رسانه

رسانه

رسانه سال 27 تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 103)

مقالات

۱.

بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی

۴.

تبلیغات تجاری شبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان و سبک زندگی زنان مخاطب

۵.

هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام)

۶.

آثار تربیتی شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان

۷.

جایگاه و ظرفیت سفارتخانه های مجازی در دیپلماسی نوین

۸.

خوشه های رسانه ای (از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی سازی اقتصاد فرهنگی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۸