محسن نظری

محسن نظری

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

تاثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند( مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۰
در بازاریابی گردشگری، قیمت و ابزارهای پیشبرد قیمتی بسیار مهم است و تاثیر مستقیمی بر رضایت، وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند آژانس های مسافرتی دارد. هر یک از فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار است و دانستن اینکه چگونه فعالیت های بازاریابی در ارزش ویژه برند سهیم هستند یا به آن آسیب می رسانند، به مدیران بازاریابی امکان می دهد تا برنامه های بازاریابی اثربخشی را توسعه دهند. در این پژوهش جهت بررسی رابطه پیشبرد قیمتی با ارزش ویژه برند آژانس های مسافرتی، در ابتدا ابزارهای پیشبرد قیمت و ابعاد ارزش ویژه برند با بررسی ادبیات تحقیق شناسایی شدند و همچنین بر اساس نظریه های موجود یک مدل مفهومی در قالب 5 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی تدوین شد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، نمونه 461 نفری از مسافران آژانس های مسافرتی به طور در دسترس برای پاسخ دادن به پرسشنامه انتخاب شدند که برای روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و همچنین پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از مقدار ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. سپس داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری(Manova) و تحلیل واریانس یک طرفه(Anova) تحلیل شدند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، پیشبرد قیمتی و ابزارهای آن که شامل تخفیف نقدی، تخفیف حجمی، ضمانت قیمتی، خدمات رایگان، تخفیف خرید مکرر و هدایای تشویقی است با ارزش ویژه برند و همچنین ابعاد چهارگانه ارزش ویژه برند که شامل وفاداری برند، کیفیت ادارک شده، آگاهی از برند و تداعی از برند می باشد رابطه مثبت دارند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از 6 ابزار پیشبرد قیمتی بیان شده در تحقیق، خدمات رایگان و تخفیف خرید مکرر بیشترین اهمیت و هدایای ویژه نیز کمترین اولویت و اهمیت را در ارتقای ارزش ویژه برند آژانس های مسافرتی دارند. در ادامه پیشنهادهای اجرائی و مسیر مطالعات بعدی تبیین شدند.
۲.

تأثیر خستگی عمومی بر کار و توان جذبی عضلات مفصل زانو طی مرحله اتکای دویدن

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
فعالیت های فیزیکی مداوم، بدن را در سطوح مختلف خستگی قرار می دهد. خستگی یکی از پیامدهای جدایی ناپذیر اکثر فعالیت های ورزشی بوده که ممکن است منجر به تغییراتی در عملکرد تولید و جذب نیرو در عضلات شود. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر دویدن در حالت واماندگی بر توان جذبی و کار عضلات زانو طی مرحله اتکای دویدن بود. 16دانشجوی مرد با میانگین سن 2/27 ± 22سال، قد 5/47 ± 177سانتی متر و جرم 8/4 ± 72/6 کیلوگرم به صورت داوطلبی شرکت داشتند. داده های سینماتیکی و سینتیکی با استفاده از دوربین ویدئویی و صفحه نیروسنج ثبت شد. توان و کار منفی و مثبت عضلات عمل کننده بر زانو، با استفاده از معادلات دینامیک معکوس در نرم افزار MATLAB 2010 محاسبه شد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون T زوجی(تی همبسته) انجام شد 0/05 ≥p. نتایج نشان داد، اوج توان منفی و کار منفی پس از خستگی به طور معناداری به ترتیب 33/78 % و 22/6% کاهش یافت. با وجود اینکه اوج توان مثبت به طور معناداری کاهش یافت 0/05 ≥p اما کار مثبت تغییر معناداری نداشت 0/644 =p. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از خستگی، عملکرد جذب ضربه برخوردی در مرحله اتکای دویدن از سوی عضلات کاهش یافته، که این کاهش ممکن است منجر به افزایش خطر آسیب های دویدن شود.
۳.

بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمت گذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتل داری

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
این تحقیق با هدف بررسی ادراک منصفانه و یا غیرمنصفانه مشتریان نسبت به راهکار قیمت گذاری پویا در صنعت هتل داری ایران و تبیین نقش ویژگی های مشتریان بر انصاف ادراک شده آنها از این راهکار انجام شد. در این پژوهش 5 سبک متفاوت برای اجرای  قیمت گذاری پویا در صنعت هتل داری ایران شناسایی شد. در ادامه پرسشنامه ای به صورت فیلم نامه بازی نقش با پنج حالت برای پنج سبک قیمت گذاری در بین مشتریان فرضی هتل ها و مصرف کنندگان عمومی عضو شبکه های اجتماعی توزیع شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از 227 پرسشنامه تحقیق نشان داد که سبک قیمت گذاری بر اساس تقاضای هفتگی از دید مشتریان غیرمنصفانه تلقی می شود؛ اما سایر سبک های قیمت گذاری پویا در صنعت هتل داری منصفانه به حساب می آیند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که دو متغیر جنسیت و آشنایی با قیمت گذاری پویا تأثیری بر ادراک منصفانه افراد ندارد. از سوی دیگر، اندازه اثر ترکیبی حاصل از سبک های متفاوت قیمت گذاری پویا برای سه متغیر درآمد، سن و تجربه مصرفی بر ادراک منصفانه افراد تأثیرگذار است.
۴.

ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
رقابت همکارانه که از تلفیق دو استراتژی رقابت و همکاری منتج می شود، نوع جدیدی از روابط بین سازمانی است که می تواند به وضعیتی برد - برد منتهی شود. در مقاله حاضر سعی شده است تا با استفاده از روش پژوهشی نظریه زمینه ای و استفاده از نظر خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به یک مدل مفهومی از استراتژی رقابت همکارانه در این صنعت دست یابیم. بدین ترتیب با اتخاذ یک روش پژوهشی کیفی با ماهیت بنیادی و پس از انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته با خبرگان این صنعت و انجام تحلیل های مرتبط با کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نظریه زمینه ای، ضمن شناسایی گرایش به استراتژی رقابت همکارانه به عنوان پدیده محوری، سایر ابعاد مدل مفهومی شامل شرایط علی، مداخله گر و زمینه ای و نیز کنش ها، واکنش ها و پیامدهای رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شد. در انتها اجزای شناسایی شده برای مدل مفهومی با موارد مطرح شده در پیشینه تحقیق مقایسه تطبیقی و جمع بندی شده است.
۵.

بررسی اثر ساختار بیان قیمت، مطلوبیت پیامد و ارائه اطلاعات بر انصاف ادراک شده مشتری در قیمت گذاری پویا

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۶
هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر ساختار بیان قیمت، مطلوبیت پیامد و ارائه اطلاعات بر انصاف ادراک شده مشتری در قیمت گذاری پویاست. این تحقیق مبتنی بر یک طرح آزمایشی عاملی با 8 سناریوی متفاوت بازی نقش است که در قالب توزیع پرسش نامه میان مشتریان بالقوه هتل ها و مصرف کنندگان عمومی عضو شبکه های اجتماعی انجام شد و داده های گرد آوری شده از 280 پرسش نامه (35 پرسش نامه برای هر سناریو) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار بیان قیمت بر انصاف ادراک شده مشتری در قیمت گذاری پویا تأثیرگذار است، اما ارائه اطلاعات و مطلوبیت پیامد تأثیری بر کاهش ادراکات غیرمنصفانه افراد در این نوع قیمت گذاری ندارند، همچنین نتایج تحقیق نشان داد که انصاف ادراک شده مشتری در قیمت گذاری پویا بر رضایت مشتری تأثیرگذار است و رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد و تبلیغ و توصیه کلامی توسط او تأثیرگذار است.
۶.

طراحی مدل بازاریابی رابطه ای بین بنگاهی در شبکة کسب و کار گردشگری پارسیان

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۴۴
مدیریت هدفمند روابط با مشتریان تجاری یکی از عوامل موفقیت ساز مان هاست. بر این اساس، شناسایی رابطه و انواع آن و دسته بندی مشتریان بر پایة انتظار ایشان از رابطة راهنمای انتخاب استراتژی بازاریابی رابطه را برای شرکت فراهم می سازد. در این پژوهش به روش تئوری داده بنیان و از طریق مصاحبه با فعالان شبکة روابط کسب و کار گردشگری در   هتل های پارسیان تئوری بازاریابی رابطه ای بین بنگاه های تجاری در این بازار شناسایی شده اند. در این پژوهش، از طریق     نمونه گیری نظری و با انجام 17 مصاحبه، معیارهای نوع شناسی روابط شامل متغیرهای جذابیت رابطه و میزان عمق و دوام رابطه متأثر از عواملی چون ارزش مورد انتظار، اعتماد     ادراک شده، وابستگی ادراک شده و متغیرهای میانجی    سرمایه گذاری های طرفین در رابطه، نهادینه سازی و تطابق که موجب ایجاد دیدگاه های متفاوت مشتریان تجاری می شود، شناسایی شده است. بر این اساس، دیدگاه ایشان در شناسایی فرصت ها، وقف منابع، بی اعتنایی، خیانت و بازیابی رابطه تقسیم می شود و شرکت بنا بر دیدگاه و انتظار مشتریان تجاری، استراتژی بازاریابی رابطه ای را برمی گزیند. حمایت، شراکت، رقابت در جهت مثبت و منفی و جلب رضایت استراتژی های پیشِ روی شرکت براساس دیدگاه مشتری و نوع رابطه است.
۷.

بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بیمه درمان تکمیلی (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه)

کلید واژه ها: تمایل به پرداختروش ارزیابی مشروطرضایت قیمتیبیمه درمان تکمیلیروش کمترین توانهای دوم جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از روشهای مهم پیاده سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوششهای بیمه ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعه عکس العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می رود، تمایل به پرداخت آنهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامه استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، بیمه گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمه درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه گذاران دارد.
۸.

بررسی تأثیر پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) (مورد مطالعه: بانک ملت)

کلید واژه ها: عملکردپرداخت عملکردی فردیپرداخت عملکردی گروهیتفاوت پرداختمدل سازی خطی سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
امروزه سازمان ها ساختار های جبران خدمات خود را تغییر داده، و نقش و جایگاه پرداخت مبتنی بر عملکرد در سبد پرداخت ها افزایش یافته است. پرداخت های عملکردی نیز در سطوح مختلف سازمان به طور مختلفی وجود دارد. تحقیقات مختلف نشان داده است در سازمان های با عملکرد بالا پرداخت مبتنی بر عملکرد نقش اصلی دارد. از طرفی، یکی دیگر از متغیرهای مهم در طراحی نظام جبران خدمات تعیین تفاوت یا پراکندگی پرداخت است. با به کارگیری رویکرد مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) و با بهره گیری از داده های واقعی حقوق ودستمزد و عملکرد 1042 نفر از کارکنان بانک ملت، نشان داده شد پرداخت عملکردی و تفاوت پرداختی بر عملکرد اثرگذار است و تفاوت پرداخت نقش تعدیل کننده در روابط بین پرداخت مبتنی بر عملکرد و عملکرد فردی ایفا می کند. همچنین، نتایج حاکی از آن بوده است که پرداخت عملکردی فردی و تفاوت پرداخت نقشی مهم تر نسبت به پرداخت عملکردی گروهی در اثرگذاری بر عملکرد دارند.
۹.

ارزیابی انصاف قیمتی ادراک شده بر اساس نظریه اِسنادی

کلید واژه ها: وفاداریتمایل به پرداختانصاف قیمتینظریه إسنادیواکنش احساسیمقایسه قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
انصاف قیمتی یکی از مهمترین مسائل در حوزه قیمت گذاری می باشد و تأثیر زیادی روی رفتار خرید مشتریان دارد. با این حال محققان کمی در دنیاو ایران به این موضوع پرداخته اند. این مطالعه با هدف سنجش عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل از آن انجام پذیرفته است. برای این منظوراز مدل مفهومی بر پایه دیدگاه إسنادی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانشجویانساکن در کوی دانشگاه تهران که به طور مکرر از حمل و نقل بین شهری استفاده می کنند، می باشد، داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از طریق نمومه گیری تصادفی جمع آوری شده و به وسیله مدل معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شده است. فرضیه های تحقیق بر اساس تحقیقات گذشته ارائه شده که همگی تأیید شدند و به این نتیجه رسیده شد که مفهوم إسناد شناختی و واکنش احساسی تأثیر مستقیم و مقایسه قیمتی تأثیر معکوس روی ادراک انصاف قیمتی دارد و همچنین به این نتیجه رسیده شد که انصاف قیمتی همانطوری که تأثیر مستقیم روی رفتارهای مثبت مشتریان (مفاهیم وفاداری و تمایل به پرداخت ( دارد به طور همزمان تأثیر معکوس روی رفتارهای منفی مشتریان(مفاهیم رفتارهای تلافی جویانه و شکایت آمیز) دارد.
۱۰.

الگویابی در کار شایسته برای استان ها از طریق تحلیل کارایی در مرزهای واقعی در برنامه سوم و چهارم توسعه

کلید واژه ها: کاراییتحلیل حساسیتکار شایستهبرنامه سوم و چهارم توسعهاستان های مرجع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن شاخص ها و استان هایی است که استان های ناکارا و حتی کارا برای رسیدن به مرزهای مطلوب تر در کار شایسته می توانند به عنوان مرجع از آن استفاده کنند. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با حضور تمامی استان های کشور در طول برنامه سوم و چهارم توسعه طی سال های 1379 تا 1386 استفاده شده است. نتایج الگویابی در سطح استان نشان از محوریت استان هایی چون هرمزگان، تهران و گیلان برای الگوبرداری دارد. هم چنین در سطح شاخص ها نیز در کل کشور، نتیجه ها نشان از حساسیت بالای استان ها در شاخص های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. نتیجه وجود چنین حساسیتی برای فضای تصمیم گیری کشور، معیار قرار دادن این شاخص ها برای رسیدن به فضای مطلوب کارایی در کل کشور می باشد.
۱۱.

بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

کلید واژه ها: مادی گراییرفتار خرید اجتماعی مددرگیری ذهنی با پوشاک مدنیاز به منحصر بفردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۶۰۲
رفتار خرید اجتماعی مد، فعالیت ها و روابط بین فردی مستقیم و غیرمستقیم پیچیده و پویایی را در بر می گیرد که در جریان فرایند خرید مد روی می دهند و باعث لذت بردن مصرف کنندگان از خرید و رضایت آنها می شود که در بلند مدت به بهبود فروش کمک می کند. بازار پوشاک مد در ایران بزرگترین بازار مصرف مد در خاورمیانه است. به رغم وجود این بازار بزرگ، دانش بازاریابی پوشاک مد در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. با توجه به ضرورت موضوع این پژوهش به منظور بررسی رفتار خرید اجتماعی مصرف کنندگان و محرک های آن در حوزه ی پوشاک مد در سطح شهر تهران صورت گرفته است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی افراد بالای 20 سال در سطح شهر تهران هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 465 نفر محاسبه شد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با هرم سنی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران 500 پرسشنامه توزیع شد و پس از حذف 15 پرسشنامه مخدوش، در نهایت 485 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی انجام شد. در مدل اندازه گیری ویژگی های فنی پرسشنامه بررسی گردید و در بخش ساختاری فرضیه های پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر رابطه ی معنادار و مثبت بین درگیری ذهنی با پوشاک مد و هر پنج بعد رفتار خرید اجتماعی مد است. از سوی دیگر مادی گرایی و نیاز به منحصر بفردی مصرف کنندگان با درگیری ذهنی آنان نسبت به پوشاک مد، رابطه ی مثبت و معناداری دارند.
۱۲.

عوامل تعیین کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران)

کلید واژه ها: اخلاقتقلببرند لوکس تقلبینگرش به سمت خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
جعل و تقلب یکی از قدیمی ترین جرم های تاریخ می باشد و امروزه، پدیده تقلب به عنوان مشکل بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان مطرح می شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل مهمی است که در نگرش مصرف کنندگان نسبت به برندهای تقلبی لوکس تأثیر می گذارد و در نهایت باعث خرید کالاهای این چنینی از سوی مصرف کنندگان می شود. پس از بررسی ادبیات موضوعی، شش عامل اصلی در نگرش مصرف کنندگان به سمت خرید برندهای لوکس تقلبی شناسایی شدند. این بررسی در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ای و به صورت تصادفی انجام شد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استنباط از قیمت- کیفیت، مسائل اخلاقی، عوامل مرتبط با محصول و ویژگی های شخصیتی در نگرش مصرف کنندگان به سمت خرید برندهای لوکس تقلبی تأثیرگذار می باشد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد زمانی که مصرف کنندگان احساس کنند خرید محصولات تقلبی از دیدگاه مردم اخلاقی است، آن ها راحت تر دست به خرید کالاهای تقلبی می زنند.
۱۳.

کاربرد نظریه روانشناسی سازه های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
معنای برند یکی از اجزاء اصلی ارزش آفرینی برند بوده و اکتشاف ابعاد آن اولین قدم مدیریت برند است. از منظر اوسگود، هر پدیده معنایی در سطح معنای رده بالا، دربرگیرنده یک فضای معنایی چندبعدی با مقیاس دوقطبی است. لذا در پژوهش مزبور متناسب با دیدگاه اوسگود و نظریه روانشناسی سازه های شخصی، ابعاد معنایی برند بانک ملت از منظر مشتریان برتر آن بررسی شد. پژوهش مزبور، پژوهشی آمیخته اکتشافی بوده، و داده های آن، با استفاده از فن شبکه فهرستگان و روش پیمایشی گردآوری و نتایج از طریق تحلیل محتوی و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شد. نتایج تعداد 190 سازه، 94 مفهوم و 8 مقوله شامل را آشکار ساخت. نهایتاً مرحله تأییدی، چهار بعد زیربنایی «تصور از پیشرو بودن بانک»، «تصور از پاسخگویی بانک»، «تصور از مردمی بودن بانک» و «تصور از قدمت بانک» را آشکار ساخت. Abstract: Brand meaning is one of the main components of brand value and exploring its dimension can be considered as the first phase in brand management. Based on Osgood point of view, each meaning phenomenon in higher level of meaning consists of a multidimensional meaning space with bipolar dimensions. So in this research, considering Osgood and Persona Construct Psychology Theory, brand meaning dimensions of Mellat Bank have been investigated based on its premier customers perspective. The research is a mixed exploratory study and the data was gathered by using repertory grid technique and descriptive method in exploratory and confirmatory phase respectively. Then, data was analyzed using content analyze and exploratory factor analysis. Finally results showed190 constructs, 94 concepts and 8 main categories containing "Imagery of Services", "Imagery of Loans", "Imagery of Employees", "Being Known", "Imagery of facilities", "Imagery of Branches", "Imagery of Marketing Communications" and "Brand Images".  In the end, confirmatory phase revealed four principal image dimensions namely "Brand Image", including "progressive", "responsiveness", "civility" and "heritage".
۱۴.

بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ)

کلید واژه ها: کیفیت ادراکیدرگیری ذهنیقصد خریدعلائم بیرونی کیفیتاسمارت پی ال اس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
امروزه، افزایش رقابت در عرضه محصولات و پیچیدگی کالاها باعث عدم تقارن اطلاعاتی میان خریداران و تولید کنندگان شده است که در نهایت منجر به انتخاب نامطلوب کالاها از سوی خریداران خواهد شد. بنابراین، نقش عوامل بیرونی که مستقل از ویژگی های واقعی محصولات عمل می کنند در درک سطح کیفیت محصولات و قصد خرید مصرف کنندگان بیش از پیش حائز اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و روش حداقل مربعات جزئی اثر علائم بیرونی (قیمت، برند، برند فروشگاه، تبلیغات، بسته بندی،کشور مبدأ، دوستان، تجربه قبلی، تخفیف قیمتی، رتبه برند، ویژگی سخت افزار و گارانتی) بر کیفیت ادراکی و قصد خرید محصولات با درگیری ذهنی بالا (مطالعه موردی لپ تاپ) مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مراکز خرید کامپیوتر و لپ تاپ ایران، رضا و پایتخت شهر تهران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان، تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگی های سخت افزار و گارانتی بر درک کیفیت لپ تاپ تأثیر می گذارند. همچنین رتبه برند، قیمت، برند، کشور مبدأ، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی بر قصد خرید لپ تاپ تأثیر می گذارند.
۱۵.

هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: مقایسة بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران)

کلید واژه ها: هوش کسب و کارتفکر راهبردیهوشمندی رقابتیهوش سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک مکاتب مدیریت استراتژیک
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۷
امروزه، توان رقابتی، اساس بقای شرکت­ها است. هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع­ترین زمینه­های رشد کسب و کار دنیا در نپز گرفته می.­شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت هوشمندی رقابتی و تأثیر آن بر تفکر استراتژیک مدیران است. جامعة أماری تحقیق حاضر، 70 نفر از سرپرستان و مدیران بانک­های دولتی (بانک ملی) و خصوصی (پاسارگارد، سرمایه و اقتصاد نوین) استان مازندران است. برای گردآوری داده­های مربوط به هوشمندی رقابتی و ابعاد چهارگانة آن، یعنی آگاهی از بازار، رقبا، فناوری و راهبرد، پرسشنامه­ای شامل 25 سؤال بر اساس مؤلفه­های حاصل از مرور متون تحقیق تدوین شد و پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار نمونة آماری قرار گرفت. برای طبقه بندی و تفسیر داده ها از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه­ها از روش های آمار استنباطی، نظیر آزمون همبستگی و آزمون تی استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین هوشمندی رقابتی در تصمیم­های استراتژیک بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته­ها حاکی از آن است که بانک­های خصوصی، از نظر هوشمندی رقابتی و توجه به مبانی تفکر استراتژیک، نسبت به بانک دولتی در جایگاه بهتری قرار دارند.
۱۶.

برآورد الگو و پیش بینی انتشار تلفن همراه در ایران

تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
تلفن همراه در سال 1373- 1374 برای اولین بار به ایران وارد شده، امروزه یکی از اصلی ترین ابزار ارتباطات در کشور به شمار می روند. هدف اصلی این مقاله تخمین و ارزیابی روند آینده و تحلیل الگو و نرخ پذیرفتن تلفن همراه در ایران است. در این مقاله از مدل پیشرفت منحنی S شکل برای نشان دادن منحنی انتشار تلفن همراه در ایران استفاده شده است. برای نشان دادن منحنی انتشار تلفن همراه از دو مدل لاجیستیک و گمپرتز استفاده شده و به مقایسه این دو مدل پرداخته است، سپس مدل بهینه استخراج می شود. نتایج نشان می دهد ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران از 93/47 درصد در سال 1388-1389 به 71/80 درصد در سال 1392- 1393 و 48/117 درصد در سال 1400- 1401 افزایش خواهد یافت.
۱۸.

بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان

کلید واژه ها: قیمت گذاریتوهم پولیادراک مشتریانواحد پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۶۶۸
در دهه های اخیر مشتریان بطور فزاینده ایی با بازارهای خارجی چه از طریق اینترنت و چه از طریق سفرهای خارجی روبرو شده اند. در این شرایط چالشی برای مشتریان پیش خواهد آمد که شامل ارزیابی قیمت هایی است، که مبتنی بر واحدهای مختلف پولی هستند. مشتریان معمولا با قیمت های محصولات آشنا هستند اما با این حال، یک فرایند ادراکی برای آن ها در هنگام ارزیابی محصولاتی که با واحدهای پولی متفاوت با پول ملی آن ها قیمت گذاری شده اند، شکل می گیرد. در این پژوهش ادراک مشتریان از واحدهای پولی متفاوت و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از یک مدل قیمت گذاری، میزان حساسیت قیمتی مشتریان در قیمت های مبتنی بر ارزهای مختلف سنجیده شد. از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده های پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مشتریان در زمان ارزیابی قیمت هایی که از نظر ارزش واقعی یکسان و از نظر ارزش عددی متفاوت هستند، دچار انحراف ادراکی می شوند و ارزش ظاهری قیمت ها بر رفتار خرید مشتریان تاثیر می گذارد . این انحراف به گونه ایی نمایان می شود که مشتریان برای قیمت های مبتنی بر واحد های پولی با ارزش بیشتر، از حساسیت قیمتی کمتری برخوردار می باشند. نتایج و یافته های پژوهش نکات کاربردی مهم و قابل توجهی برای قیمت گذاری در بازارهای منطقه ایی، بازاریابی بین الملل، بازارهای اینترنتی و هم چنین در صنعت گردشگری برای مشتریان و شرکت های بین المللی ارائه می دهد.
۱۹.

مقایسه سه روش برآورد قیمت رایانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه (هدانیک)، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH

۲۰.

اثر سیاست پولی در پیدایش حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سیاست پولیحباب عقلاییرفتار پیش نگرمدل کینزی جدیدکانال نرخ بهره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیاست های پولی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان