رسانه

رسانه

رسانه سال 33 زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 129) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در بافت دینی؛ همه چیزخواری یا انتخاب گری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۲
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در زمینه فرهنگی دینی است. برای دستیابی به داده های این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. این مصاحبه ها، با 23 نفر از دختران نوجوان زیسته در زمینه فرهنگی دینی انجام شده که در مدارس خاص مذهبی تحصیل می کنند. داده های به دست آمده از مصاحبه ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل شده اند. برای تحلیل داده ها، ابتدا کدگذاری باز انجام شد و پس از آن مضامین پایه و سازمان دهنده استخراج شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد، مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در زمینه فرهنگی دینی را می توان در هفت مضمون دسته بندی کرد. این مضامین سازمان دهنده، بیان می کنند که دختران نوجوان مورد مطالعه در این پژوهش، دارای چه نوع مصرف موسیقی هستند، از چه طریقی به موسیقی دست پیدا می کنند و به آن گوش می دهند، تحت چه شرایطی و چگونه به مصرف موسیقی می پردازند، چه دلایل و عواملی موجب می شود که آنها به برخی از گونه های موسیقی گوش ندهند، اطرافیان دختران نوجوان تحت چه عناوینی آن ها را از مصرف برخی موسیقی ها نهی می کنند و در پایان، مصرف موسیقی موجب چه تأثیرهایی بر آنها می شود
۲.

تدوین و رتبه بندی معیار ارزیابی مجریان تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۲
این پژوهش، به دنبال بررسی ویژگی های یک مجری تأثیرگذار در تلویزیون و تعیین شاخص های ارزیابی آنها است. بر همین اساس، در تلاش است تا معیاری، جهت ارزیابی مجریان، با استفاده از شاخص های علمی دقیق و نیز سلسله مراتب اهمیت این معیارها تدوین کند. پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی اکتشافی متوالی و روش آن برای گردآوری و تدوین معیارهای مجری گری تحلیل مضمون، برای رتبه بندی معیارها  روش AHP و برای گردآوری داده استفاده از مصاحبه عمیق بوده است. جامعه آماری، نخبگان رسانه، شامل مدیران، برنامه سازان، مجریان و استادان علوم ارتباطات، جامعه شناسی و روان شناسی بوده که جهت کشف و رتبه بندی معیارها، 31 نفر از آنها به شیوه گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته ها نشان داد که معیارهای فردی، حرفه ای و محتوایی مجریان، با 60درصد، بیشترین اهمیت را نزد خبرگان دارند و معیارهای ارتباطاتی، روان شناختی، سازمانی، جامعه شناختی و فنی در رتبه های بعدی قرار دارند. شاخصه های پرهیز از تقلید، روابط عمومی، دایره واژگان، هوش بالا، مخاطب شناسی، مدیریت بحران و تشخیص شباهت های گوینده و مجری از دیدگاه خبرگان، مهم ترین ویژگی مجریان حرفه ای هستند. همچنین مجریان، باید مواردی فراتر از آنچه تا امروز در مورد اجرا و رسانه می دانستند، بدانند؛ از ویژگی هایی مثل توانایی مهندسی پیام، شناخت از دنیای تبلیغات و جنگ روانی، شناخت تجهیزات، اصطلاحات فنی، تسلط بر اصول روزنامه نگاری، شناخت دقیق از ابزارهای تحقیق و مسائل دینی مذهبی، سواد رسانه ای، شناخت از جایگاه مجری و رسانه، توانایی مصاحبه گری  برخوردار باشند.  
۳.

پدیده دیجیتال در صنعت موسیقی: چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۴
پدیده دیجیتال، با قدمتی نزدیک به نیم قرن، در گستره زندگی اجتماعی انسان ها، تأثیرهای زیادی را برجای گذارده که تدقیق در آن از ارکان ضروری تمام جوامع امروزی محسوب می شود. بدین منظور، این پژوهش تلاش کرده با توجه به اهمیت موضوع، آن را از زوایای مختلف بررسی کند. این تحقیق، تفاوت های هنر سنتی و مدرن را، با وجود چالش ها وفرصت ها، به وسیله ابزارهای امروزی نظیر رادیو و تلویزیون، در کنار استیلای واسطه های صوتی و تصویری در مقابل داشته های سنتی از دو منظر تحلیل می کند. نخست، خاستگاه  و بنیان های این پدیده در بخش صدا و موسیقی را به بوته نقد و بررسی گذاشته و مشخص کرد همگام با پیشرفت صنعت دیجیتال، دنیای موسیقی نیز، به سبب این واسطه الکترونیکی، پیوند عمیقی با تجارت، اقتصاد و سیاست های فرهنگی برقرار کرده است. دوم، پدیده موسیقی دیجیتال در بستر فرهنگی اجتماعی و در فرایند ستاره سازی مورد تدقیق قرار گرفت و نشان داد مفاهیم دیجیتال در نظام اقتصادی موسیقی جهان، جایگاه مهمی دارد و با برخورداری از ظرفیت های عظیم بالقوه قادر است به عنوان یک رویکرد جدی در گفتمان های هنری، اقتصادی و اجتماعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران تحلیل شود. در پایان، نتایج این پژوهش نشان داد که فاکتورهای گوناگونی در این تحول ها تأثیرگذار هستند که برخی از آن ها نوعاً سبب جایگشت محصولات فرهنگی هنری شده و امکانی را به وجود می آورد تا فرصت ها و چالش های گوناگونی، پیش روی فعالان هنری و سیاست گذاران فرهنگی قرار گیرد.
۴.

بررسی مصرف رسانه ای دانشجویان دانشگاه های تهران و رابطه آن با باستان گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۷
جریان باستان گرایی، با تأکید بیش ازحد بر پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران قبل از اسلام، موجب بروز پیامدهای منفی در ساختار فرهنگی جامعه شده است. از این رو، این پژوهش ضمن بررسی میزان باستان گرایی، به همبستگی آن با مصرف رسانه ای پرداخته است. بنیان نظری این پژوهش، بر نظریه های کاشت و استفاده و رضامندی استوار شده است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل دانشجویان دانشگاه های شهر تهران است که با روش تصادفی طبقه ای، 386 تن از آنان، به عنوان جامعه نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از شیوه پیمایش و ابزار پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل آن از نرم افزار آماری spss  استفاده شد.  روایی پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. نتایج نشان می دهد که از نظر میزان باستان گرایی 3/0درصد از دانشجویان، در سطح بسیار کم، 7درصد در سطح کم، 9/32درصد در سطح متوسط، 8/44درصد در سطح زیاد و 15درصد در سطح بسیار زیاد قرار دارند. نتایج آزمون فرضیه ها نیز، گویای آن است که بین مصرف رسانه ای و میزان باستان گرایی دانشجویان، رابطه همبستگی وجود دارد. این همبستگی تابعی از وابستگی این رسانه ها به نظام های سیاسی است؛ به نحوی که این وابستگی در رسانه های داخلی (غیر از سینما) معکوس و در رسانه های وابسته به خارج به صورت مستقیم است.
۶.

نقش ارتباطات ورزشی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی با نقش میانجی رسانه های اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۵
این پژوهش، با هدف نقش ارتباطات ورزشی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی، در ایران انجام شده است. نمونه های این پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران در بخش های گردشگری، ارتباطات ورزشی و رسانه ها بودند که در مجموع 315 نفر، با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش 1388 تا 1399 است. در راستای انجام پژوهش، به منظور سنجش متغیرهای ارتباطات ورزشی، توسعه صنعت گردشگری ورزشی و رسانه های اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و نیز جهت سنجش متغیرهای تولید ناخالص ملی؛ توسعه مالی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون، صدا و پاسخگویی، هزینه گردشگری، از بانک داده های جهانی استخراج شد. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه نخست، نشان داد که ارتباطات ورزشی، بر توسعه گردشگری ورزشی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی تأثیر دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم، بیانگر این بود که ارتباطات ورزشی، بر توسعه مالی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی تأثیر دارد. در خصوص متغیرهای کنترلی نیز، در فرضیه نخست متغیر هزینه گردشگری بر توسعه گردشگری ورزشی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی تأثیر مستقیمی داشت. در فرضیه دوم، متغیرهای کنترلی ثبات سیاسی، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون، صدا و پاسخگویی تأثیر مستقیمی بر توسعه مالی با نقش میانجی رسانه های اجتماعی داشتند.
۷.

امکان سنجی نقش وسایل ارتباط جمعی در پیشگیری یا تسهیل وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۴۶
رسانه ها، نمایشگر جریان اطلاعاتی جامعه هستند و به عنوان سپهر ارتباطی میان افراد و کنش و واکنش آنان قرار می گیرند. وسایل ارتباط جمعی، بیشتر در پی ایجاد بستر آرام اطلاعاتی برای جامعه است، گرچه گاه در برخورد با پدیده ها، مستقیم یا غیر مستقیم کارکرد منفی می گیرد که مصداق بارز آن نیز، در انعکاس جرم و جنایت رخ می دهد. رسانه، نسبت به این سوژه باید فعل پیشگیرانه برگزیند، اما به دلیل کج روی از فطرت خود، چه بسا عملش منفی هم می شود و فضا را جرم خیز می کند. این مقاله تلاش دارد، کاشفی باشد بر ارتباط میان کنش رسانه در مواجهه با جرم که این را در میان نظریه ها، توصیف ها و تحلیل به جست وجو می نشیند. استفاده اسنادی از شگردهای محققان و استنتاجی مقایسه ای و حتی الامکان استقرایی خواهد داشت تا به احتمال دریابد تنها وضع قوانین و اِعمال آن توسط سیستم قضایی، هرچند لازم است، اما کفایت نمی کند. پژوهش فعلی، به این تحلیل رسید که رسانه، به عنوان محرک افکار مردمی، در رجوع به خبرهای جنایی، باید جذابیت را بعد از مصلحت جامعه بگذارد تا نقطه ثقل عملی آن منع عادی انگاری ارتکاب جرم و ایجاد حس امنیت روانی و اجتماعی برای اجتماع باشد.
۸.

بررسی مدل های اتاق های خبر سازمان های رسانه ای جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مفهومی اتاق خبر برای رسانه های داخلی است. در این پژوهش، با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شد. شیوه اجرا، اکتشافی، نحوه گردآوری داده ها به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه بود. نمونه آماری در این مطالعه، ۵۰ نفر از متخصصان حوزه روزنامه نگاری، ارتباطات، فناوری، هوش مصنوعی، داده کاوی و مدیریت رسانه است. این پژوهش، در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. در کدگذاری باز، ابتدا ۵۶۲ کد استخراج و در مرحله بعد، برخی از کدها که معانی مشترک داشتند، با یکدیگر ادغام شده و وارد کدگذاری محوری شدند. در کدگذاری محوری و انتخابی، ۶ شبکه اصلی،۲1 مؤلفه اصلی و ۳۵۴ مؤلفه فرعی به عنوان مؤلفه های مدل نوین اتاق خبر رسانه های جهان، برای الگو گرفتن رسانه های داخلی شناسایی شد. یافته های این پژوهش، بر ضرورت توجه مدیران رسانه در تقویت نیروی انسانی و تجهیز اتاق های خبر به امکانات و فناوری های ارتباطات و اطلاعات تأکید دارد. بر اساس این پژوهش، بستر لازم برای طراحی اتاق خبر مدرن، لازم است ضرورت طراحی <اتاق خبر همگرا> درک شود و با گسترش <روزنامه نگاری چندمهارتی>، <دیجیتالی شدن فرایند تولید و توزیع محتوا> و <ارائه محتوای تعاملی> و تغییر فرهنگ سازمانی به نیاز مخاطب توجه و پاسخ داده شود.
۹.

تدوین الگوی مطلوب پدافند غیرعامل رسانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۳
امروزه با پیشرفت و گسترش فناوری های ارتباطی، شاهد افزایش روزافزون استفاده اقشار جامعه از رسانه های ارتباطی و رسانه های جمعی هستیم و دولت ها با مغتنم شمردن این فرصت و بستر مناسب، سعی در گسترش قلمرو خود در حوزه رسانه دارند. زیرا موفقیت در میدان جنگ رسانه ای، به معنای حفظ هویت، فرهنگ و اقتدار کشور است که درنهایت موجب حفظ امنیت ملی می شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مختلف پدافند غیرعامل بر بستر رسانه است که از نوع توصیفی- کاربردی بوده و با استفاده از روش داده بنیاد، پس از مطالعات کتابخانه ای، استخراج و کدگذاری داده ها و همچنین مصاحبه عمیق و تخصصی با خبرگان، به منظور ارائه یک الگوی راهبردی از پدافند غیرعامل رسانه ای انجام شده است. جامعه آماری شامل ده نفر از کارشناسان خبره سازمان های نظامی و رسانه ای و متخصص در حوزه جنگ نرم و رسانه بوده است که در فرایندهای کدگذاری، طبقه بندی مفاهیم، شناسایی مؤلفه ها و ابعاد و استخراج الگوی اولیه مشارکت داشته اند. الگوی پدافند غیرعامل بر بستر رسانه، بر اساس یافته های این تحقیق در سه بعد اصلی و نه مؤلفه اصلی، استخراج و جمع بندی شد. ابعاد اصلی شامل: زمان اجرای اقدام ها، مجریان و نوع اقدام ها است، که کارآمدترین و کم هزینه ترین، درعین حال مؤثرترین نوع دفاع در حفظ امنیت ملی یک کشور در برابر تهدیدهای عملیات روانی رسانه ای دشمن است. الگوی استخراج شده می تواند مورد توجه محققان و مجریان برنامه حوزه دفاع نرم رسانه ای قرار گیرد.
۱۰.

ارائه مدل توسعه عملکرد روابط عمومی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۷
هدف این تحقیق، ارائه مدل توسعه عملکرد روابط عمومی در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد مدیریت استراتژیک و استفاده از تئوری داده بنیاد بر اساس روش استراوس و کوربین است. افراد متخصص و صاحب نظر سازمان تأمین اجتماعی و نیز استادان برجسته دانشگاهی در این زمینه، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که مصاحبه هدفمند با آنها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها پس از مصاحبه با روش هدایت کلیات به صورت ساختاریافته، گردآوری، و به منظور به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا، 77/0 به دست آمد و در سطح توافق معتبر جای گرفت. سرانجام داده ها پس از کدگذاری، اعتبارسنجی مدل و پردازش به شکل اطلاعات ارائه شد. در این تحقیق در بخش کدگذاری باز، تعداد 104 کد باز از میان 273 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 104 کد اولیه در قالب 33 مقوله شناسایی شد. شاخص کلی برازش، در بخش کمی عددی برابر 581/0 به دست می آید که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. نتایج نشان داد شدت اثر روابط بین متغیرها معنادار بوده است.
۱۱.

بررسی رابطه بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۷
هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با تغییرهای فرهنگی، میان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان است. این نوشتار، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن، دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان، در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ بود که ۳۴۰ نفر از آنها با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این تحقیق، بر اساس دو پرسشنامه استاندارد استفاده از اینستاگرام و تغییرهای فرهنگی جمع آوری شده است. این پژوهش، شامل یازده فرضیه اصلی است که درنهایت تنها یک گزینه رد شده است. یافته های این پژوهش، با احتمال 95درصد، نشان داد که رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با تغییر در ابعاد فرامادی فرهنگ شامل <ارزش ها>، <هنجارها>، <آداب و رسوم>، <فرهنگ خانوادگی> و ... معنادار و در بُعد <اعتقادات مذهبی> فاقد معنا است. با این حال، رابطه بین <استفاده از اینستاگرام> با <تغییر در ابعاد مادی فرهنگ> معنادار بوده است. در تحلیل نهایی نیز، مشخص شد که استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تغییرهای فرهنگی دانشجویان تأثیرگذار است.
۱۲.

بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در حوزه سینما و موسیقی در هشت رسانه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۹
 این پژوهش، بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در حوزه های سینما و موسیقی در هشت رسانه ایران است و با این پرسش اصلی که اخبار جعلی در حوزه سینما و موسیقی به چه میزان در منابع خبری منتخب ایران منتشر شده اند، تکیه نظری خود را، بر نظریه های <دروازه بانی خبر> و <برجسته سازی> قرار داده است. این پژوهش، با استفاده از تحلیل محتوای کمی انجام شده و جامعه آماری آن تمام اخبار منتشرشده در سه ماه آخر (اول دی تا 29 اسفند) سال 1397، در منابع خبری منتخب است. این بررسی در زمینه اخبار، به صورت کل شماری بوده و نمونه گیری انجام نشده، ولی در زمینه منابع خبری، نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بوده است. منابع خبری، شامل خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، روزنامه ها و شبکه های اجتماعی است که از میان هر دسته، دو رسانه انتخاب شد. تارنمای الکسا در سال 1396، پربازدیدترین منابع خبری دارای تارنما را معرفی کرد که بر این اساس از میان خبرگزاری ها، فارس و باشگاه خبرنگاران جوان و از میان پایگاه های خبری، تابناک و عصر ایران انتخاب شدند. از میان روزنامه ها نیز، همشهری و جام جم با توجه به شمارگان (تیراژ) بالا و رویکرد فرهنگی و هنری آن ها و از میان شبکه های اجتماعی (خبری) دو کانال تلگرامی خبرفوری و آخرین خبر، با توجه به تعداد کاربران بالا انتخاب شدند. انتخاب این بازه زمانی نیز از آن رو بود که بیشترین رخدادهای سینمایی و موسیقیایی، به دلیل همزمانی با دهه فجر در فصل زمستان برگزار می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد، پوشش اخبار جعلی در زمینه سینما با میانگین 69 /3 و موسیقی با میانگین 91/ 1 بوده که بدین ترتیب پوشش اخبار جعلی درحوزه سینما بیش از موسیقی بوده است.
۱۳.

راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۱
در دنیای امروز، شفافیت فعالیت و عملکرد، یکی از شاخص های اصلی سازمان ها و دولت های دموکراتیک و مردم سالار در جلب اعتماد و مشروعیت عمومی است. بر همین اساس پژوهش حاضر، با هدف <شناسایی راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران> انجام شد. بدین منظور تعداد 48 نفر از مدیران، متخصصان و استادان علوم ارتباطات، رسانه، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود و انجام مصاحبه ها تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فرایند کدگذاری گلیزری استفاده شد. بر این اساس پس از تلخیص مصاحبه ها، در کدگذاری باز 145 کد، در کدگذاری انتخابی 36  کد و در کدگذاری نظری تعداد 14 کد و مقوله اصلی به دست آمد. همچنین، برای تأیید اعتبار یافته ها از تکنیک کنترل اعضا و برای تأیید پایایی از نظرهای اعضای کمیته راهنما استفاده شد. یافته ها شامل ایجاد جریان آزاد اطلاعات؛ ارتقای آزادی رسانه ها نزد حاکمیت؛ تشکیل سازمان نظام رسانه ای؛ تقویت رسانه های کنشگر مستقل و تخصصی؛ تقویت نهادهای مدنی؛ آموزش و تربیت نیروهای رسانه ای؛ ارائه آموزش های رسانه ای به مدیران سازمان ها و روابط عمومی ها؛ اجرای طرح تربیت رسانه ای عمومی؛ تدوین نظام جامع شفافیت رسانه ای؛ ارتقای فرهنگ مطالبه گری و نقدپذیری؛ قالب شناسی و مخاطب شناسی رسانه ای؛ اعتباربخشی رسانه ای؛ آینده پژوهی رسانه ای؛ تامین زیرساخت های فناورانه رسانه ای بود. یافته ها نشان داد برای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران، به کارگیری این راهبردها در سطح خرد و کلان نظام رسانه ای کشور، امری ضروری است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳