پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره نهم پاییز 1399 شماره 2 (پیاپی 34) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری مقصد کیفیت تجربه گردشگری گردشگری ورزشی رقابت پذیری ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 434
اگرچه گردشگری ورزشی در کشور ما به عنوان یک صنعت در حال تکامل توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، اما پژوهش ها در زمینه مدیریت و بازاریابی مقصد، همچنان محدود است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر ورزشی که ایران را به عنوان مقصد گردشگری ورزشی انتخاب کرده بودند، پرسشنامه های رقابت پذیری ادراک شده مقصد هالمن و همکاران، (2014) و کیفیت تجربه گردشگری منگ، (2006) را تکمیل نمودند. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان (روایی محتوا) و مدل سازی معادلات ساختاری (روایی سازه) ارزیابی و تأیید شد. نرم افزار اسمارت پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها حاکی از این بودند که کیفیت مرحله های مختلف تجربه گردشگری شامل برنامه ریزی پیش از سفر، مسیر سفر، در منطقه و واکنش پس از سفر می توانند ادراک گردشگران ورزشی از رقابت پذیری ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی را ارتقا دهند. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که تجربه گردشگری صرفاً به درون مرزهای مقصد گردشگری محدود نمی شود و از لحظه تصمیم به سفر تا بازگشت از آن را در بر می گیرد و با ارائه تجربیات با کیفیت بالای گردشگری در تمامی این مرحله ها، می توان ادراک گردشگران از رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران را ارتقا داد و یک برگ برنده در میان گزینه های جایگزین گردشگری ورزشی به دست آورد.
۲.

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتمادسازمانی حکمرانی سازمانی رفتارنوآورانه وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 164
هدف از انجام این تحقیق، اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994) ، حکمرانی سازمانی (حاتمله، 2017) و اعتماد سازمانی (پالیسز کیوسز، 2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار ایموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نقش متغیر تعدیل گر اعتماد سازمانی در رابطه بین ابعاد حکمرانی سازمانی و رفتار نوآورانه مورد تائید است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی در کنار اقدامات لازم برای بهبود شاخص های حکمرانی سازمانی، باید تلاش کنند با ایجاد تغییر در ساختارها، فرآیندها، فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی های خود، اعتماد را در فضای سازمانی تقویت و زمینه اعتماد ذی نفعان به سازمان را فراهم سازند، تا باعث بروز رفتار نوآورانه کارکنان شوند.
۳.

طراحی مدل شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی شاخص توسعه گردشگری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 696
برای هرگونه سنجش و ارزیابی، وجود شاخص ها و معیارهای قابل اعتماد لازم و ضروری است تا به وسیله آن شاخص ها، ارزیابی دقیق تری انجام شود. هدف از این مطالعه طراحی مدل شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، پژوهش در دو بخش زیر ارائه شده است؛ در بخش اول که بر اساس مصاحبه های صورت گرفته انجام شد، کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت .بر اساس پاسخ 15 نفر از خبرگان و بررسی ادبیات پیشینه، مجموعه 34 شاخصی از جنبه های توسعه گردشگری ورزشی ایجاد شد. بر اساس نظر گروه پانل متخصصان 28 شاخص اثربخش در توسعه گردشگری ورزشی مشخص شد. و بر اساس تائید گروه پانل مدل مفهومی شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران حاصل شد. درنهایت 24 سؤال جهت ارزیابی کمی مناسب شناخته شد و پرسشنامه در اختیار 210 نفر از جامعه دوم پژوهش قرار داده شد. بر اساس نوع کدگذاری محورهای مربوط به شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران و با توجه به ادبیات پژوهش، محورهای اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی به عنوان شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی انتخاب شدند و علاوه بر آن، زیر محورهای شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی نیز مشخص شدند همچنین مدلی ارائه شد که بر اساس آن می توان توسعه گردشگری ورزشی را مورد ارزیابی قرار داد. بر طبق مدل به دست آمده از پژوهش، شاخص های اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی ، به عنوان معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی میزان توسعه گردشگری ورزشی شناخته شدند.
۴.

تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 689
هدف این پژوهش تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP بود. این تحقیق به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و از نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را صاحب نظران (18 نفر) و نمونه آماری با روش نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده های حاصل طی سه مرحله کدگذاری باز ، محوری و گزینشی و از طریق نرم افزار نرم افزار 12 MAXQDA تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد که شرایط علی شامل (برنامه ریزی، سازماندهی، داوری و مربیگری و باشگاه ها)، شرایط زمینه ای (فناوری اطلاعات، نقل وانتقالات، امنیت و حراست و سلامت لیگ )، عوامل مداخله ای( روابط عمومی و فرهنگی)، راهبردها ( فنی و توسعه، تجارت و بازاریابی ورزشی، مالی وپشتیبانی) و سرانجام پیامدها (رضایت مشتریان، بهبود وضعیت اقتصادی و رونق صنعت فوتبال، اجرای مسابقات حرفه ای، افزایش بهره وری منابع انسانی، پر کردن اوقات فراغت و بهبود عملکرد باشگاه ها) شناسایی و با یکدیگر مرتبط شده اند. در پایان نیز پارادایم و الگوی نظری کیفیت عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال شکل گرفت. در اولویت بندی، باشگاه ها اولویت اول و فناوری اطلاعات، روابط عمومی و فرهنگی، داوری و مربیگری، سازماندهی، امنیت و حراست، فنی و توسعه، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی، سلامت لیگ، نقل و انتقالات و تجارت و بازاریابی اولویت های بعدی هستند. بنابراین بکارگیری برخی راهبردها می تواند تا حدودی پیامدهای مطلوبی را برای سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران به ارمغان آورد .
۵.

تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی انقطاع حمایت مالی لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 380
هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور بود. جهت انجام این پژوهش، 10 شرکت که مجموعا از 8 باشگاه طی 6 سال گذشته (1390-1396) حمایت کرده بودند و پس از آن حمایت خود را قطع نموده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه پژوهشگر ساخته متشکل از 56 سوال استفاده شد که روایی آن به تأیید 8 تن از متخصصان در این زمینه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد )ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی عوامل بیشتر از 7/0 و ضرایب پایایی ترکیبی برای تمامی عوامل بیشتر از 8/0 بدست آمد). برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به وسیله ی نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین 9 عامل بررسی شده، شرکت های حامی تنها 5 عامل را در قطع حمایت خود موثر می دانستند، این عوامل به ترتیب اهمیت شامل عوامل فنی (بازیکنان و کادر فنی)، مناسب نبودن مشوق های حمایتی، عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و عوامل فرهنگی مذهبی می باشند. به طور کلی می توان گفت قریب به اتفاق شرکت هایی که به حمایت خود خاتمه داده اند به نوعی از حمایت خود ناراضی بوده اند یا حداقل حمایت از باشگاه مورد نظر نتوانسته است انتظارات آن ها را برآورده سازد.
۶.

طراحی الگوی ساختاری مولفه های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط بندی کورس اسب دوانی بر روش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط بندی اسب سواری وفاداری توافق پذیری رقابت جویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 479
شناسایی مولفه های رفتاری شرط بندهای ورزشی، استراتژی کارا در جهت پیش بینی تمایل به شرط بندی مجدد آنها می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری مولفه های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط بندی کورس اسب دوانی می باشد. بدین منظور یک طرح آمیخته اکتشافی در دوفاز کیفی (30 نفر) به روش نمونه گیری قضاوتی و فاز کمی (250 نفر) با استفاده از نمونه برداری گلوله برفی انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با سه خرده مقیاس عوامل ذاتی، رفتاری و انگیزشی به صورت مقیاس لیکرت 5 ارزشی استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در خرده مقیاس ذاتی مولفه های وفاداری (65/0=β) و توافق پذیری (57/0=β)، در خرده-مقیاس رفتاری سودآوری کمی (79/0=β) و ذات شرط گذار (68/0=β) و در خرده مقیاس انگیزشی، کسب پول (84/0=β) و تفنن و رهایی از فشارهای زندگی (62/0=β) مولفه های اصلی تبیین کننده الگوی مسیر بودند. همچنین رابطه معکوسی و معنادار بین سطح تحصیلات با شرط-بندی مشاهده گردید( 004/0sig=و16/0r=). علاوه براین شرط بندهای متاهل و باسابقه دارای تمایل به شرط بندی بیشتری بودند ( 001/0sig=و 67/0r=). لذا تهیه پروفایل مناسب از ویژگی های رفتاری شرط بندها علاوه بر نقش بازداری از پیامدهای مخرب فرهنگی و اجتماعی، استراتژی ای کارا در بخش بازاریابی ورزشی بر مبنای نیازسنجی ویژگی های رفتاری افراد می باشد.
۷.

تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند و ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی اشتیاق به برند خرید ناگهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 926
پژوهش حاضر در سال 1397 و ابتدای سال 1398 با هدف بررسی تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند و ارائه مدل انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران فروشگاههای برندهای ورزشی در استان خراسان رضوی، که تعداد آنها بسیار زیاد و نامشخص می باشند. می باشند، با شیوه شیوه نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، تعداد 20 فروشگاه بزرگ در شهر مشهدخیابان امام خمینی و مرکز اصلی توزیع در مشهد و 10 فروشگاه در 10 شهر استان بطور تصادفی انتخاب انتخاب و 384 پرسشنامه بین خریداران توزیع شد. در این تحقیق محقق از سه پرسشنامه بازاریابی عصبی ایزر و همکارانش (2011)، رفتارخرید ناگهانی مصرف کنندگان بسوش (2016) و اشتیاق به برند زایچکوسکی (1985) استفاده گردید.. بازاریابی عصبی بر رفتارخرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی از طریق اشتیاق به برند تاثیر غیر مستقیم دارد. ارتباط بین ایجاد هویت برتر محصولات ورزشى در ذهن مشتریان نشان دهنده آن است که، شخصیت نام تجارى قدرتمند و معتبر برند محصولات مى تواند مشتریان را به سمت مصرف سوق دهد زیرا مشترى این حس ذهنی را دارد که شخصیت نام تجارى بازتاب دهنده و تداعى کننده شخصیت خود اوست

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳