پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) زمستان 1401 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و مدل یابی مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی ارزیابی کنشگران دانشگاهی علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 879
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مدل یابی مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده-های علوم ورزشی بود. جامعه آماری را تمام اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم ورزشی شهر تهران تشکیل می دادند که به دلیل محدود بودن آن، نمونه آماری به روش کل شمار محاسبه گردید (165=n). برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته از طریق مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از نظرات پنچ نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دو نفر از اساتید کارآفرینی با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های 112 پرسش نامه برگشتی، از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، آزمون کی.ام.او برای تعیین کفایت نمونه گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده گردید. در نهایت، مدل ارزشیابی کارآفرینی دانشگاهی در قالب 21 شاخص و چهار مؤلفه ملزومات (چهار شاخص)، توانمندسازها (چهار شاخص)، فعالیت ها (هفت شاخص) و پیامدها (شش شاخص) طراحی گردید. انتظار می رود این مدل بتواند به عنوان یک ابزار مفید جهت ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در دانشکده های علوم ورزشی به کار رود و کارکردهای دانشکده های علوم ورزشی را به کارکردهای دانشگاه نسل سوم سوق دهد.
۲.

تأثیر فرهنگ حاکم در ورزش های آئینی-میراثی بر توسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری (مورد مطالعه: ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ ورزش های آئینی - میراثی سرمایه اجتماعی ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 612
نقش ورزش در هویت پذیری، الگوسازی، اجتماعی شدن و هنجارپذیری نوجوانان وجوانان،غیر قابل انکار است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ حاکم در ورزش های آئینی-میراثی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری بود.جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران مطرح وفعال و علاقمندان حاضر در مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی و اساتید دانشگاه در استان خراسان رضوی به تعداد 758 نفر بودند.با استفاده از فرمول جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که ازطریق پرسشنامه الکترونیکی به سوالات پاسخ دادند. ماهیت پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد ۱۳ عبارتی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و پرسشنامه محقق ساخته 9 عبارتی فرهنگ حاکم بر ورزش های میراثی-آئینی جمع آوری گردید. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق توسط متخصصان و روایی سازه توسط شاخص AVE و ضریب پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ،جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22 و Smart PLS2استفاده شد.ضرایب مسیر وشاخص های برازش مدل نشان دادکه فرهنگ حاکم درورزش های میراثی-آئینی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری تاثیر معنی داری دارد. با عنایت به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که ورزش های میراثی-آئینی می توانند به عنوان وسیله ای برای ایجاد روابط دوستانه وارتباطات اجتماعی جدید به ویژه بین طبقات مختلف جامعه شهری به لحاظ مذهب وقومیت مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

ارائه مدل زمینه ای توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری فردی کاریابی در دانش آموختگان مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 853
هدف این پژوهش ارائه مدل زمینه ای برای توسعه بهره وری دانش آموختگان حوزه مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی در حوزه دانشگاه، حوزه اجراء و دانش آموختگان مدیریت ورزشی تشکیل دادند. جهت نمونه گیری در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز تعداد 465 فارغ التحصیل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه ها در مرحله کدگذاری باز تعداد 93 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 15 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی شامل عوامل درونی و عوامل بیرونی تشکیل گردید و روایی و پایایی آن در بخش کمی تأیید گردید. با استناد به مقوله های تشکیل شده بهره وری فردی دانش آموختگان در حوزه مدیریت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل درونی و عوامل بیرونی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزشی اتفاقی نیست و زمانی می توان انتظار بهره وری را برای دانش آموختگان این حوزه داشت که به پیشران های آن در دو بعد بیرونی و درونی توجه شود.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری آموزشی تربیت بدنی معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 879
پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی این پرسش نامه با استفاده ازنظر اساتید دانشگاهی و روایی سازه آن به وسیله روش تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 82/0 مشخص گردید. در بخش کیفی جهت بررسی روایی از قابلیت باور پذیری، انتقال پذیری و تایید-پذیری و همچنین جهت بررسی پایایی از کمیته های تخصصی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری و روش معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و مکس کیو دی ای انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی در هشت حوزه شامل عوامل اجتماعی، انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مدیریتی مشخص گردید. در این میان توجه به عوامل دانش تخصصی و حمایت های دولتی می تواند مسیر جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی را هموار نماید.
۵.

تأثیر مدل پذیرش فناوری توسعه یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا (مطالعه موردی دانشجویان رشته تربیت بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرایط تسهیل کننده سودمندی درک شده سهولت درک شده نگرش به استفاده نیت رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 481
هدف این پژوهش، بررسی اثر مدل پذیرش فناوری توسعه یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت بدنی بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان و ایلام بودند که از بین آن ها 324 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های استاندارد شرایط تسهیل کننده، سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط شد. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری واریانس محور انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد شرایط تسهیل کننده بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده تاثیر معناداری دارد که تاثیر شرایط تسهیل کننده بر سهولت درک شده بیشتر بود. همچنین سهولت درک شده بر سودمندی درک شده و نگرش به استفاده تاثیر معناداری دارد که تاثیر سهولت درک شده بر نگرش به استفاده بیشتر بود. سودمندی درک شده بر نگرش به استفاده و نیت رفتاری تاثیر معناداری دارد که تاثیر سودمندی درک شده بر نیات رفتاری بیشتر بود و در نهایت نگرش به استفاده بر نیت رفتاری و نیت رفتاری بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت بدنی تاثیر معناداری دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود دانشگاه های دارای رشته تربیت بدنی در آموزش برخط شرایط تسهیل کننده، سودمندی درک شده و سهولت درک شده را افزایش دهند تا نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط را دانشجویان این رشته ارتقا دهند.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانش آموزی ورزش همگانی آموزش و پرورش منابع انسانی توسعه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 802
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در استان های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه آماری پژوهش 12 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه ای به عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی مالی، امکانات و زیرساخت های ورزشی، مدیریتی، آموزش پژوهش، فرهنگی اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه ها، برگزاری دوره های دانش افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساخت های ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاه های استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی با محوریت ورزشی دانش آموزی، تهیه محتوای ورزشی به روز و کاربردی برای دانش آموزان، استفاده از نرم افزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیت های معلمان ورزش توجه کرد.
۷.

شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه ها دروس عملی و تئوری کارآمدی آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 898
هدف از انجام این پژوهش شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی بوده است. این تحقیق یک مطالعه کیفیِ اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل اعضای هیأت علمی با تجربه آموزش دروس تئوری و عملی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایاییِ یافته های مصاحبه ها استفاده شد، و روایی یافته ها نیز با نظرخواهی از متخصصان و بازنگری بر اساس نظر آنها مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل تماتیک داده ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 107 کد، نه مقوله و چهار مضمون اصلی شد. یافته ها نشان داد که "ارتقا و به روز رسانی"، "انعطاف پذیری"، "کیفیّت محتوا"، و "تعامل و ارتباط" به عنوان مضامین اصلی پژوهش (چهار مضمون اصلی) از الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی می باشند. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای ارتقای اثربخشی و کارآمدی آموزش مجازی مورد توجّه اساتید، دانشجویان و متولّیان امور آموزش مجازی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد.
۸.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش ورزش دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 107
هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد در دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و از نظر داده ها به صورت آمیخته ( از نوع اکتشافی متوالی) بود. برای انجام تحقیق سه گام اساسی صورت پذیرفت:1- انجام مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان برای احصای عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد؛ 2- سطح بندی عوامل با استفاده از الگوی ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری) و 3- وزن دهی به عامل ها با استفاده از روش AHP در گروه کانونی. نتایج این پژوهش نشان داد توسعه نظام مالی ( 150امتیاز) ،استانداردسازی و توسعه فضا و تجهیزات ورزشی (200امتیاز)، نیروی انسانی ( 160امتیاز)، مشارکت و تعاملات درون و برون سازمانی (50امتیاز)، توسعه تحقیق و توسعه (40امتیاز) و توسعه نظام داوطلبی (40امتیاز) دروندادهای نظام مدیریت عملکرد را تشکیل می دهند. همچنین توسعه برنامه درسی تربیت بدنی (140 امتیاز) و اشاعه فعالیت های مکمل (120 امتیاز) به عنوان فرایندها و رشد و توسعه تربیت بدنی (40 امتیاز) و توسعه و ترویج سبک زندگی فعال (60امتیاز) بروندادهای الگوی پژوهش را نشان می دهند. در الگوی ارائه شده 31معیار ارزیابی نیز ارائه شده که می تواند برنامه عملیاتی نظام مدیریت عملکرد دفتر تربیت بدنی را تسهیل کند.
۹.

تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد شادکامی عملکرد کارکنان مدرسه معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 961
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند (240 نفر). روش نمونه گیری، در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نشاط حرفه ای اسکوهولت (2011)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) بود. پایایی پرسشنامه ها با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرات 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دبیران تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت. پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد که نشاط حرفه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار هستند. نشاط حرفه ای نیز بر تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار است. همچنین تعهد سازمانی در رابطه بین نشاط حرفه ای و عملکرد شغلی، نقش میانجی را ایفا می کند. بنابراین به منظور اینکه عملکرد دبیران تربیت بدنی ارتقاء یابد، بهتر است ابتدا بر تقویت نشاط حرفه ای آنها تمرکز کرد که به طور همزمان به کمک نشاط حرفه ای، تعهد آنها به سازمان بهبود می یابد و این خود منجر به بهبود عملکرد شغلی خواهد شد.
۱۰.

نقش های مربیان در ارشادگری ورزشکاران: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مربی ارشادگری ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 784
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش های مربیان در ارشادگری ورزشکاران با رویکرد کیفی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، در زمره پژوهش های کیفی و از نوع چندروشی بوده که برای کاوش مفهوم ارشادگری مربیان ورزش با یک فراترکیب، یافته های مطالعات جهانی و در ادامه به پشتوانه بهره گیری از پدیدارشناسی، تجارب زیسته مربیان ورزش در ارتباط با ارشادگری را مورد کاوش قرار داده است. طرح فراترکیب با استفاده از روش شش مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شد. منابع گردآوری داده ها، پنج پایگاه داده برای مطالعات خارجی و دو پایگاه داده به زبان فارسی بوده است، پس از گردآوری داده ها از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. طرح پدیدارشناسی با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختمند و مشارکت کنندگان در این بخش 20 مربی ورزش در سال 1401بودند. برای انتخاب نمونه ها از رویکرد هدفمند ملاکی، تکنیک گلوله برفی و معیار اشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های این بخش نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. بر اساس نتایج دو طرح، طراحی الگوی نقش ارشادگری در مهارت مربیگری مربیان ورزش در قالب سه مضمون اصلی مشتمل بر پیشرفت گرایی، اخلاق محوری و توانمندسازی شناسایی گردید. نتیجه اینکه وجود مربی مسلط بر تکنیک های ارشادگری در کنار ورزشکاران می تواند آن ها را به طرز صحیح و اصولی در جهت رسیدن به موفقیت و اهداف ورزشی و حرفه ای یاری نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹