پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) تابستان 1399 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین برنامه راهبردی پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی دانشجو تندرستی فعالیت بدنی پایش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 948
هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان کشور بوده است. این پژوهش، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) است و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را از یک سو تمامی دانشگاه های دولتی سراسر کشور و از سویی دیگر، تمامی خبرگان حوزه ورزش دانشجویی و پایش سلامت و تندرستی دانشجویان تشکیل داده است. جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 20 نفر از نخبگان بهره گرفته شد و در بخش کمی، نمونه شامل 39 نفر از نخبگان و ناظران مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها بوده است. بر طبق یافته ها، ماموریت نظام پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان کشور شامل «سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای پایش سلامت دانشجویان، ارائه مشاوره ورزشی و برنامه های تمرینی و اصلاحی در جهت توسعه تندرستی، سلامت جسمانی و ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان کشور و توسعه دانش و حساسیت آنها نسبت به حفظ و ارتقای تندرستی» و چشم انداز را «دانشجوی ایرانی: تندرست و شاداب» در نظر گرفته شد و ارزش های محوری شامل «تندرستی، نشاط و شادابی، فعالیت بدنی، تناسب اندام، اشتغال و خودکفایی در نظر گرفته شد. علاوه بر این، تعداد 20 نقطه ضعف، 11 قوت، 12 تهدید و 15 فرصت شناسایی گردید. برنامه مستخرج از این پژوهش، میتواند به عنوان یک طرح کلی و چارچوب راهنما در راستای پایش و توسعه تندرستی و آمادگی جسمانی دانشجویان کشور مورد اجرا قرار گیرد.
۲.

تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه استراتژیک ورزش تربیتی عوامل داخلی و خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 309
هدف این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش تربیتی دانشگاه ایلام با استفاده از مدل سوات و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی بود. روش پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری آن شامل مربیان، مسئولان کمیته های مختلف ورزش دانشجویی، مدیران، کارشناسان، دانشجویان فعال در ورزش و اساتید گروه علوم ورزشی دانشگاه جمعاً به تعداد 68 نفر می باشند. برای تعیین نمونه پژوهش از نمونه گیری تمام شمار استفاده شد و تمامی جامعه به مثابه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه های محقق ساخته براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه بود که روایی محتوایی آن ها براساس نظر متخصصان و با پایایی آلفای کرونباخ 92/0 تأیید شد. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و ماتریس داخلی و خارجی جهت تحلیل یافته ها استفاده شد. تحلیل داده ها منجر به شناسایی 10 نقطه قوت، 10 نقطه ضعف، 10 فرصت، 11تهدید و 19 استراتژی (5 استراتژی تهاجمی، 5 استراتژی محافظه کارانه، 4 استراتژی رقابتی و 5 استراتژی تدافعی) گردید. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (48/2) و عوامل بیرونی (53/2) وضعیت راهبردی ورزش تربیتی دانشگاه ایلام در منطقه محافظه کارانه قرار دارد. نتایج تحلیل سوات نشان می دهد که ضعف ها بر قوت ها و فرصت ها بر تهدیدها غلبه دارد؛ بنابراین بایستی از استراتژی های ثبات (شامل نگهداری و حمایت درونی) استفاده شود.
۳.

شناسایی و ارزیابی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی های کانونی اشتغال دانشجو دانش آموخته تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 777
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش سندی- تحلیلی و پیمایشی بود، زیرا با بررسی ادبیات تحقیق همراه با مصاحبه، ابتدا فهرستی از مهمترین شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی شناسایی و سپس به روش دلفی پالایش و نهایتا از طریق تحلیل عاملی تاییدی، فهرست نهایی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله آخر از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه ها و متغیرهای اصلی سازه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دادند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه آماری مورگان و همکاران، بیشترین تعداد نمونه به میزان 384 نفر ملاک عمل قرار گرفت و نهایتا 350 پرسشنامه غیر مخدوش به دست آمد. جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزارهای «لیزرل» و«اس.پی.اس.اس» استفاده شد و نتایج نشان داد که وضعیت شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به طور معنی داری در وضعیت پایین تر از حد مطلوب قرار داشته است. بنابراین لازم است تا با افزایش مهارت های عمومی و پایه ای در کنار توانمندی های تخصصی و فنی، این امکان برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی فراهم گردد تا در بازار کار به گونه ای موفق تر نسبت به سایرین رقابت نمایند.
۴.

چگونه جدیت در اوقات فراغت بر دلبستگی مکانی ورزشکاران غیر حرفه ای تاثیر می گذارد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار فراغتی اوقات فراغت جدی دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 663
هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر اوقات فراغت جدی بر دلبستگی-مکانی ورزشکاران آماتور بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها همبستگی و با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بودند که سابقه عضویت حداقل 6 ماه را داشتند. جهت تعیین حجم نمونه براساس اهداف و فرضیات تحقیق، از نرم افزار PASS استفاده شد، به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید، در نهایت تعداد 334 پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد، اوقات فراغت جدی گولد و همکاران (2008) و پرسشنامه دلبستگی مکانی کایل و همکاران (2005) بود، در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه ها 951/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و Smart PLSنسخه 3 بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد 21 درصد از تغییرات دلبستگی مکانی از طریق اوقات فراغت جدی قابل تبیین است. همچنین مدل معادلات ساختاری تاثیر اوقات-فراغت جدی بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی برخوردار بود (059/0 SRMR). یافته های این تحقیق نشان داد؛ جدیت در اوقات فراغت منجر به دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور می-شود و می تواند مشارکت در فعالیت های جسمانی را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر، یکی از شیوه های تاثیر بر انتخاب های رفتار فراغتی مردم استفاده از پیگیری نظام مند اوقات فراغت و ایجاد دلبستگی به اماکن ورزشی تفریحی است.
۵.

تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و اثر بخشی مدیریت دانش با نقش واسطه ای هوش سازمانی (مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیریت دانش هوش سازمانی دبیران تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 411
تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و اثر بخشی مدیریت دانش با نقش واسطه ای هوش سازمانی(مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی) انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در سال 1398 1397 که تعداد آن تقریبا1312 نفر(635 نفر زن و 677 نفر مرد) می باشد، تشکیل می دادند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 302 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از شهرستان های مختلف استان تعیین شد. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوین(2006)، پرسشنامه مدیریت دانش رنجبر(1388) و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت(2003) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی، اثربخشی مدیریت دانش و هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هوش سازمانی نقش واسطه گری را بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیریت دانش ایفا می نماید. بر اساس یافته های پژوهش برای موفقیت بیشتر دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در آموزش و پرورش، باید به فاکتورهای فرهنگ سازمانی، اثر بخشی مدیریت دانش و هوش سازمانی و مدل ارتباطی آنها توجه بیشتری شود.
۶.

شناسایی مولفه های اخلاقی کشتی گیر ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احترام به جامعه احترام به حریف احترام به خود اخلاق کشتی گیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 863
ورزش با رویکرد اخلاق در جامعه امروزه از ضروریات است که می تواند ضامن بقا و توسعه روزافزون آن گردد. با توجه به خصوصیات پهلوانی ورزش کشتی در ایران هدف این تحقیق شناسایی مولفه های اخلاق کشتی گیر ایرانی بود. این تحقیق ترکیبی و جامعه آماری آن در دو طیف نخبگان و در مرحله بعد کشتی گیران بودند که نخبگان به صورت هدفمند و کشتی گیران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه حاصل از روش دلفی با نخبگان بود که با روایی و پایایی مناسب توسط نمونه های آماری تکمیل و داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل تحلیل گردید. نتایج نشان داد که اخلاق در یک کشتی گیر ایرانی می تواند شامل چهار مولفه احترام به خود، حریف، کشتی و جامعه باشد. همچنین احترام به خود شامل دوپینگ، بهداشت بدن، سلامت روح، احترام به حریف شامل مصافحه، صبوری و مراعات، احترام به کشتی شامل مرشد شناسی، فلسفه محوری، قانون مندی و احترام به جامعه شامل هواداران، آشنایی با رسانه و کمک های محلی بود. بنابراین طیف وسیعی از اخلاقیات در گذر زمان می تواند در یک ورزشکار متجلی گردد که بنابر نسبی و یا مطلق بودن شاخص های اخلاقی و عرفی وجود و یا عدم وجود آن را در گذر زمان و مکان می توان بررسی کرد.
۷.

تحلیل مدل ارتباطی هویت، اصالت، عشق و قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت برند عشق به برند اصالت برند قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 910
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تحلیل مدل ارتباطی هویت ، اصالت، عشق و قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی دانشجویان دختر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور به تعداد 2000 نفر تشکیل دادند؛ که نمونه به صورت خوشه ای چند مرحله تصادفی و با استفاده از جدول مورگان از بین دانشجویان به تعداد 320 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های استاندارد هویت برند میل و اشفورس (1992)؛ عشق به برند آلبرت (2010)؛ اصالت برند کادیرو (2010) و پرسشنامه قدرت اجتماعی برند کرسنو و همکاران (2009) بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید 10 نفر از خبرگان ورزشی رسید و پایایی آن ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هویت برند(79/0 )، عشق به برند (84/0)، اصالت برند (94/0 ) و قدرت اجتماعی برند (80/0) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل نتایج داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و معادلات ساختاری با نرم افزار اس.پی.اس.اس، آموس نسخه 22 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هویت و اصالت برند تأثیر معناداری در عشق به برند و قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی دارند. از اینرو ایجاد برند باریشه ی قوی زمینه احساسات شدید را به وجود آورده و قدرت اجتماعی آن افزایش میابد.
۸.

تحلیل روند تحولات مدیریتی و ساختاری در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی کشور (از 1357 تا 1397)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش پرورشی مدیریت ورزشی تحلیل تاریخی برنامه های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 850
هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل روند تحولات مدیریت ورزش دانش آموزی کشور (از سال 1357 تا 1397) بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات تاریخی مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کلیه شواهد و منابع اطلاعاتی مربوط به مدیریت در ورزش دانش آموزی بود. نمونه آماری به روش هدفمند و دردسترس (از بین مقالات، کتاب ها، اسناد و گزارش-های اجرایی، صفحات رسانه ای) انتخاب گردید. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه ای نظامند با استفاده از روش فیش برداری بود. روایی ابزار و چارچوب پژوهش با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی و تایید گردید. روند تاریخی مدیریت ورزشی دانش آموزی از چند منظر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا حوزه های مدیریتی شامل مدیریت راهبردی و اجرایی، مدیریت رویداد و مشارکت، مدیریت منابع مالی و فیزیکی، مدیریت منابع انسانی و ذینفعان و مدیریت آموزشی و علمی تعیین شد. سپس این حوزه ها با دوره های زمانی و برنامه های ملی توسعه تطبیق داده شد. بررسی روند تحولات طی شده براساس مقایسه دو حالت سیاست-گذاری و عملکرد بود. پس از شناسایی جهت گیری های کلی، چالش های جاری و قابلیت های کسب شده در طی دوره زمانی شناسایی شد. به صورت کلی پژوهش نشان می دهد که تحولات مدیریتی در تربیت بدنی مدارس و ورزش دانش آموزی از خط مشی پایدار پیروی نکرده و بیشتر تابعی از تحولات ساختاری آموزش و پرورش بوده است. از این رو لازم است تا در تقسیم کار بین بخشی و نحوی مشارکت ذینفعان و متولیان حوزه ورزش دانش آموزی بازنگری شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷