رسانه

رسانه

رسانه سال 29 زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 113) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی؛ زمینه ها و عوامل (مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی عوامل فردی عوامل جمعی جوانان گرگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 59 تعداد دانلود : 757
پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر استفاده جوانان از شبکه اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر گرگان انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، تأثیر عوامل فردی نظیر سن و جنسیت و عوامل جمعی همچون هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت ملی، اعتماداجتماعی و ... بر کمیت و کیفیت استفاده از شبکه اجتماعی بررسی می شود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است که داده ها ی آن، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، 18 تا 30 ساله جمع آوری شد. اعتبار ابزار، از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد، که این تعداداز میان جوانان 18 تا 30 ساله، شهر گرگان انتخاب شدند. یافته استنباطی، رابطه ای معکوس را بین کمیت استفاده از شبکه اجتماعی با هویت اجتماعی، دینی و ملی کاربران نشان می دهد. بدین معنا که افزایش میزان استفاده از شبکه اجتماعی، موجب کاهش هویت اجتماعی، دینی و ملی کابران می شود؛ همچنین بین کیفیت استفاده از شبکه اجتماعی با هویت اجتماعی، دینی و ملی، رابطه ای مثبت به دست آمده است. بدین ترتیب، مادامی که کاربران نسبت به محتوای مورداستفاده خود در شبکه اجتماعی توجه کرده و اقدام به انتخاب و گزینش آگاهانه می کنند، سطح هویت اجتماعی، دینی و ملی آنان نیز افزایش می یابد. علاوه بر این، با افزایش سن، کاربران آگاهانه و هدفمنداقدام به انتخاب، استفاده و عضویت در شبکه اجتماعی می کنند.
۲.

تحلیلی بر عملکرد برنامه های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صداوسیما برنامه کودک کودک و خانواده تلویزیون تحلیل شکاف موزون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 430
امروزه تلویزیون فراگیرترین رسانه و وسیله ای ضروری در زندگی بشر است. اعضای خانواده، با توجه به سن خوداز برنامه تلویزیون بهره می گیرند. یکی از پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون گروه کودک و نوجوان است. برنامه کودک می توانند در حوزه آموزشی، سرگرمی، فرهنگی، مذهبی و ... تأثیر زیادی در شکل گرفتن شخصیت کودکان داشته باشند. در این پژوهش، پس از شناسایی شاخص ها، با استفاده از رویکرد تحلیل شکاف موزون به بررسی عملکرد برنامه کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده پرداخته می شود. جامعه آماری این پژوهش، والدین کودکان و نمونه آماری آن شامل 388 نفر هست. نتایج نشان می دهد که بیشترین شکاف در بُعداقتصادی و کمترین شکاف در بُعد دینی و مذهبی برنامه کودک صداوسیما وجود دارد و شاخص ها با بیشترین شکاف، در بین 45 شاخص به ترتیب شامل تولید برنامهی در قالب حفظ حقوق شهروندی و اجتماعی، پخش برنامهی جهت کاهش خشونت بین کودکان؛ ساخت و پخش موسیقی شاد متناسب با سن کودکان است.
۳.

بررسی رابطه استفاده از رسانه های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان رسانه نابرابری ستمگری تفاوت سیاستگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 741
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه استفاده از رسانه ارتباطی چون مطبوعات، شبکه مجازی و شبکه تلویزیونی و ماهواره ای با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است که با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان نمونه 400 نفری از زنان 25 تا 55 ساله شهر تهران انجام شده است. داده به دست آمده، با نرم افزار SPSS تحلیل شده و همبستگی میان فرضیه پژوهش از طریق آزمون همبستگی موردازمون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناخت تأثیر استفاده از رسانه ارتباطی بر شکل گیری احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است. یافته ها نشان می دهند که استفاده زنان از رسانه ارتباطی، بر احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در آنان تأثیر قابل توجهی دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی، نشانه ارتباط مستقیم بین مؤلفه آزمون است، بدین معنی که با افزایش استفاده از رسانه ها، میزان احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان افزایش می یابد و بالعکس. باتوجه به نتایج پژوهش، در پایان پیشنهادی جهت سیاستگذاری مؤثرتر و کارآمد در راستای برنامه رسانه ای ارائه شده است.
۴.

بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه ای خبرنگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش اصول حرفه ای خبرنگاری رسانه های ارتباط جمعی زنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 605
هدف تحقیق حاضر بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه ای خبرنگاری بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه خبرنگاران شاغل در رسانه های ارتباط جمعی زنجان به تعداد 200 نفر بودند که همه آنها برای نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، بر اساس اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای همه مؤلفه ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. داده های تحقیق پس از گردآوری، با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش خبرنگاران زنجانی در زمینه اصول حرفه ای خبرنگاری در سطح متوسط به بالا  قرار دارد. دانش خبرنگاران در زمینه اصل مسئولیت اجتماعی خبرنگار بیشتر از سایر اصول است؛ از این نظر به ترتیب، اصل احترام به منافع، اصل دستیابی به اطلاعات درست و واقعی، اصل احترام به ارزش های جهانی و متنوع فرهنگ ها، اصل شرافت حرفه ای خبرنگار، اصل دسترسی همگانی و مشارکت، اصل حقیقت طلبی، اصل احترام به حریم خصوصی و حیثیت انسانی، اصل برپایی نظم اطلاعاتی و ارتباطی نوین جهانی و اصل محو جنگ و سایر مصائب فراروی بشر قرار دارند
۵.

نحوه بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانهای شدن علم ارتباطات علم ترویج علم روزنامهنگاری علم اخبار علم و فناوری شبکه چهار سیما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 529
رسانه ها می توانند با تشویق جامعه به علم آموزی و بهبود جایگاه آن در جامعه، مسیر توسعه را هموارتر کنند. تلویزیون، یکی از مهم ترین منابع در دسترس مخاطبان برای آگاهی از اخبار علم و فناوری است و نقش مهمی در این فرایند دارد. یکی از راه ایفای این نقش مهم، استفاده از برجسته سازی علم و فناوری در اخبار است. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری آن، همه بخش خبری پخش شده در نیمه دوم سال 1395 است. با استفاده از روش نمونه گیری نظام مند، 60 روز از اخبار بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما بررسی شد. نتایج پژوهش، نشان داد بیشترین فراوانی را در حوزه علم، دانشگاه و پژوهش، کمترین فراوانی را علوم تغذیه، داشته اند. در حوزه فناوری نیز بیشترین فراوانی را فناوری اطلاعات و فرش و نساجی کمترین فراوانی را در اخبار داشته اند. در ارائه این اخبار، بیشتر از قالب خبری صدای گوینده روی تصویر استفاده شده است. این اخبار بیشتر از نوع سخت خبر بودند. در این بخش خبری، اخبار داخلی بیشتر از اخبار خارجی ارائه شده و عمدتاً دارای ارزش خبری تازگی و در برگیری بودند. در میان منابع و کُنشگران حوزه علم، اعضای دولت بیش از سایرین برجسته شده و شرکت دانش بنیان و عموم مردم، کمتر مورد توجه بوده اند. حدود 75 درصداز اخبار علم و فناوری در نیمه ابتدایی اولویت این بخش خبری قرار داشت.
۶.

بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه گذاری در دارایی های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دارایی های مالی سپرده گذاری بانکی اوراق مشارکت سهام بورس اوراق بهادار رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 593
سرمایه گذاری موتور محرک رشداقتصادی جوامع است.  در این راستا عوامل مختلفی بر فرایندانتخاب نوع سرمایه گذاری افراد تأثیرگذار است؛ یکی از این عوامل رسانه ها هستند. در دنیای امروز، رسانه ها، به عنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب و نافذ در همه امور یک جامعه دخالت دارند، در همین راستا نقش مهمی در آگاهی و اطلاع رسانی اعضای آن جامعه و در ارتباط با روش سرمایه گذاری ایفا می کنند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه گذاری در دارایی مالی است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، صاحبان مشاغل آزاد سطح شهر مشهد بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 107 نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مصرف رسانه و سرمایه گذاری بود. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که بین مصرف رسانه چاپی و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، بین مصرف رسانه پخش و سرمایه گذاری در سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام شرکت ها، و بین مصرف رسانه دیجیتال و سپرده گذاری در بانک و سرمایه گذاری در سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما همین نتایج نشان می دهد بین مصرف رسانه چاپی و سپرده گذاری بانکی و سرمایه گذاری در سهام، و بین مصرف رسانه دیجیتال و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مهم رسانه ها، به خصوص رسانه پخش در توسعه اقتصادی کشور است.
۷.

بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی متن کاوی خوشه بندی میانگین k

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 853
از آنجایی که امروزه اکثر کسب و کارها، برای مدیریت کارآمدتر و ساده تر مشتریانشان از فروشگاه اینترنتی برای عرضه محصولات خوداستفاده می کنند، تحلیل متن شعارهای تبلیغاتی آنها که به نوعی تجلی بیانیه مأموریتشان نیز هست، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، متن شعارهای تبلیغاتی شرکت برتر ایرانی و خارجی، شامل 29 شعار جذاب فروشگاه اینترنتی داخلی و 24 شعار جذاب فروشگاه اینترنتی خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت پیش پردازش متون و ترکیب آن با روش خوشه بندی و الگوریتم میانگین    K- means   از روش متن کاوی استفاده شده، همچنین برای قرارگیری در خوشه جدا و تشخیص مهم ترین ریشه ها در هر خوشه، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه MADM به کار گرفته شده است؛ تا علاوه بر مشخص کردن محتوای شعارها، تفاوت ها و شباهت بین این دو جهت گیری نیز آشکار شود. با تطبیق خوشه داخلی و خارجی معلوم شد که توجه شرکت داخلی بیشتر بر مفاهیمی چون  “محصول ”  و “کلی گویی” است، اما  شرکت خارجی بر مفاهیمی  “همچون توجه به مشتری” متمرکزند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۰