رسانه

رسانه

رسانه زمستان 1379 شماره 44

گفتگوها

گزارش ها

۱.

گزارش ویژه: حق دسترسی همگانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم گزارشی از سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به «اخلاق اطلاعات» رویارویی با چالش های اخلافی، حقوقی و اجتماعی فضای سیبرنتیک در جامعه اطلاعاتی)

مقالات

۱.

جامعه شناسی: جامعه مدنی و روزنامه نگاری آرمانی؛ چالش ها و چشم اندازهای عمومی و ملی

۹.

نابرابری اطلاعاتی تشدید کننده بحران اجتماعی در امریکا: سیاست گذاری فرهنگ در امریک

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳