رسانه

رسانه

رسانه تابستان 1377 شماره 34

مقالات

۱۷.

ارتباطات بین الملل: انسان تیپوگرافیک: نقد آرای مک لوهان و پستمن

۱۸.

مطبوعات جهان: انتخابات، روزنامه ها و احزاب (عملکرد روزنامه های محلی انگلیس در انتخابات پارلمانی)

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۰