پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

کنفرانس بین دولتها درباره برنامه ریزی ملی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

کنفرانس بین دولتها بمنظور بحث پیرامون زیربنای ملی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو به دعوت یونسکو از تاریخ 23 تا 27 سپتامبر 1974 در پاریس با حضور نمایندگان هشتاد و پنج کشور عضو یونسکو تشکیل شد. تشکیل این کنفرانس براساس تصمیمات هفدمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1972 بود که مقرر می داشت یونسکو با همکاری فدراسیون بین المللی دکومانتاسیون, فدراسیون بین المللی انجمنهای کتابداری و شورای بین المللی آرشیو, برای تشویق برنامه ریزی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو, به عنوان جزو جدائی ناپذیر توسعه ملی, این کنفرانس را تشکیل دهد تا طی آن نتایج بدست آمده از جلسات کارشناسان یونسکو در سطوح منطقه ای و دیگر کمیته های کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و خطوط اصلی برنامه ریزی و خط مشی ایجاد زیربنای اطلاعات برای توسعه ملی تعیین شود

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸