رسانه

رسانه

رسانه سال 31 پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 120) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینستاگرام برندسازی شخصی راهبردها شبکه اجتماعی کارآفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۸۴۲
تفاده روزافزون از شبکه اجتماعی اینستاگرام و تأثیر آن بر ارتباط ها و تعامل ها، فرصت های جدیدی را در استفاده از این شبکه، جهت برندسازی شخصی ایجاد کرده؛ به طوری که می تواند ابزاری برای تعامل و رشد کسب و کار شود. بنابراین کارآفرینان از طریق اینستاگرام، به راحتی و با استفاده از راهبردهای برندسازی، می توانند با کاربران ارتباط برقرار کرده و به معرفی خود و سودآوری بپردازند. از این رو، اینستاگرام با توجه به کم هزینه بودن و دسترسی آسان به مخاطبان و بازارهای هدف، ابزار بسیار مناسبی برای کارآفرینان خواهد بود و ارائه راهبردهای برندسازی شخصی، با استفاده از این ابزار، می تواند در بهبود و توسعه کسب و کار کارآفرینان بسیار مؤثر باشد. لذا پژوهشگر با هدف تبیین راهبردهای برندسازی شخصی کارآفرینان در شبکه اجتماعی اینستاگرام، در پی آن است تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی راهبردهای برندسازی شخصی، کارآفرینان را در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی کند. در این پژوهش با نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی ( Snowball Sampling )، 20 نفر از کارآفرینان و خبرگان برندسازی انتخاب شدند. به منظور افزایش اعتبار داده ها، انتخاب مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع انجام شد. مشارکت کنندگان، کارآفرینان صاحب اطلاع در گروه های مختلف شغلی و متخصصان برندسازی شخصی بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته و نرم افزار اطلس تی آی ( Atlas TI ) بود. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. طبق خروجی حاصل از تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، 15 مقوله و 4 بعد بازاریابی، هویت سازی، رقابت و مهارت های ارتباطی به عنوان راهبردهای برندسازی شخصی کارآفرینان در اینستاگرام شناسایی شدند.
۲.

مطالعه فرهنگ شهرگی در فضای رسانه ای ایران با تمرکز بر کنشگری شهروندان تهرانی در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلبریتی شهرگی فرهنگ شهرگی خرده سلبریتی رسانه های جدید شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۶۲۴
سلبریتی ها به مثابه محصول رسانه ها، نقشی تأثیرگذار در جوامع و فرهنگ رسانه ای شده امروز ایفا می کنند. از سوی دیگر، به مدد افزایش نفوذ رسانه های جدید در میان مخاطبان، سلبریتی ها به ابزارهای ارتباطی بی واسطه و همه جا حاضری دست یافته اند که با ترویج هرچه بیشتر فرهنگ شهرگی می توانند بر نگرش کاربران و نحوه مواجهه آنها با موضوع های مختلف زندگی روزمره تأثیر بگذارند. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سؤال ها است که شهروندان شهر تهران، تا چه میزان در کنش ها و نگرش های روزمره خود از فرهنگ شهرگی تأثیر می پذیرند؟ دلایل جذابیت سلبریتی ها و علت گرایش شهروندان به اخبار آنها چیست؟ روش نیل به پاسخ سؤال ها پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بود که از میان جامعه آماری 4 میلیون خانواری ساکن در مناطق 22 گانه تهران، پس از نمونه گیری تصادفی، در میان 382 نفر توزیع شد. یافته ها نشان داد که نزدیک به 80 درصد از پاسخگویان، اخبار سلبریتی ها را پیگیری می کنند. همچنین بر اساس یافته ها هرچه تحصیلات، سن و طبقه اجتماعی پاسخگویان بیشتر باشد، میزان گرایش آنها به اخبار سلبریتی نیز بیشتر است. از میان 12تیپ سلبریتی، به ترتیب سلبریتی های حوزه سینما و تلویزیون، موسیقی و ورزش بیشترین محبوبیت را میان پاسخگویان داشتند و کمترین محبوبیت نیز مربوط به سلبریتی های سیاسی است. دلایل جذابیت سلبریتی ها برای پاسخگویان، ذیل پنج مقوله جذابیت و پوشش ظاهری، سبک زندگی مدرن، شیوه تفکر، مسئولیت پذیری اجتماعی و قابل اعتماد بودن به عنوان رهبران فکری جامعه قابل تبیین است.
۳.

نقش سواد رسانه ای در اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر شاهین شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط جمعی اعتماد اعتماد سیاسی رسانه سواد رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش سواد رسانه ای در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهین شهر انجام شد. این تحقیق از حیث هدف و ماهیت، " کاربردی توصیفی" با روش پیمایشی، در قالب یک تحقیق مقطعی در " نیمه نخست سال 1399"  انجام شد. نمونه آماری این تحقیق، 373 نفر از مردم ساکن در شهر شاهین شهر بودند که بر اساس " نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای" بر مبنای " الگوی جغرافیای شهری"  انتخاب شدند. داده های این تحقیق، با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و جهت احتساب پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار آن، علاوه بر اعتبار محتوا، از روش تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه، برای سواد رسانه ای، برابر با 897/0، برای اعتماد سیاسی برابر با 869/0 و برای کل پرسشنامه برابر با 914/0 بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش های آماری توصیفی و استنباطی انجام گرفت. آن دسته از متغیرها که به صورت اسمی بودند، با جدول های توزیع فراوانی تحلیل شدند و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها، با روش تحلیل عاملی تأییدی، در محیط نرم افزارهای Spss و Amos انجام گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد، با اطمینان 95 درصد، سواد رسانه ای و ابعاد آن نقش چشمگیری در اعتماد سیاسی دارد. " توانایی برقراری ارتباط، دسترسی و استفاده از رسانه ها"، " توانایی تفکر انتقادی نسبت به محتوای رسانه ها"، " توانایی درک محتوای پیام های رسانه ها" و " توانایی تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ها"، به ترتیب مهم ترین میزان تاثیرگذاری را در این رابطه معنادار دارند. در یک تحلیل نهایی، نتایج تأیید کرد، اگر سواد رسانه ای تقویت شود، اعتماد سیاسی افزایش می یابد.
۴.

بررسی شیوه های مداخله والدین در استفاده فرزندان از رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مداخله رسانه ای والدین دانش آموزان دبیرستان سواد رسانه ای رسانه های خبری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
مصرف زیاد رسانه های گوناگون، در عصر اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است که برای نوجوانان و جوانان مخاطرات احتمالی فراوانی در پی دارد. از این رو، آنان نیازمند مداخله اولیا و مربیان خود هستند. مطالعه حاضر، یک پژوهش پیمایشی جهت مشخص کردن اقدام های کنترلی والدین، برای مراقبت از فرزندان در برابر رسانه ها و نیز معرفی مراجع ذی صلاح برای تقویت سواد رسانه ای فرزندان است. جامعه آماری این تحقیق، والدین دانش آموزان دبیرستان های  شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود؛ که از میان آنها، 327 نفر، به روش خوشه ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه، با آزمون آلفا و با رقم 82/0، روایی آن از طریق مراجعه به متخصصان و استادان دانشگاه، با روش صوری تأیید شد. یافته ها نشان داد که والدین، بیشتر از شیوه های مداخله فعال یا سازنده، برای مراقبت از فرزندان خود در تعامل با رسانه ها استفاده می کنند؛ همچنین اغلب این روش را مناسب مداخله رسانه ای می دانند. میان ویژگی های جمعیت شناختی والدین و میزان موافقت آنان با استفاده فرزندان از رسانه های خبری، و نوع اقدام های مراقبتی، رابطه وجود داشت. همچنین میان منطقه آموزشی و اقدام های مراقبتی والدین رابطه وجود داشت.
۵.

دگردیسی رابطه انسان با دیگری جستاری درباره فیلم خسته نباشید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فیلم خسته نباشید رابطه انسان با دیگری رابطه انسان با طبیعت دانش بومی هم سرنوشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
خسته نباشید 1 ، فیلمی با مضامین مواجهه فرهنگ ها، حفظ زیست بوم، پاسداشت میراث فرهنگی، حافظه و خاطره است. این مقاله، با مروری بر دیگری در ادبیات فارسی و فیلم های سینمایی نشان داد که دیگری، چه در دوران پیشامدرن و چه در دوران مدرن، پدیده مهمی برای هنرمندان، نویسندگان، شاعران و به ویژه فیلمسازان بوده است. در مبانی نظری، دیگری در ادبیات علوم اجتماعی و تکوین دیگری در دوران مدرن مرور شد. یکی از مسائل اساسی که کمتر به آن توجه شده، تبدیل شدن شرق، به دیگریِ غرب و ممکن شدن استعمار است؛ چراکه استعمار تنها ابعاد نظامی و سیاسی نداشت و واجد وجوه فرهنگی و روانی عمیقی بود. همچنین دوران مدرن موجب شد احساسات، عواطف و طبیعت به حاشیه رانده شود. در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی، نوع مضمونی، بهره گرفته شد. خسته نباشید روایتی از هم سرنوشتی برآمده از رنج، و احساساتی که درک می شوند؛ از خاطراتی فراموش شده، که به یاد آورده می شوند و از تمدنی در مجاورت کویر و در هماهنگی با آن است. انسان هایی که در ابتدا، قابلیت ستیز و نزاع با یکدیگر را دارند، اما زمانی که از داستان هایِ مشترکِ برآمده از رنجِ همدیگر مطلع می شوند، به رغم نداشتن زبانی مشترک، شیوه همدلی را برمی گزینند. آن ها اگر در ابتدا به خاطر پول با یکدیگر همسفر شده بودند، سپس به خاطر دوستی و رفاقت و هم سرنوشتی و داستان های مشترک، برای به دست آوردن تجاربی جدید و بدون مقصدی مشخص، باهم، همراه می شوند، تا شاید رنگ آسمان جاهای دیگر را به چشم ببینند.
۶.

شناسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامه «سختانه» شبکه سه سیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معیارهای حرفه ای برنامه گفت وگو محور مصاحبه تلویزیونی سختانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۸۱۳
در این پژوهش، معیارهای حرفه ای تولید و پخش برنامه های گفت وگومحور صداوسیما، در زمینه های چگونگی بازنمایی پیام ها و تکنیک های به کار گرفته شده در یک گفت وگوی تلویزیونی، مورد توجه قرار گرفته است. برنامه " سختانه" به دلیل رویکرد گفت وگوهای سخت تلویزیونی، مورد توجه این پژوهش است. در این پژوهش، نُه قسمت از  برنامه سختانه پس از مشاهده، به شیوه مقوله بندی در تحلیل محتوای کیفی، ارزیابی شده، همچنین داده های کیفی به دست آمده که حاصل مصاحبه با کارشناسان و فعالان رسانه ای در زمینه برنامه های تلویزیونی است، با استفاده از روش تحلیل مضمون داده های کیفی، تحلیل و واکاوی شده است. تمرکز بر مسائل چالش برانگیز حوزه فرهنگ در برنامه سختانه، نسبت به سایر موضوع ها، اولویت بیشتری دارد که در موارد بسیاری می توان آن را به حوزه های سیاسی نیز تسرّی داد؛ این پیوند موضوع ها و مباحث فرهنگی را با امر سیاسی در ایران به تصویر می کشد. در برنامه سختانه، که یک طرح گفت وگوی چالشی و سخت معرفی شده، رویکرد بی پرده و شفاف، بدیهی و لازم تلقی می شود. برای پیشبرد رویکرد شفافیت در برنامه های گفت وگومحور، صداوسیما در شرایط حضور رقبای جدی در خارج و داخل کشور، نیازمند بازنگری در خطوط قرمز نامشخص و غیرهمسان در تهیه و پخش برنامه های چالشی و سخت است. بازتاب مطلوب برنامه های گفت وگومحور و اقناع مخاطبان نخبگانی که به نوعی مرجع فکری برای سایر طبقات اجتماعی محسوب می شوند، می تواند حتی به صورت حداقلی، اقناع سایر مخاطبان عمومی را تسهیل کند.
۷.

نقد اسلکتیویستی فعالیت های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت فعالیت خوش بینی دیجیتال بدبینی دیجیتال اسلکتیویسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
در سال های اخیر، پتانسیل اینترنت و رسانه های اجتماعی، به عنوان عامل تغییر اجتماعی و تحول های سیاسی، به طور گسترده ای مورد بحث قرار گرفته است. دیدگاه های اولیه، نسبت به نقش اینترنت در فعالیت و جنبش های اجتماعی، خوش بینانه بودند، اما در تقابل با این دیدگاه های خوش بینانه، دیدگاه های بدبینانه هم شکل گرفته اند که فعالیت دیجیتال را نقد کرده اند. یکی از نقدهای اصلی به فعالیت دیجیتال تحت عنوان اسلکتیویسم مطرح می شود، که فعالیت های دیجیتال را به دلایلی نظیر کم کاری، کم هزینه بودن، عدم ارتباط با دنیای آفلاین، تعهد پایین، ارتباط اندک اعضا با یکدیگر، تأثیر کم و یا عدم تأثیر رد می کند. در عین حال، در تقابل با این نقدها یک سری تحقیق های تجربی شکل گرفته اند که از تأثیر فعالیت برخط بر دنیای آفلاین سخن گفته اند. با توجه به پیچیدگی این مسئله، نیاز است که تحقیقات آینده به جای موضع گرفتن در مقابل اسلکتیویسم، به طور جدی بر توسعه روش های نوآورانه و بین رشته ای برای ارزیابی آن در زندگی سیاسی معاصر متمرکز شوند.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳