رسانه

رسانه

رسانه سال 26 تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 99) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۹.

سینماپژوهی عصب شناسانه (عصب شناسی شناختی و مطالعات سینمایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳