پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) - علمی-پژوهشی

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیر مسئول: دکتر رضا قراخانلو

سردبیر: دکتر رضا اندام

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

هیئت تحریریه: ابوالفضل فراهانی، حسن اسدی، محمد اسماعیل افضل پور، ولی الله دبیدی روشن، رضا رجبی، فرهاد رحمانی نیا، محمدحسین رضوی، مهدی طالب پور، مهرداد عنبریان، حبیب هنری

نشانی: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3- کد پستی 1587958711

 

تلفن:88529122(021)    دورنگار: 88747795(021)

 

وب سایت: http://res.ssrc.ac.ir/

 

پست الکترونیک: res@ssrc.ac.ir


آرشیو نشریه: