رسانه

رسانه

رسانه سال 27 تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 103) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال های تلویزیونی ماهواره ای (مطالعه موردی سه سریال تلویزیونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تبلیغات تجاری شبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان و سبک زندگی زنان مخاطب(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آثار تربیتی شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

جایگاه و ظرفیت سفارتخانه های مجازی در دیپلماسی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

خوشه های رسانه ای (از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی سازی اقتصاد فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۲