پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش دانشگاهی زمستان 1392 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مطالعه دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به آینده شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارتباط عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی با رضایتمندی دانشجویان در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های آزاد منطقه 8 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه رفتارهای مربیگری و انسجام گروهی تیم های موفق هندبال و بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه ها از دیدگاه دانشجویان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

قابلیت های یادگیری سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹