سیده معصومه غمخواری

سیده معصومه غمخواری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

بررسی تاثیر سودمندی درک شده، سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده با نقش میانجی نگرش مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان برق خورشیدی خانگی شهر یزد)

کلید واژه ها: سودمندی درک شده سهولت استفاده لذت اعتماد نفوذ اجتماعی قصد استفاده نگرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۶
این تحقیق بررسی تاثیر سودمندی درک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده با نقش میانجی نگرش مصرف کننده می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری SPSS.V24 و از نرم افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه ی مورد پژوهش شامل تعداد مشتریان برق خورشیدی خانگی شهر یزد که 730 نفر می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 384 نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش در دسترس جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای نتایج پژوهش نشان می دهد که  متغییر سودمندی درک شده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان(203/0) سهولت استفاده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان(228/0) لذت بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان(114/0) اعتماد بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان(117/0) نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان(303/0) نگرش مشتریان بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی(190/0) سودمندی درک شده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی(136/0) سهولت استفاده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی(107/0) لذت بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی(271/0) اعتماد بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی(364/0) نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده (132/0)در مشتریان برق خورشیدی خانگی تاثیر معنادار دارد.
۲.

شناسایی و تبیین رقابت در جایگاه یابی استراتژیک صنعت پوشاک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جایگاه یابی جایگاه یابی استراتژیک پوشاک مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۴
مدیران سازمان ها در محیط های کاملا متلاطم امروزی مجبورند با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، عوامل محیطی را که باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد شناسایی نمایند، لذا برنامه ریزی استراتژیک، به منزله ی یک ابزار مفید و قدرتمند برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل موثر رقابتی در جایگاه یابی استراتژیک صنعت پوشاک می باشد.  روش پژوهش، ترکیبی(کیفی- کمّی) است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. نمونه خبرگان این پژوهش متشکل از 15 نفر از افراد خبره صنعت پوشاک در استان تهران می باشند که به صورت آگاهانه انتخاب شده است.  در بخش کمّی، جامعه آماری متشکل از کلیه صاحبان کسب وکارها و فروشندگان پوشاک در استان تهران بودند که برحسب جدول مورگان، 385 نفر به صورت تصادفی در دسترس، حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده های کمّی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده های کمی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزارPLS software 2.0) و نرم افزار آماری SPSS 26 انجام شد.مدل نهایی از مقوله عوامل سازمانی، عوامل مشتری، توان رقابت، عوامل زمینه ای، عوامل تسهیل کننده، راهبردها و پیامدها تشکیل شد. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از خط مشی های صحیح جایگاه یابی ضمن ارتقاء جایگاه در بازار و در صورت اتخاذ راهبردهای تمایز، رهبری هزینه و تمرکز، پیامدهایی چون جایگاه یابی استراتژیک، افزایش سهم نسبی بازار و رشد و سود آوری ممکن می گردد. بر اساس نتایج، پیامدهای ارتباط این متغیرها و مولفه های آنان که اولویت بندی شدند، جایگاه یابی استراتژیک در بازار پوشاک ایران خواهد بود، این امر رشد سهم بازار و سودآوری را به همراه خواهد داشت. بر این اساس و با ایجاد جایگاه مناسب برند در صنعت پوشاک که امروزه در حال رقابت با برندهای خارجی نیز می باشد، می توان با استفاده از خط مشی های صحیح جایگاه یابی ضمن ارتقاء جایگاه در بازار، شرایط رقابتی مناسبی را ایجاد کرد.
۳.

داستان سُرایی برند و اعتماد به برند با تمرکز بر نقش میانجی اصالت برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داستان سرایی برند اعتماد به برند اصالت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف: تبلیغات مبتنی بر داستان به جای برقراری ارتباط از طریق روش سخنرانی، مخاطب را از طریق القای معنایی در زندگی او، تحت تأثیر شناختی و عاطفی قرار داده و او از طریق داستان به دنیای همه جانبه مفاهیم و انتزاع، انتقال پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر داستان سرایی برند بر اعتماد به برند با نقش میانجی اصالت برند است. روش: روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در شهر تهران بوده است نمونه آماری به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده است. برای روایی سازه ها، از آزمون روایی محتوا، همگرا و واگرا و جهت سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده برای انجام تجزیه وتحلیل داده ها نیز، نرم افزار Smart PLS نسخه سوم است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آزمون های روایی و پایایی مورد تائید نهایی قرار گرفت، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق مورد تائید نهایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: مشخص شد که ابعاد داستان سرایی برند شامل انسان نگاری، جذابیت و نمادگرایی در شبکه های اجتماعی و آگاهی در مورد آنان، موجب افزایش اعتماد به برند در بین مشتریان می گردد. همچنین به میزان اینکه برندی، اصالت و پیشینه مشخصی داشته باشد، روابط بین داستان سرایی در رابطه با برند و اعتماد پیدا کردن به برند، افزایش پیدا خواهد کرد.
۴.

مفهوم پردازی، طراحی و اجرای مدل تراشکاری سازمانی در سازمان های وابسته به وزارت نفت با استفاده از تکنیک داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تراشکاری سازمانی نوسازی استراتژیک تحول سازمانی طراحی مدل دادهبنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف اصلی این پژوهش مفهوم پردازی و طراحی مدل تراشکاری سازمانی در سازمان های وابسته به وزارت نفت با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش، در مرحله اول در زمره تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و در مرحله دوم، توصیفی کمّی پیمایشی است. در مرحله کیفی، روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود که بر این اساس 15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و خبرگان سازمان های وابسته به وزارت نفت انتخاب شدند. همچنین، در مرحله کمّی نیز، پرسشنامه بین 117 نفر از کارکنان وزارت نفت به صورت دردسترس توزیع شد. در مرحله کیفی، تعداد 115 کد باز شناسایی شد که در قالب 38 مفهوم اصلی طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی طراحی شدند. در نهایت، در مرحله کمّی مدل به دست آمده از نرم افزار اسمارت پی ال اس، تفسیر شد. مدل ارائه شده تراشکاری سازمانی می تواند موجب قدرت دادن به سازمان و افراد آن برای به عهده گرفتن مسئولیت های جدید در جهت آینده بهتر خودشان شود.
۵.

نقش میانجی شایسته هراسی بر ارتباط تراشکاری سازمانی با عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته هراسی تراشکاری سازمانی عملکرد کارکنان نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
هدف این پژوهش شناسایی تأثیر شایسته هراسی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه تراشکاری سازمانی و عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. برای تجزیه وتحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم spss و پی ال اس استفاده شده است. با-توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات برای آزمون سوالات در تحقیق حاضر از پرسشنامه دی و همکاران (2017) و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی حسنی و سعادت (1395) و برای سنجش شایسته هراسی از پرسشنامه مصلحی (1390)، حیدری تفرشی و همکاران (1395) استفاده شده است. در این پژوهش بر اساس بر اساس جدول مورگان از یک جامعه ی 400 نفری که با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع نامحدود 201 نفر به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب شده است. نتایج نشان داد که شایسته هراسی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه تراشکاری سازمانی و عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد تراشکاری سازمانی بر عملکرد کارکنان، شایسته هراسی نیروی انتظامی همدان تاثیر مستقیم دارد و نیز شایسته هراسی یر عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان تاثیر معنادار دارد.
۶.

ارائه مدل چابکی استراتژیک و تعیین وضعیت آن در صنایع دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی چابکی استراتژیک صنایع دانش بنیان مدل چابکی تعیین وضعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
چابکی استراتژیک، سلاحی نوظهور در محیط رقابتی متلاطم است. این پژوهش درصدد است که چابکی استراتژیک را معرفی کند و با بررسی جامع مبانی نظری موجود و استفاده از نظر خبرگان عوامل و شاخص های کلیدی چابکی استراتژیک را در قالب مدل مفهومی ارائه نماید. در این راستا، هفت عامل به عنوان عوامل کلیدی برای مفهوم سازی چابکی استراتژیک شناسایی و معرفی شده اند که عبارت اند از: حساسیت استراتژیک، چشم انداز واضح و روشن، انتخاب اهداف استراتژیک، شناسایی قابلیت های کلیدی، اقدام، نوآوری مستمر و بیش فعالی. روش پژوهش حاضر، ترکیبی است و در آن از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، شامل خبرگان سازمانی بود که تعداد ده نفر از مدیران و متخصصان شرکت های دانش بنیان (شامل: صنعت مخابرات، میکروالکترونیک، داروسازی، بیوتکنولوژی پزشکی و نرم افزار) بوده است و در بخش کمی، شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت های دانش بنیان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید، به این صورت که بعد از طراحی مدل پژوهش، ابعاد و شاخص های چابکی استراتژیک، از داده های کیفی برای بومی سازی شاخص های مدل به کار گرفته شد. سپس مدل مفهومی به طور کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار این پژوهش، در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و از خبرگان خواسته شده شاخص های شناسایی شده را تعدیل کنند. در فاز کمی نیز، از پرسشنامه استفاده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری تأیید شده است. همچنین رابطه برخی از ابعاد مدل با یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بررسی مدل نشان داد که برخی از ابعاد چابکی استراتژیک در وضعیت مطلوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند که بایستی برای تقویت آن ها برنامه ریزی مطلوبی صورت پذیرد.
۷.

تأثیر پویایی محیطی و دانش کارآفرینانه بر تشخیص فرصت های آن با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش کارآفرینانه پویایی محیطی تشخیص فرصت های کارآفرینانه خودکارآمدی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۸
هدف : فرصت های کارآفرینانه به عنوان نقاط عطف در اقیانوس های آبی کسب وکار شناخته می شود که به دلیل عدم دانش کارآفرینانه و ناتوانی خودکارآمدی کارآفرینانه به سرعت تبدیل به اقیانوس قرمز می گردند. بدین جهت، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دانش کارآفرینانه و پویایی محیطی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه در مرکز مشاوره و اطلاع رسانی کارآفرین در شهر کرمان طی 15 ماه (1393-1395) انجام شد. طراحی/ روش شناسی/رویکرد: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل420 نفر از همه مراجعه کنندگان (دارای کسب وکار) به مرکز مشاوره و اطلاع رسانی کارآفرین در شهر کرمان بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگی صاحبان و یا مدیرعاملان کسب وکارهای کوچک بودند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد بهره گرفته شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جدول از طریق نرم افزار SPSS و استنباط آماری داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار LISREL انجام پذیرفت. ویژگی های فنی پرسش نامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. یافته ها: یافته های پژوهش در دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. محدودیت ها و پیامدها: نتایج نشان داد درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه های پژوهش مناسب بود؛ همچنین دانش کارآفرینانه و پویایی محیطی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه تأثیر داشت. پیامدهای عملی: نتایج عملیاتی مبین این است که فرصت های محیطی از پویایی آشفتگی و دانش  محیطی استخراج می گردد، بنابراین کارآفرینان بایستی با ارتقای دانش کارآفرینانه و قرارگرفتن در محیط های پویا و متنوع، قدرت تشخیص فرصت های محیطی خود را افزایش داده و زمینه ساز ایجاد خلاقیت و خودکارآمدی شوند. ابتکار یا ارزش مقاله: با توجه به خلأ پژوهشی که در رابطه با مفهوم ویژگی های محیطی و اطلاعات درک شده از مفاهیم کارآفرینانه با کشف و شناسایی فرصت های کارآفرینانه وجود دارد، سعی به ارائه مدلی کارآمد در خصوص ارتباط و نحوه تأثیر این متغیرها بر یکدیگر شده است.
۸.

The Effect of Student's Attitudes toward Entrepreneurship Education with Respect to the Moderating Role of Gender and Family Background(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: attitude entrepreneurship education Entrepreneurial Environment Entrepreneurial Intention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of students' attitudes toward entrepreneurship education and entrepreneurial environment on entrepreneurial intention with respect to the moderating role of gender and family background. Methodology: The present research was applied in terms of purpose and quantitative research in terms of data collection. The statistical population included all business management students of Islamic Azad University, Tehran Branch of Science and Research, who have taken entrepreneurship courses as part of their curriculum. To determine the sample size, stratified random sampling was used and 297 people were selected using Morgan table. The data collection tool was the Jena Standard Questionnaire (2020) based on a 5-item scale. The validity of the questionnaire was confirmed in terms of form and content by several experts, the validity was confirmed by calculating the trough and the validity of the questionnaire was confirmed by calculating the square root of the AVE. The reliability of the questionnaire was obtained through Cronbachs alpha for the whole questionnaire of 0.968.for data analysis, Cronbach's alpha tests, orthodontics (AVE), AVE root matrix, Kolmogrofs-Smirnov, confirmatory factor analysis and t-test bootstrap approach were used. Findings: The results showed that each of the components of attitude (emotional, behavioral and cognitive) and entrepreneurial environment has a significant effect on entrepreneurial intention. Discussion: This study also confirmed the effect of control groups (gender and family history of the entrepreneur) on the relationship between entrepreneurial attitude and intention.
۱۰.

تعیین سطح وفاداری مشتریان با استفاده از مدل سازمان های پاسخگوی سریع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۸
امروزه، وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. باافزایش وفاداری مشتریان سهم بازار ومیزان سود دهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. بنابراین سازمانها با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها می توانند منافع بلند مدت خود را تضمین نمایند. در این مقاله، مدل سازمان های پاسخگوی سریع که بر پایه شش بعد رقابتی: قیمت، کیفیت، زمان، خدمات، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان، بنا شده است، در این تحقیق سطح وفاداری مشتریان در فروشگاههای زنجیره ای شهروند با توجه به اهمیت توزیع کالا در سطح جامعه و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای برای اصلاح نظام توزیع،موردبررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق مشتریان شرکت شهروند است ،نمونه آماری بر اساس روش خوشه ای طبقه بندی تصادفی به حجم 150 نفر تعیین شده است . براساس تحلیل داده ها : هر یک از ابعادششگانه مدل سازمانهای پاسخگوی سریع بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند موثر است. همچنین میزان تاثیر ابعاد مدل مذکور بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند متفاوت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان