رسانه

رسانه

رسانه سال 26 بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 98) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه ای، (مطالعة موردی شبکه های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
در مقاله نخست رسانه با اشاره به تنوع فرهنگی بالای ایران، الزامات سیاستگذاری صحیح و متناسب با تنوع فرهنگی ایران درباره شبکه های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته است. بدین منظور بر مبنای سیاست رسانه ای و روندهای حمایت رسانه ای از تنوع فرهنگی، ضرورت ها و ظرفیت های شبکه های استانی در نظام رسانه ای ایران استخراج شده و در ادامه به ارزیابی سیاست های وضع شده درباره شبکه ها و نیز عملکرد آن ها پرداخته شده است.
۲.

رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۵
در این مقاله محقق به دنبال آن است که با بررسی رابطه میان جو سازمانی حاکم بر خبرگزاری ایرنا، به عنوان یکی از مهم ترین رسازمان های خبری کشور و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در آن به تحلیل و تبیین روابط میان این دو متغییر با هم و همچنین با ابعاد و اجزای یکدیگر بپردازد. روش به کار گرفته در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق روش تحقیق توصیفی و تکنیک همبستگی است
۳.

بررسی نقش فیس بوک بر تغییر ماهیت شیوه های انتشار اخبار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه نگاران تهرانی عضو شبکه اجتماعی فیس بوک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
این پژوهش در نظر دارد تا با بررسی رسانه های جدید نظیر فیس بوک به عنوان یکی از معتبرترین و پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی، به شناخت بهتر و دقیق تر این نوع رسانه دست یابد و تأثیر این رسانه نوظهور را بر ماهیت تولید اخبار و انتشار آن در جامعه مورد مداقه قرار دهد.
۴.

پخش سریال های تلویزیونی ماهواره ای و فرهنگ نامگذاری مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
رسانه ها به صورت تدریجی بر ذهن مردم تأثیر گذاشته و حساسیت ها و برداشت های تازه ای را نسبت به تمام جنبه های زندگی در میان آنان ایجاد می کنند. با توجه به اینکه فراوانی نام ها در هر جامعه نشان دهنده گرایشات و رویکردهای فرهنگی مردم است، در کشورهای مختلف دولت ها در صدد نظارت و کنترل این تغییرات هستند. در این پژوهش با استفاده از دو روش اسنادی و پیمایشی به بررسی رابطه پخش سریال های تلویزیونی و فراوانی نام ها در جامعه پرداخته شده است.
۵.

بررسی سلطة (هژمونی) فرهنگی در بازی های رایانه ای (با تکیه بر بازی سیمز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۴۴
امروزه بازی های رایانه ای به عنوان رسانه ای نوظهور با بهره مندی از ژانرهای گوناگون و ارائه محتواهای متنوع بر طرز زندگی و فرهنگی افراد تأثیر بسزایی دارند. در این پژوهش محقق به توصیف و تحلیل نشانه شناختی سبک زندگی در یکی از بازی های رایانه ای به نام سمیز پرداخته و با استفاده از روش نشانه شناختی به توصیف و بررسی انواع نشانه ها و دلالت های ضمنی، جانشینی و همنشینی در بازی سمیز پرداخته است.
۶.

بررسی تطبیقی چگونگی به کارگیری نرم خبرها، (مطالعه موردی بخش های خبری 20:30 شبکة دوم سیما و 60 دقیقه تلویزیون بی بی سی فارسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۶۲۸
محقق در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و پرسشنامه معکوس به بررسی تطبیقی چگونگی به کارگیری نرم خبرها در بخش خبری اخبار 20:30 شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران و بخش خبری 60 دقیقه شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پرداخته است. نرم خبر نوعی از سبک خبری است که ماهیتی گزارش گونه دارد که عمدتاً برای پوشش موضوعات گوناگون درحوزه عمومی بکار می رود. این ژانر خبری قدمتی طولانی دراخبار کشورهای در حال توسعه یافته دارد و در دستور کار اکثریت قریب به اتفاق شبکه های خبری قرار دارد.
۷.

سیاست های خبری در زمینة اخبار جنگ، (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۹
تکنولوژی های ارتباطاتی که باعث گسترش اطلاعات است همواره توسط دولت ها نظارت و کنترل می شود. این مطالعه نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کارآمدترین کشورهای جهان در زمینه ارتباطات، چگونه تکنولوژی های نوین ارتباطاتی را در جنگ ویتنام، جنگ اول خلیج فارس و جنگ دوم خلیج فارس به کار گرفته و این امر به چه نحو در سیاست های خبری این کشور منعکس شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳