رسانه

رسانه

رسانه سال 26 زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 101) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

رسانه های اجتماعی و استراتژی های نوظهور رسانه ای جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مطالعه تطبیقی شیوه های تأمین مالی سازمان های رسانه ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

کمپین های رسانه ای و پیشگیری از جرائم سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه های ماهواره ای بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی اهداف و انگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهیدبهشتی و محقق اردبیلی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

شناخت رابطه بازی های رایانه ای و مؤلفه های هوش هیجانی در میان دانش آموزان پسر تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

گزارش ها

۱.

نشست تخصصی نقش رسانه ها در پساتحریم (پسابرجام)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۸