نادر نقشبندی

نادر نقشبندی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی:نقش کیفیت حسابرسی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی و چنین نقش کیفیت حسابرسیبر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 150 شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی را تعدیل می کند.
۲.

بررسی نقش تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 168 شرکت( 1176سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس تاثیر معناداری دارد.
۳.

اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۶
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 150 شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد. استقلال کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
۴.

رابطه ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۵
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی پرداخته است. متغیرمستقل؛ ویژگی های اخلاقی حسابرسان و متغیرهای وابسته؛ مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه ریزی، مرحله اجرای عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی می باشد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 374 نفر ازحسابرسان استان خراسان رضوی بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند. جهت سنجش ویژگی های اخلاقی حسابرسان از پرسشنامه 6 سوالی و مراحل حسابرسی از پرسشنامه 20 سوالی بهره گرفته شده است. به منظور جمع-آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد. سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم-افزاری آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش شاخص ویژگی های اخلاقی حسابرسان باعث بهبود مراحل چهارگانه حسابرسی می گردد. همچنین بین ویژگی اخلاقی حسابرسان ومرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه ریزی، مرحله اجرای عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه ی مثبت ومعناداری وجود دارد.
۵.

واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت و ریسک اطلاعات در بانک ها و موسسات مالی

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۷
هدف پژوهش حاضر به بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت و ریسک اطلاعات در بانک ها و موسسات مالی بین سال های 1393تا1397است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 14 بانک (70 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین واکنش بازار و افشای اطلاعات با اهمیت رابطه معناداری وجود دارد. بین واکنش بازار و ریسک اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد.
۶.

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۲
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع150 شرکت(1050 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که استقلال کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد.اندازه کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر استرس کاری حسابرسان تاثیر معناداری دارد.
۷.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۳
این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران ) پرداخته است. داده های متغیرهای مورد مطالعه در مدل های رگرسیونی برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده گردآوری شد. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه آزمون شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار R انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: فرضیه اول تحقیق : بین حاکمیت شرکتی و بیش ارزشیابی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. فرضیه دوم تحقیق: رقابت در بازار محصول در رابطه بین حاکمیت شرکتی و بیش ارزشیابی سهام تاثیر معنی داری ندارد.
۸.

بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
این تحقیق به بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی پرداخته است. تحقیق حاضر کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی شهر مشهد انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت (برازندگی) مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد؛ بین متغیرهای استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
۹.

بررسی تاثیر تجربه و دانش مالی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد شرکت

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه و دانش مالی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 162 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارند. تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند.
۱۰.

پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۲
هدف پژوهش پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم، با استفاده ازاطلاعات به دست آمده از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1396 می باشد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار R جهت پیاده سازی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیار اطلاعاتی آکائیک ( AIC ) و معیار اطلاعاتی بیزین ( BIC ) در خصوص روش مستقیم به مراتب کمتر از روش غیر مستقیم بوده و همچنین روش مستقیم دارای ضریب تعیین بالاتری نسبت به مدل غیرمستقیم می باشد، لذا مدل مستقیم توانایی پیش بینی بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد و بنابراین نتیجه می شود که روش مستقیم تهیه جریان وجوه نقد، جریان نقد عملیاتی و سود آتی را دقیق تر از روش غیرمستقیم پیش بینی می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان