پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) زمستان 1400 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش های کرونا راهبردهای مقابله ای فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 371
با شیوع کووید-19، پرداختن به چالش های مرتبط با همه گیری بیش از راهبردهای مقابله ای مورد توجّه بوده است. نظر به ضرورت مقابله با چالش های استراتژیک مرتبط با همه گیری کرونا در ورزش، هدف این پژوهش پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از این همه گیری در فدراسیون های ورزشی بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفیِ اکتشافی و از انواع بنیادی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 188 کد، 15 مضمونِ فرعی و پنج مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده ها نشان داد که "بازتعریف مشاغل"، "ظرفیت سازی مجازی"، "رویکردهای حمایتی"، "ارتقاء و به روز رسانی"، و "روابط عمومی و ارتباطات" از راهبردهای مقابله ای در تعدیل چالش های استراتژیک همه گیری کووید-19 در فدراسیون ها می باشند. با توجه به یافته ها، تمرکز بر این راهبردها و حداکثر بهره برداری از آنها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی و تعدیل تبعات ناشی از کرونا در فدراسیون ها باشد.
۲.

مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ویروس کووید- 19 باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 619
مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی است که علاوه بر فرد زیان دیده و فرد وارد کننده زیان، از نظر جامعه نیز کارکرد و اهمیت خاص دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19 بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و آشنا با مباحث حقوق ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و مربیان و مسئولان باشگاه ها بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش محقق پس از نه مصاحبه به اشباع نظری رسید. اما برای افزایش ضریب اطمینان سه مصاحبه دیگر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی آ نسخه 10 استفاده گردید. یافته ها حاکی از این بود که مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 شامل الزام به رعایت نکات ایمنی و الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است که در دو مورد اول باشگاه ها به خوبی عمل کرده اند اما در ارتباط با اقدامات بازدارنده فعالیت خاصی صورت نگرفته است. با توجه به یافته های تحقیق و اینکه عدم انجام فعالیت های بازدارنده می تواند پیامدهای قانونی برای باشگاه ها به همراه داشته باشد، ارائه آگاهی و آموزش های لازم در این زمینه و مسئولیت هایی که ممکن است برای مربیان و مسئولان باشگاه ها ایجاد شود، ضروری به نظر می رسد.
۳.

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی ناشی از همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوهای ذهنی خبرگان معلمان تربیت بدنی سواد رسانه ای آموزش مجازی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 117
هدف تحقیق حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی و در زمان شیوع همه گیری کووید 19 بود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته و با چارچوب پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. در اولین مرحله، از منابع کتابخانه ای، نوشتاری، مقالات و مصاحبه با 21 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، معلمان تربیت بدنی، کارشناسان، معاونان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان مشهد جهت مشخص نمودن عبارات کیو استفاده شد. بعد از این مرحله نوبت به شناسایی ذهنیت ها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید. در پژوهش حاضر تعداد مشارکت کنندگان 26 نفر بود که عبارات کیو را مرتب نمودند. یافته ها پنج الگوی ذهنی مهارت گرایان، امکانات گرایان، آموزش گرایان، تخصص گرایان و عوامل فردی را شناسایی کرد که در افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی مؤثر هستند. به طور کلی در الگوهای ذهنی شناسایی شده می توان یک اولویت بندی یا پیوستار قائل شد. ابتدا برای توسعه سواد رسانه ای باید الگوی ذهنی آموزش گرایان مد نظر قرار گیرد، در ادامه باید به الگوی ذهنی مهارت گرایان اشاره کرد و سعی کرد مهارت هایی که منجر به بهترین استفاده از امکانات موجود می شود را تقویت کرد. به همین دلیل این الگوی ذهنی را نیز می توان به الگوی ذهنی امکانات گرایان اولویت داد و هر دو الگوی ذهنی تخصص گرایان و عوامل فردی را در یک سطح قرار داد، زیرا تخصص زمانی اتفاق خواهد افتاد که عوامل قبلی رعایت شده باشند. در یک نتیجه گیری کلی باید بیان کرد که معلمان را بایستی به استفاده از روش های نوین تدریس تربیت بدنی در راستای افزایش سواد رسانه ای سوق داد
۴.

تدوین مدل عوامل مؤثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی آموزش الکترونیک درس تربیت بدنی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 529
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل عوامل موثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید رشته علوم ورزشی بودند که 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان مشارکت کننده انتخاب و از آنها مصاحبه گرفته شد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز (44 کد)، محوری (31 مقوله) و انتخابی هشت عامل شامل شیوه ارزشیابی مختلف، طراحی و ارایه تمرینات متناسب و متنوع با توجه به ماهیت درس تربیت بدنی، استفاده از امکانات مناسب، گرفتن بازخورد از دانشجویان، توجه به زمان بندی تمرینات و کلاس ها، توجه به نحوه ارایه مطالب و محتوای الکترونیکی، بیان نکات جانبی در روش تدریس آنلاین، توجه به ماهیت اصلی دروس تربیت بدنی به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی معرفی شدند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که ماهیت برگزاری کلاس های تربیت بدنی عمومی تغییر کرده است و اساتید این دروس را به دلیل نداشتن یک روش اثر بخش برای تدریس با مشکلات زیادی روبرو هستند، بنابراین لازم است برای اثربخشی تدریس خود از یک مدل جامع استفاده کنند.
۵.

تاثیر آموزش تلفیقی ریاضی با بازی های حرکتی بر پیشرفت یادگیری ریاضی و عملکرد شناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های حرکتی ریاضی رویکرد تلفیقی رویکرد سنتی عملکرد شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 408
پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش تلفیقی ریاضی با بازی های حرکتی بر پیشرفت یادگیری ریاضی و عملکرد شناختی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دوره پیگیری یک ماهه بود و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل دادند که تعداد 60 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و براساس نمرات پیش آزمون (عملکرد) به دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. مرحله مداخله در هفت جلسه به طول انجامید که در آن شرکت کنندگان گروه آزمایش مباحث ریاضی را توسط دبیر تربیت بدنی و معلم درس ریاضی در حیاط مدرسه به صورت بازی و ورزش آموزش دیدند، در حالیکه شرکت کنندگان گروه گواه آموزش مباحث ریاضی را به روش سنتی در کلاس توسط معلم دریافت نمودند. جهت جمع آوری داده ها از آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و آزمون توجه تولوز- پیرون استفاده شد. داده ها به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش ریاضی از طریق بازی های حرکتی بر افزایش نمرات درس ریاضی و عملکرد شناختی سرعت و دقت؛ و بر کاهش توجه اشتباه تاثیر معنی داری دارد. دیگر نتایج حاکی از بهبود نمرات درس ریاضی و عملکردهای شناختی دقت، سرعت و توجه اشتباه در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بازی های حرکتی به عنوان یک درس تلفیقی در بهبود یادگیری درس ریاضی موثر است.
۶.

مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی استعدادیابی بسکتبال مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 454
پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر منطق تحلیل محتوای پنهان اجرا شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصین حوزه مدیریت ورزشی و استعدادیابی و همچنین مدیران اجرایی حوزه استعدادیابی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بسکتبال ایران تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند کدگذاری اولیه، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 استفاده گردید. نتایج نشان داد در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 452 مفهوم اولیه تعیین شد که با دسته بندی این مفاهیم، 19 مفهوم در خصوص تعریف از توسعه استعداد در بسکتبال ایران، عوامل علّی (5 مقوله)، شرایط زمینه ای (5 مقوله)، شرایط مداخله گر (5 مقوله) در تحقق نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران وجود دارد. همچنین، 8 راهبرد (راهبردهای انگیزشی، فنی، حقوقی، مدیریتی، استراتژیک، تجهیزاتی، ساختاری و آموزشی) شناسایی و 3پیامد (پیامدهای سازمانی، اجتماعی و آرمانی) را در پی خواهد داشت. بر اساس مدل پارادایمی ارتقای نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران و با توجه ویژه به مقولات و شاخص های بیان شده، میتوان به توسعه رشته بسکتبال کشور یاری نمود.
۷.

واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار های غیراخلاقی باشگاه های فوتبال بازیکنان فوتبال جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 702
با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف، حساسیت های کاذبی نسبت به این رشته شکل گرفته است به طوری که به برخی از بی اخلاقی و بد اخلاقی ها در بین تماشاگران، ورزشکاران و مربیان انجامیده است؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از روش تحقیق کیو بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت اکتشافی؛ ازنظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و به دلیل کاربرد روش تحقیق کیو، از نوع پژوهش های آمیخته است. جامعه آماری کلیه پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران بودند که از بین آن ها 24 نفر به عنوان مشارکت کنندگان به کمک تلفیقی از نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونه گیری گلوله برفی پژوهش انتخاب شدند. بر پایه یافته ها و براساس نتایج تحلیل عاملی کیو به طور کلی سه عامل شناسایی شد (آسیب به بازیکنان، آسیب به تیم و آسیب به جامعه) که این سه عامل حدود 20/57 درصد از واریانس را تبیین و پوشش دادند. بر همین اساس و به ترتیب اولویت، الگوی ذهنی آسیب به بازیکنان در رتبه اول، آسیب به تیم در رتبه دوم و آسیب به جامعه در رتبه سوم قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بروز رفتارهای غیراخلاقی از سمت بازیکنان فوتبال کشور و به ویژه بازیکنان مطرح، آسیب هایی را برای خود بازیکنان، تیم ها و جامعه به همراه دارد. به نظر می رسد هزینه رفتار غیراخلاقی و غیرحرفه ای باید به اندازه ای بالا باشد که ارتکاب این رفتار به ذهن ورزشکار هم خطور نکند.
۸.

ارائه مدل مفهومی توسعه سواد بدنی در ایران: بکارگیری نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد بدنی سبک زندگی فعال فعالیت بدنی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 666
با وجود سال های اندکی که سواد بدنی در دنیا معرفی و گسترش یافته، ساختارهای سواد بدنی در منابع مختلف متفاوت بوده است. نبود یک ساختار جامع و روشن از سواد بدنی و ویژگی های مربوط به آن می تواند درک افراد از مشارکت و فعالیت را تحت تاثیر خود قرار دهد. لذا هدف این تحقیق ارائه یک چهارچوب روشن از مدل سواد بدنی بر پایه دیدگاه های متخصصان در ایران بود. برای دستیابی به این هدف از مدل تئوری زمینه ای اشتراوس-کوربین استفاده شد و داده ها از طریق مصاحبه با 14 متخصص و تحلیل طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد سواد بدنی توانایی/ظرفیت متاثر از رشد در ابعاد چندگانه (شناختی، روانشناختی، جسمانی و رفتاری) در قالب سبک زندگی فعال است. یافته ها همچنین نشان داد شرایطی مانند جنسیت، اختلالات، سن، مشارکت در فعالیت بدنی زمینه هایی برای بروز سواد بدنی هستند، همچنین عواملی مانند آموزش و پرورش، وزارت ورزش، وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداری ها، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه و خانواده بر سواد بدنی تاثیر می گذارند. علاوه بر این ، آموزش، مداخلات در کودکی و نوجوانی، فراهم کردن امکانات، افراد متخصص و سیاست گذاری مناسب می تواند به توسعه سواد بدنی کمک کند. یافته ها نشان داد پیامد سواد بدنی می تواند بهبود سبک زندگی، حفظ سلامت و تندرستی، افزایش مشارکت در فعالیت بدنی و سلامت جامعه باشد. نتایج مطالعه حاضر الگوی جامع و شفافی از چارچوب سواد بدنی را شناسایی کرد و می تواند به متخصصان، محققان و سیاست گذاران در ارائه سواد بدنی به جامعه کمک نماید.
۹.

تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد و تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یگانگی سازمانی یگانگی شغلی توانمندی معلمان اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 442
هدف از انجام این تحقیق، تعیین تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد و تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان، بود. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان ورزش شهر تهران به تعداد 1500 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 310 نفر به صورت خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های استاندارد تناسب فرد- شغل وگل و فلدمن (2009)، تناسب فرد- سازمان اسکروگینس (2008)، توانمندسازی روانشناختی حاتمی و دستار (1390)، روابط مبتنی بر اعتماد رابینز (2005) و نگهداشت کارکنان کایدنت (2009) بودند. از آمار استنباطی کلموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که، روابط مبتنی بر اعتماد بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان تاثیر مثبت مستقیم داشت. تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را به ترتیب با ضریب اثر 16/0 و 13/0صدم، برای تأثیر تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ایفا کرد، اما تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را به ترتیب با ضریب اثر 08/0 و 06/0صدم، برای تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ایفا کرد که معنادار نمی باشد. در نتیجه مدیران مربوطه جهت بالا بردن توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش، بر روابط مبتنی بر اعتماد، تناسب فرد- شغل و تناسب فرد- سازمان تاکید کنند.
۱۰.

الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی پارادایمی توسعه تولیدات علمی ورزش دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 531
هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می باشد. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی متوالی و اکتشافی با هدف کاربردی- توسعه ای است که از روش نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (2008) با کدگذاری های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با جامعه ی آماری: خبرگان دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور با نمونه گیری به روش نظری (قضاوتی) بود که طی مصاحبه با صاحب نظر بیست وچهارم اشباع نظری حاصل گشت و تجزیه و تحلیل داده ها در طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مورد شناسایی مقوله های پدیده ی مرکزی، شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفت. ابزار پژوهش برگه های کدگذاری طبق دستورالعمل محقق ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 96/0 محاسبه شد. نتایج کیفی در قالب 84 مقوله و 299 کد مفهومی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (17 مقوله، 102 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی توسعه تولیدات علمی (10 مقوله، 55 گویه)، راهبردها (21 مقوله، 49 گویه) در سطوح فردی، میانی و کلان، شرایط زمینه ای (11 مقوله، 47 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (16 مقوله، 60 گویه) و پیامدها (10 مقوله، 87 گویه) جای گرفتند. در نتیجه پیشایندها و برآیندهایی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می تواند مفید و کاربردی باشند. توسعه ی تولیدات علمی در کشور مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه ای است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷