پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) بهار و تابستان 1398 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت ذهنی مشارکت ورزشی ورزش تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 832
هدف پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی انجام گردید. در این پژوهش نیز از طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه ورزشکاران شرکت کننده حاضر در ورزش تربیتی در مدارس و دانشگاه های مشهد تشکیل دادند. همچنین جهت بررسی کیفیت تحقیق از انجام مصاحبه با 14 نفر از متخصصان استفاده گردید. در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارتست از مصاحبه و پرسشنامه، در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده شد و در بخش دوم داده های حاصل از پژوهش کیفی به شکل ابزار (پرسشنامه) تهیه و تنظیم گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب مؤلفه های بهزیستی رشد( توسعه)، بهزیستی سیاسی، بهزیستی جسمانی، بهزیستی اجتماعی، بهزیستی کاری(شغلی)، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی روحانی(معنوی)، بهزیستی هیجانی (عاطفه مثبت و منفی)، از مهم ترین شاخص های سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که ورزش تربیتی به واسطه کارکردهای خود نقش مهمی در بهبود سلامت ذهنی افراد به خصوص در بعد بهزیستی رشد را دارا می باشد. از این رو برنامه ریزی در مسیر بهبود میزان مشارکت افراد در ورزش تربیتی در جهت بهبود سلامت ذهنی به شکل مناسبی درک می گردد.
۲.

تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ورزش دانش آموزی رویدادهای ورزشی موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 991
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای از دیدگاه دبیران تربیت بدنی، مدیران و اولیای دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه دبیران تربیت بدنی خراسان شمالی، مدیران مدارس و والدین دانش آموزان شهرستان مانه و سملقان (535 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استناد به درصد تناسب نسبی بین دبیران و مدیران و اولیای دانش آموزان تعداد 150 نفر در نمونه های دبیران، 50 نفر برای اولیای دانش آموزان و همچنین 50 نفر در بخش مدیران مدارس به عنوان نمونه های نهایی پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شش عامل منابع فرهنگی، منابع مالی، منابع انسانی، منابع مادی و تسهیلاتی، منابع مدیریتی و منابع فناوری به عنوان مؤلفه های مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شناسایی شدند و میزان اهمیت عوامل از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس، بالاترین میانگین رتبه در بین مولفه ها مربوط به مؤلفه "منابع فرهنگی" و پایین ترین میانگین رتبه مربوط به مؤلفه "منابع فن آوری" می باشد. درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود تا جهت برنامه ریزی هر چه بهتر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، به منابع فرهنگی توجه ویژه ای شود تا ضمن افزایش جنبه های مختلف سلامتی دانش آموزان به بهبود روابط اجتماعی مفید در کنار روحیه ی شاداب آن ها پرداخته شود.
۳.

تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی علمی در حوزه ی تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی تحلیل محتوا پژوهش های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 12
هدف پژوهش تحلیل محتوای پژوهش های حوزه ی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در ایران می باشد. نوع پژوهش آمیخته و مبتنی بر تحلیل محتوا برای ارزیابی محتوای مقالات بود. نمونه ی آماری کل شمار و شامل، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ شده و مرتبط در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان سال 1396، برابر 843 مقاله است. ﺑیﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در فصلنامه ی رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران با 87 مقاله ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. محور اﺻﻠی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، در حوزه های مدیریت ورزشی: عوامل رفتار سازمانی دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان، در روانشناسی: مسائل مربوط به انگیزش، اعتماد به نفس دانش آموزان، در رفتار حرکتی: مرتبط با یادگیری حرکتی و عملکرد ادراکی- حرکتی، در فیزیولوژی: مربوط به علم تمرین، تغذیه و ترکیب بدنی، در طب ورزشی: مرتبط با توانبخشی و اصلاح ناهنجاری های قامتی ﺑﻮد. در %55 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از روش نیمه تجربی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ بیش از %97 آنها دارای هدف کاربردی و گروه دانش آموزان با %62 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠیﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ بودند و %72 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی دانش آموزان، ﺻﻮرت ﮔﺮفت. %98/5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از داده ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌی ﺑﺎ اﺑﺰار پروتکل تحقیق %55/5 انجام شد. از داده ﻫﺎی ﻃﻮﻟی اﺳﺘﻔﺎده نشد. %15 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در تهران و %10 بطور ملی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ که ﺑیﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ 3 ﻧﻮیﺴﻨﺪه %70/5 ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. %55 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دارای یک ﻧﻮیﺴﻨﺪه ی زن ﺑﻮدﻧﺪ. از ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸی در این حوزه، رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔیﺮی دارد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش ها ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸکﻼت و ﻣﺤﺪودیﺖهای ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺬﺷﺘﻪ، رویکﺮدی آیﻨﺪهﻧﮕﺮ جهت کﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖدﻫی کارکنان اجرایی و ستادی به ﺳﻮی سلامت، ﺧﻠﻖ ارزش های فرهنگی، تربیتی و اخلاقی در ورزش دانش آموزی ﻫﺪایﺖ کﻨﻨﺪ.
۴.

مدل ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک هویت تعهد هویت تقید به نماز ورزشکاران جوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 329
هدف پژوهش حاضر، تعیین روابط ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان بود. بدین منظور، 377 ورزشکار جوان مرد با استفاده از روش تصادفی خوشه ای ساده از بین ورزشکاران باشگاه های شهر گرگان انتخاب شدند و فرم اطلاعات فردی، سیاهه سبک هویت و پرسشنامه تقید به نماز را تکمیل کردند. داده های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری روابط مثبت و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی روابط منفی با تعهد هویت و تقید به نماز دارند. مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که سبک-های هویت اطلاعاتی و هنجاری به صورت مستقیم و مثبت و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی به صورت مستقیم و منفی بر تعهد هویت و تقید به نماز اثرگذارند. سبک های هویت در مجموع قادر بود 41 درصد از تغییرات تعهد هویت را تبیین کرده و نیز سبک های هویت و تعهد هویت در مجموع 58 درصد از تغییرات تقید به نماز را تبیین کردند. براساس مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم، سبک های هویت هنجاری، سردرگم/ اجتنابی و اطلاعاتی به ترتیب بیشترین اثر را بر تقید به نماز در نمونه مورد مطالعه به همراه داشت. براساس یافته ها، هنجارسازی و ترویج باورهای دینی از طریق افراد مهم در شبکه اجتماعی ورزشکاران می تواند موجب افزایش تقید به نماز در آنها شود.
۵.

ارائه الگوی استقرار ایمنی در محیط های ورزشی (با کاربرد نظریه داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمنی ورزش محیط ورزشی نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 864
امروزه فراهم کردن محیطی ایمن برای انجام فعالیت های ورزشی امری اساسی و مهم می باشد. این پژوهش کیفی با هدف طراحی الگوی ایمنی در محیط های ورزشی با استفاده از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد انجام شده است. برای این منظور 25 نفر از خبرگان آشنا با حوزه ایمنی و مدیریت ورزشی به صورت هدفمند و براساس استراتژی گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق بدون ساختار انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدیریت حرفه ای و متعهدانه به عنوان مقوله محوری، فرهنگ ایمنی، شایستگی و صلاحیت تخصصی، الزامات قانونی و اخلاقی(وظیفه شناسی، اخلاق مداری و قانون پذیری)، دستورالعمل های ایمنی، رعایت اصول بهداشتی، رویکرد مثبت زیست محیطی، وضعیت فیزیکی، روانی و تجهیزات فردی، مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)، فضا، اماکن و تجهیزات استاندارد، اقدامات پزشکی و خدمات اضطراری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان دیگر مقولات ایمنی در محیط های ورزشی تعیین شدند. بر اساس این الگو توصیه می شود که نقش مقوله های مختلف در ایمنی محیط های ورزشی جهت پیشگیری از حوادث، مورد نظر قرار گیرد. توجه ویژه به بسترها و عوامل ارتقا دهنده ایمنی در محیط های ورزشی می تواند ایمنی در ورزش را ارتقا داده و از حوادث در ورزش پیشگیری نماید.
۶.

نقش دانش و نگرانی اخلاقی مصرف کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرانی اخلاقی دانش نگرش پوشاک ورزشی تقلبی نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 619
یکی از روندهای جهانی که به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش است، تولید، توزیع و مصرف کالاهای تقلبی است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر نیز تأثیر دانش و نگرانی اخلاقی مصرف کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی بود. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه آماری (10000)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 373 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغییرهای پژوهش از پرسشنامه های نگرانی اخلاقی، دانش، نگرش و نیات رفتاری از مارکتی و شیلی (2009) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، بین مصرف کنندگان، متغیر نگرانی اخلاقی بر نگرش (41/0)، دانش بر نگرش (74/0) و نگرش بر نیات رفتاری (62/0-) اثر دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. می توان با طراحی بروشور، برنامه، فیلم و مستند به منظور افزایش نگرانی اخلاقی و آگاهی و دانش مصرف کنندگان، از طریق بیان پیامدها و آسیب-های اقدام به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی، سطح نگرش منفی مصرف کنندگان نسبت به اینگونه محصولات را بالا برده تا کمتر به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تفلبی اقدام کنند.
۷.

تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی کارکنان وزارت ورزش وجوانان با تأکید بر نقش میانجی خرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش خرد سازمانی اثربخشی وزرات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 431
امروزه اثربخشی مهم ترین مقصد سازمان ها است و دانش حیاتی ترین منبع رقابت سازمانی به شمار می رود، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش براثر بخشی وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر نقش میانجی خرد سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که شامل 400 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر حجم نمونه تعیین شد که درنهایت پس از توزیع و جمع آوری داده ها تعداد 192 پرسش نامه برای تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسش نامه های استاندارد شده خرد سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش بود که روایی آن با نظرخواهی از اساتید مدیریت ورزشی تائید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 86/0، 89/0 و 78/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی و با استفاده از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی. ال. اس انجام شد. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی تأثیر مستقیم دارد و همچنین مدیریت دانش از طریق خرد سازمانی بر اثربخشی سازمانی به صورت غیرمستقیم تأثیر داشت. با توجه به نتایج به مدیران سازمان های ورزش پیشنهاد می شود که از خرد سازمانی به عنوان متغیر اثرگذار بر اثربخشی بیشتر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی بهره گیرند.
۸.

مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق ورزشی فرهنگ سازمانی ورزشکاران نخبه لیگ فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 889
هدف پژوهش حاضر، مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران بود. روش تحقیق، همبستگی، از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمام فوتبالیست های لیگ آزادگان کشور، فصل1396-1395، نمونه آماری 223بازیکن بصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اخلاق ورزشی و محقق ساخته فرهنگ سازمانی، استفاده شد که روایی و پایایی آنها با روش های رایج در تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه تعیین شد. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به منظور روابط علّی بین متغیر های مشاهده شده استفاده شد. یافته ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و اخلاق ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل مسیر تاییدی حاکی از برازش ارتباط بین فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی بود. تمامی بارهای عاملی بین مؤلفه ها و عوامل در سطح معقولی قرار داشت و مدل از برازش مناسبی برخوردار و نهایتاً مدل مفهومی تحقیق تأیید شد. بنابراین بر اساس یافته ها، اخلاق ورزشی بیشتر توسط ادراک ارزشمندی و تأثیرپذیری مستقیم بازیکنان از تعاملات موجود در فوتبال و اطرافیان متأثر می شود که متولیان فوتبال کشور باید در شناسایی کدهای اخلاق ورزشی، نوع فرهنگ سازمانی و عوامل مؤثر در انگیختگی بازیکنان فوتبال تلاش کنند.
۹.

تأثیر کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون بر قصد حضور در استادیوم فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پخش زنده فوتبال وابستگی بینندگان قصد حضور در استادیوم دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 949
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون بر قصد حضور دراستادیوم فوتبال بود. این تحقیق از نوع همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری، دانشجویان پسر علوم ورزشی دانشگاه های منتخب استان تهران و البرز بودند که بازی استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز از سری مسابقات دوره هفدهم جام خلیج فارس که در استادیوم آزادی انجام شده بود، را از تلویزیون تماشا نمودند. برای تعیین تعداد حجم نمونه درمدل یابی معادلات ساختاری، با در نظرگرفتن 5 تا 15پرسشنامه برای هر متغیر ، محقق 225 پرسشنامه درست جمع آوری نمود. شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ابزار تحقیق براساس مطالعات نظری و تحقیقات اخیر، در قالب یک پرسشنامه 15 سوالی طراحی و تنظیم گردید. جهت روایی ظاهری و محتوایی، پرسشنامه طراحی شده در اختیار ده نفر از متخصصان بازاریابی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخه نهایی با رفع ایرادات و نقاط ابهام اصلاح و ویرایش گردید. پایایی اولیه ابزار تحقیق توسط یک مطالعه راهنما صورت گرفت و روایی سازه نیز با تکیه بر خروجی نرم افزار آماری مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم افزار ایموس نشان داد که اثر کیفیت ادراک شده از تماشای پخش زنده بازی و وابستگی به تلویزیون بر تصمیم به حضور تماشاگران در استادیوم موثر است. برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی بایستی به عوامل افزایش دهنده کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی نزد بینندگان وابسته تلویزیون توجه نمایند.
۱۰.

شناسایی و تحلیل ابعاد خشونت علیه کودکان در حوزه ورزش (رهیافت مبتنی بر تئوری داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خشونت کلامی خشونت بدنی ورزش کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 424
هدف: در دو دهه اخیر توجه به پدیده خشونت علیه کودکان در ورزش مورد تاکید قرار گرفته است که امر تا کنون در ورزش ایران مغفول بوده است، از این رو هدف این تحقیق شناسایی ابعاد خشونت علیه کودکان و بسترهای بروز آن بود. روش شناسی: با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع خشونت علیه کودکان در ورزش، از روش تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. فهرست مقدماتی با استفاده مطالعات اولیه فراهم شد که در ادامه با مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 از نخبگان، مربیان و کارشناسان آگاه از موضوع پژوهش داده های مورد تایید، جمع آوری گردید. نتایج: در حوزه بسترها 70 نشان شناسایی شد که در کد گذاری محوری محوری به 9 مقوله ی ناآگاهی، تابو، خرده فرهنگ، ساختار خانواده، ساختار باشگاه، ویژگی های شخصیتی عوامل باشگاه، امیال شخصی، یادگیری اجتماعی و موقعیت کودک طبقه بندی و در کدگذاری گزینشی به سه مولفه زمینه ای، ساختاری و رفتاری طببقه بندی شد. بحث و نتیجه گیری: بنظر می رسد عوامل در بروز پدیده خشونت علیه کودکان در ورزش ایران نقش ایفا می کنند که چهار عنصر فرد، خانواده، جامعه و باشگاه تشکیل دهنده های اصلی آن می باشند و نقصان در هر عنصر می تواند راه را برای خشونت علیه کودک هموار نماید
۱۱.

اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری نقش رسانه و قابلیت تعاملی افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت ورزشی ورزش همگانی ورزش شهروندی رسانه های اجتماعی توان تعاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 272
هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش واسطه ای رسانه و قابلیت تعاملی افراد بود. روش از نظر نوع توصیفی همبستگی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان استان گیلان دارای فعالیت ورزشی بودند و نمونه آماری براساس جدول مورگان با بیش از 10 هزار نفر به تعداد 384 نفر برآورد گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشارکت ورزشی، پرسشنامه مشارکت در فضای مجازی ورزشی، پرسشنامه قابلیت تعاملی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بودند که هر کدام 4 بُعد و 16 سؤال را دربرمی گرفت. جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری، نظرات و پیشنهادهای شش کارشناس خبره ورزش همگانی و شش متخصص مدیریت ورزشی در بازبینی ابزارها اعمال شد. از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس جهت بررسی روایی سازه و تحلیل فرضیات اصلی استفاد شد . نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی دارای اثر مستقیم و معنی داری بر مشارکت رسانه ای، قابلیت تعاملی و سرمایه اجتماعی بود. ضمنا آزمون سوبل در تحلیل روابط میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانه ای و قابلیت تعاملی از اثر مستقیم آن بیشتر است. بنابراین می توان بیان کرد هر چند مشارکت ورزشی به طور مستقیم سبب افزایش سرمایه اجتماعی می شود، اما مداخلاتی مانند آموزش تعاملات و مشارکت رسانه ای اثر آن را افزایش می دهد
۱۲.

بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده های علوم ورزشی با رویکرد گسترش کیفیت عملکرد (مطالعه موردی: دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشکده علوم ورزشی کیفیت خدمات آموزشی گسترش کیفیت عملکرد مدل سروکوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 615
پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه گیلان بر مبنای مدل سروکوال-کانو و پیاده سازی مدل گسترش کیفیت عملکرد انجام شد. این پژوهش کاربردی بوده و از رویکردهای کیفی و کمی برای جمع آوری داده ها و دستیابی به اهداف استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه گیلان بودند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های سروکوال و کانو برای مرحله کمی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای مرحله کیفی بودند که از پرسشنامه سروکوال برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و از پرسشنامه کانو برای شناسایی و دسته بندی نیازهای دانشجویان استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصین قرار گرفت و پایایی آن ها نیز در یک مطالعه مقدماتی و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0=α، 92/0=α و 85/0=α برای پرسشنامه های ادراکات، انتظارات سروکوال و کانو محاسبه شد. نتایج نشان داد که در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، شکاف منفی وجود داشته و بیشترین شکاف منفی در بُعد عناصر عینی مشاهده شد. در نهایت 15 نیاز اساسی به عنوان ندای مشتری شناسایی و وارد ماتریس خانه کیفیت مدل گسترش کیفیت عملکرد شدند و 20 مشخصه فنی برای بهبود آن ها استخراج گردید. می توان گفت که تأمین فضای آموزشی بیشتر، تدارک تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی بروز، تقویت روش های ارتباطی و اطلاع رسانی دانشکده، آموزش و توجیه کارکنان دانشکده جهت پاسخگویی بهتر به دانشجویان و همچنین انجام کارها به صورت دقیق و در زمان وعده داده شده از جمله اقدامات مهم برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی دانشکده مورد مطالعه است.
۱۳.

تبیین جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتماعی پیامد داده بنیاد مشارکت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 82
این پژوهش با هدف مطالعه پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش؛ مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است و داده های مورد نیاز با به کارگیری مصاحبه های نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ کﻠیﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺧﺒﺮه در زﻣیﻨﺔ مشارکت اجتماعی در ورزش، شامل: اساتید مدیریت ورزشی (6 نفر)، جامعه شناسی (6 نفر) و افراد خبره در ادارات ورزش و جوانان (5 نفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوه گلوله برفی بود. روش ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤیﻖ و ﺑﺎز بود. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکﺖکﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 75/0 گزارش شد. نرم افزار مورد استفاده مکس کیودا نسخه 10 بود. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، مهم ترین پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش شامل مواردی نظیر انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بعد سلامت، بعد پرورشی و اخلاقی، شور و نشاط، روابط اجتماعی، هویت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی است. راهبردهای پیشنهادی برخاسته از پژوهش شامل تهیه زیرساخت ها، جایابی ورزش در فرهنگ عمومی و وضع قوانین مربوط به مشارکت ورزشی است.
۱۴.

مدل یابی اثر حمایت اجتماعی والدین، شایستگی ادراک شده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیت های بدنی دانش آموزان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی شایستگی جو مدرسه و لذت مشارکت در فعالیت های بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 793
هدف پژوهش حاضر، مدل یابی اثر حمایت اجتماعی والدین، شایستگی ادراک شده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیت های بدنی دانش آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (10، 11 و 12) شهرستان آزادشهر در استان گلستان (1086 نفر) بود که بر حسب فرمول کوکران، 248 دانش آموز به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه های حمایت اجتماعی والدین دانکن و همکاران (2005)، شایستگی ادراک شده ژیانگ و همکاران (2003)، جو مدرسه اندرسون و همکاران (2007) و لذت از شرکت در فعالیت های بدنی مور و همکاران (2009) استفاده شد. روایی پرسش نامه های توسط 5 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید و ضریب پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0=α، 91/0=α، 78/0=α و 81/0=α محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی والدین، شایستگی ادراک شده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیت های بدنی دختران دانش آموز اثری مثبت و معنی دار دارد. با توجه به نقش مثبت حمایت اجتماعی والدین، شایستگی ادراک شده و جو مدرسه بر میزان لذت از مشارکت در فعالیت های بدنی دختران دانش آموز: مشارکت والدین در فعالیت های بدنی در کنار دختران خود، حمایت والدین از برنامه های ورزشی مدارس، ارائه برنامه های ورزشی در مدارس بر اساس قابلیت های ورزشی دانش آموزان و ایجاد فرصت های بیشتر برای مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر پیشنهاد می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷