پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) بهار 1400 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده سازی اهداف برنامه درس تربیت بدنی مدارس در دوران شیوع کووید19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درس تربیت بدنی پداگوژی ویروس کرونا آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 774
هدف از این پژوهش طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده سازی اهداف برنامه درس تربیت بدنی مدارس در دوران شیوع کوئید19 بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی با ماهیت اکتشافی و در سه مرحله صورت پذیرفت. در گام اول، جهت استخراج عوامل موثر از روش سنتزپژوهی استفاده شد. گام دوم شامل مصاحبه غیرحضوری با ۳۱نفر از معلمین و سرگروه های آموزشی درس تربیت بدنی، کارشناسان، متخصصین و صاحب نظران حوزه برنامه ریزی درسی برای احصای عوامل تخصصی تر و بومی بود و نهایتا در گام سوم برای اعتبارسنجی و طراحی الگو از گروه کانونی متشکل از افراد خبره و صاحب نظر استفاده شد. میزان ضریب کاپای کوهن 79% بود که حاکی از تایید پایایی فرایند کدگذاری تحقیق بود. در مجموع 50 مفهوم و 10 مقوله اصلی استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد اهداف، ویژگی های یادگیرنده، بسترهای ارتباطی و محیط یادگیری به عنوان ۴عامل ثابت و تاثیرگذار نقش ایفا می کنند. در مقابل عناصر معلم، محتوا، روش های تدریس، مواد آموزشی، خانواده و ارزشیابی به عنوان عوامل در اختیار و منعطف نقش تعیین کننده در یادگیری دانش آموزان دارند. در پایان پیشنهاد می شود که معلمین درس تربیت بدنی در فرایند طراحی آموزشی خود نقش هر یک از عناصر مذکور علی الخصوص ویژگی های یادگیرنده (فردی، اجتماعی،فرهنگی و...) ،خانواده ، بسترهای آموزشی (کیفیت، امکانات و...)، مواد آموزشی(تناسب با محیط یادگیری، سطح خانواده، و...) و محیط یادگیری را در نظر بگیرند. همچنین پیشنهاد می شود وزارت آموزش و پرورش دوره های آموزشی تکمیلی با محوریت تولید محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی در فضای مجازی، برگزار نماید.
۲.

شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی تحلیل ساختاری برنامه درسی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 989
امروزه با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه ریزی و آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار می گردد. این مهم در خصوص تربیت بدنی و ورزش بالأخص در سنین کودکی بسیار حائز اهمیت است زیرا تغییر و تحولات زندگی امروزی و ماشینی شدن فعالیت ها، کم تحرکی و بیماری های مختلف را به ارمغان آورده است. لذا هدف از این پژوهش شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد آینده پژوهی می باشد. به منظور شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی از روش تحلیل ساختاری استفاده شد و محاسبات روش مذکور توسط نرم-افزار میک مک انجام گرفت. جهت شناسایی خبرگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در نتیجه ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمقی با خبرگان (18 نفر)، 21 عامل موثر بر تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در هفت بعد مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، محیطی و قانونی شناسایی شد. سپس پرسشنامه مقایسه زوجی تدوین و با نظر خبرگان تکمیل گردید. در ادامه روابط بین عوامل با ساخت ماتریس و رسم نقشه هندسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم توصیف شد. در نهایت گروه های عوامل شناسایی و عدم قطعیت ها استخراج شد که شامل «نگرش دولت مردان به تربیت بدنی و ورزش»، «اسناد بالادستی»، «کیفیت منابع انسانی»، «سهم ورزش در سبد هزینه خانوار»، «تعاملات بین دستگاهی و بین سازمانی» می باشد. در نتیجه به منظور انجام برنامه ریزی مناسب برای سال 1404 باید عدم قطعیت های شناسایی شده را که دارای بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هستند مدنظر قرار داد.
۳.

ارائه الگوی نقش آفرینی دانشکده های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو علوم ورزشی جامعه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 361
هدف از این پژوهش ارائه الگوی نقش آفرینی دانشکده های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه بود. روش تحقیق کیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و خبرگان دانشگاهی با تخصص ورزشی و غیر ورزشی آگاه به موضوع بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و به تکنیک گلوله برفی بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 13 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 80/0 بود بر این اساس پایایی آزمون نیز مورد تایید واقع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. نتایج یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته نشان داد که 5 مقوله اثر می تواند به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشکده های علوم ورزشی مورد نظر واقع شود. این 5 مقوله شامل: تولید علم و پرورش نیروی متخصص، آگاهی بخشی و سلامت جامعه، کسب و کار مبتنی بر ورزش، شکوفایی اجتماعی و خدمات می باشند. که این 5 مقوله خود شامل 13 مفهوم و 49 عامل یا کد باز هستند. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم که این شاخص ها باید به بهترین شکل خود مورد توجه مدیران دانشکده ها واقع شوند و دانشکده ها با توجه به این مقولات می توانند به برنامه ریزی در مورد اثر گذاری خود بر جامعه اقدام نمایند.
۴.

الگوی توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی (مطالعه موردی دانشگاه جهرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت آموزشی مدیریت آموزشی علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 991
هدف تحقیق حاضر ارایه الگوی کیفی برای توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی بود که بصورت موردی در مورد رشته علوم ورزشی دانشگاه جهرم ارایه گردید. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از نظر روش اجرای تحقیق، از رهیافت سیستماتیک گرندد تئوری در تحلیل داده ها بهره گرفته شد. با مرور پیشینه و مبانی نظری، فهرست مقدماتی به عنوان سؤالات مصاحبه و ابزار اولیه جمع آوری داده ها مدنظر و راهنمای مصاحبه تدوین گردید. سپس سه جلسه با 21 نفر از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی به عنوان گروه های کانونی دانشگاه برگزار گردید. سعی شد که در انتخاب نمونه رعایت سهم مساوی (حدود7 نفر) دانشجویان خوب، متوسط و ضعیف مد نظر قرار گیرد. همچنین 12 مصاحبه با اساتید گروه و نخبگان عدالت آموزشی در دانشگاه جهرم صورت گرفت تا اینکه داده ها به اشباع نظری رسید و به عبارتی داده ها، تکرار داده های قبلی بودند. در تحلیل داده ها پس از فرآیند کدگذاری باز و محوری و با استناد به تحلیل عوامل به دست آمده، فرآیند کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج در دو بعد کلی بسترهای بی عدالتی آموزشی و راهبردهای عدالت آموزشی، الگوی نهایی تحقیق را شکل داد. مفاهیم کلی بدست آمده در بستر های بی عدالتی شامل امکانات، منابع آموزشی، تبعیض تحصیلی، قوانین، ویژگیهای فردی، اساتید، محتوای درسی و مکان جفرافیایی است و راهبردهای عدالت آموزشی شامل شفافیت، توسعه ارزیابی ها، آموزش، توسعه محلی و تعامل است.
۵.

تاثیر ابعاد مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های شغلی و خانوادگی خودکارآمدی خلاقیت اوقات فراغت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 145
هدف این پژوهش تاثیر ابعاد مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت بود. پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران تشکیل دادند (1800N=). حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 360 نفر برآورد گردید. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی (فارمروبن،1970)، اوقات فراغت نظریان مادوانی و رمضانی (1392)، خلاقیت مقیمی (1388) و خود کارآمدی دارابی (1395) بود. روایی پرسشنامه ها به تایید 15 نفر از اساتید رسید. همچنین برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که اثر مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی از طریق خلاقیت و اوقات فراغت دانشجویان رشته تربیت بدنی مثبت و معنی داری است (05/0≥P). به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر مقیاس ارزش های خانواده و شغل به واسطه متغیرهای اواقات فراغت و خلاقیت بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی انتقال داده می شود. با توجه به یافته های پژوهش می توان اینگونه نتیجه گرفت که خانواده و اشتغال از جمله موارد مهم زندگی انسان محسوب می شوند که در صورت انطباق آن با شرایط و علاقه دانشجویان رشته تربیت بدنی، آثار مطلوبی برای جامعه به دنبال خواهد داشت. بعبارت دیگر خلاقیت باعث باعث توازن بین شغل و خانواده می شود و این امر موجب خودکارآمدی بالاتر در بین دانشجویان رشته تربیت بدنی می شود، افرادی که احساس خودکارآمدی بالاتری دارند با وجود موانع احتمالی مشارکت بیشتری در اوقات فراغت فعال دارند.
۶.

تاثیر اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر بهزیستی روانشناختی آنان با نقش میانجی خودکارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای خودکارآمدی بهزیستی روانشناختی معلمان تربیت بدنی شیراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 231
دستیابی به اهداف تربیت بدنی در مدارس نیازمند معلمانی شاد و دارای بهزیستی روانشناختی می باشد، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای معلمان ورزش بر بهزیستی روانشناختی آنان با نقش میانجی خودکارآمدی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ورزش شهر شیراز به تعداد 611 نفر بود که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 240 نفر در نظر گرفته شد. درنهایت پس از توزیع و جمع آوری داده ها تعداد 228 پرسش نامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه استاندارد در حوزه مطالعاتی بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس، پی ال اس و لیزرل انجام شد. یافته ها نشان داد که اخلاق حرفه ای بر خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی تأثیر مستقیم دارد و همچنین اخلاق حرفه ای از طریق خودکارآمدی بر بهزیستی روانشناختی به صورت غیرمستقیم تأثیر داشت. با توجه به یافته ها نتیجه گرفته می شود اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی از طریق افزایش خودکارآمدی باعث توسعه بهزیستی روانشناختی آنها می شود و مسئولین آموزش و پرورش جهت افزایش بهزیستی روانشناختی معلمان ورزش باید به نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در آن ها اهتمام ویژه داشته باشند.
۷.

راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه منابع مالی ورزش مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 55
امروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع آن منابع مالی ورزش دانش آموزی، با چالش های جدی روبرو است. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی برای توسعه منابع مالی در ورزش دانش آموزی بود که به روش کیفی انجام شد. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه های کیفی عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسایی همه راهکارها ادامه یافت (17= N). در مجموع 27 راهکار شناسایی شد که در قالب شش عامل اصلی دسته بندی شدند. چهار عامل شناسایی شده (ظرفیت بودجه رسمی، ظرفیت های قانونی، مدیریت بودجه، توسعه منابع انسانی) مبتنی بر استفاده از فرصت های داخل آموزش و پرورش است و دو عامل دیگر (استفاده از خیرین و وجوهات شرعی، جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصی) مبتنی بر استفاده از فرصت های موجود درخارج از آموزش و پرورش است. استفاده از ظرفیت های داخل آموزش و پرورش، نیازمند آگاهی از راهکارهای توسعه منابع مالی، تلاش مدیران عملیاتی و حمایت مدیران عالی است. استفاده از فرصت های خارج از آموزش و پرورش نیز نیازمند فرهنگ سازی و تسهیل شرایط قانونی برای ورود بخش خصوصی است
۸.

الگوی توسعه ورزش تفریحی زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت ورزش تفریحی زنان نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 209
هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی ورزش تفریحی زنان در ایران بود که با رویکرد اکتشافی بصورت کیفی- از نوع گرانددتئوری بارویکرد استراس و کوربین– انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه خبرگانی بود که درزمینه ورزش های تفریحی زنان تخصص علمی و عملی داشتند که باروش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه بود که محقق پس از انجام 17 مصاحبه به اشباع نظری رسید و پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 و به روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک انجام شد. حاصل تجزیه و تحلیل داده ها،417 کداولیه در مرحله کدگذاری باز، 53 مفهوم در مرحله کدگذاری محوری و 26 مقوله درمرحله کدگذاری انتخابی بود که در قالب الگوی استراس و کوربین (1998) بدین شرح قرارگرفتند: شرایط علی شامل رویکرد قهرمانی ورزش کشور، نقش های مختلف زنان، سبک زندگی زنان، ماهیت ورزش، حقوق شهروندی زنان، تحولات داخلی و خارجی ورزش زنان؛ شرایط واسطه ای شامل مسائل فرهنگی-اجتماعی، مبانی اسلامی، مسائل سیاسی، منابع مالی و اقتصادی، مدیریت کلان، محیط جغرافیایی و زیرساخت ها و امکانات ورزشی؛ شرایط زمینه ای شامل آموزش و مبانی علمی، عوامل بیرونی، عوامل درونی، منابع مالی و تبلیغات و رسانه؛ راهبردها شامل راهبردهای اصولی توسعه دربخش های 5 گانه ورزش تفریحی و حمایت همه جانبه از ورزش زنان؛ پیامدها هم شامل افزایش مشارکت ورزش تفریحی زنان با 4 بخش پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فردی و پیامدهای مدیریتی. چارچوب ورزش تفریحی حاصل از این تحقیق به مدیریت ورزشی کمک می کند با شناخت همه جانبه ورزش تفریحی زنان، راهبردهای متناسب پیشنهادی را جهت جبران عقب ماندگی و توسعه آن بکار گیرد.
۹.

ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی از میزبانی رویدادهای ورزشی (مطالعه لیگ ملت های والیبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراکات اجتماعی لیگ ملت های والیبال تماشاگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 850
هدف پژوهش حاضر مطالعه ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی لیگ ملت های والیبال بود. این تحقیق کاربردی با روش کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران لیگ ملت های والیبال 2018 در مسابقات برگزارشده در ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر تعیین شد و 371 پرسشنامه سالم مورد تحلیل واقع شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 27 سؤالی ادراکات اجتماعی رویدادهای ورزشی اینووی و هاوارد (2014) با سه خرده مقیاس عوامل تعیین کننده، ادراکات اجتماعی و پیامدهای ادراکات اجتماعی بود. روایی محتوایی پرسشنامه، توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد مدل اندازه گیری تحقیق از برازش مطلوب برخوردار است و اثر مسئولیت اجتماعی رویداد و همراهی اجتماعی بر ادراکات اجتماعی مثبت و معنادار بود درحالی که مشارکت ورزشی و انگیزه ها اثر معناداری بر ادراکات اجتماعی نداشتند. همچنین ادراکات اجتماعی بر هر دو متغیر نیات رفتاری و تمایل به خرید محصولات حامیان اثر مثبت معنادار داشت که این اثر بر نیات رفتاری رویداد قوی تر بود. به طورکلی می توان دستاوردهای اجتماعی میزبانی این رویداد ورزشی برای کشورمان را موفق توصیف کرد که می تواند در میزبانی رویدادهای رشته های ورزشی دیگر نیز موردتوجه قرار گیرد.
۱۰.

بررسی ویژگی های کینماتیکی در طرح طناب زنی و پیش بینی هماهنگی بین فردی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های کینماتیکی پیش بینی هماهنگی بین فردی طناورز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 318
طناب زنی هماهنگی را تقویت می کند و موفقیت در طناب زنی دونفره به هماهنگی فضایی و زمانی دقیقی نیاز دارد. هدف این پژوهش بررسی ویژگی های کینماتیکی در طرح طناورز و پیش بینی هماهنگی بین فردی بازیکنان نخبه بود. در پژوهش کاربردی حاضر، 12دختر در دسترس نخبه طناب زنی (13 تا 18 سال) آزمودنیهای تحقیق را تشکیل دادند. شرکت کنندکان به مدت یک ماه تکالیف مختلف طناب زنی (طناب زدن یک نفره و دونفره در مسافت های متفاوت با فرود هم زمان) را تمرین کردند تا موفق شدند به طور صحیح و بدون حضور بازخورد (دیدن یا شنیدن صدایی از هم گروهی) آن ها را اجرا کنند. محقق از دستگاه تحلیل حرکتی وایکان، با شش دوربین مادون قرمز، با قابلیت 120 فریم در ثانیه برای ثبت سه بعدی حرکات پاها و چرخش طناب ها استفاده کرد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که با تمرین کافی و در غیاب بازخورد، انحراف زمانی دست و پا و انحراف زمانی چرخش طناب در گروه های دونفره به سطحی مساوی یکدیگر رسید، درحالی که زمان حرکت، ارتفاع پرش و نقطه فرود بین افراد تفاوت معنی داری نشان دادند. در طناب زدن، حرکت زاویه ای طناب و جابجایی عمودی بدن با هم ترکیب می شوند یعنی جای گیری و زمان بندی در آن ضرورت دارد. بنابراین با افزایش دشواری تکلیف و همچنین با افزایش تقاضای تکلیف مشترک، میزان هماهنگی درون فردی و بین فردی افزایش می یابد و قدرت جفت شدن و پیش بینی افراد با توجه به قیود تکلیف انفرادی و مشترک تغییر می کند.
۱۱.

تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانش آموزی مسابقات ورزشی توسعه بازاریابی درآمدزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 414
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش آموزی انجام گرفته است. روش تحقیق کیفی از نوع سیستماتیک، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مسئولین، مدیران، معاونین و معلمان برجسته ورزش تهران تشکیل دادند. روش نمونه گیری بصورت هدفمند بود که در مجموع محقق با 13 مصاحبه به اشباع نظری رسید. یافته های حاکی از این مهم بود که در بخش عوامل علی عواملی همچون جمعیت بالای جامعه ی آماری دانش آموزان و پایه ای بودن ورزش دانش آموزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران، در بخش شرایط زمینه ای عوامل انگیزاننده و موانع توسعه و در بخش شرایط مداخله گر عوامل انسانی و مدیریتی از مهمترین عامل ها بودند. بر مبنای نتایج به دست آمده ابتدا باید برای رسیدن به توسعه ورزش مدارس اطلاعات و دانش اولیه را بالا ببریم و به سنجش وضعیت موجود و چالش ها بپردازیم تا بتوان در مرحله ی دوم، محدودیت ها را کم کرد و انگیزاننده ها را افزایش و با شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها بپردازیم. همچنین با ارائه و به کارگیری راهکارهایی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، نیروی انسانی و مدیریتی به پیاده سازی ورزش مدارس کمک کرد. زمانی که ورزش بخصوص در چنین سطحی با توسعه بازاریابی روبه رو شود، سرمایه نیز وارد این بخش از ورزش خواهد شد و لذا می توان به ورزش دانش-آموزی رونق داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹