنوع در محتوا در مجموع از بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تاثیرگذاری برخوردار بودند در نتیجه چون هم اهمیت و عدم قطعیت بالایی نیز برای خود ثبت کرده بودند به عنوان پیشران های آینده محتوای مورد نیاز برنامه درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی مشخص شدند. براین مبنا در تدوین برنامه ها و سناریوهای آتی توجه به پیشران های فوق مبنی بر نقش کلیدی که در محتوای برنامه درس تربیت بدنی ایفاء می-کنند حائز اهمیت خواهد بود.
۴.

اولویت بندی شاخص های توسعه ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار رویکرد ورزش مادام العمر فرهنگسازی ورزش در جامعه دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 219
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی را صاحبنظران دانشگاهی حوزه ورزش دانش آموزی با حداقل 5 سال سابقه مدیریت عالی تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود که از طریق آن محرک ها و شاخص های اصلی توسعه ورزش دانش آموزی مشخص شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های به دست آمده در بخش کیفی بود که روایی آن به تایید خبرگان حوزه مدیریت ورزشی رسید. نتایج پژوهش نشان داد مدل از ساختار مناسبی برای ارائه راهکار توسعه ورزش دانش آموزی برخوردار است. بر اساس مدل ارائه شده در پژوهش، توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی استراتژیک و تعامل و یکپارچه سازی فعالیت های وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان آغاز و با بهبود کیفیت اراده خدمات از طریق ورود بخش داوطلبین و خصوصی ادامه یافته و از طریق افزایش شناخت و نگرش جامعه دانش آموزی نسبت به ورزش در کنار آموزش همگانی و فرهنگسازی ورزش در جامعه دانش آموزی، و در نهایت از طریق برگزاری المپیادهای استانی، منطقه و ملی، با حمایت خانواده ها و هیات های ورزشی می توان ضمن استعدادیابی به توسعه پایدار دست یافت.
۵.

آینده پژوهی سرمایه گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر متغیرهای ریسک با رویکرد سناریونگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک سرمایه گذاری صنعت ورزش آینده پژوهی سناریونگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 481
پژوهش حاضر به دنبال آینده پژوهی سرمایه گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک بود. پژوهش به دلیل استفاده از روش های کمی و کیفی، از چارچوب آمیخته تشریحی استفاده کرد. جهت گیری پژوهش هم به خاطر منافع طرح برای حوزه ورزش، کاربردی است. همچنین این مطالعه، از منظر هدف، رویکرد اکتشافی را انتخاب کرد و برای جمع آوری داده ها، گونه پیمایشی را مورد استفاده قرار داد. برای جمع آوری داده ها، پژوهشگر به خبرگان ورزش و سرمایه گذاری مراجعه کرد و نمونه گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای، کپراس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده گردید. در ابتدا پیشران ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله 15 ریسک سرمایه گذاری احصا شد. در گام بعدی، این پیشران ها با آزمون دوجمله ای غربال شدند و 6 ریسک حذف شد. سپس ریسک های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو ریسک تأمین مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه سناریوها انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک خانه و فضای کسب و کار ناسالم توسعه یافت. سناریو جزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش بینانه و سناریو تاریک خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفته شدند. در زمینه ریسک های اقتصادی، برآورد صحیح هزینه ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و در حوزه ریسک های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش بینی روش های تأمین مالی پیش از آغاز پروژه و نظارت روی تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اولویت ها، در مدیریت ریسک های سرمایه گذاری اثرگذار است.
۶.

تدوین مدل عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان دانش آموختگان علوم ورزشی مهاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 85
هدف از این پژوهش، تدوین مدل عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور بود. روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و به صورت توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی کشور در تمامی مقاطع و گرایش های تحصیلی و روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی ساده به تعداد384 نفرمی باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 47سوال، که روایی محتوایی آن به وسیله هشت نفر از اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی و پایایی آن به وسیله روش آلفای کرونباخ به میزان 96/0مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه، ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید ساختارعاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSSو AMOS انجام پذیرفت. تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی به استخراج پنج عامل رفاهی واقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شغلی، سیاسی و آموزشی و پژوهشی انجامید که به ترتیب بیشترین و کمترین واریانس مرتبط با عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور به وسیله عامل آموزشی و پژوهشی (48/20واریانس) و عامل سیاسی (06/6 واریانس) تبیین گردید. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل اکتشافی در این مطالعه از برازش قابل قبولی برخوردار است. باید پذیرفت که هرچند جاذبه ها خارج از کشور، خارج از اراده برنامه ریزان داخل کشور است، اما عوامل داخلی در اختیار حاکمیت ها و دولت ها می باشد. لذا پیشنهاد می شود تا شرایط رفاهی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، شغلی و آموزشی و پژوهشی بهبود یابد تا خسارت های مادی و معنوی ناشی از مهاجرت نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کمتر نصیب کشور گردد.
۷.

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران از طریق شبکه های اجتماعی در دوران کووید۱۹(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعیی اینستاگرام سازمان های ورزشی شبکه های اجتماعی کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 887
هدف مطالعه حاضر نیز بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع ویروس کرونا از طریق شبکه های اجتماعی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی (کیفی و کمی) بود که به همین سبب از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و در میان سازمان های ورزشی ۲۴ سازمان انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد و مستندات سازمان های ورزشی در حوزه مسئولیت اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا در دو بعد کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بخش کمی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در زمان بحران و برای آگاه کردن مردم بیشتر از فضای وب سایت به نسبت بهره برده اند. نتایج در بعد کیفی نیز حاکی از آن است که سازمان های ورزشی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بیش از هرچیزی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و کمک های عام المنفعه تمرکز داشته اند. بنابراین، نتایج تحقیق بصورت کلی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع کرونا ویروس از مقوله مسئولیت اجتماعی غافل نبوده بلکه تسلط بر شبکه های اجتماعی و استفاده بهینه از آن را ترویج نموده اند.
۸.

تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی های استراتژیست شیوه های توسعه الزامات سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 215
هدف تحقیق حاضر تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود. روش انجام تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی و به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان علمی و اجرایی مرتبط با حوزهء ورزش بودند که با 12 نفر از آن ها به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی، مدیران کل و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که طبق جدول مورگان 179 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه حاصل از مصاحبه با خبرگان بود که روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختار گرایی و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، سه عامل شایستگی های استراتژیست، شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست و الزامات سازمانی بر پرورش استراتژیست تأثیر دارند و با پرورش و به کارگیری نیروی استراتژیست می توان شاهد پویایی، رشد و تعالی سازمان های ورزشی بود.
۹.

طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان: چالش های اجرایی درک شده از دیدگاه مجریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چاقی دانش آموز طرح کوچ کنترل وزن مطالعه کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 271
طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان در راستای عمل به سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و با رویکرد بهبود نگرش و ایجاد سبک زندگی سالم و فعال در دانش آموزان، علی رغم موفقیت در دستیابی به بخشی از اهداف، در مراحل اجرا با چالش هایی همراه بود. از این رو، هدف مطالعه حاضر شناسایی چالش های اجرای طرح کوچ از منظر مجریان بود که با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، دست اندرکاران و مجریان طرح کوچ در شهر تبریز بودند که با رویکرد هدفمند ملاک مدار، 19 نفر از آن ها انتخاب شده و در پژوهش شرکت نمودند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل یافته ها، پنج مقوله اصلیِ عدم همراهی اولیا، بی رغبتی دانش آموز، نگرش منفی مجریان، زیر ساختارهای نامتناسب و ضعف برنامه ریزی و مدیریت همراه با ۱۷ زیرمقوله متناظر با آن ها به عنوان چالش های طرح کوچ شناسایی شدند. عمده مشکلات طرح ناشی از مشکلات آموزش مجازی و دریافت اطلاعات نادرست از دانش آموزان، فقر اقتصادی خانواده ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، هماهنگی ضعیف بین سازمان ها و نهاد های مرتبط و همچنین اجرای سریع و کوتاه مدت طرح می باشد. به منظور پیشبرد اهداف طرح، نیاز به بازبینی اساسی در مسائل زیر ساختی و مدیریتی می باشد تا هم مجریان و هم دانش آموزان، طرح را با انگیزه دنبال کنند.
۱۰.

طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل توسعه توسعه مسیر شغلی مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 442
برای دستیابی به توسعه در محیط متغیر و دانشی کنونی، سازمان ها نیازمند اتخاذ تصمیماتی به منظور حفظ و پیشرفت منابع با ارزش و استفاده اثربخش از شایستگی های انسانی هستند که یکی از این راهبردها، طرح ریزی و سازمان دهی مسیر شغلی است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران، انجام پذیرفت. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان شامل 22 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی، شهرداران و معاونان مناطق 22 گانه شهرداری تهران و مدیران تربیت بدنی مناطق شهرداری تهران بودند که توسط نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها توسط مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته گردآوری و به منظور سنجش اعتبار ابزار، از مقبولیت، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده شد. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 108 مفهوم اولیه تعیین و با دسته بندی این مفاهیم 89 مقوله فرعی شکل گرفت و در کدگذاری محوری، پیرامون 7 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت. عوامل فردی، عوامل سازمانی، نظام آموزش، چشم انداز سازمان، ارزشیابی و مدیریت عملکرد، شرایط محیطی و شرایط فرهنگی به عنوان عوامل اصلی توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران می باشند. بر اساس این مدل می توان فرآیند توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی را تحلیل کرد و مفاهیم توسعه مسیر شغلی منتج از این پژوهش می تواند بر عملکرد نهایی شهرداری در راستای دستیابی به توسعه مدیران و اهداف متعالی سازمانی تاثیر داشته باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹