رسانه

رسانه

رسانه زمستان 1376 شماره 32

مقالات

۱.

گزارش ویژه (نهادهای صنفی روزنامه نگاران نهال هایی که باید «بارور» و تنومند» شوند)

۲.

مشکل صنفی روزنامه نگار ایرانی چیست؟ (روزنامه نگاران پاسخ می دهند)

۳.

انجمن صنفی مطبوعات دیرآمده ای که باید بماند (نگاهی به برخی مسئولیتهای فرا راه)

۶.

مطبوعات ایران: مبانی حقوقی استقلال حرفه روزنامه نگاری (تعریف قانونی روزنامه نگار تشکیل نهاد مستقل صدور کارت هویت حرفه ای روزنامه نگاران تامین حقوق و امتیازهای مادی و معنوی و تضمین شرافت شغلی و اجتماعی روزنامه نگار)

۱۱.

اساسنامه سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات

گزارش ها

گفتگوها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳