رسانه

رسانه

رسانه سال بیست و سوم زمستان 1391 شماره 4 (پیاپی 89) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

شناسایی عوامل تأثیرگذار در پرورش کارآفرینی سازمانی در سازمان های رسانه ای (مطالعة موردی: روزنامة اصفهان زیبا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۴۹۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳