کلید واژه ها: ذهنیت پویا روایی محتوایی سرسختی تحصیلی تعلل ورزی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۳۱ - ۱۴۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۸

Compilation and Validation of Dynamic Mindset instrucational Package based on Inteligence beliefs theory of Dweck and determining of it's Effectiveness on tenacity and academic procrastination of female students

The aim of this study was to compilation and validate a dynamic mindset instructional package based on theory of intelligence beliefs and determining of its effectiveness on tenacity and academic procrastination of students.The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with the control group.the dynamic mindset instructional package was compiled by experts using library studies, then the content validity ratio and its content validity index were determined by experts. To conduct this research, first a school was randomly selected from 24 high schools for girls in the 18th district of Tehran and for 200 of them a questionnaire of intelligence beliefs was conducted and 36 of them Those with fixed intelligence beliefs were selected as the sample size, then the questionnaires of academic tenacity and academic procrastination were completed as a pretest by the participants and Among them, those who had the least academic tenacity and the most procrastination were selected and replaced in two groups of 18 controls and experiments. The experimental group received a dynamic mindset instrucational package in 8 sessions of 90 minutes and the control group did not receive any training. The research findings were analyzed using repeated measures analysis of variance. The content validity index for all objectives in the instrucational package was between 0.9 to 1and the content validity ratio for all objectives in the educational protocol was 0.8 to 1.1. Findings showed that the dynamic mindset instrucational package has the ability to increase academic tenacity and reduce academic procrastination among female students.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی بسته ی آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه ی باورهای هوشی و بررسی اثربخشی آن بر سرسختی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. ابتدا بسته ی آموزشی ذهنیت پویا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای تدوین میزان نسبت روایی محتوا وشاخص روایی محتواآن توسط متخصصین تعیین شد. برای اجرای این پژوهش ابتدا از بین 24 مدرسه متوسطه آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران یک مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخاب وبرای تعداد 200 نفر ازآنها پرسشنامه باورهای هوشی اجراو از بین آنها 36 نفر از کسانی که باورهای هوشی ثابت داشتند به عنوان تعداد نمونه انتخاب وسپس پرسشنامه های سرسختی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی به عنوان پیش آزمون توسط شرکت کننده ها تکمیل و از بین آنها کسانی که کمترین سرسختی تحصیلی و بیشترین تعلل ورزی را داشتند انتخاب و در دو گروه 18 نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایشی در 8 جلسه ی 90 دقیقه ای بسته آموزشی ذهنیت پویا را دریافت نمود و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد یافته های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. میزان شاخص روایی محتوا برای تمامی هدف ها در بسته آموزشی بین9/0تا1،ومیزان نسبت روایی محتوا برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی 8/0تا 1 به دست آمد. یافته ها نشان داد بسته ی آموزشی ذهنیت پویا توانایی افزایش سرسختی تحصیلی و کاهش تعلل ورزی تحصیلی را در بین دانش آموزان دختر را دارا میباشد.

تبلیغات