مازیار کلاشی

مازیار کلاشی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

Comparing Brand Communication Model in Sports Shoes and Sports Clothing Industries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Brand Trust brand awareness Brand Experience Brand Satisfaction Brand Loyalty

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 881
The purpose of this study was to compare the brand communication dimensions in the clothing and footwear industry. This research was descriptive-correlational and its statistical population consisted of consumers of footwear and sports clothing in Iran. The statistical sample was estimated according to the Cochran formula. Finally, 379 questionnaires were used to analyse the data. The findings of this study showed that all the paths except for the effect of brand experience on satisfaction in both industries and the effect of experience on loyalty in the shoe industry was significant. The role of mediator of brand loyalty and satisfaction in all directions, except the path of brand experience to loyalty, has been confirmed in the sports shoes industry. Comparing the two proposed models, only trust path on brand satisfaction, had a significant difference between the sports shoes industry and the sports clothing industry.
۲.

برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ورزش تولید ناخالص داخلی ورزش حجم اقتصاد ورزش هزینه های ورزشی دولت و خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 758
هدف از انجام پژوهش حاضر، برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و بررسی تحولات اجزای آن طی سال های 1375 تا 1394 بود. ابتدا مدل های موجود معرفی شدند و درنهایت، مدل مناسب برای برآورد حجم اقتصاد ورزش ایران معرفی شد و سپس آزمون شد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر به لحاظ هدف ازنوع پژوهش های بنیادی بود و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، ازنوع پژوهش های اسنادی بود. داده های مربوط به هزینه های ورزشی خانوار از پرسش نامه های خام مرکز آمار ایران، داده های مربوط به هزینه های جاری و عمرانی ورزشی دولت از اطلاعات موجود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ورزش وجوانان، داده های مربوط به صادرات و واردات کالاهای ورزشی از سالنامه های آماری گمرگ ایران و داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) و نرخ تورم نیز از سایت بانک مرکزی ایران استخراج شدند. بازه زمانی همه داده ها طی سال 1375 تا 1394 بود و تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق نرم افزار اکسل نسخه 2013 انجام شد. نتایج نشان داد که حجم اقتصاد ورزش در ایران سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و روندی کاهشی داشته است که این میزان با برآوردهای انجام شده در سایر کشورهای جهان فاصله بسیار دارد.
۳.

ارزیابی تأثیر ابعاد برند ورزشی بر ترجیح برند هنگام خرید (مورد مطالعه: هواداران تیم والیبال کاله مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد برند ورزشی وفاداری برند رضایت از برند ترجیح برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 971
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد برند ورزشی تیم والیبال کاله بر ترجیح برند هنگام خرید بود. این پژوهش ازنوع توصیفی – همبستگی بود و جامعه آماری آن طرفداران تیم والیبال کاله آمل در شهر آمل بودند. نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران برآورد شد و درنهایت، 317 پرسش نامه تجزیه وتحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که تجربه، هویت و شخصیت برند بر رضایت از برند و وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین، رضایت از برند و وفاداری به برند بر ترجیح برند تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ اما رضایت از برند بر وفاداری به برند تأثیر معناداری نداشت. نتایج آزمون سوبل نیز نشان داد که شخصیت و هویت برند ازطریق رضایت از برند و وفاداری به برند بر ترجیح برند و همچنین، تجربه برند ازطریق رضایت از برند بر ترجیح برند تأثیر مثبت و معناداری داشتند؛ اما تجربه برند ازطریق وفاداری بر ترجیح برند و شخصیت، هویت و تجربه ازطریق رضایت از برند بر وفاداری و همچنین، رضایت برند بر ترجیح ازطریق وفاداری به برند تأثیر معناداری نداشت. درنهایت، این یافته ها نشان می دهد که درصورتی هواداران تیم کاله برند این باشگاه را نسبت به سایر برندها درهنگام خرید ترجیح می دهند که مؤلفه های تشکیل دهنده شخصیت، هویت و تجربه برند این باشگاه، مؤلفه های قوی و موردتأیید آنان باشند تا درنتیجه، رضایت و وفاداری آنان را فراهم آورند و به ترجیح برند درهنگام خرید منجر شود.
۴.

شناسایی و مدل سازی راهکارهای توسعه ورزش های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه بیرجند دانشجویان دختر توسعه ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 175
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دانشگاه بیرجند بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 8246 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در سال 1395 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر با 370 نفر برآورد شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به روش پیمایشی اجرا شد. پس از تأیید روایی محتوایی پرسش نامه توسط هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به روش کیفی شناسایی شدند و سپس، با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به وسیله آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس. نسخه 22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که راهکارهای توسعه ورزش همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند، به ترتیب راهکارهای اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، زیرساخت ها و امکانات، پژوهشی و آموزشی هستند؛ بنابراین، لازم است که با نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی، طراحی برنامه های تفریحی و ورزشی لازم و حمایت مالی از ورزش همگانی دانشجویان، درجهت توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند تلاش شود.
۵.

ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحول گرا ویژگی کاریزماتیک اداره ورزش و جوانان کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 215
هدف از این تحقیق، ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تشکیل می دهند (52 کارمند) که به صورت تمام شمار انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا کاستیگلون (2006) استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرونباخ (98/0) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون کلموگروف اسمیرنوف، یومن ویتنی، کروسکال والیس درسطح معناداری 05/0=α استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، بیشترین میانگین متغیرهای تحقیق مربوط به مولفه، ویژگی های کاریزماتیک (85/0±20/3) و کمترین آن مربوط به مولفه انگیزه فردی (86/0±03/3) می باشد. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد بین مولفه، ویژگی های کاریزماتیک و وضعیت استخدامی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد ( 039/0(sig=. با توجه به نتیجه تحقیق حاضر می توان گفت که مهمترین عامل در رهبری تحول گرایی، ویژگی های کاریزماتیک رهبران است. بنابراین پیشنهاد می شود رهبران با ایجاد روابط غیررسمی، افزایش ارتباط با کارکنان و اهمیت نهادن به ارزش های فردی و سازمانی مورد قبول کارکنان در بهبود این مولفه تأثر گذار بر رهبری تحول گرا بکوشند تا پیشرفت و اثربخشی سازمان را در پی داشته باشند.
۶.

اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی هزینه های ورزشی اقتصاد ورزش اثرات اقتصادی ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 795
مطالعه پژوهش های مختلف نشان دهنده آن است که ورزش و فعالیت بدنی از طرق مختلف می تواند بر اقتصاد جوامع تأثیرگذار باشد و سهم به سزایی را در شکوفایی و رشد و توسعه اقتصاد کشورها بازی کند. یکی از اثرات مثبت ورزش، تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی است؛ ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های (1391-1363) می باشد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش اقتصادسنجی و مدل حداقل مربعات معمولی و نرم افزارایویوز استفاده شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت ورزش و جوانان، داده های بانک مرکزی استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که مخارج ورزشی دولت و خانوار، اثری مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد که با توجه به لگاریتمی بودن الگو، این نتیجه بدین معنا است که یک درصد افزایش در هزینه های ورزشی دولت و خانوار (با فرض ثابت بودن سایر متغیرهای کنترلی)، برابر با 029/0 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی کشور است.
۷.

ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس (مطالعه موردی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال هویت برند هوادار وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 319
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس در استان مازندران می باشد. روش انجام تحقیق حاضراز نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری آن طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس می-باشند که تعداد نمونه 385 نفر به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته هویت برند که برگرفته از پرسشنامه استاندارد خدادادی (1393) که شامل نه سوال در سه بعد و پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) که شامل 12 سوال در دو بعد استفاده شده است و جهت برآورد روایی محتوا پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان مربوطه استفاده شده است و پایایی درونی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ (هویت برند 721/0 و وفاداری مشتریان 720/0) به دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای جامعه تحقیق و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در سطح معناداری p≤./05 استفاده شد. نتایج استنباطی نشان داد که بین هویت برند با وفاداری طرفداران ارتباط معنا دار و مستقیمی وجود دارد (001 /0p = ) و هر سه بعد هویت برند نیز ارتباط مثبت و معنا داری با وفاداری به برند دارند. با توجه به نتایج تحقیق لزوم توجه بیشتر مدیران و مسئولان دو باشگاه بر بهبود خرده مقیاس های بعد اعتبار برند و وفاداری به برند ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان