پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز 1400 شماره 24

مقالات

۱.

شناسایی راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از رویکرد پویا

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از راه های رسیدن به موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش، داشتن یک راهبرد مناسب، روشن و برنامه ریزی شده است؛ اما برای انتخاب راهبرد مناسب، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار بگیرد و از طرفی وضعیت فرآیندهای خلق و انتشار دانش، تأثیر مستقیمی بر راهبرد انتخابی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبرد مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد پویا در وزارت ورزش و جوانان انجام گردید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل دو بخش بود. بخش اول شامل مدیران و مشاوران خبره وزارت ورزش و جوانان آگاه به حوزه مدیریت دانش و بخش دوم شامل معاونین مدیرکل، رؤسای گروه و رؤسای ادارات در این وزارتخانه بود. نمونه آماری در بخش اول به شیوه هدفمند و در بخش دوم به شیوه کل شمار گزینش شد. در اولین گام، محدوده کلان راهبرد مدیریت دانش در طیفی از سیستم محور تا انسان محور مشخص شد. در گام بعدی وضعیت فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی ارزیابی گردید و در نهایت راهبرد نهایی، با هدف ایجاد تعادل بین دانش پنهان و آشکار انتخاب شد. از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنف و تی تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، راهبرد سیستم محور به عنوان راهبرد اصلی و فرآیندهای درونی سازی و برونی سازی به عنوان فرآیندهای دارای اولویت شناسایی گردید. در نتیجه تمرکز بر راهبردهای مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی با هدف تقویت تبدیل دانش آشکار به پنهان و بالعکس در وزارت ورزش و جوانان، امری ضروری است
۲.

مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ایران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
افزایش فرصت های فعالیت بدنی در مدارس به عنوان یک اولویت جهانی در بین کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه شناخته شده است. از آنجا که وضعیت فعالیت بدنی در برخی از کشورها هنوز به میزان توصیه های سازمان بهداشت جهانی نرسیده است، هدف این پژوهش توجه به نقش مدرسه در ایجاد فرصت های فعالیت بدنی و ترسیم چارچوبی تطبیقی از موضوعات مرتبط با ورزش مدارس از جمله بررسی کیفیت درس تربیت بدنی (زمان، محتوی و تخصص معلمان)، استراتژی های ملی کشورها و فوق برنامه ها با توجه به چارچوب برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی است و با استفاده از روش بردی انجام شده است. کاوش در شیوه های اجرایی بهترین سیستم های آموزشی دنیا (فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده) که دارای برنامه جامع در زمینه ی فعالیت بدنی در مدرسه بوده اند، نشان می دهد که بسیاری از کشورها ابتکار فعالیت های بدنی را طراحی و اجرا نموده اند که درصدد افزایش فرصت های فعالیت بدنی در دسترس کودکان قبل، حین و بعد از مدرسه می باشد و می تواند کمبود ساعات فعالیت بدنی در درس تربیت بدنی مدارس را نیز جبران نماید.
۳.

طراحی چارچوب شایستگی سواد بدنی دانشجویان - رویکرد فراترکیب

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۶
هدف پژوهش حاضر، طراحی چارچوب شایستگی های سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش شش مرحله ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شده است. تیم فراترکیب متشکل از سه نفر متخصص برنامه ریزی درسی، یک نفر متخصص در حوزه تربیت بدنی و یک نفر متخصص در روش پژوهش فراترکیب بود. 27 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 11 شایستگی سواد بدنی دانشجویان و دسته بندی آنها در سه مضمون اصلی شایستگی های فردی (توانایی شناختی، توانایی عملی، توانایی عاطفی و مشارکت در فعالیت های بدنی)، شایستگی های دانشگاهی (امکانات آموزشی، ویژگی های اساتید، محیط آموزشی، خانواده و گروه همسالان) و شایستگی های اجتماعی (بافت فرهنگی جامعه، سیاست ها و رسانه های جمعی) است. اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های اعتبارپذیری، انتقال پذیری و هم سوسازی داده ها و اعتمادپذیری به داده ها نیز با هدایت دقیق جریان جمع آوری اطلاعات و هم سوسازی پژوهشگران تأیید شد. پژوهش حاضر با ارائه چارچوب شایستگی های سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان، اهمیت و ضرورت آموزش سواد بدنی را در نظام آموزش عالی نشان داده و آن را به عنوان عاملی مهم و ضروری برای مشارکت فعال در جوامع، توسعه و حفظ سلامت معرفی نموده است.
۴.

عوامل سوق دهنده، تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
هدف این مقاله تدوین عوامل سوق دهنده، تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس بود. پژوهشگر برای این منظور به خبرگان و متخصصان حوزه فوق برنامه و ورزش دانش آموزی مراجعه نمود و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آنها پرداخت. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها، مقالات، مدارک و دستورالعمل های تربیت بدنی آموزش و پرورش، کتب و کلیپ های مرتبط را از طریق تکنیک مثلث سازی، جمع آوری کردند و سپس آنها را به روش تحلیل مضمون، کدگذاری و تجزیه و تحلیل کرد. نتیجه گروه بندی کدها، دو مؤلفه اصلی و هشت زیر مؤلفه بود که دانش آموزان جهت شرکت در فوق برنامه های تربیت بدنی در سطح ورودی با آن مواجه هستند. بر این اساس می توان عنوان کرد که عوامل سوق دهنده و بازدارنده که یکی از مؤلفه های اصلی است شامل؛ دانش آموزان و آموزش دهندگان به همراه محرک ها و بازدارنده ها است که نقش اصلی ایفا می کنند و نیاز به توجه ویژه ای دارند. همچنین تسریع کننده ها که مؤلفه اصلی دیگر است شامل منابع حمایتی و تشویقی، همکاری با ذینفعان، منابع مالی و بستر سیاسی هست که در سرعت بخشیدن به مشارکت ورزشی دانش آموزان جهت ورود به فوق برنامه های مدارس دخیل هستند. این پژوهش می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مشارکت ورزشی دانش آموزان در فوق برنامه های مدارس ایران مبنای عمل قرار گیرد تا به گونه ای منطقی و اصولی به حل مشکلات این حوزه از ورزش دانش آموزی پرداخته شود.
۵.

طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
با توجه به مروری بر مدل های ارائه شده و پیشینه تحقیق تا کنون مدلی جامع در زمینه عوامل مؤثر در توسعه سرمایه انسانی در ورزش دانشگاهی ارائه نشده و نیاز است که این روند در آینده علمی تر رشد کند. لذا تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور، انجام پذیرفت. تحقیق مورد مطالعه به لحاظ هدف و ماهیت از نوع روش تحلیل محتوا است که نوع داده های آن کیفی است. خبرگان تحقیق 19 نفر از اساتید و مدیران تربیت بدنی که از قهرمانان و مربیان تیم های ملی در رشته های مختلف و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور بودند که از طریق نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته گردآوری شد. داده ها پس از کدگذاری تحلیل شدند و برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عوامل مدل توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور را می توان در 8 مقوله اصلی و ۱۳۴ مقوله فرعی طبقه بندی نمود. آموزش و یادگیری، مدیریت عملکرد، مدیریت حفظ و نگهداری، کارمندیابی، جبران خدمات، جانشین پروری، عوامل شایستگی و بستر اعتقادی و اخلاقی، به عنوان مضامین اصلی شناسایی شده توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور می باشند. لذا برای عملیاتی کردن توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی، باید سرمایه گذاری مطلوبی بر اساس استعدادهای علمی - ورزشی در دانشگاه های کشور انجام پذیرد و بکارگیری قهرمانان ورزشی، می بایست در زمره راهبردهای توسعه سرمایه انسانی دانشگاه ها قرار گیرد.
۶.

تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بی نزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان

تعداد بازدید : ۱۲
پژوهش با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بی نزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان (استان سیستان و بلوچستان) به حجم 256 نفر بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 154 معلم از طریق سه پرسشنامه ی طردشدگی در محیط کار، قصد ترک شغل و بی نزاکتی در محل کار مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه 21) و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته ها رابطه ی مثبت و معناداری بین طردشدگی در محیط کار، بی نزاکتی سازمانی و قصد ترک شغل وجود داشت، طردشدگی در محیط کار بر بی نزاکتی سازمانی و قصد ترک شغل اثر مستقیم دارد و همچنین اثر میانجی گری قصد ترک شغل در رابطه ی بین طردشدگی در محیط کار و بی نزاکتی سازمانی مثبت و معنادار بود. بنابراین نتایج مدیران مدارس می توانند با ایجاد جوّی صمیمی و همدلانه زمینه لازم را برای پذیرش معلمان و به تبع آن کاهش قصد ترک شغل و بی نزاکتی آنان فراهم کنند.
۷.

شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺛﺮ بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
اتخاذ تدابیر مناسب برای جذب و مشارکت فعال دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه و تأمین سلامتی و نشاط آنان، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ حاضر شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه ﺑﻮد . پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، تحقیق آمیخته ازنوع آمیخته اکتشافی است . در ﻣﺮﺣﻠه کیﻔﻰ، ابتدا با روش کتابخانه ای اﻃﻼﻋﺎت لازم ﺟﻤﻊآوری شد. سپس با 22 نفر از ﺧﺒﺮﮔﺎن ذیربط، که به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند، ﻣﺼﺎﺣﺒه نیمه ساختار یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. در نهایت پرسش نامه ای با 5 مؤلفه و 24 گویه تهیه شد. روایی صوری آن توسط خبرگان تأیید گردید. جامعه آماری بخش کمی، مسئولان تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 381 نفر بودند. با توجه به شرط حجم نمونه قابل کفایت جهت تحلیل عاملی، تعدا د 201 نفر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت تحلیل کیفی متغیرهای پژوهش از روش دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، نیکویی برازش، فریدمن و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل پنج مؤلفه سازماندهی، امکانات و زیرساخت، منابع مالی ، فناوری و رسانه و برنامه ریزی هستند. این نتایج می تواند به مسئولان در تدوین راهبردها و سیاست های ورزش تفریحی دانشگاه کمک نماید.
۸.

طراحی الگوی توسعه پایدار ورزش زنان ایران

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
هدف از پژوهش حاضر ارائه طراحی الگوی توسعه پایدار در ورزش زنان بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (24 نفر و 76 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده در مدل شامل چهار سطح کلی و متوالی؛ اکوسیستم (2 منظر، 5 بُعد و 20 مولفه)، راهبرد (3 منظر، 10 بُعد و 29 مولفه)، عملکرد (3 منظر، 11 بُعد و 43 مولفه) و پیامد (2 منظر و 8 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی- معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که توسعه پایدار ورزش زنان از تعامل نظامند و برآیند مولفه های در منظرهای شش گانه شکل می گیرد و هدف نهایی دستیابی به توسعه پایدار ورزش زنان جهت ارتقای کارکردهای آن است.
۹.

تحلیل عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانش آموزی و دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی بود. این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را رؤسای ادارات تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی استان ها در حوزه آموزش و پرورش، معاونین و اعضای دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی، رؤسای هیات ها، رئیس انجمن های ورزشی و اعضای فدراسیون ورزش دانش آموزی تشکیل می دادند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (147 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته براساس مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه هدایت شده بود (4 عامل، 10 بعد، 50 گویه). روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به وسیله متخصصان (10 نفر)، روایی همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده (بالاتر از 5/0)، روایی واگرا با استفاده از ماتریس فورنل-لارکر، سنجش پایایی درونی با استفاده از ضرایب بارهای عاملی (بالاتر از 4/0)، آلفای کرونباخ (بیشتر از 7/0) و پایایی ترکیبی (بیشتر از 7/0) تأیید شد. جهت آزمون فرضیات از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. در تحلیل مسیر روابط، عوامل زمینه ای، سرمایه دانشی-روانشناختی و مهندسی سازمان به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر مدیریت عملکرد سازمانی دارند و هر کدام به ترتیب 26/0، 26/0، 28/0 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. طراحی، اصلاح و تقویت سازوکارهای عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در چارچوب مشخص و معین می تواند تضمین کننده و اطمینان بخش تحقق مأموریت ها و اهداف سازمانی باشد.
۱۰.

تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از پژوهش حاضر، تبیین جایگاه ورزش همگانی اندیشه رهبر معظم انقلاب (دام ضله) و ارائه این روشنگری به جامعه مدیریت کشور به منظور به کارگیری، ترویج و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا می باشد. همچنین، بنا به ماهیت اجرای کار، سخنان امام خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان جامعه آماری معرفی شد. در این تحقیق کلیه سخنان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده است. داده های موردنیاز پژوهش، از مجموعه بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) نمایه در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر معظم له به دست آمد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار مکس گیودا 10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند و درنهایت نمودار حاصل با استفاده از نرم افزار مایند مپر 2012 ترسیم گردید. جهت همسو بودن یافته ها و نتایج با اهداف پژوهش، از روایی درونی استفاده شد که این روایی توسط ۲ نفر از اساتید علوم ورزشی تائید و برای تعین پایایی یا تأیید روش تجزیه تحلیل، از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که این ضریب ۸/۰ به دست آمد. نتایج نشان داد که داده های حاصل از تجزیه تحلیل بیانات مقام معظم رهبری را می توان در ۸ مقوله اصلی سلامتی، سازمانی، اجتماعی، راهبردی، معنوی، ولایی، حکومتی و قهرمانی عنوان نمود. ازاین رو، با توجه به جایگاه ولایت فقیه به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی، جا دارد که از منظومه ی فکری امام خامنه ای (مدضله العالی) برای تدوین راهبردها و چشم انداز های ورزش همگانی استفاده گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳