پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز 1399 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

الگوی توسعه ورزش تربیتی درآموزش و پرورش در زمان بروز بحران های بهداشتی: مطالعه موردی پاندمی کووید ۱۹(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات آموزش مجازی الگوی توسعه راهبرد کووید - 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 944
تحقیق حاضر به منظور تدوین الگوی توسعه ورزش تربیتی درآموزش و پرورش در زمان بروز بحران های بهداشتی همچون پاندمی کووید ۱۹ انجام گرفت. از نظر روش شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع ورزش تربیتی در آموزش و پرورش با سابقه شغلی بیش از 10 سال بودند. از روش های نمونه گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری اقدام شد و با 18 نفر از کارشناسان و خبرگان به صورت آنلاین و توسط نرم افزاهای ارتباطی مصاحبه انجام گرفت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳی روایی در بخش کیفی، تکنیک دلفی سه مرحله ای بکار گرفته شد، بدین صورت که یافته های ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ها و طی سه مرحله ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. برای تائید ﭘﺎیﺎیی از روش بازآزمایی استفاده و نتایج نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 91/0 که مناسب می باشد. پس از شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش تربیتی عوامل در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت و از آنان درخواست شد بر اساس روش آی.اس.ام پرسشنامه ها را تکمیل نمایند. برای تعیین روابط علی- معلولی شاخص ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و از نرم افزار میک مک برای ترسیم مدل استفاده شد. در نهایت 7 مقوله عمده شامل نیازسنجی مجدد، تدوین راهبردها، ارتباطات دوسویه، اصلاح فرآیندهای آموزش مجازی، برنامه های عملیاتی، استفاده از الگوهای جهانی و عوامل موثر بر توسعه به عنوان شاخص های الگوی توسعه ورزش تربیتی درآموزش و پرورش در زمان بروز بحران های بهداشتی شناسایی شدند.
۲.

تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذینفعان کلیدی عوامل محیطی مدیریت استعداد نظریه داده بنیاد ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 235
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی برخاسته از داده ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه و مرور سیستماتیک منابع مرتبط، فهرست مقدماتی نشان های مؤثر شناسایی شدند. در ادامه به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد، مصاحبه ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج 296 نشان اولیه و 38 نشان نهایی بود. در کدگذاری محوری، نشان های نهایی در 12 مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقه بندی شدند. درنهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل مؤثر محیطی و ذینفعان کلیدی تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته های مطالعه حاضر می تواند به مدیران و سیاست گذاران ورزش قهرمانی کمک نماید تا با بهره گیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک از سازمان های متولی به رفع عوامل مداخله گر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را تسریع بخشند.
۳.

معیارهای حقوقی، زمینه ای و حاکمیتی سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری معیارهای حقوقی معیارهای جاکمیتی چهره های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 472
یکی از نقش های اصلی حاکمیتی سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها، سیاست گذاری برای سازمان های زیرمجموعه است. تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور فاقد قانون ویژه خود بوده و خلاء شناختی و قانونی موجود موجب عدم دستیابی به اهداف می گردد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای حاکمیتی، زمینه ای و حقوقی تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور بود. پژوهش ازنظر هدف توسعه ای و ازنظر روش کیفی بود که در آن از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاست گذاری و مدیریت ورزشی با حجم نامعلوم و همچنین اسناد حقوقی مرتبط با تبلیغات صحه گذاری در ایران و سایر کشورهای منتخب بود. با روش نمونه گیری هدفمند 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و در بخش اسناد نیز 12 سند مورد تحلیل واقع شد و با معیار اشباع نظری فرآیند تحلیل به اتمام رسید .کیفیت یافته ها، با بازکدینگ بخشی از داده ها مورد تائید واقع شد. مجموعه کدگذاری های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشتهای پژوهشگر نشان داد معیارهای حقوقی شامل دو دسته وضع قوانین جدید و اصلاح و تقویت قوانین موجود است. سیاست گذاری در بسترهایی صورت می گیرد که معیارهای زمینه ای برای آن شامل شش دسته ارزش های دینی، ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی، ارزش های اخلاقی، ارزش های ورزشی و ارزش های جامعه شناختی است. همچنین معیارهای حاکمیتی به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی تقسیم شدند. می توان با در نظر گرفتن معیارهای سیاست گذاری حقوقی چهره های ورزشی به تدوین قوانین تبلیغات صحه گذاری برای چهره های ورزشی پرداخته و زمینه ساز ارتقاء شاخصه ای تبلیغاتی را فراهم کرد
۴.

طراحی الگوی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی دانشگاه ها براساس فناوری های نوین آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری داده بنیاد رشته تربیت بدنی فناوری نوین آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 253
موضوع تحقیق حاضر، طراحی الگوی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی دانشگاه ها براساس فناوری های نوین آموزشی با ماهیت اکتشافی- بنیادی بود. روش پژوهش کیفی بود که براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین به طراحی مدل پارادایمی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق، اساتید دارای مرتبه علمی دانشیار در رشته تربیت بدنی بود. روش نمونه گیری نیز بعلت محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری به شیوه اشباع نظری انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از نظرهای 18 نفر از اساتید متخصص تربیت بدنی کشور استفاده شد. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی بود که از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد ذکرشده از کدهایی در مرحله اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر امکانات و فضای آموزشی، محتوای آموزشی، نظام ارزشیابی آموزشی، نظام مدیریت آموزشی، عوامل برنامه ریزی آموزشی، عوامل مربوط به دانشجویان، عوامل مربوط به مدرسان و شرافت علمی بدست آمده اند. همچنین در مرحله دوم کدگذاری نیز کدگذاری محوری با مقوله محوری عوامل توانمندساز آموزشی و سطوح فرعی نظیر فردی، مدیریتی و حرفه ای شناسایی شد. در پایان، درخصوص راهبردهای موثر آموزشی مشخص شد که حصول بسیاری از عوامل توانمندساز آموزشی رشته تربیت بدنی را باید در سه سطح فردی، میانی و کلان جستجو کرد.
۵.

تاثیر بهزیستی فضیلت گرا بر کیفیت زندگی والیبالیست های تیم های جانبازان و معلولین با نقش میانجی حمایت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی فضیلت گرا حمایت اجتماعی کیفیت زندگی جانباز معلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 899
اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بر بهزیستی فضیلت گرای ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی کشور انجام شد. روش ها: پژوهش انجام شده توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1398 بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس، 99 نفر از میان آن ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- فرم کوتاه (1996)، بهزیستی فضیلت گرا (واترمن و همکاران، 2010) و حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، 1986) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی تأثیر مستقیم و معناداری داشت، کیفیت زندگی نیز بر بهزیستی فضیلت گرا اثر مستقیم و معناداری داشت؛ همچنین حمایت اجتماعی بر بهزیستی فضیلت گرا تأثیر مستقیم و معناداری داشت. نتایج بیانگر تأثیر غیرمستقیم و معنادار حمایت اجتماعی بر بهزیستی فضیلت گرا بواسطه کیفیت زندگی بود. نتیجه گیری: یافته ها بیانگر اهمیت نقش کیفیت زندگی به عنوان میانجی در ارتقای بهزیستی فضیلت گرای ورزشکاران جانباز و معلول بود؛ بنابراین ضمن تقویت کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی می توان بهزیستی فضیلت گرای ورزشکاران را توسعه داد؛ از این رو سازمان های بهزیستی و امور جانبازان و ایثارگران و نهادهای ورزشی به عنوان متولیان حمایت از ورزشکاران معلول و جانباز می توانند در بهبود تعاملات اجتماعی و در نهایت بهزیستی فضیلت گرای این افراد نقش آفرینی کنند.
۶.

شناسایی الگوهای ذهنی راهکارهای توسعه ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ذهنی ورزش تربیتی دانشگاه فرهنگیان روش شناسی کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 468
تحقیق حاضرکه با استفاده از روش شناسی کیو انجام شد، با هدف کشف مدل ذهنی خبرگان در مورد راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه فرهنگیان با توجه به جنبه های تربیتی آن انجام گرفت. پژوهش بر اساس هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه پژوهش کلیه اساتید و کارشناسان خبره، پیشکسوتان ورزش دانشگاه، مدیران اداری و سرپرستان شبانه روزی فعال در این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شبه نرمال و توزیع اجباری استفاده شده است. داده ها به کمک تحلیل عاملی کیو تجزیه و تحلیل و ذهنیت های مختلف شرکت کنندگان شناسایی گردید. بر پایه نتایج پژوهش، نه (9) الگوی ذهنی متمایز در خصوص راهکارهای توسعه ی ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد. عوامل انگیزشی بیرونی، ساخت و توسعه ی اماکن و تجهیزات مناسب و استاندارد، توجه به نیازهای جسمی، تربیتی و روانی افراد، امکان مشارکت اعضای خانواده و دوستان در فعالیت ها، درونی سازیِ ارزش مشارکت در برنامه های ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی آگاهانه، تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب، توجه به هزینه ها و مسائل مالی. الگوهای ذهنی استخراج شده می باشند. به طور کلی مدیریت دانشگاه فرهنگیان در صورت توجه به الگو های ذهنی استخراج شده می تواند به رشد و توسعه ورزش در دانشگاه و بهره مندی از آن کمک نموده و سازمان خود را در راستای اهداف عالی تعلیم و تربیتی هدایت نماید.
۷.

ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فردی آموزشی سازمانی گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 376
هدف از این تحقیق ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 13 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین معلمان ورزش نخبه کشوری است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 9/77% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که داد که 23 کد مفهومی و 13 مقوله اصلی، از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی کشور می باشد.
۸.

طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی پیامدها نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 767
هدف از این تحقیق طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی در مدارس استان خراسان شمالی بود. روش تحقیق توسعه ای است و از روش داده بنیاد و تحلیل کیفی جهت تحقق اهداف پژوهش بهره گرفته شد. کلیه معلمان و اساتید خبره و مدیران سازمان های مرتبط با ورزش دانش آموزی جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دادند. با توجه به کیفی بودن تحقیق، درمجموع 21 نفر، با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تحلیل نظریه داده بنیاد و از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. با توجه به نتایج تحقیق، نیروی انسانی، منابع مالی، فضا و تجهیزات، اجرای درس و فوق برنامه تربیت بدنی به عنوان عوامل علّی، عوامل مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی، رسانه و فناوری، علمی-ورزشی به عنوان شرایط زمینه ای و عوامل مالی، سیاسی، اقتصادی و اداری به عنوان شرایط مداخله گر و در حوزه های مختلف (توسعه ساختاری، اقدامات مدیریتی، توسعه نیروی انسانی، توسعه درآمدی، توسعه فضا و تجهیزات، توسعه فرهنگی و توسعه برنامه های فوق برنامه) راهبردهای توسعه ی ورزش دانش آموزی مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین یافته ها نشان داد که توسعه ی ورزش دانش آموزی، پیامدهای تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تربیت اقتصادی و حرفه ای، علمی و فناوری، اجتماعی، تربیت زیستی و بدنی، زیبایی شناختی و هنری به دنبال خواهد داشت. درنتیجه با توجه به اینکه توسعه نیروی انسانی از استراتژی های توسعه ورزش دانش آموزی قرار گرفت پیشنهاد می شود با برنامه ریزی برای برگزاری دوره های توجیهی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای ورود به بخش ورزش دانش آموزی، آشنایی مدیران با مهارت های مدیریتی شرایط نیروی انسانی را بهبود دهند.
۹.

بررسی سطح سواد بدنی دانش آموزان 8 تا 12 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد بدنی شایستگی جسمانی دانش و درک فعالیت حرکتی روزانه انگیزه و اعتمادبه نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 921
هدف از این پژوهش، بررسی سطح سواد بدنی دانش آموزان هشت تا دوازده ساله بود. روش پژوهش توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها زمینه یابی و میدانی است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای–چندمرحله ای استفاده شد. تعداد 284 دانش آموز از میان هشت مدرسه، حاضر به شرکت در این مطالعه شدند. از ابزار سواد بدنی، استفاده شد که شامل چهار مقیاسِ شایستگی جسمانی، فعالیت حرکتی روزانه، انگیزش و اعتمادبه نفس، دانش و درک است. نتایج، سطح سواد بدنی دانش آموزان را وضعیتِ ضعیف و ابتدایی نشان داد. مشخص شد رابطه و تفاوت معناداری میان نمرات سواد بدنی با جنسیت، سن و شاخص توده بدنی وجود دارد، به طوری که گروه پسران از سواد بدنی بالاتری برخوردار بودند. با افزایش سن سطح سواد بدنی بهبود یافت. البته این بهبود در مرحله گذر از دوره کودکی پایانی به دوره نوجوانی، کمتر بود. همچنین گروه دانش آموزان با شاخص توده بدنی چاق و اضافه وزن از سواد بدنی کمتری نسبت به دانش آموزان با شاخص توده بدنی متناسب برخوردار بودند. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص شد دانش آموزان هشت تا دوازده ساله از سطح سواد بدنی قابل قبولی برخوردار نیستند. این مطلب بیانگر آن است که دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی از داشتن سبک زندگی فعال و سالم فاصله دارند و در صورت جدی نگرفتن این مسئله ممکن است سلامت این قشر از جامعه را با خطرهای متفاوت جسمی، روانی و حرکتی در آینده روبه رو کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷