رسانه

رسانه

رسانه 1385 شماره 68

مقالات

۱.

یادداشت

تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۸
۹.

بازنمایی ایران و حجاب زنان ایرانی در رسانه های آمریکا

۱۱.

حجم نمونه برای تحلیل محتوای روزنامه ها در مطالعات چند ساله

۱۴.

نمایه

تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۸