محسن نظری

محسن نظری

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
۱.

طراحی مدل تجربۀ واقع شدۀ خرید آنلاین مشتریان دیجی کالا در شرایط VUCA(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلاطم بی قطعیتی ابهام و پیچیدگی سفر مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 448
امروزه شرکت ها موظف هستند تا تجربه ایی به یادماندنی و مثبت برای مشتری در محیط ووکا فراهم کنند. هدف از انجام دادن پژوهش حاضر طراحی مدل تجربه واقع شده خرید آنلاین مشتریان دیجی کالا در شرایط ووکاست. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و کاربردی، از نظر روش تجزیه و تحلیل، کیفی با روش پدیدارشناسانه ، از نظر نحوه اجرا اکتشافی و توصیفی با رویکرد استقرایی و از نظر زمانی، مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش 10 نفر از مشتریان دیجی کالا در شهر تهران است که در بازه زمانی دی تا اسفند ماه سال 1401 در شرایط ووکا خرید کالای دیجیتالی داشته اند که درنهایت، به صورت هدفمند و قضاوتی نمونه گیری شده اند. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی مصاحبه و سؤال های آن از روایی صوری و برای بررسی روایی فرآیند کدگذاری از روش درگیری مداوم، مشارکت با اعضای پژوهش و روش مثلث بندی استفاده شده است. همچنین، برای بررسی پایایی مصاحبه ها از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است که نتیجه حاصل شده برابر با26/73% بود. در پژوهش حاضر 144 معنای تدوینی حاصل و در ادامه، 53 مضمون فرعی در راستای خوشه بندی نهایی در چهار مضمون اصلی ووکا (تلاطم، بی قطعیتی، ابهام و پیچیدگی) و با در نظر گرفتن تجربه مثبت و منفی دسته بندی شده است. نتایج نشان داد که تغییرات مکرر در قیمت ها، میزان ارز و دیگر عوامل می تواند برای مشتریان تردید و تنش ایجاد کند و درنهایت، منجر به تجربه های منفی شود. تجربه واقع شده خرید آنلاین مشتریان دیجی کالا با اجرای پایداری قیمت ها، ارائه اطلاعات کامل و دیگر راهکار ها می تواند بهبود و به دنبال آن رضایت مشتریان افزایش یابد.  
۲.

تحلیل تخصیص فعالیت های شرکت های هواپیمایی در راهبرد هم رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم رقابتی استراتژی برد- برد سیستم های اطلاعات فناوری تخصیص فعالیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 632
هم رقابتی، راهبردی است که مورد توجه جدی دردنیا و ایران قرار گرفته است. بررسی پیشینه این حوزه در صنعت هوانوردی دو شکاف را آشکار می نماید، یکی در شرکت های هواپیمایی ایران پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است و لازم است شرایط و راهبردها و پیامدهای هم رقابتی در این صنعت بررسی شود. دومین شکاف که در پیشینه داخلی و خارجی مشاهده شد این بود که در صورت قبول این استراتژی توسط سیاست گذاران صنعت، چگونه فعالیت ها در این صنعت را به رقابت و همکاری تخصیص دهیم؟ هدف این پژوهش به دنبال پاسخ گویی و پر کردن شکاف دوم پژوهش می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی می باشد   و با ابزار پرسشنامه، داده ها جمع آوری شده اند. در جهت پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش از روش دلفی فازی استفاده شد. در این پژوهش با روش نمونه گیری قضاوتی 16 خبره صنعت و دانشگاه انتخاب و در دو مرحله 36 فعالیت اصلی در شرکت های هواپیمایی به رقابت و همکاری تخصیص داده شد و اجماع خبرگان در مورد آن حاصل شد. با توجه به نتایج دلفی فازی بیشترین توافق خبرگان برای همکاری شرکت های هواپیمایی در فعالیت های هندلینگ، تحقیق و توسعه، تجهیز و نگهداری و انبار قطعات و بیشترین توافق برای رقابت بین شرکت های هواپیمایی در فعالیت های بازاریابی، برنامه مسافران کثیرالسفر، برنامه های تفریحی درون پرواز و کارکنان پروازی می باشد. راهبرد هم رقابتی راهبردی برد-برد برای شرکت های هواپیمایی می باشد. در مرحله اجرای این راهبرد باید مشخص کرد در چه فعالیت هایی باید همکاری و در چه فعالیت هایی باید رقابت بین شرکت های هواپیمایی صورت گیرد. 
۳.

ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکت های چندکاناله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری شرکت های چندکاناله ویژگی های مشتریان ویژگی های خرده فروش ویژگی های محصول عوامل تحمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 387
هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی قیمت گذاری شرکت های چندکاناله، در پاسخ به این سؤال است که خرده فروشان چندکاناله، قیمت یکسان یا متفاوتی را برای یک نوع کالا در کانال های متفاوت عرضه کنند. روش: این پژوهش کیفی، از روش مرور سیستماتیک ادبیات بهره گرفته است. تمام پژوهش های مرتبط تا سال 2020 میلادی (203 پژوهش) جمع آوری و در نهایت، 86 پژوهش برتر، به عنوان منبع تحلیل انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها از روش کد گذاری باز استفاده شد. یافته ها: بر حسب یافته های پژوهش، 49 کد استخراج شده در مرحله نخستین، به 9 مفهوم و در نهایت به 4 مقوله تبدیل شدند. مقوله ها و مفاهیم شناسایی شده عبارت اند از: ویژگی های خرده فروش (ویژگی کانال، ویژگی شرکت، پشتیبانی پس از فروش)، ویژگی های مشتریان (عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی)، ویژگی های محصول (انواع کالا) و عوامل تحمیلی (هزینه های آشکار و پنهان و عوامل محیطی). نتیجه گیری: ویژگی های خرده فروشان، مشتریان، محصول و عوامل تحمیلی، به عنوان عواملی شناسایی شدند که در تصمیم گیری برای قیمت گذاری کالاهای یکسان در کانال های مختلف، راهنمای مدیران شرکت های چندکاناله است.
۴.

متن کاوی نظرات مشتریان برند تلفن همراه سامسونگ با رویکرد خریدهای الکترونیکی تخفیف دار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری خریدهای الکترونیکی تخفیف متن کاوی نظرات مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 761
نظرات مشتریان فروشگاه های اینترنتی  نشان می دهد که همواره نسبت به تخفیف های فروشگاهی تردید داشته اند و چگونگی رضایت آن ها ازنظر کمیت و کیفیت این تخفیف ها، در ابهام و سکوت پژوهش های پیشین، مغفول مانده است بنابراین، هدف این پژوهش  سنجش و ارائه مدل رضایت مشتری از خریدهای الکترونیکی تخفیف دار با استفاده از متن کاوی نظرات مشتریان در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا بوده است.روش تحقیق پژوهش حاضر ازنظر پارادایم، پست مدرن، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، آزمایشگاهی-شبیه سازی با رویکرد کیفی-کمی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و برای نظرات مشتریان، فیش برداری بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نظرات حاضر در محصول گوشی موبایل A12 سامسونگ بوده است و نمونه آماری نیز به صورت تمام شماری، انتخاب گردید. روش تحلیل داده ها، با استفاده از متن کاوی و روش LDA پس از پیش پرداز داده ها و تخصیص دسته های موضوعی، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که نرخ همگرایی LDA برای تعیین دسته های موضوعی، شش دسته بوده اند که شامل زمان تخفیف، مقدار تخفیف، کمپین تخفیف، ارتباط دهان به دهان تخفیف، ادراک از تخفیف و انواع تخفیف است که با استفاده از تکنیک های متن کاوی، اهمیت غالب هر یک از دسته ها برای هرکدام از  20 کلمه پرتکرار در نظرات، مشخص گردید، سپس کلمات مثبت و منفی محتمل برای هرکدام از دسته های موضوعی تعیین و ضریب مسیر و میزان اهمیت آن در مدل مربوطه ارائه شد. نتایج حاصله مبین این امر بود که مشتریان نسبت به تخفیف های فروشگاه های اینترنتی بیش از فروشگاه های سنتی حساسیت به خرج می دهند و با مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی محرز گردید رضایت آن ها از تخفیف های اینترنتی شامل ابعاد پیچیده تری است که برای اداره صحیح از تخفیف، نیازمند ابهام زدایی  و راستایی آزمایی تخفیف در قالب اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کامل است. از نتایج این تحقیق، کلیه فروشگاه های اینترنتی که از استراتژی های قیمت گذاری تخفیفی استفاده می نمایند، می توانند بهره ببرند.
۵.

مدل هم آفرینی ارزش در طراحی داخلی ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم آفرینی ارزش طراحی داخلی ساختمان تئوری داده بنیاد فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 118
هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین کاستی های موجود در زمینه هم آفرینی ارزش در صنعت طراحی داخلی ساختمان است. با وجود پژوهش های بسیار درباره این موضوع، هنوز بخش هایی از آن مغفول مانده و به آنها توجه چندانی نشده است. فرایند هم آفرینی ارزش به تنهایی روی نمی دهد، از این رو چارچوبی لازم است که تمام جنبه ها را در نظر بگیرد و ماهیت وجودی آن را مشخص کند. روش: برای بررسی ادبیات موضوع و مشخص شدن کاستی ها، از روش فراترکیب و برای ارائه مدل هم آفرینی ارزش در صنعت طراحی داخلی ساختمان، از تئوری داده بنیاد استفاده شد. داده های پژوهش نیز از طریق مصاحبه با 20 نفر از پیمانکاران و مشتریان به دست آمده است. پایایی بر اساس روش درصد توافق بین دو گدگذار محاسبه شد. یافته ها: در این پژوهش، ریسک ها و چالش ها به عنوان عوامل زمینه ای و پیامدهای منفی هم آفرینی ارزش در بخش پیامدها، به دست آمد. در تحقیقات مشابه انجام شده در این حوزه، به این یافته ها اشاره چندانی نشده است. اندازه پروژه و ویژگی های طرفین و صنعت، از عوامل خاصی است که در این پژوهش به عنوان عوامل محیطی و مداخله گر اهمیت بسیاری دارند. افزایش اعتماد طی همکاری، از عوامل مهم هم آفرینی ارزش است و با اعتماد قبل از شروع هم آفرینی تفاوت دارد. راهبردهای مشترک نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در هم آفرینی شناسایی شد. نتیجه گیری: صنعت طراحی داخلی ساختمان که اساس آن بر مبنای تعامل نزدیک طرفین استوار است با صنایع خدمات عمومی و تولیدی از لحاظ هم آفرینی تفاوت دارد. از آنجایی که هم آفرینی ارزش مشارکت فعال طرفین را می طلبد، جا دارد بر افزایش راهبردهای مشترک برای جلب بیشتر همکاری دوجانبه و نقاط مشترک بین کنشگران مطالعات بیشتری صورت گیرد.  
۶.

Fairness Perceptions of Price Increases in the Case of Currency Crisis Affecting Domestic and Foreign Brands

کلید واژه ها: Currency Crisis perception of fairness Pricing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 74
Given the importance of the issue of fairness perception in the case of a currency crisis, in this study, we aim to analyze the effect of the type of fairness and the impact of the price increase on the customer's perception of price fairness during the currency crisis in domestic and foreign brands., the conclusion, and analysis in the fourth section of the study, and finally, in the fifth section, the limitations and suggestions for future research have been described. Furthermore, this study doesn’t touch on the effect of losing the purchasing power of people -customers- as well as inflation. Also, luxury goods are not included as their prices are unrelated to the currency crisis. The present study aims to examine and analyze the factors affecting the customer's perception of fairness in the case of a currency crisis. For this purpose, five different scenarios encompassing five different types of domestic and foreign products were used. Each questionnaire was randomly distributed among 50 people. Nonparametric t-test and ANOVA were used for data analysis. The pairwise comparison indicates that in all scenarios, the perception of fairness in the foreign market basket is significantly higher than the perception of fairness in the domestic market basket. Also, in all scenarios, there is a significant difference between the perception of fairness in the Iranian market basket and the foreign market basket. This study can be beneficial to formulating and implementing firm pricing strategies.
۷.

بررسی تأثیر بی انصافی قیمتی ادراک شده بر تنفر از برند مصرف کننده در نظام قیمت گذاری پویا (مورد مطالعه: تاکسی آنلاین اسنپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی انصافی قیمتی ادراک شده تنفر از برند خیانت ادراک شده فریب ادراک شده نظام قیمت گذاری پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 499
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بی انصافی قیمتی ادراک شده بر تنفر از برند مصرف کننده در نظام قیمت گذاری پویا و همچنین بررسی میانجی گری خیانت ادراک شده و فریب ادراک شده در این میان است. روش: در این پژوهش پیمایشی، جامعه هدف را تمامی شهروندان شهر تهران تشکیل داده اند که دست کم یک بار از تاکسی آنلاینِ «اسنپ» خدمت دریافت کرده باشند و بنابر پیش آزمون، قیمت اسنپ را غیرمنصفانه دانسته باشند. روش نمونه گیری، دردسترس و گلوله برفی آنلاین و تعداد حجم نمونه 172 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه آنلاین، و روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SmartPLS.3 بود. یافته ها: مطابق نتایج پژوهش، بی انصافی قیمتی ادراک شده تأثیر مستقیم معناداری بر تنفر از برند مصرف کننده نداشته است؛ اما این تأثیرگذاری ازطریق میانجی گری خیانت ادراک شده برقرار بوده است. ازطرفی، میانجی گری فریب ادرک شده تأیید نشد؛ زیرا برخلاف تأیید تأثیرگذاری بی انصافی قیمتی ادراک شده بر فریب ادرک شده، تأثیرگذاری فریب ادرک شده بر تنفر از برند تأیید نشد.
۸.

بررسی تأثیر انواع تخفیفات قیمتی بر قصد خرید و وفاداری خریداران با نقش میانجی فریب ادراک شده (مطالعه موردی: خریداران کالاهای لذت گرایانه و فایده گرایانه در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فریب ادراک شده تخفیفات قیمتی قصد خرید وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 11
فریب ادراک شده از موضوعات موردتوجه در بازاریابی است. اگرچه پیشینه درخورِتوجهی در این حوزه به خصوص در زمینه تبلیغات موجود است، پیوند آن با قیمت گذاری مورد توجه نبوده است. به منظور پرکردن این خلأ پژوهشی، پژوهش حاضر با ارائه یک مدل مفهومی، اثر تخفیفات قیمتی بر فریب ادراک شده و سازه های متعاقب آن را بررسی می کند. جامعه آماری این پژوهش خریداران 18 سال به بالای کالاهای لذت گرایانه و فایده گرایانه در شهر تهران هستند که دستِ کم یک محصول را در 6 ماه گذشته، به صورت آنلاین یا آفلاین خریده اند. با استفاده از روش نمونه گیری دردَسترس، تعداد 608 نمونه ازطریق ابزار گردآوری پرسشنامه آنلاین، حاصل شد. این پژوهش به شکل 6 سناریو، از ترکیب 3 تخفیف قیمتی (عادی، کششی و قمارگونه) و 2 گونه محصول لذت گرایانه و فایده گرایانه (قهوه فوری و یخچال و فریزر) طراحی و اجرا شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS نشان می دهد که تخفیفات قیمتی بر فریب ادراک شده تأثیر دارند و این تأثیر در تخفیفات غیرقطعی (کششی و قمارگونه) بیشتر از تخفیفات عادی است. اگرچه اثر تعدیل کنندگی آگاهی از قیمت بر این رابطه تأیید نمی شود، اثر فریب ادراک شده بر نارضایتی و ریسک ادراک شده و نیز تأثیر این 3 متغیر میانجی بر 2 سازه وابسته نهایی قصد خرید و وفاداری، تأیید می شود.
۹.

بررسی تاثیر مالکیت برند و تفاوت قیمتی برند داخلی و خارجی بر قصد خرید با تعدیل گری قوم گرایی مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوم گرایی تغییرات قیمتی مالکیت برند درک شده مصرف کننده قوم گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 274
قوم گرایی مصرف کننده باعث افزایش حس میهن پرستی و تقویت هویت قومی و هویت فرهنگی می شود. در حالیکه مطالعات پیشین نشان می دهد که قوم گرایی بر قصد خرید کالا با برند داخلی یا خارجی اثر می گذارد نقش تفاوت های قیمتی کالای خارجی و داخلی بر قصد خرید و اینکه اثر قوم گرایی تا چه میزان می تواند اثر تفاوت قیمتی را بر تمایل به برند داخلی یا خارجی خنثی می نماید کمتر موردتوجه قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مالیکت برند و ادراک مصرف کننده از تفاوت قیمتی برند داخلی و خارجی بر قصد خرید با نقش تعدیل گری قوم گرایی مصرف کننده می باشد. در این تحقیق جامعه آماری ساکنین شهر تهران می باشند . روش نمونه گیری این تحقیق، روش نمونه گیری در دسترس است و با توجه به نامحدود بودن جامعه بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) حجم نمونه 384 نفر برآورد گردیده . برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای جمع آوری داده ها از برند اسنوا و ال جی به عنوان نمونه ای از برند داخلی و خارجی استفاده شده است . روش نمونه گیری در دسترس بوده . نتایج نشان می دهند که مصرف کنندگانی که سطوح بالایی از قوم گرایی را دارا هستند کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند و در هر حال از تولیدات با برند داخلی حمایت می کنند. هم چنین مصرف کنندگان قوم گرا هنگامی به حمایت برند ایرانی خواهند پرداخت که قیمت برند خارجی در حال افزایش باشد البته در حالتی که قیمت کالای ایرانی نیز در حال افزایش باشد این گروه از مصرف کنندگان دست از حمایت نمی کشند ولی شدت آن کمتر می گردد.
۱۰.

طراحی چارچوب تجربه قیمتی مشتریان مبتنی بر نقاط تماس مشتری در کانال های چندگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه قیمتی مشتری سفر مشتری کانال ها چندگانه مقایسه قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 795
هدف: خرده فروشان نیازمند مراقبت از مشتریان خود و جلب رضایت آنان در مواجه ایشان با قیمت-های محصولات در کانال های متعدد ارتباطی هستند. بنابراین، در تحقیق حاضر به ارائه چارچوب تجربه قیمتی مشتری در کانال های چندگانه حوزه خرده فروشی بر اساس سفر مشتری، نقاط تماس و انواع تجربه های مثبت و منفی پرداخته می شود. شناخت تجربه درک شده مشتری زمینه طراحی تجربه مدیریت شده مشتری را برای کسب و کار ها فراهم می نماید. روش : این پژوهش با رویکرد تک روشی کیفی، فلسفه تفسیری و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان آفلاین و آنلاین دیجی کالا بوده است. روش نمونه گیری هدفمند و انتخابی با حداکثر تنوع، تعیین حجم نمونه اشباع نظری می باشد. بدین منظور 15 مصاحبه از مشتریان صورت گرفته است. یافته ها: طی فرایند کدگذاری توسط نرم افزار MAXQDAو یادداشت های محقق در طی تحقیق در مجموع 11 و 13 تم اصلی به ترتیب در خرید کانال ها آفلاین و آنلاین استخراج شده است، این کدها حاصل درگیری عمیق محقق با موضوع پژوهش مطالعات و یاداشت برداری های (مموها) پژوهشگر در فرایند پژوهش می باشد. در این میان، کد عدم کیفیت مورد انتظار (ارجاع: 11)، در کانال آفلاین، و کدهای توجه به نظرات منفی (ارجاع: 11)، بیشترین فراوانی را از نظر تعداد ارجاع، بر اساس طبقه بندی مراحل خرید در سفر مشتری و نقاط تماس آن ها را داشته اند. نتیجه گیری: این مدل می تواند برای صاحبان خرده فروشی های آفلاین و آنلاین و مدیران کسب و کار برای شناخت عمیق مشتریان و طراحی راهبرد های تقویت تجربیات مثبت و کاهش رنج حاصل از تجربه های منفی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۱.

مدل سازی تابع برآورد تقاضای حمل ونقل مواد معدنی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تابع برآورد تقاضا تابع مطلوبیت انتخاب وسیله سفر فاکتورهای مؤثر در انتخاب روش مدل لوجیت دوگانه مواد معدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 515
هدف: با توجه به حجم عظیم ذخایر مواد معدنی در ایران و گستردگی جغرافیایی معادن و صنایع مرتبط با آن در کشور، حمل ونقل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این کالا از نظر شیوه حمل ونقلی، کالای ریل پسندی شناخته می شود؛ اما سهم ۳۹درصدی صنعت حمل ونقل ریلی با قابلیت ها و انتظارهای این حوزه فاصله زیادی دارد. در این پژوهش، ضمن شناسایی عوامل بسیار مهمِ مؤثر بر انتخاب شیوه حمل ونقل، تابع مطلوبیت حمل ریلی برای جذب تقاضای مواد معدنی تدوین شد. روش: پس از مرور ادبیات و مطالعات پیشین در این خصوص، عوامل مؤثر در انتخاب شیوه حمل ونقل با روش رجحان آشکارشده شناسایی شدند، سپس با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار اس پی اس اس، هم بستگی بین متغیر وابسته (سهم یا تقاضا) و متغیرهای مستقل سنجیده شد. در ادامه، فهرستی از متغیرهایی به دست آمد که در جذب تقاضا مؤثرند و حضور معناداری دارند. در پایان با استفاده از مدل لوجیت دوگانه و به کمک نرم افزار ان لوجیت، مدل تابع مطلوبیت ریلی برای جذب تقاضای مواد معدنی برآورد شد. اعتبار مدل با روش درون نمونه ای سنجیده شد و خطای 3درصدی در پیش بینی را نشان داد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مهم تأثیرگذار بر انتخاب شیوه حمل ونقل مواد معدنی، به ترتیب عبارت اند از: نسبت تعرفه حمل ونقل ریلی به تعرفه جاده ای به ازای هر تُن، انبوه بودن بار معدن مدنظر و دسترسی مبدأ و مقصد به شبکه ریلی. نتیجه گیری: نتایج این مدل به ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل کمک می کند تا با تمرکز بر بهبود عوامل شناسایی شده، عملکرد خود را در بازار حمل ونقل این کالا رشد دهند.
۱۲.

بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 440
این مقاله به منظور بررسی روند تحول صنعت بیمه کشور به جمع آوری داده از شرکت های نوپای نوظهور بیمتیس، بیمه بازار، بیمیتو، ازکی و بیمه دات کام پرداخته است. با هدف بررسی عمیق از موردهای مذکور، از روش موردپژوهی تطبیقی استفاده شده است. در این پژوهش با دو سوال چگونگی روند تحول دیجیتال در صنعت بیمه و شناخت راهبردهایی برای بالا بردن نرخ موفقیت استارت آپ های بیمه ای به جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و مشاهده مشارکتی واز اسناد پرداخته امّا تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون است. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و از منابع کتابخانه و میدانی برای گردآوری داده های اولیه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بسترهای لازم برای تحول صنعت بیمه کشور به صورت کامل آماده نشده است و شرکت های نوپا با چالش های بسیار جدی روبرو هستند. در نهایت مدل نظریه سازی شده شرکت های نوپای بیمه ای ارائه شده و پیشنهادهایی برای کمک به این روند تحولی بیان شده است. ایجاد زیرساخت های لازم توسط نهاد نظارتی صنعت بیمه برای تسهیل زمینه ای شرکت های نوپا در مرحله گذار دیجیتال می تواند با طراحی استراتژی تحول صنعت و ترسیم نقشه تحول دیجیتال صنعت بیمه، راهی روشن را پیش روی فعالان بازار قرار دهد.
۱۳.

تعیین سطح ادراک اخلاقی بودن افزایش قیمت دردوره بحران ارزی (مقایسه برندهای داخلی و خارجی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک منصفانه برندهای داخلی و خارجی متغیرهای جمعیت شناختی محصولات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 919
هدف اصلی این تحقیق تعیین سطح ادراک اخلاقی محصولات در برندهای داخلی و خارجی می باشد. همچنین به بررسی تفاوت معناداری ادراک اخلاقی بودن حاصل از افزایش قیمت محصولات (تایر خودرو، تلویزیون، خمیردندان، شکلات، کیف چرم و کرم ضدآفتاب) در بین برندهای داخلی و خارجی می پردازیم. هدف دیگر پژوهش، بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی (درآمد، جنسیت، شغل) به عنوان متغیرهای تعدیل گر بوده است. مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- پیمایشی، و از نظر گردآوری داده ها کتابخانه ای- میدانی می باشد. طرح آزمایشی مورد استفاده در این مطالعه یک طرح عاملی 6×2 با 12 سناریوی متفاوت می باشد. عامل های این طرح شامل دو متغیر نوع محصول (تایرخودرو/ تلویزیون/ کیف چرم/ کرم ضد آفتاب/ خمیردندان/ شکلات) و نوع برند (داخلی/ خارجی) می باشد. جمع آوری داده ها با پرسش نامه میان مصرف کنندگان ساکن تهران انجام شده و نتایج 482 داده جمع آوری شده نشان می-دهد، مصرف کنندگان ایرانی در صورتی که تعیین قیمت بر اساس هزینه های تولید شده باشد، افزایش قیمت محصولات را اخلاقی تلقی می کنند.
۱۴.

The Impact of Price Segmentation based on Customer Characteristics, Product Bundle or Product Features on Price Fairness Perceptions

کلید واژه ها: Perceived Price Fairness Price Segmentation Price Hedge Consumer Surplus Willingness to Pay

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 883
Today, different customer’s willingness to pay alongside the maturity of data analytics has made it possible to offer segmented prices and gain maximum consumer surplus. Price segmentation is defined as a strategy in which prices are free to adjust based on the "fences" of time of purchase, place of purchase, customer characteristics, product characteristics, etc. Since strategic pricing policies are not practically possible for every single customer, each of them falls into one section. Price segmentation is based on key concepts such as "willingness to pay" and "consumer surplus". However, it also causes "price unfairness perception". Since such feeling is triggered when people compare their deal to another’s, approaches to "make difference in transactions" would be helpful. This study aims to investigate the perceived fairness in three price segmentation methods. The present research is practical in terms of purpose and is descriptive survey research in terms of research method. The statistical population of the research is 384 customers of Tehran's online stores. Data collection was done by questionnaire and data analysis by one-way analysis of variance and least significant difference method using SPSS software. Cronbach's alpha was used to assess the validity of the questionnaires. Findings indicate that the method based on "customer characteristics", has the least level of perceived fairness.  The "product bundle" method has increased perceived fairness, but not much, and price segmentation based on "product features" results in the highest perceived fairness.
۱۵.

ارائه چارچوب نگرش به خرید از فروشگاه های همواره تخفیف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علل تخفیف ارزش ادراک شده کلیشه اجتماعی هیجانات عاطفی فروشگاه همواره تخفیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 45
هدف: فروشگاه های همواره تخفیف پدیده ای جدید در حوزه خرده فروشی کشور است که متناسب به تفاوت های جامعه ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این پژوهش در پی شناسایی ابعاد نگرش شهروندان نسبت به خرید از فروشگاه های همواره تخفیف است. روش: این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش های اکتشافی و از نظر ماهیت در دسته بندی توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. 18 نفر از مشارکت کنندگان که مشتریان تهرانی فروشگاه های همواره تخفیف بوده اند در این پژوهش همکاری داشتند. اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد سیه و شانون- تحلیل محتوای جهت دار بررسی شد. یافته ها: : در مضمون نگرش به فروشگاه های همواره تخفیف چهار طبقه اصلی شامل: علل منتسب به تخفیف، هیجانات عاطفی، کلیشه های اجتماعی و ارزش ادراک شده از خرید شناسایی شد که در مجموع 36 کد را در بر می گیرد. بررسی کدها با پژوهش های گذشته از وجود برخی تفاوت ها بین یافته های این پژوهش با یافته های گذشته دارد که موردبحث قرار گرفت. نتیجه گیری : علاوه بر تخفیف قیمتی، سهولت دسترسی، تنوع محصولات و کیفیت خدمات نیز در ارزیابی از ارزش خرید از فروشگاه های همواره تخفیف حائز اهمیت هستند. در موضوع کلیشه های اجتماعی درباره مشتریان این فروشگاه ها که اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت، خرید از فروشگاه های همواره تخفیف در قضاوت اجتماعی می تواند به عنوان شاخصی از توانمندی و طبقه اجتماعی فرد به حساب آمده و بر تجربه خرید و هیجانات عاطفی تأثیر بگذارد. توصیفات مشتریان از علل منتسب به تخفیف منعکس و پیشنهادهای مدیریتی برای تغییر نگرش مشتریان ارائه شد.
۱۶.

تأثیر عدم قطعیت تخفیف بر تصمیم به خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخفیف های همراه با عدم قطعیت تخفیف های کششی تخفیف های مبتنی بر شانس تخفیف های مبتنی بر مهارت تصمیم به خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 437
هدف: با توجه به اینکه استفاده از تخفیف های غیرقطعی میان کسب وکارهای ایرانی روزبه روز افزایش می یابد، این پژوهش در پی بررسی اثر عدم قطعیت تخفیف بر تصمیم به خرید مشتریان ایرانی است. روش: در پژوهش حاضر، آزمایش عاملی کامل درون آزمودنی آنلاین طراحی و اجرا شد و در آن 59 نفر در مقابل 72 تصمیم قرار گرفتند. در این تصمیم ها از مشارکت کنندگان درخواست شد که از بین دو تخفیف نمایش داده شده، گزینه ای را انتخاب کنند که ترجیح می دهند کالای مدنظرشان را با آن تخفیف بخرند. در طراحی این آزمایش، 9 تخفیف (8 تخفیف غیرقطعی و یک تخفیف قطعی) برای دو کالای پاوربانک (فایده باور) و تابلوفرش (لذت جویانه) در نظر گرفته شد. تمام مشارکت کنندگان با ترتیبی تصادفی در مقابل تمام تصمیم ها قرار گرفتند. یافته ها: مخاطبان ایرانی در انتخاب بین دو تخفیف مبتنی بر شانس و مهارت و تخفیف عادی، ریسک گریزانه عمل کردند و تخفیف های قطعی را ترجیج دادند؛ اما در مواجهه با تخفیف های کششی تفاوت معناداری بین انتخاب افراد دیده نشد. در تخفیف های مبتنی بر شانس، ترجیح افراد احتمال قوی تر برنده شدن با تخفیف کمتر در مقایسه با احتمال ضعیف برنده شدن با تخفیفی بیشتر بود. در تخفیف های کششی، حد بالای تخفیف بیان شده تأثیر مثبت و حد پایین تأثیری منفی در افزایش تمایل افراد به انتخاب تخفیف داشت. در نهایت، بین نوع محصول (لذت جویانه یا فایده باور) در تصمیم های افراد تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: بازاریابان در طراحی تخفیف های همراه با عدم قطعیت، باید ترجیح افراد به تخفیف های قطعی را در کانون توجه قرار داده و با پرداختن به جنبه های دیگر این تخفیف ها، همچون خلق تجربه سرگرم کننده و هیجانی و لذت بخش، جذابیت این گونه تخفیف ها را افزایش دهند. در استفاده از تخفیف های کششی، بازاریابان باید به این نکته توجه کنند که حد بالای تخفیف در مقایسه با حد پایین تخفیف، در جذب مخاطب تأثیر بیشتری دارد.
۱۷.

تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی همکاری رقابتی همکاران رقابتی صنعت خدمات فنی و مهندسی نظریه داده بنیاد روابط میان بنگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 443
همکاری رقابتی نمادی از هم زیستی میان اهداف ناسازگار همکاری و رقابت به منظور ارزش آفرینی بیشتر و سپس گزینش آن، در یک سناریوی برد-برد در روابط میان سازمانی است. پژوهش پیشرو باهدف طراحی مدل مفهومی استراتژی همکاری رقابتی در بنگاه های ارائه کننده خدمات مهندسی صورت گرفته است. برای این منظور با بهره گیری رویکرد کیفی و به کارگیری روش پژوهشی نظریه داده بنیاد و استفاده از نمونه گیری نظری، از طریق 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران برگزیده صنعت مذکور؛ با واکاوی داده ها و پس از کدگذاری باز 650 کد اولیه گردآوری و 98 مفهوم از آن استخراج، سپس در کد گذاری محوری 14 زیر مقوله و در کدگذاری گزینشی 6 مقوله اصلی بدست آمده و مدل استراتژی همکاری رقابتی در این صنعت تدوین گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت مذکور برای اتخاذ موفق استراتژی همکاری رقابتی باید به همه مقوله های شرایط (علی، زمینه ای و دخیل) و راهبردهای ایجاد، حفظ و خاتمه رابطه و پیامدهای ناشی از آن توجه نموده، به ویژه با رویکرد پروژه محور، ریزبنیان های دخیل و پیچیدگی های فرهنگی را به دقت مدنظر داشته باشند.
۱۸.

بررسی توجه مصرف کننده به قیمت در تبلیغات آژانس مسافرتی با استفاده از الگوهای ردیابی چشم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات شبکه های اجتماعی قیمت توجه الگوهای ردیابی چشم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 664
این پژوهش به منظور ارائه بینشی جدید در مورد چگونگی درک و توجه مصرف کنندگان به قیمت ها و مسائل قیمت گذاری گردشگران انجام گرفته است. از الگوهای ردیابی چشم برای توضیح چگونگی فرآیندهای مغزی افراد هنگام مواجه با محرک های بصری در تبلیغات بسته های گردشگری آژانس های مسافرتی استفاده خواهد شد. پژوهش با هدف بررسی تأثیر قالب بندی های تخفیف و مکان نمایش بر میزان توجه افراد به قیمت در محیط فروش شبکه های اجتماعی صورت پذیرفته است. متغیرهای تحقیق زمان اولین خیره شدگی و تعداد دفعات خیره شدگی به قیمت و مدت زمان بازدید و تعداد دفعات بازدید از ناحیه مورد توجه می باشند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که قالب بندی تخفیف بر تعداد دفعات خیره شدگی، مدت زمان بازدید و تعداد دفعات بازدید از قیمت تأثیرگذار بوده، و ارائه تخفیف با قالب نقدی و هدیه توجه بیشتری در مخاطب برانگیخته است. همچنین مکان نمایش قیمت در بالای تصاویر سمت چپ نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
۱۹.

مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت صنعت گردشگری نظریه داده بنیاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 542
صنعت گردشگری و رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها؛ هردو ارتباط مستقیمی با جامعه و محیط اطراف دارند و به نوعی در هم تنیده و بسیار به هم مرتبط هستند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران است. جامعه پژوهش کلیه خبرگان گردشگری در سال 1397 می باشند که با منطق نمونه گیری نظری و به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند و درمجموع حجم نمونه معادل 21 نفر شد. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که قابلیت اعتماد با استفاده از روش بازبینی در زمان کدگذاری و تأیید همکاران پژوهشی استفاده شده است. داده های حاصل از مصاحبه ها به صورت دستی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد تحلیل شد. مطابق با نتایج، پدیده مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری شامل ابعاد مختلف «درون شرکتی»، «محیط زیستی»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «قانونی» می شود. همچنین نتایج نشان داد که «کسب مقبولیت اجتماعی»، «شکل گیری مفاهیم جدید و گردشگران آگاه و مسئول»، «جبران اثرات منفی گردشگری» و «منفعت طلبی اقتصادی» شرایط علی مؤثر بر اجرای این مسئولیت هستند. علاوه بر این، شرایط مداخله گر و زمینه ای مؤثر بر راهبردهای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران نیز شناسایی شدند که اجرای این راهبردها به «توسعه پایدار گردشگری»، «مزیت رقابتی شرکت» و «پایداری کسب وکار» می انجامد.
۲۰.

بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه ها ی الکترونیکی کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سفر مشتری نقشه سفر مشتری نقاط تماس کتاب فروشی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 716
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نقاط تماس نقشه سفر مشتری در فروشگاه ها ی الکترونیکی کتاب انجام شد. سفر مشتری شامل نقاط تماسی است که تمام موارد آن نمادی از تعاملات و ارتباطات بین فروشگاه و مشتریان، از مرحله پیش از خرید تا مرحله پس از خرید، از طریق محصولات، خدمات و دستگاه ها در نظر گرفته می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش پیمایشی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه افرادی است که تجربه خرید حداقل چند کتاب از فروشگاه های الکترونیکی را داشته اند که شامل 670 نفر بوده است. به منظور گردآوری داده ها از دو روش مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی استفاده شد. داده های حاصل از تکمیل پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد. محاسبه شاخص های آمار توصیفی، محاسبه پایایی، اجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون توزیع دو جمله ای و آزمون های کروسکال والیس و یومن ویتنی توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس. صورت گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که 41 نقطه تماس در سه مرحله پیش از خرید، خرید و بعد از خرید تقسیم بندی شدند. ده نقطه تماس از این 41 نقاط تماس از دید مشتریان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که به ترتیب شامل: مرحله قبل از خرید نقاط تماس تبلیغات مجازی، رتبه بالا در موتورهای جستجو، خواندن نظرات و امتیازدهی مشتریان قبلی فروشگاه، شهرت و اعتبار تجاری فروشگاه، طراحی وبگاه فروشگاه و راهنمای استفاده از وبگاه فروشگاه در مرحله خرید نقاط تماس تعامل با واحد پشتیبانی فروشگاه و پرداخت هزینه درب منزل و در مرحله پس از خرید نقاط تماس آگاهی رسانی فروشگاه از محصولات جدید و دریافت خدمات پس از فروش هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان