رسانه

رسانه

رسانه سال 26 پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 100) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۹.

برنامه های گفت گو محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظام رسانه ای آمریکا و ایران واکاوی اقتضائات؛ ضرورت ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۲۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳